Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 3,9-31

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nihče ni pravičen
Kaj torej? Smo mar mi na boljšem? Nikakor ne! Saj smo pravkar obtožili vse, Jude in Grke, da so v oblasti greha, 10 kakor je pisano:
Ni pravičnega, niti enega,
11 ni razumnega,
ni ga, ki bi iskal Boga.
12 Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili;
ni ga, ki bi delal dobro,
ni ga, niti enega.
13 Odprt grob je njihovo grlo,
s svojimi jeziki pletejo zvijače,
gadji strup je pod njihovimi ustnicami,
14 njihova usta so polna kletev in grenkobe.
15 Hitre so njihove noge, da bi prelili kri,
16 uničenje in beda je na njihovih potih.
17 Poti miru niso spoznali,
18 ni strahu Božjega pred njihovimi očmi.
19 Vemo pa: kar koli govori postava, govori tistim, ki so pod postavo, da bi vsak jezik umolknil in bi se ves svet priznal krivega pred Bogom. 20 Kajti noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava nam le omogoča, da spoznamo greh.
Opravičenje po veri
21 Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. 22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: 23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 24 opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. 25 Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, zaradi odpuščanja prej storjenih grehov, v Božji potrpežljivosti. 26 Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa.
27 Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi? Po delih? Ne, temveč po postavi vere. 28 Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri, brez del postave. 29 Je morda Bog samo Bog Judov? Ali ni tudi Bog poganov? Gotovo, tudi Bog poganov. 30 Saj je en sam Bog, ki bo obrezane opravičil iz vere, neobrezane pa po veri. 31 Mar potemtakem z vero razveljavljamo postavo? Nikakor, ampak postavo uveljavljamo.

1. Samuelova knjiga 12

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Samuel se poslovi od ljudstva
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Samuel je rekel vsemu Izraelu: »Glejte, poslušal sem vaš glas v vsem, kar ste mi rekli, in sem postavil kralja čez vas. Zdaj, glejte, hodi kralj pred vami. Jaz sem se postaral in osivel, in glejte, moja sinova sta tukaj med vami. Hodil sem pred vami od svoje mladosti do tega dne. Glejte, tukaj sem. Odgovorite mi pred GOSPODOM in pred njegovim maziljencem: Komu sem vzel vola? Komu sem vzel osla? Koga sem izkoriščal, koga zatiral? Komu sem iz roke vzel podkupnino in zatisnil oko nasproti njemu? Povrnem vam!« Rekli so: »Nisi nas izkoriščal, nisi nas zatiral in nikomur nisi ničesar vzel iz roke.« Rekel jim je: »GOSPOD je priča proti vam in njegov maziljenec je priča ta dan, da niste ničesar našli v moji roki.« Rekli so: »Priča je.«
Samuel je rekel ljudstvu: »GOSPOD, ki je naredil Mojzesa in Arona in ki je izpeljal vaše očete iz egiptovske dežele, je priča. Zdaj pa stojte, da začnem z vami pravdo pred GOSPODOM zaradi vseh GOSPODOVIH pravičnih del, ki jih je storil vam in vašim očetom. Ko je Jakob prišel v Egipt in so vaši očetje vpili h GOSPODU, je GOSPOD poslal Mojzesa in Arona, da sta izpeljala vaše očete iz Egipta; potem jih je naselil v tem kraju. Pa so pozabili GOSPODA, svojega Boga, zato jih je prodal v roko Siseráju, poveljniku vojske v Hacórju, v roko Filistejcem in v roko moábskemu kralju, ki so se bojevali z njimi. 10 In vpili so h GOSPODU ter govorili: ›Grešili smo, kajti zapustili smo GOSPODA ter služili Báalom in Astartam. A zdaj nas reši iz roke naših sovražnikov in služili ti bomo!‹ 11 Tedaj je GOSPOD poslal Jerubáala, Bedána, Jefteja in Samuela ter vas rešil iz roke vaših sovražnikov naokrog, da ste varno prebivali. 12 Ko pa ste videli, da je Naháš, kralj Amónovih sinov, prišel nad vas, ste mi rekli: ›Ne, ampak kralj naj kraljuje nad nami!‹ In vendar je GOSPOD, vaš Bog, vaš kralj! 13 In zdaj, tukaj je kralj, ki ste ga izvolili in ste ga želeli. Glejte, GOSPOD vam je dal kralja! 14 Če se boste bali GOSPODA, mu služili in poslušali njegov glas ter se ne boste upirali njegovim ustom, boste živeli tako vi kakor kralj, ki kraljuje čez vas po GOSPODU, vašem Bogu. 15 Če pa ne boste poslušali GOSPODOVEGA glasu in se boste upirali GOSPODOVIM ustom, bo GOSPODOVA roka proti vam, kakor je bila proti vašim očetom.
16 Zdaj torej stojte in glejte to veliko stvar, ki jo bo GOSPOD storil pred vašimi očmi. 17 Ali ni danes pšenična žetev? Klical bom h GOSPODU in dal bo grom in dež. Spoznajte torej in sprevidite, kako velika je bila v GOSPODOVIH očeh hudobija, ki ste jo storili, ko ste si želeli kralja.« 18 Samuel je klical h GOSPODU in GOSPOD je tisti dan dal grom in dež. Vse ljudstvo se je zelo zbalo GOSPODA in Samuela.
19 In vse ljudstvo je reklo Samuelu: »Moli za svoje hlapce pri GOSPODU, svojem Bogu, da ne umremo! Kajti vsem svojim grehom smo dodali še hudobijo, da smo si želeli kralja.« 20 Samuel je rekel ljudstvu: »Ne bojte se! Storili ste sicer vso to hudobijo, vendar se ne odvračajte od GOSPODA, temveč služite GOSPODU z vsem svojim srcem! 21 Ne odvračajte se, kajti to bi pomenilo hoditi za ničevostmi, ki ne morejo ne pomagati ne rešiti, ker so ničevosti. 22 Kajti GOSPOD ne bo zavrgel svojega ljudstva zaradi svojega velikega imena, kajti GOSPODU je bilo všeč, da si vas napravi za svoje ljudstvo. 23 In tudi nad menoj naj nikakor ne bo ta greh proti GOSPODU, da bi nehal za vas moliti h GOSPODU! Učiti vas marveč hočem dobro in pravo pot. 24 Samo bojte se GOSPODA in mu služite v zvestobi z vsem svojim srcem, kajti, glejte, kako velike reči je storil z vami! 25 Če pa boste delali húdo, boste pogubljeni tako vi kakor vaš kralj.«

Psalmi 57

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 57 (56)
Zaupanje v Boga
(Ps 108,2–6)
57 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, Ne uničuj. Davidov miktám, ko je pred Savlom bežal v votlino.
Izkaži mi milost, o Bog, izkaži mi milost,
saj se k tebi zateka moja duša.
V senco tvojih peruti se zatekam,
dokler ne gre mimo poguba.
Kličem k Bogu, Najvišjemu,
k Bogu, ki dokončuje delo nad mano.
Naj pošlje kaj iz nebes in me reši.
Posmehuje se tisti, ki me tepta,
Sela.
naj Bog pošlje svojo dobroto in svojo zvestobo.

Moja duša je sredi med levi,
ležim med takšnimi, ki požirajo človeške sinove.
Njihovi zobje so kopje in puščice,
njihov jezik je oster meč.
Vzdigni se nad nebesa, o Bog,
nad vso zemljo tvoja slava!
Mrežo so pripravili mojim korakom,
moja duša se je upognila.
Pred menoj so skopali jamo,
padli so v njeno sredino.
Sela.

Moje srce je pripravljeno, o Bog,
moje srce je pripravljeno,
peti hočem in igrati.
Zbudi se, moja duša,
zbudi se, harfa in citre,
zbuditi hočem jutranjo zarjo.
10 Hvalil te bom med ljudstvi, o Gospod,
opeval te bom med narodi,
11 zakaj do nebes je velika tvoja dobrota,
do oblakov tvoja zvestoba.
12 Vzdigni se nad nebesa, o Bog,
nad vso zemljo tvoja slava!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.699.977, danes: 18.291
Čas izvajanja programa: 0.05s