Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 8

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sedmi pečat in zlata kadilnica
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jagnje odtrgalo sedmi pečat, je v nebesih za kake pol ure nastala tišina. Videl sem, da je bilo sedmim angelom, ki stojijo pred Bogom, izročenih sedem trobent.
Nato je prišel drug angel in obstal pri oltarju, držeč zlato kadilnico. Dano mu je bilo veliko kadil, da bi jih pridal molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, ki je pred prestolom. In dim kadil se je po angelovi roki vzdignil pred Boga skupaj z molitvami svetih. Nato je angel vzel kadilnico, jo napolnil z ognjem z oltarja ter jo vrgel na zemljo. In nastali so gromi in glasovi, bliski in potres.
Trobente
Sedem angelov, ki so imeli sedem trobent, se je pripravilo, da zatrobijo.
Zatrobil je prvi: in nastala sta toča in ogenj, pomešana s krvjo, ter se usula na zemljo. Zgorela je tretjina zemlje, zgorela je tretjina dreves in zgorela je vsa zelena trava.
Zatrobil je drugi angel: in v morje je bila vržena kakor velika ognjena gora. Tretjina morja se je spremenila v kri, tretjina živih bitij, ki živijo v morju, je poginila, in tretjina ladij je bila uničena.
10 Zatrobil je tretji angel: in z neba je padla velika zvezda, plameneča kakor bakla, ter strmoglavila v tretjino rek in v izvirke vodá. 11 Zvezdi je ime Pelin. Tretjina vodá se je spremenila v pelin in veliko ljudi je umrlo od vodá, ker so ogrenele.
12 Zatrobil je četrti angel: in udarjena je bila tretjina sonca, tretjina lune in tretjina zvezd, tako da so za tretjino potemnele. Dan je bil ob tretjino svoje svetlobe in prav tako noč.
13 Nato sem videl in slišal orla, ko je letel po sredi neba in klical z močnim glasom: »Gorje, gorje, gorje prebivalcem zemlje zaradi preostalih glasov treh angelov, ki še morajo trobentati.«

Nehemija 11

Nehemija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapisniki prebivalcev
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Knezi ljudstva so se naselili v Jeruzalemu, preostalo ljudstvo pa je žrebalo, da bi enega od desetih naselili v Jeruzalemu, svetem mestu, drugih devet pa po drugih mestih. Ljudstvo je blagoslavljalo vse ljudi, ki so se prostovoljno naselili v Jeruzalemu.
To pa so poglavarji pokrajine, ki so se naselili v Jeruzalemu in po Judovih mestih. Naselili so se vsak na svoji posesti, v svojih mestih: Izraelci, duhovniki, leviti, služitelji in sinovi Salomonovih služabnikov. V Jeruzalemu so se naselili Judovi in Benjaminovi sinovi. Med Judovimi sinovi so bili: Atajá, sin Uzíja, sinú Zaharija, sinú Amarjája, sinú Šefatjája, sinú Mahalaléla, izmed Perecovih sinov; Maasejá, sin Baruha, sinú Kolhozéja, sinú Hazajája, sinú Adajája, sinú Jojaríba, sinú Zaharija, sinú Šilčana. Vseh Perecovih sinov, ki so prebivali v Jeruzalemu, je bilo štiristo oseminšestdeset; sami hrabri možje.
To pa so Benjaminovi sinovi: Salú, sin Mešuláma, sinú Joéda, sinú Pedajája, sinú Kolajája, sinú Maasejája, sinú Itiéla, sinú Ješajája. Za njim še Gabáj in Saláj; skupaj devetsto osemindvajset oseb. Zihríjev sin Joél je bil njihov nadzornik, Senuájev sin Juda pa upravitelj mesta.
10 Med duhovniki so bili: Jojaríbov sin Jedajá, Jahín, 11 Serajá, sin Hilkijája, sinú Mešuláma, sinú Cadóka, sinú Merajóta, sinú Ahitúba, predstojnika Božje hiše, 12 in njihovi bratje, ki so opravljali delo na hiši; skupaj osemsto dvaindvajset oseb. Potem še Adajá, sin Jeroháma, sinú Pelaljája, sinú Amcíja, sinú Zeharjája, sinú Pašhúrja, sinú Malkijája 13 in njegovi bratje, družinski poglavarji; skupaj dvesto dvainštirideset oseb. Dalje Amašsáj, sin Azaréla, sinú Ahzája, sinú Mešilemóta, sinú Imêrja, 14 in njihovi bratje, hrabri junaki; skupaj sto osemindvajset oseb. Njihov nadzornik je bil Hagedolímov sin Zabdiél.
15 Med leviti so bili: Šemajá, sin Hašúba, sinú Azrikáma, sinú Hašabjája, sinú Buníja. 16 Potem Šabetáj in Jozabád, izmed poglavarjev levitov. Ta dva sta bila odgovorna za zunanja dela pri Božji hiši. 17 Dalje Matanjá, sin Miha, sinú Zabdíja, sinú Asáfa. Ta je bil prvi pevec hvalnic in je začenjal molitev. Dalje Bakbukjá, drugi med svojimi brati, in Abdá, sin Šamúa, sinú Galála, sinú Jedutúna. 18 Vseh levitov v svetem mestu je bilo dvesto štiriinosemdeset.
19 Vratarji so bili: Akúb, Talmón in njuni bratje, ki so stražili pri vratih; skupaj sto dvainsedemdeset oseb. 20 Drugi Izraelci, duhovniki in leviti pa so bili po vseh Judovih mestih, vsak na svoji posesti. 21 Služitelji pa so prebivali na Ofelu. Čez služitelje sta bila postavljena Cihá in Gišpá.
22 Nadzornik levitov v Jeruzalemu je bil Uzí, sin Baníja, sinú Hašabjája, sinú Matanjája, sinú Miha, izmed Asáfovih sinov. Ti so prepevali pri službi v Božji hiši. 23 Glede teh je kralj naročil in jim določil oskrbnino za vsak dan. 24 Mešezabélov sin Petahjá, izmed sinov Judovega sina Zeraha, pa je bil kralju pri roki za vse zadeve ljudstva.
25 Kar zadeva vasi po njihovih poljih, so se nekateri izmed Judovih sinov naselili v Kirját Arbi in v njenih naseljih, dalje v Dibónu in v njegovih naseljih, v Kabceélu in v njegovih vaseh, 26 ter v Ješúi, v Moladáju, v Bet Peletu, 27 v Hacár Šuálu, v Beeršébi in v njenih naseljih, 28 v Ciklágu, v Mehóni in njeni okolici, 29 v En Rimónu, v Cori, v Jarmútu, 30 v Zanóahu, v Adulámu in v njegovih vaseh, v Lahíšu in na njegovih poljanah, v Azéki in v njenih naseljih. Bili so naseljeni od Beeršébe do Ge Hinóma. 31 Benjaminovi sinovi pa so bili v Gebi, v Mihmásu, v Aji, v Betelu in v njegovih naseljih, 32 v Anatótu, v Nobu, v Anánji, 33 v Hacórju, v Rami, v Gitájimu, 34 v Hadídu, v Cebojímu, v Nebalátu, 35 v Lodu, v Onóju in v dolini obrtnikov. 36 Od levitov pa so bili nekateri med Judovci, drugi pa z Benjaminovci.

Psalmi 103

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 103 (102)
Hvalnica Božji ljubezni
103 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
Slávi, moja duša, GOSPODA,
vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
Slávi, moja duša, GOSPODA,
ne pozabi nobenega dejanja njega,
ki odpušča vso tvojo krivdo,
ki ozdravlja vse tvoje bolezni,
ki iz jame rešuje tvoje življenje,
ki te krona z dobroto in usmiljenjem,
ki tvoja leta nasičuje z dobrinami;
kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.

GOSPOD opravlja dela pravičnosti,
dela pravice za vse zatirane.
Mojzesu je dal spoznati svoje poti,
Izraelovim sinovom svoja dela.
Usmiljen in milostljiv je GOSPOD,
počasen v jezi in bogat v dobroti.
Ne pravda se venomer,
ne očita na veke.
10 Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
11 Zakaj kakor je nebo visoko nad zemljo,
je njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga bojijo.
12 Kakor je vzhod oddaljen od zahoda,
oddaljuje od nas naša hudodelstva.
13 Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki,
GOSPOD izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo.
14 Zakaj on pozna našo sestavo,
spominja se, da smo prah.

15 Človek, kakor trava so njegovi dnevi,
kakor cvetica na polju, tako cvete.
16 Komaj zaveje veter vanjo, je ni več,
njen kraj je ne pozna več.
17 Toda GOSPODOVA dobrota je od vekomaj,
do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo,
njegova pravičnost do otrok otrok
18 za tiste, ki se držijo njegove zaveze
in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih izpolnjevali.

19 GOSPOD je postavil svoj prestol v nebesih,
njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom.
20 Slavite GOSPODA, njegovi angeli,
vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo besedo
s poslušanjem glasu njegove besede.
21 Slavite GOSPODA, vse njegove vojske,
vi, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo.
22 Slavite GOSPODA, vsa njegova dela,
na vseh krajih njegovega gospostva.
Slávi, moja duša, GOSPODA.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.685, danes: 21.999
Čas izvajanja programa: 0.05s