Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 9,18-38

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Oblastnikova hči in žena, ki je krvavela
(Mr 5,21–43; Lk 8,40–56)
18 Medtem ko jim je to govoril, je prišel neki oblastnik. Poklonil se mu je do tal in rekel: »Moja hči je pravkar umrla, vendar pridi, položi roko nanjo in bo živela.« 19 Jezus je vstal in šel za njim, skupaj s svojimi učenci. 20 Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila roba njegove obleke. 21 Pri sebi je namreč rekla: »Če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena.« 22 Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena. 23 Ko je Jezus prišel pred oblastnikovo hišo ter videl piskače in razburjeno množico, je govoril: 24 »Umaknite se, saj deklica ni umrla, ampak spi.« Oni pa so se mu posmehovali. 25 Ko so odstranili množico, je vstopil. Prijel jo je za roko in je vstala. 26 In glas o tem je šel po vsem tistem kraju.
Jezus ozdravi dva slepa
27 Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za njim dva slepa in vpila: »Usmili se naju, Davidov sin!« 28 Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k njemu. Jezus jima je rekel: »Ali verujeta, da morem to storiti?« »Da, Gospod,« sta mu dejala. 29 Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!« 30 In oči so se jima odprle. Jezus jima je nato ostro zabičal: »Glejta, da nihče ne izve!« 31 Ko pa sta odšla, sta ga razglašala po vsej tisti deželi.
Jezus ozdravi nemega
32 Ko sta odhajala, so privedli k njemu nemega človeka, ki je bil obseden. 33 Ko je bil demon izgnan, je nemi spregovoril. In množice so se začudile in govorile: »Nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu.« 34 Farizeji pa so govorili: »S poglavarjem demonov izganja demone.«
Jezusovo sočutje
35 Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. 36 Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.«

3. Mojzesova knjiga 5-6

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Posebni primeri
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»›Če se kdo pregreši s tem, da sliši glas zaklinjanja k pričevanju in bi moral iti za pričo, ker je videl ali kaj izvedel o stvari, pa ne govori, ga zadene krivda. Ali če se kdo dotakne česa nečistega, bodisi mrhovine nečiste zveri bodisi trupla nečiste živine ali mrhovine nečiste laznine, pa mu je to skrito, postane nečist in kriv. Ali če se dotakne človeške nečistosti, naj bo kakršna koli nečistost, s katero človek postane nečist, pa mu je to skrito, je kriv, ko to spozna. Ali če kdo nepremišljeno priseže z ustnicami, da bo storil kaj slabega ali kaj dobrega, naj bo kar koli, o čemer človek nepremišljeno prisega, pa mu je to skrito, je, ko spozna, kriv zaradi katere od teh reči.
Kdor je torej kriv katere od teh reči, naj prizna, s čim se je pregrešil, in naj pripelje GOSPODU kot spravni dar za greh, ki ga je storil, samico od drobnice, ovco ali kozo, v daritev za greh; in duhovnik naj zanj opravi spravo zaradi njegovega greha.
Kadar gre za reveže
Če pa kdo ne more kupiti ovce, naj prinese GOSPODU kot spravni dar za svoj greh grlici ali dva golobčka, enega za daritev za greh in drugega za žgalno daritev. Prinese naj ju duhovniku; ta naj daruje najprej tistega za daritev za greh; preščipne naj mu vrat tik pri glavici, ne da bi jo čisto odtrgal, in naj nekoliko krvi poškropi po steni oltarja, drugo kri pa naj iztisne ob vznožju oltarja; to je daritev za greh. 10 Drugega naj, kakor je določeno, daruje kot žgalno daritev. Tako naj duhovnik zanj opravi spravo zaradi greha, ki ga je storil, in mu bo odpuščeno.
11 Če pa ne zmore niti dveh grlic ali dveh golobčkov, naj prinese kot dar za svoj greh desetinko škafa bele moke kot daritev za greh; nanjo naj ne zliva olja in ne daje kadila, ker je daritev za greh. 12 Prinese naj jo duhovniku in ta naj je vzame polno prgišče kot spominski dar in jo sežge na oltarju z GOSPODOVIMI ognjenimi daritvami; to je daritev za greh. 13 Tako naj duhovnik zanj opravi spravo zaradi greha, ki ga je storil v kakšni taki zadevi, in mu bo odpuščeno. Duhovniku pa pripada enako kakor pri jedilni daritvi.‹«
Spravne daritve
14 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 15 »Če kdo ravna nezvesto in se pregreši – čeprav nehote – nad tem, kar je posvečeno GOSPODU, naj pripelje kot spravni dar GOSPODU neoporečnega ovna od drobnice v spravno daritev; oceni ga v srebrnih šeklih po teži svetiščnega šekla! 16 Povrne naj toliko, kolikor se je pregrešil nad svetim. Doda naj petino in jo izroči duhovniku. Ta naj z ovnom spravne daritve zanj opravi spravo in mu bo odpuščeno.
17 Če kdo greši in stori kaj proti kateri koli od GOSPODOVIH zapovedi, česar ne bi smel, čeprav nevedoma, je kriv in ga zadene krivda. 18 Duhovniku naj pripelje neoporečnega ovna od drobnice po tvoji cenitvi kot spravno daritev. Tako naj duhovnik zanj opravi spravo zaradi greha, ki ga je nehote storil – ni vedel – in mu bo odpuščeno. 19 To je spravna daritev; nakopal si je krivdo pred GOSPODOM
20 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 21 »Če se kdo pregreši in ravna nezvesto proti GOSPODU, bodisi da prevara rojaka za kakšno stvar, ki jo je dobil v hrambo, si jo sposodil ali ukradel, bodisi da rojaka izkoristi 22 ali ga prevara za izgubljeno stvar, ki jo je našel, in krivo priseže glede česar koli, s čimer se človek more pregrešiti: 23 kdor se tako pregreši in si nakoplje krivdo, naj vrne vse, kar je ukradel ali izsilil ali mu je bilo zaupano v hrambo ali kar je izgubljenega našel 24 ali stvari, o katerih je krivo prisegel; na dan svoje spravne daritve naj glavnico povrne tistemu, čigar je, in naj doda še petino vrednosti. 25 Kot svoj spravni dar GOSPODU naj pripelje duhovniku neoporečnega ovna od drobnice po tvoji cenitvi za spravno daritev. 26 Tako naj duhovnik zanj opravi spravo pred GOSPODOM in odpuščeno mu bo katero koli dejanje, s katerim si je nakopal krivdo.«
Dodatni obredni predpisi za duhovnika
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Zapovej Aronu in njegovim sinovom ter reci: ›To je postava za žgalno daritev. Žgalna daritev naj bo na oltarnem ognjišču vso noč do jutra in ogenj na oltarju naj gori. Duhovnik naj obleče platneno oblačilo in si natakne platnene hlače; pobere naj pepel, ki je ostal, ko je ogenj použil daritev na oltarju, in ga strese poleg oltarja. Potem naj sleče ta oblačila in obleče druga in naj odnese pepel iz tabora na čist kraj. Ogenj na oltarju ne sme ugasniti; duhovnik naj vsako jutro kuri drva na oltarju, polaga nanj žgalno daritev in na njem sežiga tolščo mirovnih daritev. Nenehno naj gori ogenj na oltarju, ne sme ugasniti.
To je postava za jedilno daritev: Aronovi sinovi naj jo prinesejo pred GOSPODA k oltarju. Eden od njih naj vzame polno prgišče bele moke jedilne daritve in njenega olja in vse kadilo, ki je na njej, in naj to kot spominski dar sežge na oltarju v prijeten vonj GOSPODU. Kar pa od nje ostane, naj kot nekvašen kruh pojedo Aron in njegovi sinovi na svetem kraju, na dvorišču shodnega šotora. 10 Ne smejo je peči s kvasom; to sem jim določil kot delež od svojih ognjenih daritev; presveta je kakor daritev za greh in kakor spravna daritev. 11 Vsi moški Aronovi potomci jo smejo jesti. To je večni zakon iz roda v rod glede GOSPODOVIH ognjenih daritev; kar koli se jih dotakne, bo posvečeno.‹«
12 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 13 »To je dar Arona in njegovih sinov, ki naj ga darujejo GOSPODU na dan svojega maziljenja: desetinko éfe bele moke kot stalno jedilno daritev, polovico zjutraj in polovico zvečer. 14 Pripravi jo z oljem v kozici, prinesi jo umešeno, in ko je pečena, jo daruj v koščkih kot jedilno daritev v prijeten vonj GOSPODU! 15 In tisti duhovnik, ki bo izmed Aronovih sinov maziljen kot njegov naslednik, naj opravi táko daritev. To je večni zakon za GOSPODA: vsa naj se sežge. 16 Vsaka duhovnikova jedilna daritev naj se vsa sežge, ni je dovoljeno jesti.«
17 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 18 »Govôri Aronu in njegovim sinovom ter reci: ›To je postava za daritev za greh: Na kraju pred GOSPODOM, kjer koljejo žgalno, naj koljejo tudi daritev za greh; presveta je. 19 Uživa naj jo duhovnik, ki jo je daroval, jé naj jo na svetem kraju, na dvorišču shodnega šotora. 20 Kar koli se dotakne mesa te daritve, bo sveto, in če se od njene krvi kaj poškropi po obleki, to operi na svetem kraju! 21 Lončeno posodo, v kateri so kuhali daritev, naj razbijejo; če pa so jo kuhali v bronasti posodi, naj jo oribajo in poplaknejo z vodo. 22 Vsak moški izmed duhovnikov sme uživati daritev; presveta je. 23 Ni pa dovoljeno jesti daritve za greh, če so z njo vred prinesli kaj krvi v shodni šotor, da bi opravili spravo v svetišču; v ognju naj jo sežgejo.‹«

Pregovori 21

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Boj se Boga in kralja
21
Králjevo srce je v GOSPODOVI roki kakor vodni prekopi,
usmerja ga, kamor mu je ljubo.
Človeku se zdi vsaka njegova pot pravilna,
GOSPOD pa preizkuša srca.
Držati se pravičnosti in pravice
je GOSPODU ljubše kakor daritev.
Vzvišene oči in napuhnjeno srce,
svetilka krivičnih je greh.
Zamisli pridnega prinašajo vedno dobiček,
kdor je zaletav, pa je vedno v pomanjkanju.
Zakladi, nabrani z lažnivim jezikom,
so razpuhtela sapa teh, ki iščejo smrt.
Nasilje krivičnih odnese nje same,
ker se branijo delati, kar je prav.
Pot nasilnega človeka je ovinkasta,
ravnanje poštenega vodi naravnost.
Bolje je prebivati v kotu na strehi
kakor s prepirljivo ženo v skupnem domu.
10 Krivičnikova duša privošči húdo,
njegov bližnji ne najde usmiljenja pri njem.
11 Če je posmehljivec kaznovan, preprosti postane moder,
če je dojemljiv za modrega, pridobi spoznanje.
12 Pravični dojema krivičnikovo hišo,
ki potiska krivičnike k hudobiji.
13 Kdor si zatiska uho pred reveževo tožbo,
bo tudi sam vpil, pa ne bo uslišan.
14 Skriven dar pomirja jezo,
darilo v naročje velik srd.
15 Ravnati pravično je pravičnemu veselje
in poguba hudodelcem.
16 Človek, ki zaide s poti dojemljivosti,
bo počival v zboru pokojnih.
17 Kdor ljubi veselje, bo obubožal,
kdor ljubi vino in mazilno olje, ne bo obogatel.
18 Krivični je odkupnina za pravičnega,
prevarljivec za poštene.
19 Bolje je prebivati v pusti deželi
kakor s prepirljivo in jezljivo ženo.
20 Dragocen zaklad in olje sta v hiši modrega,
ponorel človek ju pogoltne.
21 Kdor se poganja za pravičnostjo in dobroto,
najde življenje, pravičnost in čast.
22 Modri se povzpne v mesto junakov
in poruši trdnjavo, ki se je nanjo zanašalo.
23 Kdor pazi na svoja usta in svoj jezik,
bo svoje življenje obvaroval stiske.
24 Ošabnež, predrznež, posmehljivec je njegovo ime,
kdor nastopa z objestno ošabnostjo.
25 Lenuha ubija njegovo nagnjenje,
ker se njegove roke branijo dela.
26 Ves dan se predaja svojemu nagnjenju,
pravični pa daje in ne stiska.
27 Daritev krivičnih je gnusoba,
še bolj, če darujejo s slabim namenom.
28 Kriva priča bo propadla,
kdor je ubogljiv, govori za vselej.
29 Krivičen človek zakrkne svoj obraz,
pošteni pa utrjuje svoje poti.
30 Ni modrosti ne razumnosti
ne svéta nasproti GOSPODU.
31 Konj je pripravljen za dan boja,
a zmaga prihaja od GOSPODA.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 69.158.314, danes: 60.901
Čas izvajanja programa: 0.06s