Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 26,47-75

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezusa primejo
(Mr 14,43–50; Lk 22,47–53; Jn 18,3–12)
47 Medtem ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo véliki duhovniki in starešine ljudstva. 48 Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Tisti je, ki ga bom poljubil; njega primite!« 49 In takoj je stopil k Jezusu in rekel: »Pozdravljen, rabi!« in ga poljubil. 50 Jezus pa mu je rekel: »Prijatelj, čemu si prišel?« Tedaj so pristopili, iztegnili roke po Jezusu in ga prijeli. 51 In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal uho. 52 Tedaj mu je Jezus rekel: »Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. 53 Ali misliš, da ne morem prositi svojega Očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot dvanajst legij angelov, 54 toda kako naj se potem izpolnijo Pisma, da se mora tako zgoditi?« 55 Tisto uro je Jezus rekel množicam: »Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedèl v templju in učil, pa me niste prijeli.« 56 Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila Pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali.
Jezus pred vélikim zborom
(Mr 14,53–65; Lk 22,54–55.63–71; Jn 18,13–14.19–24)
57 Ti, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k vélikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. 58 Peter pa je šel od daleč za njim do palače vélikega duhovnika. Stopil je noter in sédel med služabnike, da bi videl konec. 59 Véliki duhovniki in ves véliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, 60 vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopili dve 61 in rekli: »Ta je dejal: ›Božji tempelj morem podreti in ga v treh dneh postaviti.‹« 62 Tedaj je véliki duhovnik vstal in mu rekel: »Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?« 63 Jezus pa je molčal. Véliki duhovnik mu je tedaj rekel: »Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.« 64 Jezus mu je dejal: »Ti sam si rekel. Toda povem vam:
Poslej boste videli Sina človekovega
sedeti na desnici Moči
in priti na oblakih neba.«
65 Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: »Bogokletje je izrekel! Kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje. 66 Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: »Smrt zasluži!« 67 Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali 68 in govorili: »Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril.«
Peter zataji Jezusa
(Mr 14,66–72; Lk 22,56–62; Jn 18,15–18.25–27)
69 Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« 70 On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.« 71 Ko je šel v vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazarečanom.« 72 Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« 73 Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.« 74 Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. 75 Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal.

5. Mojzesova knjiga 3-4

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Izraelci zavzamejo Ogovo kraljestvo
(4 Mz 21,33–35)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem smo se obrnili in šli po poti v Bašán. Bašánski kralj Og pa nam je z vsem svojim ljudstvom prišel nasproti, da bi se bojeval pri Edréiju. GOSPOD mi je rekel: »Ne boj se ga! Kajti dam ti ga v roke z njegovim ljudstvom in njegovo deželo vred. Stôri z njim, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom, ki je prebival v Hešbónu!« In GOSPOD, naš Bog, nam je dal v roke tudi bašánskega kralja Oga in vse njegovo ljudstvo; pobili smo ga tako, da ni preživel nihče. Takrat smo zavzeli vsa njegova mesta; ni bilo mesta, ki jim ga ne bi odvzeli: šestdeset mest, vso pokrajino Argób, Ogovo kraljestvo v Bašánu. Vsa ta mesta so bila utrjena z visokimi zidovi, dvojnimi vrati in zapahi. Zraven pa še silno veliko vasi. In pokončali smo jih z zakletvijo, kakor smo storili hešbónskemu kralju Sihónu; vsako mesto smo pokončali z zakletvijo: moške, ženske in otroke. Vso živino in plen iz mest pa smo vzeli zase.
Takrat smo vzeli deželo iz rok dveh amoréjskih kraljev, ki sta bila onstran Jordana, od Arnónove doline do gore Hermon – Sidónci pravijo Hermonu Sirjón, Amoréjci pa Senír –, 10 vsa mesta na ravnini, ves Gileád in ves Bašán do Salhe in Edréija, mest Ogovega kraljestva v Bašánu. – 11 Bašánski kralj Og je namreč edini ostal od ostanka Rafájevcev. Glej, njegova postelja, železna postelja, ali ni v Rabi Amónovih sinov? Devet navadnih komolcev je dolga in štiri komolce široka. – 12 To deželo smo takrat osvojili.
Razdelitev Gileáda
(4 Mz 32,1–42)
Ozemlje od Aroêrja ob Arnónovi dolini in polovico gileádskega pogorja z njegovimi mesti sem dal Rúbenovcem in Gádovcem. 13 Preostali del Gileáda in ves Bašán, Ogovo kraljestvo, vso pokrajino Argób sem dal polovici Manásejevega rodu. – Ves ta Bašán so imenovali dežela Rafájevcev. – 14 Manásejev sin Jaír je zavzel vso pokrajino Argób do Gešuréjcev in Maahčánov. Te kraje Bašána je poimenoval po svojem imenu Jaírove vasi, kakor se imenujejo še danes. 15 Mahírju sem dal Gileád. 16 Rúbenovcem in Gádovcem sem dal deželo od Gileáda do Arnónove doline – meja je po sredi doline – in do reke Jabók, meje Amónovih sinov, 17 in Arábo – za mejo je Jordan – od Kinéreta do morja v Arábi, Slanega morja, pod pobočji Pisge na vzhodu.
18 Takrat sem vam zapovedal in rekel: »GOSPOD, vaš Bog, vam je dal to deželo, da jo vzamete v last; vsi bojevniki pojdite oboroženi čez pred svojimi brati, Izraelovimi sinovi! 19 Le vaše žene, vaši otroci in vaša živina – vem, da imate veliko živine – naj ostanejo v vaših mestih, ki sem vam jih dal, 20 dokler GOSPOD ne nakloni pokoja vašim bratom, kakor ga je vam, da tudi oni vzamejo v last deželo, ki jim jo daje GOSPOD, vaš Bog, onstran Jordana. Potem se boste vrnili vsak na svojo posest, ki sem vam jo dal.«
21 Józuetu sem takrat zapovedal in rekel: »Tvoje oči so videle vse, kar je GOSPOD, vaš Bog, storil tema kraljema; tako bo GOSPOD storil vsem kraljestvom, v katera prideš na oni strani. 22 Ne bojte se jih, kajti GOSPOD, vaš Bog, se bo sam bojeval za vas.«
Mojzes ne sme v obljubljeno deželo
23 Takrat sem prosil GOSPODA, naj se me usmili, in rekel: 24 »Moj Gospod BOG, ti si začel kazati svojemu služabniku svojo veličino in svojo močno roko. Kateri bog je v nebesih ali na zemlji, ki bi opravljal taka dela in taka mogočna dejanja kakor ti? 25 Naj grem, prosim, tja čez, da bom videl lepo deželo onstran Jordana, to lepo pogorje in Libanon.« 26 GOSPOD pa se je jezil name zaradi vas in me ni uslišal. GOSPOD mi je rekel: »Dosti! 27 Ne govôri mi še naprej o tem! Pojdi na vrh Pisge in povzdigni oči proti zahodu, severu, jugu in vzhodu in glej s svojimi očmi, kajti čez ta Jordan ne boš šel! 28 Zapovej pa Józuetu in ga opogumi ter okrêpi! Kajti on bo šel čez pred tem ljudstvom in jim bo dal v dedno last deželo, ki jo boš videl.« 29 In ostali smo v dolini nasproti Bet Peórju.
Bog je Izraelu podaril postavo
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa, Izrael, poslušaj zakone in odloke, katere vas učim izpolnjevati, da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo, ki vam jo daje GOSPOD, Bog vaših očetov! Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki vam jih zapovedujem! Vaše oči so videle, kaj je GOSPOD storil pri Báal Peórju; vsakogar namreč, ki je hodil za peórskim Báalom, je GOSPOD, tvoj Bog, iztrebil iz tvoje srede. Vi pa, ki ste se držali GOSPODA, svojega Boga, ste danes vsi živi.
Glejte, učim vas zakone in odloke, kakor mi je zapovedal GOSPOD, moj Bog, da bi jih izpolnjevali v deželi, v katero greste, da jo vzamete v last. Držite se jih in jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh zakonih; rekli bodo: »Resnično, ta véliki narod je modro in razumno ljudstvo.« Kajti kateri véliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu GOSPOD, naš Bog, kadar koli ga kličemo? In kateri véliki narod ima tako pravične zakone in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas? Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja! Pripoveduj o njih svojim sinovom in sinovom svojih sinov!
Razodetje na Horebu
10 Na dan, ko si stal pred GOSPODOM, svojim Bogom, na Horebu in ko mi je GOSPOD rekel: »Zberi mi ljudstvo! Dal jim bom slišati svoje besede, da se me naučijo bati vse dni, ki jih preživijo na zemlji, in to naučijo svoje sinove,« 11 tedaj ste se približali in stali pod goro; ta pa je gorela v ognju do srede neba – tema, oblak in mračnost. 12 In GOSPOD vam je govoril iz srede ognja; slišali ste zvok besed, niste pa videli nobene podobe, le glas ste slišali. 13 Naznanil vam je svojo zavezo, ki vam jo je zapovedal izpolnjevati, deset besed; napisal jih je na dve kamniti plošči. 14 Meni pa je takrat zapovedal, naj vas učim zakone in odloke, da bi jih izpolnjevali v deželi, v katero greste, da jo vzamete v last.
Svarilo pred malikovanjem
15 Zelo pazite nase! Kajti nikakršne podobe niste videli tisti dan, ko vam je GOSPOD govoril na Horebu iz srede ognja. 16 Ne spridite se in si ne delajte rezane podobe v obliki kakršnega koli kipa, podobe moškega ali ženske, 17 podobe kakršne koli živali na zemlji, podobe kakršne koli krilate ptice, ki leta pod nebom, 18 podobe kakršne koli živali, ki lazi po tleh, podobe kakršne koli ribe, ki je v vodi pod zemljo! 19 In kadar povzdigneš oči proti nebu in vidiš sonce, luno in zvezde, vso nebesno vojsko, se ne daj zapeljati, da bi se jim priklanjal in jim služil, saj jih je GOSPOD, tvoj Bog, določil vsem ljudstvom pod celim nebom. 20 Vas pa je GOSPOD vzel in vas izpeljal iz topilnice železa, iz Egipta, da bi postali njegovo ljudstvo, njegova dedna last, kakor ste to danes.
21 GOSPOD se je zaradi vas razjezil name, tako da je prisegel, da ne bom prišel v lepo deželo, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dedno last. 22 Jaz moram namreč umreti v tej deželi in ne bom šel čez Jordan, vi pa boste šli čez in vzeli v last to lepo deželo. 23 Varujte se, da ne pozabite zaveze GOSPODA, svojega Boga, ki jo je sklenil z vami, in si ne naredite rezane podobe v kakršni koli obliki, kar ti je prepovedal GOSPOD, tvoj Bog. 24 Kajti GOSPOD, tvoj Bog, je ogenj, ki požira, ljubosumen Bog.
25 Ko boste dobili sinove in sinov sinove in se udomačili v deželi in če bi se potem spridili in si naredili rezano podobo v kakršni koli obliki in s tem delali, kar je hudo v očeh GOSPODA, tvojega Boga, da bi ga razdražili, 26 kličem danes nebo in zemljo za priči proti vam, da boste hitro propadli in izginili iz dežele, v katero greste čez Jordan, da jo vzamete v last; ne boste podaljšali v njej svojih dni, do kraja boste iztrebljeni. 27 GOSPOD vas bo razkropil med ljudstva in le malo vas ostane med narodi, med katere vas požene GOSPOD. 28 Tam boste služili bogovom, izdelkom človeških rok, lesu in kamnu, ki ne vidijo in ne slišijo, ne jedo in ne duhajo. 29 Potem boš od tam iskal GOSPODA, svojega Boga, in ga našel, če ga boš iskal z vsem srcem in vso dušo. 30 Ko boš v stiski in te zadenejo vse te reči, se boš v poznejših dneh vrnil h GOSPODU, svojemu Bogu, in boš poslušal njegov glas. 31 Kajti GOSPOD, tvoj Bog, je usmiljen; ne bo te zapustil, ne bo te pokončal in ne bo pozabil na zavezo z očeti, ki jim jo je prisegel.
Bog je Izraela izbral izmed vseh ljudstev
32 Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj, od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji, in od enega do drugega konca neba, ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je kdaj slišalo kaj takega! 33 Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz srede ognja, kakor si slišal ti, in ostalo živo? 34 Ali pa je kateri bog skušal priti in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem, z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil GOSPOD, vaš Bog, pred vašimi očmi v Egiptu? 35 Tebi je bilo dano to videti, da bi vedel, da je GOSPOD Bog in ni drugega razen njega. 36 Iz nebes ti je dal slišati svoj glas, da bi te poučil, in na zemlji ti je dal videti svoj veliki ogenj in slišal si njegove besede iz ognja. 37 Zato ker je ljubil tvoje očete, si je za njimi izbral njihov zarod in te je s svojo veliko močjo izpeljal pred seboj iz Egipta, 38 da prežene pred teboj večje in močnejše narode, kakor si ti, da te pripelje in ti da njihovo deželo v dedno last, kakor je danes. 39 Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: GOSPOD je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! 40 Izpolnjuj njegove zakone in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, za vse dni!
Tri zavetna mesta v Transjordaniji
41 Takrat je Mojzes onstran Jordana proti sončnemu vzhodu oddelil tri mesta, 42 da bi se vanje mogel zateči ubijalec, ki je brez vednosti ubil svojega bližnjega in ga prej ni sovražil. Če se zateče v katero od teh mest, si reši življenje: 43 Becer v puščavi na planoti za Rúbenovce, Ramót v Gileádu za Gádovce in Golán v Bašánu za Manásejevce.
DRUGI MOJZESOV GOVOR
44 To je postava, ki jo je Mojzes položil pred Izraelove sinove. 45 To so predpisi, zakoni in odloki, ki jih je Mojzes govoril Izraelovim sinovom, ko so šli iz Egipta, 46 onstran Jordana v dolini nasproti Bet Peórju, v deželi amoréjskega kralja Sihóna, ki je prebival v Hešbónu. Njega so Mojzes in Izraelovi sinovi pobili, ko so šli iz Egipta, 47 in zavzeli njegovo deželo in deželo bašánskega kralja Oga, dveh amoréjskih kraljev, ki sta bila onstran Jordana proti sončnemu vzhodu 48 od Aroêrja na robu Arnónove doline do gore Sión, to je do Hermona, 49 z vso Arábo onstran Jordana proti vzhodu vse do morja v Arábi pod pobočji Pisge.

Job 5

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Zlo zadeva bedake
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Le kliči! Kdo te bo uslišal?
Na koga izmed svetih se boš obrnil?
Kajti bedaka ubija žalost,
prostaka mori jeza.
Sam sem videl bedaka, ki je pognal korenine,
a sem na mah moral prekleti njegovo bivališče.
Njegovi otroci so daleč od rešitve,
strti so pri vratih in rešitelja ni.
Kdor je lačen, poje njegov pridelek,
njega pa ujame v zagrade
in klada stre njihovo moč.
Kajti zlo ne prihaja iz tal
in trpljenje ne poganja iz zemlje,
temveč je človek rojen za trpljenje
in tisti, ki jih čaka strela, letajo visoko.
Rešitev je pri Bogu
Jaz pa bi se obrnil na Boga,
Bogu bi predložil svojo zadevo.
On dela velike in nedoumljive reči,
čudeže brez števila.
10 Daje dež na zemljo,
vodo pošilja na polja.
11 Visoko vzdiguje ponižane,
žalostni dosegajo rešitev.
12 Uničuje naklepe prekanjenih,
njihove roke nimajo uspeha.
13 Ujame modre v njihovi prekanjenosti,
načrt zvijačnih se izjalovi.
14 Podnevi padajo v temo,
opoldne tavajo kakor ponoči.
15 On rešuje pred mečem iz njihovih ust,
ubožca iz roke močnega.
16 Tako ima revež upanje,
krivica pa mora zapreti svoja usta.
Tolažilne obljube
17 Glej, srečen človek, ki ga Bog opominja,
ne zavračaj vzgoje Mogočnega!
18 On ranjuje in obvezuje,
udarja in njegove roke ozdravljajo.
19 Iz šestih nadlog te bo rešil,
v sedmi te ne bo zadelo nič hudega.
20 Ob lakoti te bo rešil smrti,
v boju izpod oblasti meča.
21 Pred šibo jezika boš obvarovan,
ne boš se bal, da bi prišlo opustošenje.
22 Opustošenju in pomanjkanju se boš smejal,
krdel po deželi se ne boš bal.
23 Mejniki na polju bodo tvoji zavezniki,
krdela po polju bodo živela s teboj v miru.
24 Spoznal boš, da tvoj šotor uživa mir,
skrbel boš za svoj dom, ne da bi ti kaj manjkalo.
25 Videl boš, kako se množi tvoj rod,
tvoje potomstvo kakor trava po zemlji.
26 V grob pojdeš v zreli starosti,
kakor spravljajo snope ob njihovem času.
27 Glej, to smo raziskali, tako je:
poslušaj to in spoznaj tudi ti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.739, danes: 22.757
Čas izvajanja programa: 0.06s