Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Cròniques 1,1-9,34

1r Cròniques :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Primer llibre de les
Cròniques
Genealogies (1-9)
D'Adam a Abraham
1
Adam, Set, Enoix, Quenan, Mahalalel, Jèred, Henoc, Matusalem, Lèmec, Noè, Sem, Cam i Jàfet.
Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mèixec i Tiràs. Descendents de Gómer: Aixquenaz, Difat i Togarmà. Descendents de Javan: Elixà, Tarsis, els quitites i els rodanites.
Descendents de Cam: Cuix, Egipte, Put i Canaan. Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan. 10 Cuix va ser el pare de Nimrod, el primer guerrer de la terra. 11 Egipte fou l'avantpassat de la gent de Lud, Anam, Lehab, Naftúah, 12 Patrós, Caslúah i Caftor, d'on van sortir els filisteus. 13 Canaan va ser el pare de Sidó, el seu primogènit, i d'Het; 14 i l'avantpassat també dels jebuseus, amorreus, guirgaixites, 15 hivites, arquites, sinites, 16 arvadites, semarites i hamatites.
17 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud, Aram, Us, Hul, Guèter i Mèixec. 18 Arfaxad va ser el pare de Xèlah, i Xèlah, d'Éber. 19 Éber va tenir dos fills: l'un es deia Pèleg, perquè en el temps que ell vivia es va dividir la població de la terra; el seu germà es deia Joctan. 20 Joctan va ser el pare d'Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 21 Adoram, Uzal, Diclà, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan.
24 Sem va ser el pare d'Arfaxad; Arfaxad, de Xèlah; 25 Xèlah, d'Éber; Éber, de Pèleg; Pèleg, de Reú; 26 Reú, de Serug; Serug, de Nahor; Nahor, de Tèrah, 27 i Tèrah, d'Abram, que després es va dir Abraham.
Descendents d'Abraham
28 Abraham va tenir dos fills: Isaac i Ismael.
29 Aquests són els seus descendents:
A Ismael li van néixer Nebaiot, el primogènit, Quedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mixmà, Dumà, Massà, Hadad, Temà, 31 Jetur, Nafix i Quedma. Aquests són els fills d'Ismael.
32 Queturà, concubina d'Abraham, va donar a llum Zimran, Jocxan, Medan, Madian, Ixbac i Xúah. Fills de Jocxan: Saba i Dedan. 33 Fills de Madian: Efà, Éfer, Hanoc, Abidà i Eldaà. Tots aquests són els descendents de Queturà.
Descendents d'Isaac
34 Abraham va ser el pare d'Isaac. Fills d'Isaac: Esaú i Israel.
35 Fills d'Esaú: Elifaz, Reuel, Jeuix, Jalam i Córah. 36 Fills d'Elifaz: Teman, Omar, Sefí, Gatam, Quenaz, Timnà i Amalec. 37 Fills de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. 38 Fills de Seïr: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan. 39 Fills de Lotan: Horí i Omam. Timnà era germana de Lotan. 40 Fills de Xobal: Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam. Fills de Sibon: Aià i Anà. 41 Fills d'Anà: Dixon. Fills de Dixon: Hamran, Eixban, Itran i Queran. 42 Fills d'Ésser: Bilhan, Zaavan i Jaacan. Fills de Dixan: Us i Aran.
43 Aquests són els reis que van regnar al país d'Edom abans que els israelites tinguessin rei: Bela, fill de Beor; la seva ciutat s'anomenava Dinhaba. 44 Bela va morir, i en lloc seu va regnar Jobab, fill de Zèrah, de Bosrà. 45 Mort Jobab, va regnar en lloc seu Huixam, del país dels temanites. 46 Mort Huixam, va regnar en lloc seu Adad, fill de Bedad, que derrotà els madianites a la plana de Moab; el nom de la seva ciutat era Avit. 47 Mort Adad, va regnar en lloc seu Samlà, de Masrecà. 48 Mort Samlà, va regnar en lloc seu Xaül, de Rehobot-Annahar. 49 Mort Xaül, va regnar en lloc seu Baal-Hanan, fill d'Acbor. 50 Mort Baal-Hanan, va regnar en lloc seu Adad; el nom de la seva ciutat era Paí, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab. 51 Mort Adad, van governar Edom els xeics Timnà, Alvà, Jetet, 52 Oholibamà, Elà, Pinon, 53 Quenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiel i Iram. Aquests van ser els xeics d'Edom.
Descendents d'Israel (Jacob)
2
Aquests són els fills d'Israel: Rubèn, Simeó, Leví, Judà, Issacar, Zabuló, Dan, Josep, Benjamí, Neftalí, Gad i Aser.
Descendents de Judà, de Caleb i de Jerahmeel
Fills de Judà: Er, Onan i Xelà; tots tres li van néixer de la filla de Xua, que era cananea. El pervers comportament d'Er, el primogènit de Judà, va desagradar al Senyor, i el va fer morir. Tamar, nora de Judà, va tenir d'ell Peres i Zèrah. Judà tingué, doncs, en total cinc fills.
Fills de Peres: Hesron i Hamul.
Fills de Zèrah: Zimrí, Etan, Eman, Calcol i Dera; cinc en total. Entre els fills de Carmí hi havia Acar, que va portar la desgràcia a Israel perquè es va apropiar d'una part dels objectes consagrats a l'extermini. Etan va tenir un fill, que es digué Azarià.
Fills que va tenir Hesron: Jerahmeel, Ram i Caleb.
10 Ram fou el pare d'Amminadab, i Amminadab, de Nahxon, cap dels jueus. 11 Nahxon fou el pare de Salmà; Salmà, de Booz; 12 Booz, d'Obed, i Obed, de Jessè. 13 Els fills de Jessè van ser: Eliab, el primogènit; Abinadab, el segon; Ximà, el tercer; 14 Netanel, el quart; Radai, el cinquè; 15 Óssem, el sisè, i David, el setè. 16 Les filles de Jessè van ser Seruià i Abigail. Fills de Seruià: Abisai, Joab i Assahel. 17 Abigail va donar a llum Amassà, el pare del qual fou Jèter, l'ismaelita.
18 Caleb, fill d'Hesron, va tenir una filla, Jeriot, de la seva dona Azubà. Els fills de Jeriot van ser Jèixer, Xobab i Ardon. 19 Després de la mort d'Azubà, Caleb es va casar amb Efrata i d'ella va tenir Hur. 20 Hur va ser el pare d'Urí, i Urí, de Bessalel. 21 Després, quan Hesron tenia seixanta anys, es va casar amb la filla de Maquir, pare de Galaad, i tingué d'ella un fill, que es deia Segub. 22 Segub va ser el pare de Jaïr, que va posseir vint-i-tres poblacions al país de Galaad. 23 Però Gueixur i Aram van prendre els Poblets de Jaïr, i també Quenat i les seves rodalies; en total, seixanta pobles. Tots aquests van ser els descendents de Maquir, pare de Galaad. 24 Després de la mort d'Hesron, Caleb es va unir amb Efrata. La dona d'Hesron era Abià, i d'ella va tenir Aixhur, el pare de Tecoa.
25 Els fills de Jerahmeel, primogènit d'Hesron, van ser: Ram, el fill gran, Bunà, Oren, Óssem i Ahià. 26 Jerahmeel va tenir una altra dona, que es deia Atarà i fou la mare d'Onam. 27 Els fills de Ram, primogènit de Jerahmeel, van ser Maas, Jamín i Équer. 28 Els fills d'Onam van ser Xammai i Jadà, i els de Xammai, Nadab i Abixur. 29 La dona d'Abixur es deia Abihail i va ser mare d'Ahban i Molid. 30 Fills de Nadab: Sèled i Apaim. Sèled va morir sense deixar descendència. 31 Apaim va tenir un fill que es digué Ixí. Ixí va ser el pare de Xeixan, i Xeixan, d'Ahlai. 32 Fills de Jadà, germà de Xammai: Jèter i Jonatan. Jèter va morir sense deixar descendència. 33 Fills de Jonatan: Pèlet i Zazà. Aquests van ser els descendents de Jerahmeel.
34 A Xeixan no li van néixer fills, però sí filles. Xeixan tenia un esclau egipci que es deia Jarhà, 35 al qual va donar una filla per muller; aquesta li infantà un fill, que es digué Atai. 36 Atai fou el pare de Natan; Natan, de Zabad; 37 Zabad, d'Eflal; Eflal, d'Obed; 38 Obed, de Jehú; Jehú, d'Azarià; 39 Azarià, d'Heles; Heles, d'Elassà; 40 Elassà, de Sismai; Sismai, de Xal·lum; 41 Xal·lum, de Jecamià, i Jecamià, d'Elixamà.
42 Fills de Caleb, germà de Jerahmeel: Meixà, el primogènit, que va ser el pare de Zif, i Mareixà, que fou el pare d'Hebron. 43 Fills d'Hebron: Córah, Tapúah, Rèquem i Xema. 44 Xema va ser el pare de Ràham, i Ràham, de Jorqueam; Rèquem va ser pare de Xammai; 45 Xammai, de Maon, i Maon, de Betsur. 46 Efà, concubina de Caleb, va ser mare d'Haran, Mossà i Gazez. Haran va tenir un fill que també es digué Gazez. 47 Fills de Jahdai: Règuem, Jotam, Gueixan, Pèlet, Efà i Xàaf. 48 Maacà, concubina de Caleb, va ser mare de Xèber i Tirhanà. 49 També va donar a llum Xàaf, que va ser el pare de Madmannà, i Xevà, que va ser el pare de Macbenà i de Guibà. Caleb va tenir una filla que es deia Acsà. 50 Aquests van ser els fills de Caleb.
Fills d'Hur, primogènit d'Efrata: Xobal, fundador de Quiriat-Jearim; 51 Salmà, fundador de Betlem, i Haref, fundador de Betgader.
52 Xobal, fundador de Quiriat-Jearim, va ser el pare de Reaià i avantpassat de la meitat dels manahatites 53 i dels clans de Quiriat-Jearim, és a dir, dels itrites, putites, xumateus i mixraïtes. D'ells van sortir els soraïtes i els eixtaolites.
54 Descendents de Salmà: la gent de Betlem, de Netofà, d'Atrot-Betjoab, l'altra meitat dels manahatites, i els soraïtes, 55 com també els clans dels escribes que viuen a Jabés, els tiratites, els ximatites i els sucateus. Aquests eren els quenites descendents d'Hammat, avantpassat dels recabites.
Fills de David
(2Sa 3,2-5; 5,5.14-15)
3
Aquests són els fills que David va tenir a Hebron: Amnon, el primogènit, fill d'Ahinóam, de Jizreel; el segon, Daniel, fill d'Abigail, de Carmel; el tercer, Absalom, fill de Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur; el quart, Adonies, fill d'Haguit; el cinquè, Xefatià, fill d'Abital; el sisè, Itream, de la seva esposa Eglà. Aquests sis fills van néixer a Hebron, on David va regnar set anys i mig. Després va regnar trenta-tres anys a Jerusalem, on va tenir Ximà, Xobab, Natan i Salomó, tots quatre de Bat-Xua, filla d'Ammiel. Encara tingué nou fills més: Ibhar, Elixamà, Elifèlet, Nógah, Nèfeg, Jafia, Elixamà, Eliadà i Elifèlet. Tots aquests eren fills de David, sense comptar els fills que va tenir de les seves concubines. També tenia una filla que es deia Tamar.
Descendents de Salomó o d'altres fills de David
10 Els successors de Salomó van ser: Roboam, Abies, Asà, Josafat, 11 Joram, Ahazià, Joaix, 12 Amasies, Azarià, Jotam, 13 Acaz, Ezequies, Manassès, 14 Amon i Josies. 15 Fills de Josies: Johanan, el primogènit; Joiaquim, el segon; Sedecies, el tercer, i Xal·lum, el quart. 16 Fills de Joiaquim: Jeconies i Sidquià. 17 Fills de Jeconies, el deportat: Xealtiel, el primogènit; 18 Malquiram, Pedaià, Xenassar, Jecamià, Oixamà i Nedabià. 19 Fills de Pedaià: Zorobabel i Ximí. Zorobabel va tenir dos fills, Meixul·lam i Hananià, una filla, Xelomit, 20 i cinc altres fills: Haixubà, Óhel, Berequià, Hassadià i Juixab-Hèssed. 21 Fills d'Hananià: Pelatià i Jeixaià. Al costat d'ells hi havia els descendents de Refaià, d'Arnan, d'Obadià i de Xecanià. 22 Fill de Xecanià: Xemaià. Xemaià va tenir sis fills: Hatuix, Igal, Baríah, Nearià i Xafat. 23 Nearià va tenir tres fills: Elioenai, Hizquià i Azricam. 24 Elioenai en va tenir set: Odaviahu, Eliaixib, Pelaià, Acub, Johanan, Delaià i Ananí.
Segona llista dels descendents de Judà
4
Fills de Judà: Peres, Hesron, Carmí, Hur i Xobal. Reaià, fill de Xobal, va ser el pare de Jàhat, i Jàhat, d'Ahumai i de Làhad. Aquests van ser els clans dels soraïtes.
Jizreel, Ixmà i Idbaix van donar origen a la població d'Etam. La seva germana es deia Asselelponí. Hur va tenir també Penuel, fundador de Guedor, i Ézer, fundador d'Huixà. Tots aquests van ser els fills d'Hur, primogènit d'Efrata i fundador de Betlem.
Aixhur, fundador de Tecoa, tingué dues dones: Helà i Naarà. Naarà li va donar Ahuzam, Héfer, Temní i Ahaixtarí. Aquests van ser els fills de Naarà. Helà fou mare de Sèret, Sóhar i Etnan.
Cos fou el pare d'Anub i Sobebà, i l'avantpassat dels clans d'Aharhel, fill d'Arum. Jabés era més important que els seus germans, i la seva mare li va posar aquest nom perquè exclamà: «L'he donat a llum sofrint!» 10 Jabés va fer aquesta petició al Déu d'Israel: «Si veritablement em beneeixes, engrandeix el meu territori, ajuda'm i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi.» Déu li va concedir el que li havia demanat.
11 Quelub, germà de Xuhà, va ser el pare de Mehir; Mehir, d'Eixton, 12 i Eixton, de Bet-Rafà, Passéah i Tehinnà, fundador de la ciutat de Nahaix. Aquests van ser els homes de Recà.
13 Fills de Quenaz: Otniel i Seraià. Fills d'Otniel: Hatat i Meonotai. 14 Meonotai va ser el pare d'Ofrà, i Seraià, de Joab, el fundador de Gueharaixim, anomenada així perquè els d'aquest lloc eren artesans.
15 Fills de Caleb, fill de Jefunnè: Irú, Elà i Nàam. Elà va ser el pare de Jehal·lelel i de Quenaz.
16 Fills de Jehal·lelel: Zif, Zifà, Tirià i Assarel.
17 Fills d'Ezrà: Jèter, Mèred, Éfer i Jalon. Jèter fou el pare de Miriam, Xammai i Ixbah, fundador d'Eixtemoa. 18 Mèred es va casar amb Bitià, que era egípcia i filla del faraó, i amb ella tingué Jèred, fundador de Guedor, Hèber, fundador de Socó, i Jecutiel, fundador de Zanóah. 19 Amb la seva altra dona, Odià, germana de Nàham, va tenir aquests dos fills: el pare de Queilà, el garmita, i Eixtemoa, el maacatita.
20 Fills de Ximon: Amnon, Rinnà, Benhanan i Tilon. Fills d'Ixí: Zohet i Benzohet.
21 Fills de Xelà, fill de Judà: Er, fundador de Lecà, Ladà, fundador de Mareixà, i els clans que produeixen els teixits de lli fi a Betaixbea. 22 Xelà també fou l'avantpassat de Joquim i de la gent de Cozebà, de Joaix i de Saraf, que dominaren Moab i després van tornar a Betlem; es tracta de fets molt antics. 23 Eren terrissers, que habitaven a Netaïm i Guederà, prop del rei, i estaven al seu servei.
Descendents de Simeó
24 Fills de Simeó: Nemuel, Jamín, Jarib, Zèrah i Xaül. 25 Descendents de Xaül: Xal·lum, Mibsam i Mixmà. 26 Els de Mixmà van ser: Hammuel, Zacur i Ximí. 27 Ximí va tenir setze fills i sis filles; però els seus germans no van tenir gaires fills i tots els seus clans no van ser tan nombrosos com els de Judà. 28 Vivien a Beerxeba, Moladà i Hassar-Xual, 29 Bilhà, Èssem, Tolad, 30 Betuel, Hormà, Siclag, 31 Betammarcabot, Hassar-Sussim, Betbirí i Xaaraim. Aquestes eren les seves ciutats fins al regnat de David. 32 A més tenien quatre pobles: Etam, Enrimmon, Toquen i Aixan, 33 i tots els altres pobles al voltant d'aquelles ciutats fins a Bàal. Aquests eren els llocs on vivien.
Registre dels seus clans: 34 Meixobab, Jamlec, Joixà, fill d'Amassià, 35 Joel, Jehú, fill de Joixibià, que era fill de Seraià, fill d'Assiel, 36 Elioenai, Jaacobà, Jeixohaià, Assaià, Adiel, Issimiel, Benaià, 37 Zizà, fill de Xifí, que era fill d'Al·lon, fill de Jedaià, fill de Ximrí, fill de Xemaià. 38 Aquests que han estat designats pels seus noms eren els caps dels clans; els seus llinatges van ser tan nombrosos 39 que arribaren a la vora de Guedor, fins a la banda oriental de la vall, buscant pasturatges per al seu bestiar. 40 Hi van trobar pasturatge abundant i bo, i la regió era espaiosa, tranquil·la i segura. Abans hi havien viscut els camites. 41 En temps d'Ezequies, rei de Judà, aquests que han estat esmentats en el registre van entrar a la regió i van destruir els seus campaments i també els meünites que hi havia, i els van exterminar, fins al punt que, dels antics habitants, no en queda rastre en el present. S'hi van quedar a viure, doncs, en lloc d'ells, perquè hi havia pasturatges.
42 Cinc-cents d'ells, descendents de Simeó, van anar a les muntanyes de Seïr, comandats per Pelatià, Nearià, Refaià i Uziel, fills d'Ixí. 43 Van destruir la resta dels fugitius d'Amalec i han viscut allí fins al dia d'avui.
Descendents de Rubèn
5
Fills de Rubèn, primogènit d'Israel. Efectivament, ell era el primogènit; però havia jagut amb una de les dones del seu pare i per això el seu dret de primogenitura va passar als fills de Josep, fill d'Israel, encara que aquest no consti en les genealogies com a primogènit. És cert que Judà va ser el més poderós entre els germans i d'ell va sortir un sobirà, però el dret de primogenitura era de Josep.
Fills de Rubèn, primogènit d'Israel: Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí.
Descendents de Joel: Xemaià, Gog, Ximí, Micà, Reaià, Bàal, Beerà, cap dels rubenites, deportat per Tiglat-Pilèsser, rei d'Assíria. Els seus parents, enregistrats llinatge per llinatge, segons les seves genealogies, eren: Jeiel, el primer, Zecariahu, i Bela, fill d'Azaz, que era fill de Xema, fill de Joel, que habitava a Aroer. Les seves possessions s'estenien fins a Nebó i Baal-Meon, i, per la banda d'orient, fins al límit del desert que separava el seu territori del riu Eufrates, ja que el seu bestiar s'havia multiplicat al país de Galaad. 10 En temps de Saül van lluitar contra els fills d'Agar i els van derrotar. Després van habitar a les seves tendes per tota la regió oriental de Galaad.
Descendents de Gad
11 Els fills de Gad habitaven al costat dels rubenites, al territori de Basan, fins a Salcà. 12 En primer lloc venia Joel; en segon lloc, Xafam, i després Jaanai i Xafat. 13 Els seus parents formaven set llinatges: els de Micael, de Meixul·lam, de Xeba, de Jorai, de Jacan, de Zia i d'Éber. 14 Aquests van ser fills d'Abihail, i els seus avantpassats en línia directa foren Hurí, Jaróah, Guilad, Micael, Jeixixai, Jahdó i Buz. 15 Ahí, fill d'Abdiel i nét de Guní, fou el cap d'aquests llinatges. 16 Habitaven a Galaad, a Basan, en els seus pobles i en tots els llocs de pasturatge de Xaron fins als límits del territori. 17 La genealogia de tots ells va ser enregistrada en temps de Jotam, rei de Judà, i de Jeroboam, rei d'Israel.
18 Entre els descendents de Rubèn, de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès, es va formar un exèrcit de quaranta-quatre mil set-cents seixanta homes valents, armats amb escuts i espases, tiradors d'arc i entrenats per a la guerra. 19 Van lluitar contra els fills d'Agar i contra els de Jetur, de Nafix i de Nodab. 20 Durant el combat van invocar Déu i ell els va escoltar, els ajudà perquè havien confiat en ell; els fills d'Agar i tots els seus aliats van caure a les seves mans. 21 El nombre de caps de bestiar capturat va ser de cinquanta mil camells, dues-centes cinquanta mil entre ovelles i cabres i dos mil ases. També van fer cent mil presoners. 22 Molts homes van caure ferits de mort, perquè aquella guerra era cosa de Déu. Després es van establir al territori dels agarites i s'hi van quedar fins a l'època de la deportació.
Descendents de la meitat de la tribu de Manassès
23 Els descendents de la meitat de la tribu de Manassès van habitar al territori que s'estén des de Basan fins a Baal-Hermon, Senir i la muntanya de l'Hermon. Eren molt nombrosos. 24 Els caps dels seus llinatges eren: Éfer, Ixí, Eliel, Azriel, Irmeià, Odavià i Jahdiel. Van ser homes coratjosos i de renom, caps dels seus llinatges.
25 Però foren infidels al Déu dels seus pares i es van prostituir adorant els déus de les nacions que Déu havia exterminat davant d'ells. 26 Llavors el Déu d'Israel va instigar Pul, rei d'Assíria, és a dir, Tiglat-Pilèsser, rei d'Assíria, que va deportar els rubenites, els gadites i la meitat de la tribu de Manassès a les regions d'Halah, Habor i Arà, i al costat del riu de Gozan, on avui encara viuen.
Descendents de Leví. Els sacerdots
27 Fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí. 28 Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. 29 Fills d'Amram: Aaron, Moisès i Maria. Fills d'Aaron: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
30 Eleazar va ser el pare de Pinhàs; Pinhàs, d'Abixua; 31 Abixua, de Buquí; Buquí, d'Uzí; 32 Uzí, de Zerahià; Zerahià, de Meraiot; 33 Meraiot, d'Amarià; Amarià, d'Ahitub; 34 Ahitub, de Sadoc; Sadoc, d'Ahimaas; 35 Ahimaas, d'Azarià; Azarià, de Johanan; 36 Johanan, d'Azarià, que va exercir el sacerdoci al temple que Salomó edificà a Jerusalem. 37 Azarià va ser el pare d'Amarià; Amarià, d'Ahitub; 38 Ahitub, de Sadoc; Sadoc, de Xal·lum; 39 Xal·lum, d'Hilquià; Hilquià, d'Azarià; 40 Azarià, de Seraià; Seraià, de Jossadac, 41 i Jossadac va ser deportat quan el Senyor va deportar la població de Judà i de Jerusalem valent-se de Nabucodonosor.
Els altres levites
6
Fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí. Fills de Guerxon: Libní i Ximí. Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquests són els clans dels levites segons els seus avantpassats.
Descendents de Guerxon: Libní, Jàhat, Zimmà, Joah, Idó, Zèrah i Jeatrai. Descendents de Quehat: Amminadab, Corè, Assir, Elcanà, Ebiassaf, Assir, Tàhat, Uriel, Uzià i Xaül. 10 Fills d'Elcanà: Amassai, Ahimot i Elcanà. 11 Fills d'Elcanà: Suf, Nàhat, 12 Eliab, Jeroham, Elcanà i Samuel. 13 Fills de Samuel: Joel, el primogènit, i Abià, el segon. 14 Descendents de Merarí: Mahlí, Libní, Ximí, Uzà, 15 Ximà, Haguià i Assaià.
Els cantors del temple
16 Aquests són els homes a qui David va confiar el servei del cant a la casa del Senyor d'ençà que va dipositar-hi l'arca de l'aliança. 17 Eren els encarregats del cant davant el tabernacle de la tenda del trobament, fins que Salomó va edificar el temple del Senyor a Jerusalem, on exercien les seves funcions, segons les normes establertes.
18 Els qui exercien aquesta tasca, juntament amb els membres dels seus cors, eren:
Dels descendents de Quehat hi havia Eman, el cantor. Els seus avantpassats eren: Joel, Samuel, 19 Elcanà, Jeroham, Eliel, Tóah, 20 Suf, Elcanà, Màhat, Amassai, 21 Elcanà, Joel, Azarià, Sefanià, 22 Tàhat, Assir, Ebiassaf, Corè, 23 Ishar, Quehat, Leví i Israel.
24 A la dreta d'Eman hi havia el seu company Assaf. Els seus avantpassats eren: Berequiahu, Ximà, 25 Micael, Baasseià, Malquià, 26 Etní, Zèrah, Adaià, 27 Etan, Zimmà, Ximí, 28 Jàhat, Guerxon i Leví.
29 A l'esquerra d'Eman s'hi posaven els membres del cor de Merarí, dirigits per Etan. Els seus avantpassats eren: Quixí, Abdí, Mal·luc, 30 Haixabià, Amassià, Hilquià, 31 Amsí, Baní, Xèmer, 32 Mahlí, Muixí, Merarí i Leví.
33 Els altres descendents de Leví tenien a càrrec seu tots els serveis del tabernacle del temple de Déu. 34 Aaron i els seus descendents cremaven les ofrenes damunt l'altar dels holocaustos, i els perfums, damunt l'altar de l'encens. També s'ocupaven de tot el que es referia al lloc santíssim i celebraven el ritual d'expiació a favor d'Israel, d'acord amb tot el que Moisès, servent de Déu, havia ordenat.
35 Aquests són els descendents d'Aaron: Eleazar, Pinhàs, Abixua, 36 Buquí, Uzí, Zerahià, 37 Meraiot, Amarià, Ahitub, 38 Sadoc i Ahimaas.
Ciutats dels descendents d'Aaron
39 Aquests són els llocs de residència i els seus límits, assignats als descendents d'Aaron, del clan de Quehat, que van ser els primers a rebre el territori que els va tocar per sorteig; 40 els van donar Hebron, en el territori de la tribu de Judà, amb els pasturatges del voltant. 41 Però els camps d'aquesta ciutat amb els pobles del voltant ja els havien donat en herència a Caleb, fill de Jefunnè. 42 Els descendents d'Aaron van rebre com a ciutats amb dret de refugi Hebron, Libnà, Jatir, Eixtemoa, 43 Hilén, Debir, 44 Aixan i Bet-Xèmeix, totes amb els seus pasturatges. 45 També van rebre aquestes ciutats del territori de la tribu de Benjamí: Gueba, Alèmet i Anatot. En total, tretze ciutats, amb els seus pasturatges.
Ciutats donades als altres levites
46 Als altres clans dels descendents de Quehat els van tocar en sort deu ciutats dels territoris de les tribus d'Efraïm i Dan, i de la meitat de la tribu de Manassès. 47 Als clans dels descendents de Guerxon els van donar tretze ciutats dels territoris de les tribus d'Issacar, Aser, Neftalí i Manassès, tribu establerta a Basan. 48 Als clans dels descendents de Merarí els van tocar en sort dotze ciutats de les tribus de Rubèn, Gad i Zabuló. 49 Els israelites van donar aquestes ciutats, amb els seus pasturatges, als descendents de Leví. 50 Les ciutats dels territoris de les tribus de Judà, Simeó i Benjamí, esmentades anteriorment, les van assignar també per sorteig.
51 Als altres clans dels descendents de Quehat els van tocar en sort algunes ciutats del territori d'Efraïm; 52 els van assignar, amb dret de refugi, la ciutat de Siquem, a les muntanyes d'Efraïm, i també les ciutats de Guèzer, 53 Jocneam, Bethoron, 54 Aialon i Gat-Rimmon; 55 també, de la meitat de la tribu de Manassès, les ciutats d'Aner i Bilam. Cada una d'aquestes ciutats va ser donada, amb els seus pasturatges, a la resta dels clans dels descendents de Quehat.
56 Als clans descendents de Guerxon els van donar, de la meitat de la tribu de Manassès, les ciutats de Golan, al territori de Basan, i Aixtarot. 57 De la tribu d'Issacar, Quèdeix, Daberat, 58 Ramot i Anem. 59 De la tribu d'Aser, Maixal, Abdon, 60 Hucoc, Rehob. 61 De la tribu de Neftalí, Quèdeix, a Galilea, Hammon i Quiriataim. Totes aquestes ciutats van ser donades juntament amb els seus pasturatges.
62 A la resta dels levites, és a dir, als descendents de Merarí, els van donar: de la tribu de Zabuló, Rimmonà i Tabor; 63 de la tribu de Rubèn, situada a la banda oriental del Jordà, enfront de Jericó, Bèsser, a l'estepa, Jahas, 64 Quedemot i Mefàat; 65 de la tribu de Gad, Ramot, a Galaad, Mahanaim, 66 Heixbon i Jazer. Totes elles amb els seus pasturatges.
Descendents d'Issacar
7
Issacar va tenir quatre fills: Tolà, Puà, Jaixub i Ximron. Fills de Tolà: Uzí, Refaià, Jeriel, Jahmai, Ibsam i Xemuel. Aquests eren els caps dels llinatges de Tolà, tots ells homes valents. Segons les seves genealogies, a l'època de David el seu nombre era de vint-i-dos mil sis-cents. El fill d'Uzí era Izrahià. Izrahià amb els seus fills Micael, Obadià, Joel i Ixià, feien cinc; tots ells eren caps. Segons el registre dels seus llinatges, els pertocava de proporcionar trenta-sis mil homes aptes per a la guerra, perquè tenien moltes dones i fills. Tots els homes valents dels clans d'Issacar enregistrats en el cens eren en total vuitanta-set mil.
Descendents de Benjamí i de Neftalí
Benjamí va tenir tres fills: Bela, Bèquer i Jediael. Bela en va tenir cinc: Esbon, Uzí, Uziel, Jerimot i Irí, homes valents, caps dels seus llinatges. El registre dels seus llinatges donava vint-i-dos mil trenta-quatre homes. Descendents de Bèquer: Zemirà, Joaix, Elièzer, Elioenai, Omrí, Jeremot, Abià, Anatot i Alèmet. Tots aquests descendents de Bèquer eren caps dels seus llinatges i homes valents. Segons el registre dels seus llinatges eren vint-i-dos mil dos-cents. 10 El fill de Jediael era Bilhan. Fills de Bilhan: Jeuix, Biniamín, Ehud, Quenaanà, Zetan, Tarxix i Ahixàhar. 11 Tots aquests descendents de Jediael eren caps de llinatge i homes valents. En total eren disset mil dos-cents homes aptes per a la guerra. 12 Xupim i Hupim eren fills d'Ir. Huixim era fill d'un altre.
13 Fills de Neftalí: Jahassiel, Guní, Jésser i Xal·lum. Aquests eren néts de Bilhà.
Descendents de l'altra meitat de la tribu de Manassès
14 Fills de Manassès tinguts amb la concubina aramea: Asriel i Maquir, pare de Galaad. 15 Maquir es va casar amb una dona que es deia Maacà, germana de Xupim i Hupim. El segon fill es deia Selofhad i només va tenir filles. 16 Maacà, dona de Maquir, tingué un altre fill i li posà el nom de Pèreix; el nom del seu germà era Xèreix. Els fills de Xèreix es deien Ulam i Rèquem. 17 Ulam va ser el pare de Bedan. Aquests van ser els descendents de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès. 18 Molèquet, germana de Maquir, va ser la mare d'Ixhod, Abièzer i Mahlà. 19 Fills de Xemidà: Ahian, Xèquem, Liquehí i Aniam.
Descendents d'Efraïm
20 Descendents d'Efraïm: Xutèlah, Bèred, Tàhat, Eladà, Tàhat, 21 Zabad i Xutèlah. Els seus altres dos fills, Ézer i Elad, van baixar a Gat per robar el bestiar dels nadius de la regió, que els van matar. 22 Efraïm, el seu pare, els va plorar durant molt de temps, i els seus parents anaren a consolar-lo. 23 Després es va unir a la seva dona, que va tenir un fill. Ell li va posar el nom de Berià, «per la desgràcia», deia, «que ha afectat la meva família». 24 Tenia una filla que es deia Xeerà i és la que va construir Bethoron de Baix i de Dalt, i Uzén-Xeerà. 25 Els seus descendents eren: Rèfah, Rèixef, Tèlah, Tàhan, 26 Ladan, Ammihud, Elixamà, 27 Non i Josuè.
28 Les seves propietats i llocs de residència eren Betel i les seves rodalies, Naaran amb les seves rodalies a la banda d'orient, Guèzer amb les seves rodalies a ponent, i des de Siquem fins a Aià amb les seves rodalies. 29 Els descendents de Manassès, en canvi, posseïen Bet-Xean, Tanac, Meguidó i Dor, amb les seves rodalies. Els descendents de Josep, fill d'Israel, habitaven en aquests llocs.
Descendents d'Aser
30 Fills d'Aser: Imnà, Ixvà, Ixví, Berià i Sèrah, la germana d'ells. 31 Fills de Berià: Hèber i Malquiel, pare de Birzait. 32 Fills d'Hèber: Jaflet, Xèmer, Hotam i Xuà, germana d'ells. 33 Fills de Jaflet: Passac, Bimhal i Aixvat. Aquests eren els fills de Jaflet. 34 Fills de Xèmer: Ahí, Rohgà, Hubà i Aram. 35 Fills del seu germà Élem: Sofah, Imnà, Xéleix i Amal. 36 Fills de Sofah: Súah, Harnèfer, Xual, Berí, Imrà, 37 Bèsser, Od, Xammà, Xilxà, Itran i Beerà. 38 Fills de Jèter: Jefunnè, Pispà i Arà. 39 Fills d'Ul·là: Arah, Hanniel i Rissià. 40 Tots aquests descendents d'Aser eren caps de llinatge, gent escollida i valenta, bons dirigents. El seu cens donava un nombre total de vint-i-sis mil homes aptes per a la guerra.
Descendents de Benjamí
8
Benjamí va ser el pare de Bela, el seu primogènit; d'Aixbel, el segon; d'Ahrah, el tercer; de Nohà, el quart, i de Rafà, el cinquè. Fills de Bela: Adar, Guerà, Abihud, Abixua, Naaman, Ahóah, Guerà, Xefufan i Huram. Fills d'Ehud, caps de llinatge que habitaven a Gueba i van ser deportats a Manàhat: Naaman, Ahià i Guerà, pare d'Uzà i d'Ahihud, que els va fer deportar.
Xaharaim, després d'haver-se divorciat de les seves dones Huixim i Baarà, va tenir fills a la plana de Moab amb Hódeix, la seva altra dona, que li donà Jobab, Sibià, Meixà, Malcam, 10 Jeús, Saquià i Mirmà. Aquests fills seus van ser caps de llinatge. 11 Amb Huixim havia tingut Abitub i Elpàal. 12 Fills d'Elpàal: Éber, Mixam i Xèmed, que va edificar Onó i Lod, amb les seves rodalies.
13 Berià i Xema, caps de llinatge dels habitants d'Aialon, van fer fugir els habitants de Gat. 14 Fills de Berià: Ahió, Xaixac, Jeremot, 15 Zebadià, Arad, Éder, 16 Micael, Ixpà i Johà. 17 Fills d'Elpàal: Zebadià, Meixul·lam, Hizquí, Hèber, 18 Ixmerai, Izlià i Jobab. 19 Fills de Ximí: Jaquim, Zicrí, Zabdí, 20 Elienai, Sil·letai, Eliel, 21 Adaià, Beraià i Ximrat. 22 Fills de Xaixac: Ixpan, Éber, Eliel, 23 Abdon, Zicrí, Hanan, 24 Hananià, Elam, Anetotià, 25 Ifdeià i Penuel. 26 Fills de Jeroham: Xamxerai, Xeharià, Atalià, 27 Jaareixià, Elià i Zicrí. 28 Aquests eren els caps de llinatge, segons les seves genealogies, que habitaven a Jerusalem.
29 El fundador de Gabaon habitava en aquesta ciutat amb la seva dona, que es deia Maacà. 30 El seu primogènit era Abdon, i després venien Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab, 31 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot. 32 Miclot va ser el pare de Ximà. També aquests vivien a Jerusalem, amb els seus parents.
Descendents de Saül
33 Ner va ser el pare de Quix; Quix, de Saül, i Saül, de Jonatan, de Malquixua, d'Abinadab i d'Eixbaal. 34 El fill de Jonatan era Merí-Baal, i Merí-Baal va ser el pare de Micà. 35 Els fills de Micà foren Piton, Mèlec, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz va ser el pare de Jehoadà; Jehoadà, d'Alèmet, d'Azmàvet i de Zimrí; Zimrí, de Mossà; 37 Mossà, de Binà; Binà, de Rafà; Rafà, d'Elassà, i Elassà, d'Assel. 38 Assel va tenir sis fills, que es deien Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests eren fills d'Assel. 39 Fills d'Éixec, germà d'Assel: Ulam, el primogènit; Jeuix, el segon, i Elifèlet, el tercer. 40 Els fills d'Ulam eren homes valents, tiradors d'arc. Van tenir molts fills i néts: cent cinquanta en total.
Tots aquests van ser els descendents de Benjamí.
9
Tots els israelites foren censats i inscrits en el llibre dels reis d'Israel.
La comunitat de Jerusalem després de l'exili
La gent de Judà va ser deportada a Babilònia per la seva infidelitat. Els primers que es van establir de nou en les seves propietats i poblacions van ser gent del poble, sacerdots, levites i servents del temple. A Jerusalem hi vivien alguns de les tribus de Judà, de Benjamí, d'Efraïm i de Manassès.
Del clan de Peres, fill de Judà: Utai, fill d'Ammihud, fill d'Omrí, fill d'Imrí, fill de Baní. Dels silonites: Assaià, el primogènit, amb els seus fills. Del clan de Zèrah: Jeuel i els seus parents. Total: 690.
De la tribu de Benjamí: Sal·lú, fill de Meixul·lam, fill d'Odavià, fill de Senuà; Ibneià, fill de Jeroham; Elà, fill d'Uzí, fill de Micrí, i Meixul·lam, fill de Xefatià, fill de Reuel, fill d'Ibneià. Total, amb els seus parents, segons les seves genealogies: 956. Tots aquests homes eren caps dels seus llinatges.
10 Dels sacerdots: Jedaià, Joiarib, Jaquín 11 i Azarià, fill d'Hilquià, descendent del gran sacerdot Ahitub, a través de Meraiot, de Sadoc i de Meixul·lam; 12 Adaià, fill de Jeroham, descendent de Malquià, a través de Paixhur, i, encara, Massai, fill d'Adiel, descendent d'Immer, a través de Meixil·lemit, de Meixul·lam i de Jahzerà. 13 Total d'aquests caps de llinatge amb els altres sacerdots: 1760. Tots eren homes valents i dedicats al servei del temple de Déu.
14 Dels levites: Xemaià, fill d'Haixub, fill d'Azricam, fill d'Haixabià, descendent de Merarí; 15 Bacbacar, Hèreix i Galal; Matanià, fill de Micà, descendent d'Assaf a través de Zicrí. 16 Obadià, fill de Xemaià, descendent de Jedutun a través de Galal; Berequià, fill d'Assà, fill d'Elcanà, que habitava a les poblacions dels netofatites.
17 Dels porters: Xal·lum, el cap, i els seus parents Acub, Talmon i Ahiman. 18 Fins ara estan al servei de la porta del rei, situada a llevant. Els seus avantpassats eren els porters del campament dels levites. 19 Xal·lum, fill de Coré, fill d'Ebiassaf, fill de Corè, i els seus parents, descendents del clan de Corè, feien el servei de vigilància dels llindars de la tenda, com abans els seus avantpassats havien fet guàrdia a l'entrada del campament del poble del Senyor. 20 Pinhàs, fill d'Eleazar, havia estat en altre temps el seu cap. Que el Senyor sigui amb ell! 21 Zecarià, fill de Meixelemià, també era porter a l'entrada de la tenda del trobament. 22 Total dels elegits per a ser porters dels llindars: 212. Tots havien estat enregistrats en els seus pobles respectius. David i Samuel, el vident, els havien donat aquest encàrrec perquè l'exercissin permanentment. 23 Ells i el seus fills van tenir a càrrec seu la guàrdia de les portes del temple del Senyor, és a dir, la casa de la tenda. 24 Hi havia porters a les quatre entrades, a l'est, a l'oest, al nord i al sud. 25 Altres porters, que vivien en els seus pobles respectius, hi anaven per torns a ajudar-los durant una setmana. 26 Els quatre porters principals eren levites que s'hi quedaven de manera permanent, i tenien cura de les cambres i dels tresors del temple de Déu. 27 Passaven la nit al voltant del temple de Déu, encarregats de la vigilància i d'obrir les portes cada matí.
28 Alguns d'ells s'encarregaven dels objectes del culte, i en feien el recompte quan els eren retornats i quan els deixaven. 29 Altres s'encarregaven dels utensilis, sobretot dels utensilis del santuari que servien per a la flor de farina, el vi, l'oli, l'encens i els perfums. 30 Però la preparació de l'oli sant amb perfums era reservada als de llinatge sacerdotal. 31 Matitià, un levita, fill primogènit de Xal·lum, del clan de Corè, tenia l'encàrrec permanent de preparar les ofrenes de farina cuites a la planxa. 32 Alguns dels seus parents, del clan de Quehat, eren els encarregats de preparar els pans d'ofrena de cada dissabte.
33 Alguns cantors, caps de famílies levítiques, habitaven a les cambres del temple, alliberats de tot altre servei, perquè es dedicaven nit i dia a la seva funció.
34 Aquests eren els caps de les famílies levítiques, segons les seves genealogies, que habitaven a Jerusalem.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020