Alliance Biblique Universelle

Livres dans BCI:

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net ~ la Bible sur Internet

Recherche d'un Passage     Recherche de Mot
Passage:   

Affichage Compact
Versions:  SEG  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  BCI  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  L45  RUS  VLC  VUL  RCB  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  SSP3  JUB  EKU  CHR  DAL Moins   A propos des versions Aide
Langue

Mateu 1

Mateu :Introduction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evangeli segons Mateu
Preparació del ministeri de Jesús (1,1-4,11)
Genealogia de Jesús
(Lc 3,23-38)
1
Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d'Abraham.
Matthieu
1 Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d`Abraham.
Abraham va ser el pare d'Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans;
Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;
Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar; Fares va ser el pare d'Hesron; Hesron, d'Aram; Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram;
Aram, d'Amminadab; Amminadab, de Naasson; Naasson, de Salmon; Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon;
Salmon va ser el pare de Booz, nascut de Rahab; Booz va ser el pare d'Obed, nascut de Rut; Obed va ser el pare de Jessè; Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth;
Jessè va ser el pare de David, el rei.
David va ser el pare de Salomó, nascut de la muller d'Uries;
Obed engendra Isaï; Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d`Urie;
Salomó va ser el pare de Roboam; Roboam, d'Abies; Abies, d'Asà; Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa;
Asà, de Josafat; Josafat, de Joram; Joram, d'Ozies; Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;
Ozies, de Jotam; Jotam, d'Acaz; Acaz, d'Ezequies; Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias;
10 Ezequies, de Manassès; Manassès, d'Amon; Amon, de Josies; 10 Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;
11 Josies va ser el pare de Jeconies i els seus germans. En aquell temps hi hagué la deportació a Babilònia. 11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.
12 Després de la deportació de Babilònia, Jeconies va ser el pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel;
12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel;
13 Zorobabel, d'Abihud; Abihud, d'Eliaquim; Eliaquim, d'Azor; 13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor;
14 Azor, de Sadoc; Sadoc, d'Aquim; Aquim, d'Eliüd; 14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud;
15 Eliüd, d'Eleazar; Eleazar, de Matan; Matan, de Jacob, 15 Éliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
16 i Jacob va ser el pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat Messies. 16 Jacob engendra Joseph, l`époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
17 En total, doncs, són catorze les generacions des d'Abraham fins a David; catorze, des de David fins a la deportació de Babilònia, i catorze, des de la deportació de Babilònia fins al Messies.
17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu`à David, quatorze générations depuis David jusqu`à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu`au Christ.
Naixement de Jesús
18 El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant.
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu`ils eussent habité ensemble.
19 Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
20 Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:
--Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant.
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l`enfant qu`elle a conçu vient du Saint Esprit;
21 Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c`est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
22 Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta:
22 Tout cela arriva afin que s`accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
23 La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel , que vol dir «Déu amb nosaltres». 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d`Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
24 Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa.
24 Joseph s`étant réveillé fit ce que l`ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.
25 No hi havia tingut relacions conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús. 25 Mais il ne la connut point jusqu`à ce qu`elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret et Societats Bíbliques Unides
 
Mis à jour le 4-7-2020