Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 26,26-46

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Postavitev Gospodove večerje
(Mr 14,22–26; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25)
26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« 27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 28 To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. 29 A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« 30 In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
Jezus napove, da ga bo Peter zatajil
(Mr 14,27–31; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
31 Tedaj jim je Jezus rekel: »Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je:
Udaril bom pastirja
in razkropile se bodo ovce črede.
32 Ko pa bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo.« 33 Peter mu je odgovoril: »Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.« 34 Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« 35 Peter mu je dejal: »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci.
Jezus na vrtu Getsemani
(Mr 14,32–42; Lk 22,39–46)
36 Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.« 37 S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. 38 Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!« 39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« 40 Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? 41 Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« 42 Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« 43 Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. 44 Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. 45 Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Zdaj spite in počivajte! Glejte, približala se je ura, in Sin človekov je izročen v roke grešnikov. 46 Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.«

5. Mojzesova knjiga 1-2

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PETA MOJZESOVA KNJIGA (DEVTERONOMIJ)
PRVI MOJZESOV GOVOR
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so besede, ki jih je Mojzes govoril vsemu Izraelu onstran Jordana v puščavi, v Arábi, nasproti Sufu, med Paránom in Tofelom, Labánom, Hacerótom in Di Zahábom, enajst dni hoda je od Horeba do Kadeš Barnée po poti h gorovju Seír. In v štiridesetem letu, prvi dan enajstega meseca, je Mojzes govoril Izraelovim sinovom vse, kakor mu je bil GOSPOD zanje zapovedal. Potem ko je Mojzes premagal amoréjskega kralja Sihóna, ki je prebival v Hešbónu, in bašánskega kralja Oga, ki je prebival v Aštarótu v Edréiju, je onstran Jordana v moábski deželi začel razlagati to postavo in rekel:
Ukaz za odhod
GOSPOD, naš Bog, nam je govoril na Horebu in rekel: »Dolgo se že zadržujete na tej gori. Obrnite se in se odpravite in pojdite k pogorju Amoréjcev in k vsem njihovim sosedom v Arábi, na gorovju, v Šéfeli, v Negebu in ob morski obali, v deželo Kánaancev in k Libanonu do velike reke, reke Evfrat. Glejte, pred vas postavljam deželo; pojdite in vzemite v last deželo, za katero je GOSPOD prisegel vašim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jo bo dal njim in za njimi njihovim potomcem.«
Mojzes postavi sodnike
(2 Mz 18,13–27)
Takrat sem vam rekel: »Sam vas ne morem nositi. 10 GOSPOD, vaš Bog, vas je namnožil in glej, danes vas je toliko kot zvezd na nebu. 11 GOSPOD, Bog vaših očetov, naj vas še tisočkrat pomnoži in blagoslovi, kakor vam je govoril. 12 A kako naj sam nosim vaše težave, bremena in prepire? 13 Izberite si po svojih rodovih modre, pametne in izkušene može, da vam jih postavim za voditelje.« 14 Odgovorili ste mi in rekli: »Dobro je, kar si rekel, da boš storil.« 15 Tedaj sem vzel poglavarje vaših rodov, modre in izkušene može, in jih postavil za poglavarje nad vami: za tisočnike, stotnike, petdesetnike, desetnike in nadzornike po vaših rodovih.
16 Takrat sem ukazal vašim sodnikom in rekel: »Poslušajte zadeve svojih bratov in pravično sodite med človekom in njegovim bratom ali tujcem, ki je pri njem! 17 Pri sodbi se ne ozirajte na osebe; poslušajte tako majhnega kakor velikega; nikogar se ne bojte, kajti sodba je Božja! Zadevo pa, ki je za vas pretežka, predložite meni, da jo slišim!« 18 Takrat sem vam zapovedal vse stvari, ki jih morate storiti.
Ogledovanje dežele – nezvestoba ljudstva
(4 Mz 13,1–33; 14,20–45)
19 Odpravili smo se od Horeba in prehodili vso tisto veliko in strašno puščavo, ki ste jo videli, po poti proti amoréjskemu pogorju, kakor nam je ukazal GOSPOD, naš Bog. Prišli smo do Kadeš Barnée. 20 Tedaj sem vam rekel: »Prišli ste do amoréjskega pogorja, ki nam ga je dal GOSPOD, naš Bog. 21 Glej, GOSPOD, naš Bog, je postavil predte to deželo; pojdi in jo vzemi v last, kakor ti je govoril GOSPOD, Bog tvojih očetov! Ne boj se in ne trepetaj!«
22 In vsi ste pristopili in rekli: »Pošljimo pred seboj može, da si ogledajo deželo za nas, in naj nam poročajo, kakšna je pot, po kateri bomo šli, in kakšna so mesta, v katera bomo stopili.« 23 Ta beseda mi je bila všeč in vzel sem izmed vas dvanajst mož, po enega iz vsakega rodu. 24 Odšli so, se povzpeli na gorovje in prišli v dolino Eškól. Ogledali so si jo 25 in vzeli v roke nekaj sadežev dežele in nam jih prinesli. Poročali so nam in rekli: »Lepa je dežela, ki nam jo daje GOSPOD, naš Bog.«
26 Vi pa niste hoteli iti in ste se upirali ukazu GOSPODA, svojega Boga. 27 Godrnjali ste v svojih šotorih in govorili: »Ker nas GOSPOD sovraži, nas je izpeljal iz egiptovske dežele, da bi nas dal v roke Amoréjcem, da nas pokončajo. 28 Kam naj gremo? Naši bratje so prestrašili naša srca, ko so rekli: ›Ljudstvo je večje in višje rasti, kakor smo mi; mesta so velika in do neba utrjena; tudi Anákove sinove smo videli tam.‹« 29 Rekel sem vam: »Naj vas ne bo strah in ne bojte se jih! 30 GOSPOD, vaš Bog, ki hodi pred vami, se bo bojeval za vas prav tako, kakor je pred vašimi očmi to storil za vas v Egiptu 31 in v puščavi, kjer si videl, kako te je GOSPOD, tvoj Bog, nosil, kakor človek nosi svojega sina, vso pot, ki ste jo prehodili, dokler niste prišli v ta kraj.« 32 A kljub temu niste zaupali v GOSPODA, svojega Boga, 33 ki je hodil pred vami po poti, da vam je poiskal kraj za vaše taborjenje, ponoči v ognju, da ste videli pot, po kateri ste hodili, podnevi pa v oblaku.
34 Ko je GOSPOD slišal glas vaših besed, se je razjezil in prisegel: 35 »Nobeden od teh mož iz tega hudobnega rodu ne bo videl dežele, za katero sem prisegel, da jo bom dal vašim očetom, 36 razen Jefunéjevega sina Kaléba; ta jo bo videl, njemu in njegovim sinovom bom dal to deželo, po kateri je hodil, ker se je zvesto držal GOSPODA37 Tudi name se je GOSPOD razjezil zaradi vas in rekel: »Tudi ti ne boš prišel tja, 38 Nunov sin Józue, ki ti streže, on bo prišel tja; osrči ga, kajti on bo dal deželo v last Izraelu! 39 Vaši otroci, o katerih ste rekli, da bodo v plen, in vaši sinovi, ki danes še ne znajo razločevati med dobrim in hudim, ti bodo prišli tja, njim jo bom dal in dobili jo bodo v last. 40 Vi pa se obrnite in se odpravite po poti proti Trstičnemu morju!«
41 Tedaj ste odgovorili in rekli: »Grešili smo pred GOSPODOM, šli bomo gor in se bojevali, natanko tako, kakor nam je zapovedal GOSPOD, naš Bog.« In opasali ste vsak svojo bojno opravo in ste lahkomiselno hoteli iti v pogorje. 42 GOSPOD pa mi je rekel: »Reci jim: ›Ne hodite in ne bojujte se, ker jaz nisem med vami, da vas sovražniki ne porazijo!‹« 43 Govoril sem vam, a niste poslušali, temveč ste se uprli GOSPODOVEMU ukazu in predrzno šli v pogorje. 44 Tedaj so vam prišli nasproti Amoréjci, ki prebivajo v tistem pogorju; in podili so vas, kakor delajo čebele, in vas pobijali od Seíra do Horme.
45 Vrnili ste se in jokali pred GOSPODOM, a GOSPOD ni hotel slišati vašega glasu, ni vam prisluhnil. 46 Tako ste veliko dni, ki ste jih prebili tam, ostali v Kadešu.
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem smo se obrnili in se po poti proti Trstičnemu morju odpravili v puščavo, kakor mi je naročil GOSPOD. Veliko dni smo hodili okoli Seírskega pogorja.
Izraelci miroljubno prečkajo Edóm, Moáb in Amón
Tedaj mi je GOSPOD spregovoril in rekel: »Dolgo že hodite okoli tega pogorja, obrnite se proti severu! Zapovej ljudstvu in reci: ›Šli boste čez ozemlje svojih bratov, Ezavovih sinov, ki prebivajo v Seíru. Ustrašili se vas bodo, zato se zelo varujte, da ne bi začenjali boja z njimi. Ne bom vam namreč dal nobenega dela njihove dežele, niti za podplat ne, kajti Seírsko gorovje sem dal v last Ezavu. Kupujte si od njih živež za denar, da boste jedli; tudi vodo si kupujte od njih za denar, da boste pili! Kajti GOSPOD, tvoj Bog, te je blagoslovil pri vsakem delu tvojih rok. Vedel je, kako si hodil po tej veliki puščavi: že štirideset let je GOSPOD, tvoj Bog, s teboj; ničesar ti ni manjkalo.‹« Tako smo šli mimo svojih bratov, Ezavovih sinov, ki prebivajo v Seíru, po poti prek Arábe mimo Eláta in Ecjón Geberja, potem smo se obrnili in odšli po poti proti moábski puščavi.
In GOSPOD mi je rekel: »Ne napadaj Moába in ne začenjaj boja z njim! Kajti od njegove dežele ti ne dam posesti, ker sem dal Ar v last Lotovim sinovom.« – 10 Prej so tam bivali Emejci, veliko in številno ljudstvo, visoke postave kakor Anákovci. 11 Kakor Anákovci so tudi ti veljali za Rafájevce, Moábci pa so jih imenovali Emejce. 12 V Seíru so prej prebivali Horéjci. Ezavovi sinovi pa so jim vzeli njihovo posest, jih pokončali pred seboj in se naselili na njihovo mesto, kakor je Izrael storil z deželo, ki jim jo je GOSPOD dal v last. – 13 »Zdaj se vzdignite in pojdite čez potok Zered!«
In šli smo čez potok Zered. 14 Dni pa, v katerih smo hodili od Kadeš Barnée, dokler nismo prišli čez potok Zered, je bilo osemintrideset let, dokler ni pomrl ves rod bojevnikov iz tabora, kakor jim je GOSPOD prisegel. 15 GOSPODOVA roka je bila namreč proti njim, da bi jih iztrebil iz tabora, dokler ne bi izginili.
16 Ko so vsi bojevniki izmed ljudstva preminili in pomrli, 17 mi je GOSPOD govoril in rekel: 18 »Danes boš šel čez moábsko ozemlje, čez Ar, 19 in se približal meji Amónovih sinov: ne napadaj jih in ne začenjaj boja z njimi! Kajti od dežele Amónovih sinov ti ne dam posesti, ker sem jo dal v last Lotovim sinovom.« – 20 Tudi ta velja za deželo Rafájevcev; v njej so nekdaj prebivali Rafájevci, Amónci pa so jih imenovali Zamzuméjce; 21 veliko in številno ljudstvo, visoke postave kakor Anákovci. Toda GOSPOD jih je pokončal pred njimi in Amónci so zavzeli njihovo posest in se naselili na njihovo mesto, 22 kakor je storil za Ezavove sinove, ki prebivajo v Seíru, da je pred njimi pokončal Horéjce; in zavzeli so njihovo posest in se naselili na njihovo mesto. Tako je ostalo do danes. 23 Tudi Avéjce, ki so prebivali po pristavah do Gaze, so pokončali Kaftoréjci, ki so prišli iz Kaftorja, in se naselili na njihovo mesto.
Izraelci zavzamejo Sihónovo kraljestvo
(4 Mz 21,10–32)
24 »Vzdignite se, odpravite se in pojdite čez Arnónovo dolino! Glej, v roke ti dam hešbónskega kralja Sihóna, Amoréjca, in njegovo deželo. Začni jo osvajati in spusti se z njim v boj! 25 Ta dan začnem pošiljati nad ljudstva pod vsem nebom strah in grozo pred teboj; ko bodo slišali govoriti o tebi, se bodo tresli in trepetali pred teboj.«
26 Tedaj sem poslal iz puščave Kedemót poslance k Sihónu, hešbónskemu kralju, z mirovnimi besedami, rekoč: 27 »Rad bi šel čez tvojo deželo; hodil bom samó po poti, ne bom krenil ne na desno ne na levo. 28 Živež mi prodaj za denar, da bom jedel, in vodo mi daj za denar, da bom pil! Samó z nogami naj grem čez, 29 kakor so mi to dovolili Ezavovi sinovi, ki prebivajo v Seírju, in Moábci, ki prebivajo v Aru, dokler ne pridem čez Jordan v deželo, ki nam jo daje GOSPOD, naš Bog.« 30 Toda hešbónski kralj Sihón nam ni hotel dovoliti, da bi šli čez njegovo ozemlje; kajti GOSPOD je zakrknil njegovega duha in naredil njegovo srce trdovratno, da bi ti ga dal v roke, kakor je zdaj.
31 In GOSPOD mi je rekel: »Glej, začel sem ti izročati Sihóna in njegovo deželo, začni osvajati, da dobiš v last njegovo deželo!« 32 Sihón nam je z vsem ljudstvom prišel nasproti, da bi se bojeval pri Jahcu. 33 In GOSPOD, naš Bog, nam ga je izročil in pobili smo njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo. 34 Takrat smo zavzeli vsa njegova mesta in z zakletvijo pokončali vsako mesto: moške, ženske in otroke; nikogar nismo pustili živega. 35 Le živino smo si prisvojili in plen iz mest, ki smo jih zavzeli. 36 Od Aroêrja ob robu Arnónove doline in od mesta v dolini pa tja do Gileáda ni bilo tako utrjenega mesta, da ga ne bi mogli zavzeti; vse nam je izročil GOSPOD, naš Bog. 37 Le deželi Amónovih sinov se nisi približal, vsemu bregu reke Jabóka, mestom v pogorju in vsem krajem, ki nam jih je prepovedal GOSPOD, naš Bog.

Job 4

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Prvi Elifázov govor: Elifáz ugovarja
Zlo ne zadeva pravičnih
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Elifáz Temánec in rekel:
Boš užaljen, če ti kdo poskusi odgovoriti?
Kdo pa bi mogel zadržati besede?
Glej, številne si poučeval
in krepil utrujene roke.
Omahujoče so dvigale tvoje besede,
utrjeval si klecava kolena.
Zdaj pa, ko je prišlo nadte, si užaljen,
ko je zadelo tebe, si prestrašen.
Mar ni tvoj strah Božji tvoja opora,
tvoje pošteno življenje tvoje upanje?

Pomisli vendar, kdo je bil pošten, a je propadel,
kje so se pravični izgubili?
Kakor sem videl: kateri snujejo zlo
in sejejo trpljenje, ga tudi žanjejo.
Pred Božjim dihom propadejo,
pred sapo njegove jeze izginejo.
10 Rjovenje leva in tuljenje tigra utihne,
zobje levičev se zdrobijo.
11 Lev pogine, če nima plena,
in leviči se razkropijo.
Božja sodba je pravična
12 Prikradla se mi je skrivnostna beseda,
moje uho je ujelo njen šepet.
13 Pri igri misli v nočnih sanjah,
ko globoko spanje objema ljudi,
14 me je spreletel strah in trepet
in mi pretresel vse kosti.
15 Neki duh je šinil čez moj obraz,
dlake po telesu so se mi naježile.
16 Obstal je,
pa ga nisem spoznal,
prikazen je bila pred mojimi očmi
in zaslišal sem šepetav glas:
17 »Ali more biti človek bolj pravičen kakor Bog,
ali more biti mož bolj čist kakor njegov Stvarnik?
18 Glej, svojim služabnikom ne zaupa,
pri svojih angelih najde napako,
19 a prebivalce ilnatih hiš,
katerih temelj je v prahu,
zdrobi prej kakor molja.
20 Od jutra do večera se strejo,
ne da bi kdo mignil, propadejo za vselej.
21 Mar ne izgine tudi najuspešnejši med njimi?
Umirajo, ker niso modri!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.051, danes: 23.069
Čas izvajanja programa: 0.06s