Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 8,14-34

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezus jih veliko ozdravi
(Mr 1,29–34; Lk 4,38–41)
14 Ko je Jezus prišel v Petrovo hišo, je videl, da njegova tašča leži in ima vročico. 15 Dotaknil se je njene roke in vročica jo je pustila. Vstala je in mu stregla. 16 Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. 17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
On je odvzel naše slabosti
in odnesel naše bolezni.
O hoji za Jezusom
(Lk 9,57–62)
18 Ko je Jezus zagledal okrog sebe množico, je velel odriniti na drugo stran. 19 Tedaj je pristopil neki pismouk in mu rekel: »Učitelj, za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« 20 Jezus mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« 21 Nekdo drug izmed njegovih učencev pa mu je rekel: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« 22 Jezus mu je dejal: »Hôdi za menoj in pústi, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve!«
Jezus pomiri vihar
(Mr 4,34–41; Lk 8,22–25)
23 Ko je stopil v čoln, so šli njegovi učenci za njim. 24 Na jezeru je nastal velik vihar, tako da so valovi pokrivali čoln; on pa je spal. 25 Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli: »Gospod, reši nas! Izgubljeni smo!« 26 Dejal jim je: »Kaj se bojite, maloverni?« Tedaj je vstal, zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina. 27 Ljudje pa so se začudili in govorili: »Kakšen človek je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in jezero?«
Jezus ozdravi obsedenca v Gadárski deželi
(Mr 5,1–20; Lk 8,26–39)
28 Ko je prišel na drugo stran, v Gadársko deželo, sta mu iz grobov prišla nasproti dva obsedenca. Bila sta tako divja, da nihče ni mogel mimo po tisti poti. 29 Zavpila sta in rekla: »Kaj imava s teboj, Božji Sin? Ali si nas prišel sèm pred časom mučit?« 30 Daleč od njiju pa se je pasla velika čreda svinj. 31 Demoni so ga prosili: »Če nas hočeš izgnati, nas pošlji v čredo svinj!« 32 Rekel jim je: »Pojdite!« Šli so torej ven in vstopili v svinje. In glej, vsa čreda svinj je planila po bregu v jezero in v vodi poginila. 33 Pastirji pa so zbežali, odšli v mesto in sporočili vse, tudi o obsedencih. 34 Vse mesto je šlo Jezusu naproti. In ko so ga zagledali, so ga prosili, naj odide iz njihovih krajev.

3. Mojzesova knjiga 1-2

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TRETJA MOJZESOVA KNJIGA (LEVITIK)
PREDPISI O DARITVAH
Žgalne daritve
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je poklical Mojzesa in mu spregovoril iz shodnega šotora ter rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Kadar hoče kdo od vas darovati GOSPODU dar od živine, darujte od goveda ali od drobnice!
Če hoče darovati žgalno daritev od goveda, naj daruje neoporečnega samca. Naj ga privede k vhodu v shodni šotor, da si s tem pridobi naklonjenost pred GOSPODOM. Položi naj žgalni daritvi roko na glavo, da bo sprejeta v spravo zanj. Potem naj junca zakolje pred GOSPODOM. In Aronovi sinovi, duhovniki, naj darujejo kri in naj s krvjo okrog in okrog poškropijo oltar pri vhodu v shodni šotor. Nato naj žgalno daritev odere in jo razseka na kose. Sinovi duhovnika Arona naj na oltarju zakurijo ogenj in na ogenj naložijo drva. Potem naj Aronovi sinovi, duhovniki, položijo kose z glavo in tolščo vred na drva, ki gorijo na oltarju. Drobovje in noge naj opere z vodo in duhovnik naj vse sežge na oltarju. To je žgalna daritev, ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU.
10 Če hoče darovati žgalno daritev izmed drobnice, od ovc ali od koz, naj daruje neoporečnega samca. 11 Zakolje naj ga na severni strani oltarja pred GOSPODOM; Aronovi sinovi, duhovniki, pa naj z njegovo krvjo okrog in okrog poškropijo oltar. 12 Razseka naj ga na kose in duhovnik naj jih položi z glavo in tolščo vred na drva, ki gorijo na oltarju. 13 Drobovje in noge naj opere z vodo in duhovnik naj vse sežge na oltarju. To je žgalna daritev, ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU.
14 Če hoče kdo darovati žgalno daritev GOSPODU izmed ptičev, naj daruje grlico ali golobčka. 15 Duhovnik naj ga prinese k oltarju, mu odščipne glavo in jo sežge na oltarju; njegovo kri naj iztisne na steno oltarja. 16 Vzame naj golšo s perjem vred in naj jo vrže poleg oltarja proti vzhodu, na pepelišče. 17 Potem naj mu nalomi peruti – ne sme jih odtrgati – in duhovnik naj ga sežge na oltarju, na gorečih drvih. To je žgalna daritev, ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU.‹«
Jedilne daritve
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»›Kadar hoče kdo darovati GOSPODU jedilno daritev, naj bo njegov dar bela moka; zlije naj nanjo olja in da nanjo kadila. Prinese naj jo Aronovim sinovom, duhovnikom. Vzame naj je polno prgišče z oljem in vsem kadilom in duhovnik naj to sežge na oltarju kot spominsko daritev. To je ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU. Kar pa od jedilne daritve ostane, pripada Aronu in njegovim sinovom kot presveto od GOSPODOVIH ognjenih daritev.
Kadar hočeš darovati kot jedilno daritev kaj v peči pečenega, naj bodo z oljem umešeni nekvašeni kolači iz bele moke ali z oljem pomazani nekvašeni mlinci. Če je tvoj dar jedilna daritev, ki je pečena v ponvi, naj bo nekvašena iz bele moke, umešena z oljem. Zdrôbi jo na grižljaje in zlij nanjo olja! To je jedilna daritev. Če je tvoj dar jedilna daritev, ki je kuhana v kotličku, naj bo pripravljena iz bele moke z oljem. Prinesi jedilno daritev, ki je iz tega pripravljena, GOSPODU; podaj jo duhovniku, da jo odnese k oltarju! Od te jedilne daritve naj duhovnik vzame spominsko daritev in jo sežge na oltarju. To je ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU. 10 Kar pa od jedilne daritve ostane, pripada Aronu in njegovim sinovom kot presveto od GOSPODOVIH ognjenih daritev.
11 Nobene jedilne daritve, ki jo hočete darovati GOSPODU, ne pripravljajte s kvasom; kajti nič kvašenega ali medenega ne smete sežgati kot ognjeno daritev GOSPODU! 12 Kot dar prvin jih smete darovati GOSPODU, a na oltar ne smejo priti v prijeten vonj.
13 Sleherni dar jedilne daritve osôli; ne daj, da bi na tvoji jedilni daritvi manjkala sol zaveze s tvojim Bogom; pri vsakem daru daruj sol!
14 Če hočeš darovati jedilno daritev od prvin, daruj kot jedilno daritev svojih prvin na ognju praženo stolčeno zrnje iz svežih klasov! 15 Nanjo zlij olje in polôži kadilo! To je jedilna daritev. 16 Duhovnik naj spominsko daritev – nekaj od stolčenega zrnja in olja z vsem kadilom – sežge kot ognjeno daritev GOSPODU.‹«

Pregovori 19

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Revež in zvijačnež
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Boljši je revež, ki hodi pošteno,
kakor kdor je zvijačnih ustnic in norec.
Kjer ni spoznanja, ni dobrega čuta,
kdor je zaletavih nog, greši.
Človekovo bedaštvo spodnaša njegovo pot,
njegovo srce pa se jezi na GOSPODA.
Bogastvo pridobiva veliko prijateljev,
siromaka pa njegov prijatelj zapušča.
Kriva priča ne ostane brez kazni,
kdor govori laži, se ne reši.
Mnogi se potegujejo za naklonjenost plemenitih,
vsak je prijatelj radodarnemu človeku.
Reveža sovražijo vsi njegovi bratje,
toliko bolj se mu oddaljujejo njegovi prijatelji:
sledi njihovim izrekom, njim pa ne.
Kdor pridobiva razsodnost, ljubi svoje življenje,
kdor pazi na razumnost, najde srečo.
Kriva priča ne ostane brez kazni,
kdor govori laži, se pogubi.
10 Norec ni vreden rahločutja,
še manj hlapec, da bi gospodoval nad veljaki.
11 Človekova dojemljivost zadržuje njegovo jezo,
šteje si v čast, da spregleda žalitev.
12 Kraljeva jeza je kakor besnenje leva,
njegova naklonjenost pa kakor rosa na travi.
13 Ponoreli sin je svojemu očetu v pogubo,
ženski prepiri so stalno kapljanje dežja.
14 Hiša in imetje sta dediščina po očetih,
dojemljiva žena pa je od GOSPODA.
15 Lenoba spodnaša v mrtvilo,
kdor je omahljive volje, bo lačen.
16 Kdor se drži zapovedi, varuje svoje življenje,
kdor zaničuje njegove poti, umre.
17 Kdor je usmiljen s siromakom, posoja GOSPODU,
povrnil mu bo njegovo delo.
18 Vzgajaj svojega sina, saj je upanje,
tvoja duša naj se ne prevzdigne, da bi ga izročil smrti.
19 Srdit človek nosi kazen,
kajti če posreduješ, še kaj dodaš.
20 Poslušaj nasvet in sprejemaj vzgojo,
da boš nekoč postal moder.
21 V človekovem srcu je veliko načrtov,
uresniči pa se GOSPODOV sklep.
22 Kar je zaželeno pri človeku, je njegova dobrota,
boljši je revež kakor lažnivec.
23 Strah GOSPODOV vodi v življenje,
kdor se siti z njim, bo spal,
nič hudega ga ne zadene.
24 Lenuh spusti svojo roko v skledo,
a je ne more prinesti k svojim ustom.
25 Udari posmehljivca in preprosti bo postal previden,
opomni razumnega in bo pridobil spoznanje.
26 Kdor grdo ravna z očetom in preganja mater,
je ostuden in ogaben sin.
27 Nehaj, sin moj, poslušati vzgojo,
pa boš zablodil od razumnih izrekov.
28 Podla priča se posmehuje pravici,
usta krivičnih goltajo sprevrženost.
29 Obsodbe so pripravljene za posmehljivce,
udarci za hrbte norcev.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 61.085.438, danes: 15.220
Čas izvajanja programa: 0.05s