Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 9

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatrobil je peti angel: in videl sem zvezdo, ki je padla z neba na zemljo. Dan ji je bil ključ za žrelo brezna. Odprla je žrelo brezna in iz žrela se je vzdignil dim kakor dim iz velike peči. Od dima iz žrela sta potemnela sonce in ozračje. Iz dima so se usule na zemljo kobilice in dana jim je bila oblast, kakršno imajo škorpijoni na zemlji. Rečeno jim je bilo, naj na zemlji ne škodujejo ne travi ne zelenju ne drevju, ampak samo ljudem, ki so brez Božjega pečata na čelih. In ni jim bilo dano, da bi jih pobijale, ampak da so jih pet mesecev trpinčile. Njihovo trpinčenje pa je bilo kakor trpinčenje škorpijona, kadar piči človeka. V tistih dneh bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli; želeli bodo umreti, a smrt bo bežala od njih.
Kobilice so bile na pogled podobne konjem, pripravljenim za boj. Na glavah so nosile nekakšne zlate vence, njihovi obrazi pa so bili kakor človeški obrazi. Lase so imele kakor ženske, njihovi zobje pa so bili kakor levji. Imele so nekakšne železne oklepe, hrum njihovih perutnic pa je bil kakor ropot bojnih voz z mnogimi konji, ki drvijo v boj. 10 Imele so repe, kakor jih imajo škorpijoni, in žela. V repih so imele moč, da pet mesecev škodujejo ljudem. 11 Za kralja nad sabo so imele angela brezna: po hebrejsko mu je ime Ábadon, po grško pa Apolíon.
12 Prvo gorje je minilo. Glej, za tem prihaja še dvojno gorje.
13 Zatrobil je šesti angel. Tedaj sem zaslišal glas, ki je prihajal od štirih vogalov zlatega oltarja, ki stoji pred Bogom. 14 Rekel je šestemu angelu, ki je imel trobento: »Odveži štiri angele, ki so privezani ob veliki reki Evfratu!« 15 Odvezal je štiri angele, ki so pripravljeni čakali na uro, dan, mesec in leto, da pomorijo tretjino ljudi. 16 Število konjeniških trum pa je bilo dvesto milijonov; slišal sem njihovo število. 17 Konje in jezdece sem v prikazni videl takole: jezdeci so imeli oklepe ognjene, hijacintove in žveplene barve. Glave konj so bile kakor glave levov, iz gobcev pa so jim bruhali ogenj, dim in žveplo. 18 Od teh treh nadlog, od ognja, dima in žvepla, ki so jim bruhali iz gobcev, je bila pomorjena tretjina ljudi. 19 Moč konj namreč tiči v njihovih gobcih in v njihovih repih. Njihovi repi pa so podobni kačam, imajo glave in z njimi škodujejo.
20 Drugi ljudje, ki jih te nadloge niso pokončale, se niso odvrnili od početja svojih rok. Niso nehali moliti demonov in malikov, zlatih in srebrnih, bronastih, kamnitih in lesenih, ki ne morejo ne videti ne slišati ne hoditi. 21 Niso se odvrnili ne od svojih umorov ne od svojih čaranj ne od svojega nečistovanja ne od svojih tatvin.

Nehemija 12

Nehemija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapisnik duhovnikov in levitov
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tile so duhovniki in leviti, ki so šli s Šealtiélovim sinom Zerubabélom in z Ješúom: Serajá, Jirmejá, Ezrá, Amarjá, Malúh, Hatúš, Šehanjá, Rehúm, Meremót, Idó, Ginetón, Abíja, Mijamín, Maadjá, Bilgá, Šemajá, Jojaríb, Jedajá, Salú, Amók, Hilkijá, Jedajá. Ti so bili poglavarji duhovnikov in njihovih bratov v Ješúovih dneh.
Leviti: Ješúa, Binúj, Kadmiél, Šerebjá, Juda in Matanjá, ki je skupaj s svojimi brati bil določen za petje hvalnic. Bakbukjá in Uní, njihova brata, sta jim pri službi stala nasproti. 10 Ješúu se je rodil Jojakím, Jojakímu se je rodil Eljašíb, Eljašíbu se je rodil Jojadá, 11 Jojadáju se je rodil Jonatan in Jonatanu se je rodil Jadúa.
Duhovniki in leviti v Jojakímovem času
12 V Jojakímovih dneh so bili poglavarji družin duhovniki: Serajájeve družine Merajá, Jirmejájeve Hananjá, 13 Ezrove Mešulám, Amarjájeve Johanán, 14 Malúhove Jonatan, Šebanjájeve Jožef, 15 Harímove Adná, Merajótove Helkáj, 16 Idójeve Zeharjá, Ginetónove Mešulám, 17 Abíjeve Zihrí, Minjamínove ..., Maadjájeve Piltáj, 18 Bilgájeve Šamúa, Šemajájeve Jonatan, 19 Jojaríbove Matenáj, Jedajájeve Uzí, 20 Salájeve Kaláj, Amókove Eber, 21 Hilkijájeve Hašabjá, Jedajájeve Netanél.
22 Leviti, poglavarji družin, so bili popisani v dneh Eljašíba, Jojadája, Johanána in Jadúa, duhovniki pa, ko je kraljeval Perzijec Darej. 23 Levijevi sinovi, ki so bili prav tako poglavarji družin, so bili popisani v knjigo letopisov do dni Eljašíbovega sina Johanána. 24 Poglavarji levitov, Hašabjá, Šerebjá in Kadmiélov sin Ješúa, skupaj z njihovimi brati, ki so jim pri petju hvalnic stali nasproti, so izmenično prepevali pesmi in hvalnice, po zapovedi Božjega moža Davida. 25 Matanjá, Bakbukjá, Obadjá, Mešulám, Talmón in Akúb so bili čuvaji in vratarji pri skladiščnih vratih. 26 Svojo službo so opravljali v dneh Jojakíma, sina Ješúa, sinú Jocadákovega, in v dneh namestnika Nehemija ter duhovnika in pismouka Ezra.
Posvetitev jeruzalemskega obzidja
27 Za posvetitev jeruzalemskega obzidja so po vseh njihovih krajih poiskali levite, da so prišli v Jeruzalem in tako v veselju obhajali praznik posvetitve s hvalnicami in s petjem, s cimbalami, s harfami in s citrami. 28 Pevci so prišli iz vseh okoliških predelov Jeruzalema in iz netófčanskih vasi, 29 iz Bet Gilgála ter z gebskih in azmávetskih poljan. Pevci so si namreč zgradili vasi v jeruzalemski okolici. 30 Duhovniki in leviti so se tedaj očistili, očistili ljudstvo, vrata in obzidje.
31 Nato sem popeljal Judove kneze na obzidje in jih razporedil v dva velika hvalniška zbora. Eden je šel po obzidju na desno, proti Gnojnim vratom. 32 Za njimi pa so šli Hošajá ter polovica Judovih knezov, 33 Azarjá, Ezra, Mešulám, 34 Juda, Benjamin, Šemajá in Jirmejá. 35 Med sinovi duhovnikov s trobentami pa Zeharjá, sin Jonatana, sinú Šemajája, sinú Matanjája, sinú Mihajája, sinú Zahúrja, sinú Asáfa, 36 in njegovi bratje Šemajá, Azarél, Milaláj, Gilaláj, Maáj, Netanél, Juda ter Hananí z glasbili Božjega moža Davida. Pismouk Ezra pa je bil pred njimi. 37 Ko so prišli do Studenčnih vrat, so se na nasprotni strani povzpeli po stopnicah Davidovega mesta in nato navzgor po obzidju k Davidovi hiši in do Vodnih vrat na vzhodu.
38 Drugi hvalniški zbor pa je šel na levo in jaz s polovico ljudstva za njimi, gor po obzidju do Pečnega stolpa in do Širokega zidu. 39 Nato do Efrájimovih vrat, do Starih in do Ribjih vrat. Dalje do Hananélovega stolpa, do stolpa Mea in Ovčjih vrat. Pri Jetniških vratih smo se ustavili. 40 Dva hvalniška zbora sta se potem postavila v Božjo hišo. Tudi jaz in polovica oblastnikov skupaj z menoj. 41 Potem duhovniki Eljakím, Maasejá, Minjamín, Mihajá, Eljoenáj, Zeharjá, Hananjá s trobentami, 42 in Maasejá, Šemajá, Eleazar, Uzí, Johanán, Malkijá, Elám in Ezer s pevci, ki so prepevali pod Jizrahjájevim vodstvom. 43 Tisti dan je ljudstvo darovalo številne klavne daritve in se veselilo, kajti Bog jih je obdaril z velikim veseljem. Tudi žene in otroci so se veselili in veselje Jeruzalema je bilo slišati daleč naokoli.
Službe za duhovnike in levite
44 Tisti dan so bili nekateri možje postavljeni za nadzornike pri skladiščnih izbah za darove povzdignjenja, za prvine in za desetine, da bi vanje zbirali od polj posameznih mest, po postavi določeno količino za duhovnike in levite. Judje so bili namreč zelo veseli navzočih duhovnikov in levitov. 45 Ti so skrbeli za službo svojemu Bogu in za službo očiščevanja. Tako tudi pevci in vratarji, po zapovedi Davida in njegovega sina Salomona. 46 Kajti od nekdaj, od dni Davida in Asáfa, ki je bil vodja pevcev, so slavili Boga s hvalno in zahvalno pesmijo. 47 Ves Izrael je tudi v Zerubabélovih in Nehemijevih dneh dan za dnem oddajal pristojbine za pevce in vratarje ter posvečene darove za levite. Leviti pa so del posvečenih darov oddajali Aronovim sinovom.

Psalmi 104,1-24

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 104 (103)
Hvalospev Stvarniku
104 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Slávi, moja duša, GOSPODA.
GOSPOD, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem,
razpenjaš nebo kakor šotor.
Na vodah postavlja gornje sobe,
iz oblakov dela svoj voz,
hodi na perutih vetra.
Vetrove dela za svoje poslance,
za svoje služabnike plamteč ogenj.

Zemljo je postavil na njene temelje,
da se na veke vekov ne bo majala.
Z oceanom si jo pokril kakor z obleko,
prek gora so stale vode.
Pred tvojimi grožnjami so zbežale,
pred glasom tvojega grmenja odhitele.
Vzdignile so se gore, pogreznile doline
na kraj, ki si jim ga določil.
Postavil si mejo, ki je ne smejo prekoračiti,
da nikoli več ne pokrijejo zemlje.

10 Studence pošilja v potoke,
ki se pomikajo med gorami.
11 Napajajo vse poljske živali,
divji osli si gasijo žejo.
12 Ob njih prebivajo ptice pod nebom,
izmed vej se oglašajo.

13 Iz svojih gornjih sob napaja gore,
s sadom tvojih del se nasičuje zemlja.
14 Za živino pusti poganjati travo,
za človekovo delo zelišče,
da pridobiva kruh iz zemlje.
15 Vino razveseljuje srce človeku,
da pusti sijati obraze bolj kakor olje,
kruh podpira srce človeku.
16 Nasičujejo se GOSPODOVA drevesa,
libanonske cedre, ki jih je nasadil.
17 Tam si ptice spletajo gnezda,
štorklja ima svoj dom na cipresah.
18 Visoke gore so za kozoroge,
skale so zatočišče za jazbece.

19 Naredil je luno za letne čase,
sonce pozna svoj zahod.
20 Polagaš temo in nastopi noč,
v njej se plazijo vse gozdne živali.
21 Mladi levi rjovejo za plenom,
da od Boga zahtevajo svojo hrano.
22 Ko vzide sonce, se zberejo
in v svojih skrivališčih poležejo.
23 Človek odhaja k svojemu opravilu,
na svoje delo do večera.
24 Kako veliko je tvojih del, o GOSPOD!
Vsa si naredil z modrostjo,
zemlja je polna tvojih ustvarjenih bitij.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.315, danes: 8.550
Čas izvajanja programa: 0.05s