Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Cròniques 10-29

1r Cròniques :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Batalla de Guilboa i mort de Saül
(1Sa 31)
10
Els filisteus van atacar els israelites. Aquests van fugir i molts van caure morts a les muntanyes de Guilboa. Els filisteus perseguien de prop Saül i els seus fills. Van matar Jonatan, Abinadab i Malquixua, fills de Saül. Llavors el pes del combat es va abocar contra Saül. Els arquers el van descobrir i el feriren greument. Saül va ordenar al seu escuder:
--Desembeina l'espasa i clava-me-la, abans no arribin aquests incircumcisos i ho facin ells: em convertiria en la seva riota.
Però l'escuder no va gosar clavar-la-hi, pel gran respecte que li tenia. Saül, doncs, va plantar a terra l'espasa i s'hi tirà al damunt. En veure l'escuder que Saül era mort, també es va tirar sobre l'espasa i va morir. Així van morir plegats Saül, els seus tres fills i tot el seu casal.
En veure la derrota i la mort de Saül i dels seus fills, tots els israelites de la plana van abandonar les seves poblacions i van fugir. Els filisteus les van ocupar i s'hi van establir.
L'endemà, quan els filisteus anaren a espoliar els cadàvers, van trobar Saül i els seus fills, morts a les muntanyes de Guilboa. Van espoliar Saül, es van endur el seu cap i les seves armes i els van passejar per tot Filistea, per portar la bona notícia de la victòria als seus ídols i al seu poble. 10 Van dipositar les armes de Saül al temple dels seus déus i van clavar el seu cap al temple de Dagon.
11 Quan els habitants de Jabeix-Galaad van sentir a dir el que els filisteus havien fet amb Saül, 12 tots els homes valents van sortir de la ciutat, es van endur els cadàvers de Saül i dels seus fills i els van portar a Jabeix. Van enterrar els seus ossos sota l'alzina de Jabeix. Després van dejunar set dies.
13 Saül va morir per la seva infidelitat al Senyor: no havia complert el manament del Senyor i, a més, havia evocat un espectre per consultar-lo, 14 en lloc de consultar el Senyor. El Senyor el va fer morir i traspassà la reialesa a David, fill de Jessè.
Coronació de David
(2Sa 5,1-3)
11
Llavors tot Israel es va reunir amb David a Hebron. Li van dir:
--Nosaltres som parents teus, os dels teus ossos i carn de la teva carn. Ja abans, quan Saül encara era el nostre rei, tu dirigies les campanyes d'Israel. El Senyor, el teu Déu, t'havia dit: "Tu pasturaràs Israel, el meu poble; tu seràs el seu sobirà."
Així, quan tots els ancians d'Israel anaren a trobar el rei a Hebron, David va fer amb ells un pacte davant el Senyor i el van ungir rei d'Israel, tal com havia dit el Senyor per boca de Samuel.
Conquesta de Jerusalem
(2Sa 5,6-10)
David i tot el poble d'Israel van dirigir-se a Jerusalem, que llavors es deia Jebús; allà vivien els jebuseus, habitants d'aquell territori. Els jebuseus havien dit a David:
--Aquí no hi entraràs!
Però David es va apoderar de la fortalesa de Sió, que ara és la ciutat de David. David havia dit:
--El primer que derroti els jebuseus serà general en cap.
El primer d'arribar-hi va ser Joab, fill de Seruià, i fou nomenat general en cap. David s'instal·là a la fortalesa. Per això la van anomenar «ciutat de David». La va reforçar per tot el voltant, des del terraplè anomenat Mil·ló i per tot el voltant, mentre que Joab restaurava la resta de la ciutat. David anava creixent en poder: el Senyor de l'univers era amb ell.
Els herois de David
(2Sa 23,8-39)
10 Els caps dels herois de David el van ajudar a ser rei. Amb tots els israelites el van proclamar rei, tal com el Senyor havia anunciat a Israel.
11 Els herois de David eren:
Ixbaal, fill d'Hacmoní, cap dels de la guàrdia, que va brandar la seva llança i, en un sol atac, va deixar estesos tres-cents homes.
12 Seguia Elazar, fill de Dodó, del clan d'Ahóah, un dels tres herois de David. 13 Era amb David a Pasdammim, i els filisteus van fer pinya allà per combatre. Hi havia una feixa plena d'ordi, i quan el poble fugia de davant els filisteus, 14 els homes d'Elazar es van plantar al mig de la feixa, la van defensar i derrotaren els filisteus. La victòria que li donà el Senyor fou extraordinària.
15 Un dia, tres dels principals herois baixaren a trobar David a la roca de la cova d'Adul·lam mentre l'exèrcit filisteu estava acampat a la vall dels Rafaïtes. 16 David vivia en aquell refugi fortificat, i a Betlem hi havia una guarnició filistea. 17 David, però, enyorava la bona aigua i va exclamar:
--Oh, si algú me'n donés, amb quin gust beuria aigua de la cisterna que hi ha a l'entrada de Betlem!
18 Llavors aquells tres, obrint-se pas pel mig del campament dels filisteus, anaren a pouar aigua a la cisterna de l'entrada de Betlem i l'oferiren a David. Però ell, de cap manera no en volgué beure. Tot abocant-la a terra, la va oferir al Senyor, 19 mentre deia:
--Déu me'n guard, de beure-la! Aquesta aigua és la sang d'aquests homes que han anat allà baix jugant-se la vida: s'han jugat la vida per dur-me-la!
David, doncs, no en volgué beure. Això és el que van fer aquells tres herois.
20 Abisai, germà de Joab, era cap dels tres. Un dia, a cops de llança va deixar estesos tres-cents homes, però la seva fama no era comparable a la de tots tres. 21 Va ser més considerat que els altres dos i fou el seu cap, però no va igualar els mèrits dels tres principals herois.
22 Benaiahu, de Cabseel, fill del gran guerrer Jehoiadà, havia fet moltes proeses. Matà els dos Ariels de Moab i, un dia de neu, va baixar dintre una cisterna per matar-hi un lleó. 23 Va matar també un egipci que feia més de dos metres d'alt. L'egipci duia a la mà una llança que tenia una asta com un plegador de teixidor, però ell el va escometre amb un garrot, va arrabassar-li la llança i amb la mateixa llança el va matar. 24 Aquestes proeses de Benaiahu, fill de Jehoiadà, també el van fer famós al costat dels tres herois. 25 Va ser més considerat que els trenta, però no va igualar els mèrits dels tres principals. David li confià el comandament de la guàrdia reial.
26 Els herois de l'exèrcit eren:
Assahel, germà de Joab; Elhanan, fill de Dodó, betlemita; 27 Xammot, l'ararita; Heles, el pelonita; 28 Irà, fill d'Iqueix de Tecoa; Abièzer, d'Anatot; 29 Sibecai, d'Huixà; Ilai, del clan d'Ahóah; 30 Mahrai, de Netofà; Héled, fill de Baanà, de Netofà; 31 Itai, fill de Ribai, de Guibà de Benjamí; Benaià, de Piraton; 32 Hurai, dels torrents de Gàaix; Abiel, l'arbatita; 33 Azmàvet, de Bahurim; Eliahbà, de Xaalbon; 34 els fills d'Aixem, el guizonita; Jonatan, fill de Xagué l'ararita; 35 Ahiam, fill de Sacar l'ararita; Elifal, fill d'Ur; 36 Héfer, el mequeratita; Ahià, el pelonita; 37 Hesró, de Carmel; Naarai, fill d'Ezbai; 38 Joel, germà de Natan; Mibhar, fill d'Agrí; 39 Sèlec, l'ammonita; Nahrai, de Beerot, escuder de Joab, fill de Seruià; 40 Irà, de Jatir; Gareb, de Jatir; 41 Uries, l'hitita; Zabad, fill d'Ahlai; 42 Adinà, fill de Xizà, el rubenita, cap dels rubenites, i trenta homes amb ell; 43 Hanan, fill de Maacà; Joixafat, el mitnita; 44 Uzià, d'Aixtarot; Xamà i Jeiel, fills d'Hotam d'Aroer; 45 Jediael, fill de Ximrí; Johà, germà seu, el tissita; 46 Eliel, el mahavita; Jeribai i Joixavià, fills d'Elnàam; Itmà, el moabita; 47 Eliel, Obed i Jaassiel, de Sobaià.
Partidaris de David en temps del rei Saül
12
Mentre David, per allunyar-se de Saül, fill de Quix, vivia exiliat a Siclag, va haver-hi uns homes valents que l'anaren a trobar, disposats a lluitar al seu costat. Anaven armats amb arcs i fones i sabien disparar fletxes i llançar pedres amb la dreta i amb l'esquerra. Eren parents de Saül, de la tribu de Benjamí. El seu cap era Ahièzer, i l'acompanyava Joaix; tots dos eren fills de Xemaà de Guibà. Hi havia també Jeziel i Pèlet, fills d'Azmàvet; Beracà, Jehú, d'Anatot; Ixmaià, de Gabaon, heroi d'un grup de trenta i cap del grup, Irmeià, Jahaziel, Johanan, Jozabad, de Guederà; Eluzai, Jerimot, Bealià, Xemariahu i Xefatiahu, l'harufita; Elcanà, Ixiahu, Azarel, Joèzer i Jaixobam, del clan de Corè; Joelà i Zebadià, fill de Jeroham, de Guedor.
També es van passar a David alguns homes de Gad i es van ajuntar amb ell en el seu refugi del desert. Eren bons guerrers, homes preparats per al combat, destres en el maneig de l'escut i de la llança. Tenien aspecte de lleons i eren lleugers com les gaseles dalt les muntanyes. 10 Ézer era el seu cap; Obadià, el segon; Eliab, el tercer; 11 Mixmannà, el quart; Irmeià, el cinquè; 12 Atai, el sisè; Eliel, el setè; 13 Johanan, el vuitè; Elzabad, el novè; 14 Irmeiahu, el desè, i Macbannai, l'onzè. 15 Aquests descendents de Gad eren caps de l'exèrcit: el qui manava menys homes, en manava cent; el primer, mil. 16 Aquests són els qui van passar el Jordà el primer mes, quan el nivell del riu cobreix les ribes, i van fer fugir tots els habitants de les valls, tant a llevant com a ponent.
17 També alguns de Benjamí i de Judà van anar al refugi de David. 18 Aquest els va sortir al pas i els digué:
--Si heu vingut en so de pau, per ajudar-me, m'uniré de cor amb vosaltres; però si heu vingut per trair-me i posar-me en mans dels meus enemics, quan jo no he fet res de mal, que ho vegi el Déu dels nostres pares i que ell mateix jutgi.
19 Llavors l'esperit s'apoderà d'Amassai, cap dels de la guàrdia. Amassai va exclamar:
--Som teus, David,
i estem amb tu, fill de Jessè.
Que la pau,
que la pau sigui amb tu;
que la pau sigui també
amb els qui t'ajuden,
perquè tens el teu Déu
de part teva.
David els va acollir i els va fer caps dels escamots que feien incursions.
20 També alguns de Manassès es van passar a David, quan anava amb els filisteus a lluitar contra Saül. Però ni David ni els seus partidaris no van lluitar al costat dels filisteus, perquè els magistrats filisteus havien decidit en consell que havien de fer fora David. Deien: «Es passarà a Saül, el seu senyor, i se'l guanyarà al preu dels nostres caps.» 21 Els homes de Manassès que es van unir a David quan tornava a Siclag foren: Adnah, Jozabad, Jediael, Micael, Jozabad, Elihú i Sil·letai, caps responsables de mil homes a la tribu de Manassès. 22 Van ajudar David en la seva incursió, perquè tots eren bons guerrers, i van ser nomenats caps de l'exèrcit. 23 Cada dia es presentaven més homes a David per ajudar-lo, fins que va comptar amb moltes tropes, amb tropes nombroses i fortes.
Guerrers que van entronitzar David a Hebron
24 Aquest és el nombre dels homes equipats per a fer la guerra que s'ajuntaren amb David a Hebron per traspassar-li la reialesa de Saül, tal com el Senyor havia ordenat. 25 Dels descendents de Judà, sis mil vuit-cents homes amb escut i llança, equipats per a fer la guerra. 26 Dels descendents de Simeó, set mil cent homes valents per a fer la guerra. 27 Dels descendents de Leví, quatre mil sis-cents, 28 a més de Joiadà, cap dels descendents d'Aaron amb tres mil set-cents, 29 i Sadoc, jove i valent, amb vint-i-dos caps del seu llinatge. 30 Dels descendents de Benjamí, parents de Saül, tres mil. La majoria d'ells havia servit fidelment fins aleshores el casal de Saül. 31 Dels descendents d'Efraïm, vint mil vuit-cents valents, tots ells homes de renom en els seus llinatges. 32 De la meitat de la tribu de Manassès, divuit mil, designats nominalment per a anar a proclamar David rei. 33 Dels descendents d'Issacar, dos-cents caps amb tots els parents que tenien a les seves ordres. Eren homes experts a conèixer les ocasions propícies i discernir quina decisió havia de prendre Israel. 34 De Zabuló, cinquanta mil homes aptes per a l'exèrcit, equipats amb tota mena d'armes i disposats a lluitar tots a l'una. 35 De Neftalí, mil caps i, amb ells, trenta-set mil homes armats amb escut i llança. 36 Dels danites, vint-i-vuit mil sis-cents disposats a combatre. 37 D'Aser, quaranta mil homes aptes per a l'exèrcit i disposats a combatre. 38 De les tribus de Rubèn, de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès, que habitaven a l'est del Jordà, cent vint mil homes, equipats amb tota mena d'armes, un exèrcit a punt de combat.
39 Tots aquests guerrers, preparats per a formar en ordre de batalla, van anar sense cap mala intenció a Hebron per proclamar David rei de tot Israel. També tota la resta dels israelites estava d'acord a fer rei David. 40 Es van quedar allà tres dies amb David menjant i bevent allò que els seus compatriotes els havien preparat. 41 També la gent de les regions veïnes, fins i tot d'Issacar, Zabuló i Neftalí, van arribar amb ases, camells, mules i bous, carregats de queviures: farina, pans de figues, panses, vi, oli, vedells, anyells i cabrits en abundància, perquè Israel estava de festa.
Trasllat de l'arca
(2Sa 6,1-11)
13
David, després d'aconsellar-se amb els caps responsables de mil i de cent homes i amb tots els principals del poble, va dir a tota l'assemblea d'Israel:
--Si us sembla bé i si el Senyor, el nostre Déu, ho aprova, enviem missatgers als altres germans nostres de tots els territoris d'Israel, com també als sacerdots i levites que habiten en les seves ciutats i pasturatges, perquè es reuneixin amb nosaltres, i durem aquí l'arca del nostre Déu, ja que, en temps de Saül, no ens en vam preocupar.
Tota la comunitat va estar-hi d'acord: tot el poble ho veia bé. Així David va reunir tots els israelites, des del torrent d'Egipte, a l'extrem sud, fins a Lebó-Hamat, a l'altre extrem, per traslladar des de Quiriat-Jearim l'arca de Déu. Acompanyat, doncs, de tots els israelites, va anar cap a Baalà, és a dir, Quiriat-Jearim de Judà, per traslladar des d'allí l'arca de Déu que porta el nom del Senyor, el qui té per tron els querubins. Van carregar l'arca de Déu a dalt d'un carro nou, des de la casa d'Abinadab. Uzà i Ahió conduïen el carro. David i tots els israelites dansaven a la presència de Déu amb tot l'entusiasme, cantant al so de cítares, arpes, tamborins, sistres i trompetes. En arribar a l'era de Quidon, hi hagué un moment que els bous van fer decantar l'arca de Déu, i Uzà va posar-hi la mà al damunt per sostenir-la. 10 Però el Senyor va indignar-se contra Uzà, que havia posat la mà damunt l'arca, i va morir allà mateix, davant de Déu. 11 David va sentir profundament que el Senyor hagués fulminat Uzà, i va donar a aquell lloc el nom de Peres-Uzà (que significa «bretxa d'Uzà»), i així es diu encara avui.
12 Aquell dia s'apoderà de David un gran respecte per Déu, i va pensar: «Com puc dur al meu palau l'arca de Déu?» 13 I no va portar l'arca al seu palau, a la ciutat de David, sinó que la va fer dur a casa d'Obed-Edom, de Gat. 14 L'arca de Déu va estar tres mesos amb Obed-Edom, a casa d'ell, i el Senyor va beneir la seva família i tots els seus béns.
David a Jerusalem
(2Sa 5,11-16)
14
Hiram, rei de Tir, va enviar una ambaixada a David amb fusta de cedre, mestres d'obres i fusters, per tal d'edificar-li un palau. Llavors David va comprendre que el Senyor l'havia consolidat com a rei d'Israel i havia enaltit molt amunt el seu reialme per amor d'Israel, el seu poble.
David va prendre més esposes a Jerusalem i va tenir més fills i filles. Els noms dels fills que tingué a Jerusalem són aquests: Xammua, Xobab, Natan, Salomó, Ibhar, Elixua, Elpèlet, Nógah, Nèfeg, Jafia, Elixamà, Baaliadà i Elifèlet.
Derrota dels filisteus
(2Sa 5,17-25)
Quan els filisteus sentiren a dir que David havia estat ungit rei de tot Israel, van pujar tots junts a atacar-lo. David ho va saber i els va sortir al pas. Els filisteus arribaren i es van desplegar per la vall dels Rafaïtes. 10 Llavors David va consultar Déu:
--¿Pujo contra els filisteus, i tu els faràs caure a les meves mans?
El Senyor li va respondre:
--Sí, puja-hi, que els faré caure a les teves mans.
11 Van pujar, doncs, a Baal-Perassim, i allà els va derrotar. Aleshores digué:
--Déu s'ha servit de mi per a obrir una bretxa entre els meus enemics, com una bretxa oberta per un aiguat.
Per això van donar a aquell lloc el nom de Baal-Perassim (que vol dir «amo de bretxes»). 12 Els filisteus abandonaren allí les estàtues dels seus déus, i David va ordenar que les cremessin.
13 Novament van pujar els filisteus i es desplegaren per la vall. 14 David tornà a consultar Déu, i ell li va respondre:
--No els persegueixis. Separa't d'ells i ataca'ls des del terme de Becaïm. 15 Quan sentis un soroll de passes als cims de Becaïm, llança't a l'atac; serà senyal que Déu haurà sortit al teu davant per derrotar els filisteus.
16 David va fer tal com Déu li havia ordenat i anà derrotant l'exèrcit filisteu des de Gabaon fins a Guèzer. 17 La fama de David es va estendre per tots els països i el Senyor va fer que totes les nacions el temessin.
Arribada de l'arca a Jerusalem
(2Sa 6,12-19)
15
David es va construir edificis a la ciutat de David, preparà un lloc per a l'arca de Déu i va fer-li un tabernacle. Després digué:
--Tan sols els levites poden portar l'arca de Déu. El Senyor els va escollir per a portar la seva arca i estar sempre al seu servei.
David va convocar tots els israelites a Jerusalem per traslladar l'arca del Senyor al lloc que li havia preparat. També va reunir els descendents d'Aaron i els levites. Dels descendents de Quehat: Uriel, el cap, amb cent vint parents seus; dels descendents de Merarí: Assaià, el cap, amb dos-cents vint parents seus; dels descendents de Guerxon: Joel, el cap, amb cent trenta parents seus; dels descendents d'Elissafan: Xemaià, el cap, amb dos-cents parents seus; dels descendents d'Hebron: Eliel, el cap, amb vuitanta parents seus; 10 dels descendents d'Uziel: Amminadab, el cap, amb cent dotze parents seus.
11 David va cridar després els sacerdots Sadoc i Abiatar, i els levites Uriel, Assaià, Joel, Xemaià, Eliel i Amminadab, 12 i els va dir:
--Vosaltres sou els caps dels llinatges dels levites; purifiqueu-vos ritualment, amb els vostres parents, i traslladeu l'arca del Senyor, Déu d'Israel, al lloc que li he preparat. 13 La primera vegada vosaltres no hi éreu, i no ens vam ocupar de l'arca tal com mana la Llei; per això el Senyor, el nostre Déu, ens va fulminar.
14 Llavors els sacerdots i els levites es van purificar ritualment per traslladar l'arca del Senyor, Déu d'Israel. 15 Després els levites van carregar-se a l'espatlla l'arca de Déu amb les barres, tal com Moisès havia manat d'acord amb les ordres que havia rebut de Déu.
16 David va ordenar als caps dels levites que disposessin els seus cantors, amb els instruments musicals, arpes, lires i címbals, i que els fessin sonar ben fort en senyal de festa. 17 Els levites van designar Eman, fill de Joel, Assaf, fill de Berequiahu, emparentat amb Joel, i Etan, fill de Cuixaiahu, descendent de Merarí, emparentat també amb els anteriors. 18 Amb ells hi havia, en segon lloc, els levites porters, Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Benaiahu, Maasseiahu, Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom i Jeiel.
19 Els cantors Eman, Assaf i Etan feien sonar els címbals de bronze; 20 Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Maasseiahu i Benaiahu tocaven les arpes a la tonada de «Alamot», 21 i Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom, Jeiel i Azaziahu tocaven les lires a la tonada de «Haixeminit lenasséah». 22 Quenanià, cap dels levites encarregats de portar l'arca, dirigia el trasllat com a persona experta. 23 Berequià i Elcanà eren els porters de l'arca. 24 Els sacerdots Xebaniahu, Joixafat, Netanel, Amassai, Zecariahu, Benaiahu i Elièzer tocaven les trompetes davant l'arca de Déu. Obed-Edom i Jehià també eren porters de l'arca.
25 David, els ancians d'Israel i els caps responsables de mil homes acompanyaven amb alegria el trasllat de l'arca de l'aliança del Senyor des de la casa d'Obed-Edom. 26 I mentre Déu donava el seu ajut als levites que portaven l'arca de l'aliança del Senyor, van sacrificar set toros i set moltons. 27 David anava vestit amb un mantell de lli, igual que tots els levites que portaven l'arca, els cantors i Quenanià, que dirigia el trasllat. David duia a més una túnica de lli. 28 Tot Israel acompanyava l'arca de l'aliança del Senyor enmig d'aclamacions, al so dels corns, de les trompetes, dels címbals i de la música d'arpes i lires.
29 Quan l'arca de l'aliança del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, s'ho mirava des de la finestra i, en veure el rei David saltant i ballant, el menyspreà dins el seu cor.
16
Van portar, doncs, l'arca de Déu i la col·locaren dins el tabernacle que David havia fet plantar. Llavors van oferir a la presència de Déu holocaustos i víctimes de comunió. Després d'oferir-los, David va beneir el poble en el nom del Senyor i va manar que distribuïssin a cadascú, a tothom del poble d'Israel, homes i dones, una fogassa de pa amb carn rostida i un pastís de panses.
David va designar alguns levites perquè oficiessin davant l'arca del Senyor, per a invocar el Senyor, Déu d'Israel, donar-li gràcies i lloar-lo. Assaf n'era el cap; Zecarià, el segon; després, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Matitià, Eliab, Benaiahu, Obed-Edom i Jeiel, que tocaven arpes i lires; Assaf tocava els címbals; i els sacerdots Benaiahu i Jahaziel anaven tocant les trompetes davant l'arca de l'aliança de Déu.
Aquell dia, per primera vegada, David va encarregar a Assaf i als del seu grup que lloessin així el Senyor:
«Enaltiu el Senyor,
proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles
les seves gestes.
Canteu-li al so de les cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.
10 Glorieu-vos del seu nom, que és sant,
alegreu-vos de cor,
els qui cerqueu el Senyor.
11 Cerqueu el Senyor,
penseu en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència.
12 Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i els seus designis,
13 vosaltres, fills d'Israel, el seu servent,
fills de Jacob, els seus elegits:
14 ell, el Senyor, és el nostre Déu,
que imposa el seu designi
per tota la terra.
15 Recordeu sempre la seva aliança,
la promesa feta per a mil generacions,
16 l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac
17 i confirmat a Jacob com un decret,
a Israel en aliança perpètua:
18 "Et donaré el país de Canaan
i serà la vostra possessió."
19 Llavors encara es podien comptar,
eren pocs i forasters en el país,
20 emigraven de poble en poble
i de reialme en reialme.
21 Però ell no permeté
que ningú els maltractés
i reprengué uns reis per causa seva:
22 "No toqueu els meus ungits,
no feu cap mal als meus profetes!"
23 »Canteu al Senyor arreu de la terra,
anuncieu de dia en dia
que ens ha salvat.
24 Conteu a les nacions la seva glòria,
a tots els pobles, els seus prodigis.
25 El Senyor és gran
i digne de tota lloança,
és més temible que tots els déus;
26 perquè els déus dels pobles no són res,
però el Senyor ha fet el cel.
27 Honor i majestat fan guàrdia
davant d'ell,
poder i esclat l'assisteixen
al lloc on habita.
28 Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor glòria i honor,
29 doneu al Senyor la glòria del seu nom,
entreu davant d'ell portant-li ofrenes.
Adoreu el Senyor:
s'apareix la seva santedat.
30 Que tremoli davant d'ell tota la terra!
El món es manté ferm, incommovible.
31 El cel se n'alegra, la terra ho celebra.
Digueu a les nacions:
"El Senyor és rei!"
32 Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
33 criden de goig els arbres del bosc,
en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
34 »Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.
35 I digueu: "Salva'ns,
Déu que ets la nostra salvació,
aplega'ns i allibera'ns
d'entre les nacions!
En donarem gràcies al teu nom,
que és sant,
i ens gloriarem de lloar-te.
36 Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
des de sempre i per sempre!"»
I tot el poble respongué: «Amén! Lloeu el Senyor!»
37 David va deixar Assaf i els del seu grup davant l'arca de l'aliança del Senyor, per a prestar-hi servei constantment, complint el ritual prescrit per a cada dia. 38 Obed-Edom i els del seu grup eren seixanta-vuit. A Obed-Edom, fill de Jedutun, i a Hossà els va fer porters. 39 Al sacerdot Sadoc i als seus parents sacerdots els va encarregar el culte del tabernacle del Senyor en el turó sagrat que hi havia a Gabaon, 40 perquè diàriament oferissin al Senyor l'holocaust del matí i del capvespre sobre l'altar, d'acord amb el que hi ha escrit en la Llei que el Senyor va prescriure a Israel. 41 Amb ells hi havia Eman, Jedutun i els altres levites escollits i designats nominalment per a lloar el Senyor: «Perquè perdura eternament el seu amor.» 42 Tenien trompetes, címbals sonors i altres instruments de cant sagrat. Els fills de Jedutun guardaven la porta.
43 Després tothom se'n tornà a casa seva. També David va tornar al seu palau per beneir els seus familiars.
Profecia de Natan
(2Sa 7,1-17)
17
Quan David s'hagué instal·lat al seu palau, va dir al profeta Natan:
--Jo visc en un palau de cedre, mentre que l'arca de l'aliança del Senyor està en una tenda de lona.
Natan va respondre a David:
--Vés, fes tot el que el cor et digui. Déu és amb tu.
Però aquella nit Déu va comunicar a Natan aquesta paraula:
--Vés i digues a David, el meu servent: "Això diu el Senyor: No m'has pas de construir tu el casal on he de residir. D'ençà del dia que vaig fer pujar el poble d'Israel fins ara, no he residit mai en cap palau; anava sempre en una tenda, en un tabernacle. A tot arreu on he anat enmig del poble d'Israel, ¿m'he queixat mai a cap dels jutges a qui manava de conduir el meu poble, que no m'haguessin construït un palau de cedre?" Ara, doncs, digues al meu servent David: "Això diu el Senyor de l'univers: Jo t'he pres del clos de les ovelles, de pasturar el ramat, perquè fossis sobirà d'Israel, el meu poble. He estat amb tu en totes les campanyes que has emprès, he derrotat els teus enemics i t'he donat una anomenada com la dels homes més famosos de la terra. Destinaré un lloc per al meu poble d'Israel i l'hi implantaré perquè hi habiti sense por; no el molestaran més els perversos com havien fet abans, 10 durant el temps que vaig enviar jutges per a governar Israel, el meu poble. Jo he sotmès tots els teus enemics. I ara t'anuncio que sóc jo, el Senyor, qui et farà un casal. 11 Quan t'arribarà l'hora d'anar-te'n amb els teus pares, posaré en el teu lloc un del teu llinatge, un dels teus fills, i refermaré el seu regnat. 12 És ell qui em construirà un casal, i jo faré que el seu tron es mantingui ferm per sempre. 13 Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill. No em desdiré del meu amor, com me'n vaig desdir amb el teu predecessor. 14 L'instituiré per sempre en el meu casal i en el meu reialme: el seu tron es mantindrà per sempre."
15 Això és el que Natan va dir a David quan li va comunicar aquesta visió profètica.
Pregària de David
(2Sa 7,18-29)
16 Llavors el rei David anà a asseure's a la presència del Senyor i va dir:
--Qui sóc jo, Senyor-Déu, i què és el meu casal, perquè m'hagis conduït fins aquí? 17 I com si això et semblés poca cosa, Déu meu, has volgut parlar del casal d'aquest servent teu en temps futurs. Tu m'has mirat com un home d'alta condició, Senyor-Déu! 18 Què més podria dir-te encara David que et donés glòria, ell que és servent teu? Tu coneixes el teu servent! 19 Senyor, per amor del teu servent, pel teu bon cor, has volgut fer tot això tan gran i fer conèixer així totes les teves grans obres. 20 Senyor, no hi ha ningú com tu, no hi ha cap més Déu fora de tu, capaç de fer tot el que hem sentit contar. 21 I quina altra nació hi ha a la terra com tu, Israel? Déu mateix ha anat a rescatar-se'ls per fer-ne el seu poble! Tu t'has fet una anomenada: has obrat coses grans i prodigioses, expulsant nacions de davant el teu poble que havies rescatat d'Egipte. 22 Del poble d'Israel, tu n'has fet el teu poble per sempre, i tu, Senyor, t'has fet el seu Déu. 23 Ara, doncs, Senyor, mantén per sempre això que has promès al teu servent i al seu casal; compleix la teva promesa. 24 Quan la gent dirà: "El Senyor de l'univers és el Déu d'Israel", reconeixerà la grandesa eterna del teu nom. I el casal del teu servent David es mantindrà ferm davant teu, 25 perquè tu, Déu meu, has revelat al teu servent que li edificaries un casal. Per això jo, que sóc el teu servent, he gosat adreçar-te aquesta pregària. 26 Tu, Senyor, ets realment Déu i has comunicat al teu servent aquesta bona promesa. 27 Digna't beneir ara el casal del teu servent perquè es perpetuï per sempre davant teu. Allò que tu, Senyor, beneeixes, queda beneït per sempre.
Expansió del reialme de David
(2Sa 8,1-14)
18
Després d'això, David va atacar els filisteus i els va sotmetre. Els va arrabassar Gat amb les seves rodalies. També va derrotar Moab, i els moabites van ser vassalls seus i li pagaven tribut. David va derrotar encara Adadèzer, rei de Sobà, a Hamat, quan aquest volia restablir el seu domini fins al riu Eufrates. David li va capturar mil carros de guerra, set mil homes de les dotacions dels carros i vint mil soldats d'infanteria, i va inutilitzar el garró de tots els seus cavalls de tir: només se'n va reservar cent. Els arameus de Damasc volien ajudar Adadèzer, rei de Sobà, però David els va causar vint-i-dues mil baixes. Llavors David va instal·lar guarnicions entre els arameus de Damasc. Els arameus van ser vassalls seus i li pagaven tribut. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria. David va agafar els escuts d'or que portava la guàrdia d'Adadèzer i se'ls endugué a Jerusalem. De Tibhat i de Cun, ciutats d'Adadèzer, se'n va emportar una gran quantitat de bronze. Més tard Salomó el féu servir per a construir l'anomenat «Mar» de bronze i les columnes i els utensilis de bronze per al temple.
Tohu, rei d'Hamat, sentí a dir que David havia derrotat tot l'exèrcit d'Adadèzer, rei de Sobà, 10 i va enviar-li el seu fill Aduram per saludar-lo i felicitar-lo d'haver fet la guerra contra Adadèzer i haver-lo vençut: Adadèzer estava en guerra amb Tohu. Tots els objectes d'or, de plata i de bronze, 11 el rei David els va consagrar al Senyor, a més de la plata i l'or provinents de totes les nacions per ell sotmeses, o sigui d'Edom, de Moab, dels ammonites, dels filisteus i dels amalequites.
12 Abisai, fill de Seruià, va derrotar els edomites, en nombre de divuit mil, a la vall de la Sal. 13 Després va instal·lar guarnicions a Edom, i tots els edomites foren vassalls seus. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria.
La cort de David
(2Sa 8,15-18)
14 David regnava sobre tot Israel. Governava tot el seu poble segons el dret i la justícia. 15 Joab, fill de Seruià, era el general en cap de l'exèrcit; Jehoixafat, fill d'Ahilud, era cronista; 16 Sadoc, fill d'Ahitub, i Abimèlec, fill d'Abiatar, eren sacerdots; Xavxà era canceller; 17 Benaiahu, fill de Jehoiadà, comandava els quereteus i els peleteus. Els fills de David eren els principals ajudants del rei.
Campanya contra els ammonites
(2Sa 10,1-19; 12,26-31)
19
Després d'això va morir Nahaix, rei dels ammonites, i el va succeir el seu fill. David es va dir: «Tractaré bé Hanun, fill de Nahaix, perquè també el seu pare em va tractar bé a mi.» David va enviar, doncs, una ambaixada a expressar-li el condol per la mort del seu pare. Quan els enviats de David van arribar al país dels ammonites per donar-li el condol, els principals dels ammonites digueren a Hanun, el seu senyor:
--¿Et penses que David t'ha enviat aquests homes per fer honor al teu pare i expressar el condol per la seva mort? ¿No és més aviat per observar i explorar el país amb la intenció de destruir-lo, que han vingut els seus ambaixadors?
Llavors Hanun va agafar els enviats de David, els afaità, els tallà els vestits pel mig a l'altura de les natges i els va fer marxar. Quan van fer saber a David el que havia passat amb aquells homes, com que estaven molt avergonyits, va manar que sortissin a rebre'ls. El rei els va fer dir:
--Quedeu-vos a Jericó fins que us hagi crescut la barba. Després ja tornareu.
Hanun i els ammonites es van adonar que havien provocat David i enviaren tres tones i mitja de plata a Aram-Naharaim, a Aram-Maacà i a Sobà per contractar carros de guerra amb les seves dotacions. Van contractar trenta-dos mil carros de guerra, i també el rei de Maacà amb el seu exèrcit, que acamparen davant de Medebà. Els ammonites es van mobilitzar i van sortir de les seves ciutats disposats a entrar en combat. David ho va saber i envià Joab amb les tropes escollides. Els ammonites sortiren a combatre i van formar en ordre de batalla davant la porta de la ciutat, mentre que els reis que havien vingut eren a camp obert. 10 Llavors Joab, en veure's amenaçat pel davant i pel darrere, va fer una tria de les millors tropes d'Israel i va formar una línia enfront dels arameus. 11 La resta de les tropes les confià al seu germà Abisai, perquè s'enfrontessin amb els ammonites, 12 tot dient-li:
--Si ens guanyen els arameus, vine a auxiliar-me, i si us guanyen els ammonites, t'ajudaré jo. 13 Sigues fort i lluitem amb coratge per amor del nostre poble i de les ciutats del nostre Déu. I que el Senyor faci el que li sembli millor!
14 Joab, amb la seva tropa, es va llançar a l'atac contra els arameus, i aquests van fugir. 15 Quan els ammonites veieren que els arameus fugien, ells també van fugir davant d'Abisai, el germà de Joab, i entraren a la ciutat. Joab se'n tornà a Jerusalem.
16 Els arameus, en veure que els israelites els havien derrotat, enviaren missatgers per mobilitzar els arameus de l'altra banda del riu Eufrates. Tots estaven a les ordres de Xofac, general en cap de l'exèrcit d'Adadèzer. 17 Així que David va assabentar-se'n, mobilitzà tot Israel, va travessar el Jordà, va arribar on eren ells i prengué posicions prop de les seves línies. Va formar les tropes en ordre de batalla contra els arameus, i aquests l'atacaren, 18 però van fugir davant d'Israel. David els va matar set mil cavalls de tir i quaranta mil homes d'infanteria, entre ells Xofac, general en cap de l'exèrcit.
19 Tots els reis vassalls d'Adadèzer, veient que Israel els havia derrotat, van fer les paus amb David, que els reduí a vassallatge. Els arameus, en endavant, no volgueren ajudar més els ammonites.
20
Quan va arribar la primavera, a l'època que els reis solen sortir en campanya, Joab, amb el gros de l'exèrcit, va devastar el territori dels ammonites. Després anà a posar setge a Rabà, però David es quedà a Jerusalem. Joab, mentrestant, va atacar Rabà i la va arrasar. David s'apoderà de la corona instal·lada sobre el cap del déu Milcom, i va constatar que era d'or i pesava més de trenta quilos, i tenia una pedra preciosa, que van encastar a la corona de David. El rei s'endugué de la ciutat un botí enorme. En va expulsar els habitants i els condemnà als suplicis de serres, pics i destrals. El mateix va fer amb totes les altres ciutats dels ammonites. Després David tornà amb tot l'exèrcit a Jerusalem.
Guerres amb els filisteus
(2Sa 21,18-22)
Després d'això va haver-hi una altra batalla contra els filisteus a Guèzer. Fou llavors quan Sibecai, d'Huixà, va matar Sipai, que era de la raça dels gegants rafaïtes. Els filisteus van quedar sotmesos.
Hi hagué encara un altre combat contra ells a Guèzer. Elhanan, fill de Jaïr, va matar Lahmí, germà de Goliat, el de Gat. Aquest portava una llança que tenia l'asta com un plegador de teixidor.
Va haver-hi un altre combat a Gat. Hi havia un home de gran talla que tenia sis dits a cada mà i sis a cada peu, vint-i-quatre en total, i que també era de la raça dels gegants rafaïtes. Insultava els israelites, però Jehonatan, fill de Ximà, germà de David, el va matar.
Aquests homes de la raça dels gegants rafaïtes eren de Gat. Tots van morir a mans de David i dels seus homes.
Cens d'Israel
(2Sa 24,1-9)
21
Satanàs es va alçar contra Israel i va incitar David a fer el cens d'Israel. David ordenà a Joab i als oficials de l'exèrcit:
--Aneu a fer el cens d'Israel des de Beerxeba fins a Dan i porteu-me el resultat, que vull saber el nombre dels censats.
Joab li va replicar:
--Que el Senyor multipliqui el seu poble cent vegades més del que és. Tots estan al teu servei, rei i senyor meu. Per què, doncs, el meu senyor desitja aquest cens? Per què Israel se n'ha de fer culpable?
Així i tot, el rei va mantenir l'ordre donada a Joab. Aquest es posà en camí i recorregué tot Israel. Després va tornar a Jerusalem i comunicà a David la xifra del cens: a Israel hi havia un milió cent mil homes capaços de manejar l'espasa, i quatre-cents setanta mil a Judà. Però Joab no va fer el cens de Leví i de Benjamí, perquè li repugnava l'ordre del rei.
Conseqüències del cens
(2Sa 24,10-17)
Aquest cens va desplaure a Déu, que va castigar Israel. Llavors David digué a Déu:
--He comès un greu pecat amb això que he fet, però ara vulgues passar per alt la culpa del teu servent. He estat un estúpid!
El Senyor va parlar a Gad, vident de David:
10 --Vés i digues a David: "Això et fa saber el Senyor: Et proposo tres càstigs, i el càstig que triïs, jo l'executaré."
11 Gad anà a trobar David i li va transmetre el missatge. Li digué:
--Això diu el Senyor: Tria tu mateix 12 si vols tres anys de fam, o bé tres mesos de derrotes perseguit per l'espasa dels teus enemics, o bé tres dies d'espasa del Senyor, és a dir, de pesta al país: que l'àngel del Senyor faci estralls per tot el territori d'Israel. Pensa-t'ho i mira què haig de respondre al qui m'ha enviat.
13 David va dir a Gad:
--Estic atrapat! Però val més caure en mans del Senyor, que és molt misericordiós, que no pas en les mans dels homes.
14 Així, doncs, el Senyor va enviar la pesta a Israel, i van caure setanta mil homes. 15 Déu envià un àngel a Jerusalem per devastar-la. Però tan bon punt havia començat, el Senyor ho veié, li va doldre aquella calamitat i va manar a l'àngel exterminador:
--Prou! Atura la mà!
L'àngel del Senyor es trobava a l'era d'Ornan, el jebuseu. 16 David va alçar els ulls i veié que l'àngel del Senyor, dret entre cel i terra, apuntava contra Jerusalem amb l'espasa desembeinada a la mà. Llavors David i els ancians, vestits amb roba de sac en senyal de dol, es prosternaren amb el front a terra. 17 David va clamar a Déu:
--Sóc jo qui he ordenat de fer el cens del poble! Sóc jo qui he pecat, qui he obrat malament. Aquest ramat, què ha fet? Senyor Déu meu, que la teva mà caigui damunt meu i la meva família, però que aquesta plaga no s'abati sobre el teu poble!
David dedica un altar al Senyor
(2Sa 24,18-25)
18 L'àngel del Senyor va manar a Gad que digués a David d'anar a l'era d'Ornan, el jebuseu, per dedicar-hi un altar al Senyor. 19 David hi va anar, per complir allò que Gad li havia dit en nom del Senyor. 20 Ornan, que batia el blat, es va girar i veié l'àngel. Els seus quatre fills, que eren amb ell, es van amagar. 21 David s'acostà a Ornan i, quan aquest va veure David, sortí de l'era i es va prostrar amb el front fins a terra al davant d'ell. 22 David va dir a Ornan:
--Cedeix-me l'era per a dedicar-hi un altar al Senyor i aturar així la plaga que afligeix el poble. T'ho pagaré pel que val.
23 Ornan va replicar a David:
--Que el rei, el meu senyor, la prengui i faci tot el que li plagui. Mira, també et dono els bous per als holocaustos, els trills per a la llenya i el blat per a l'ofrena. Tot t'ho dono.
24 Però el rei David li va respondre:
--De cap manera! T'ho compraré i t'ho pagaré pel que val. No puc pas prendre el que és teu per oferir al Senyor holocaustos que no m'hagin costat res.
25 David, doncs, va pagar a Ornan per l'era sis-cents sicles d'or. 26 Allà va construir un altar dedicat al Senyor i va oferir-hi holocaustos i víctimes de comunió. Va invocar el Senyor, i ell li va respondre enviant foc del cel sobre l'altar dels holocaustos. 27 Llavors el Senyor va manar a l'àngel que tornés l'espasa a la beina. 28 En aquell moment, en veure David que el Senyor li havia respost a l'era d'Ornan, el jebuseu, va oferir-hi més sacrificis. 29 En aquella època, el tabernacle del Senyor que Moisès havia fet al desert, i l'altar dels holocaustos, eren al turó sagrat de Gabaon. 30 Però David no havia pogut anar a consultar-hi Déu, perquè l'espasa de l'àngel del Senyor el tenia esgarrifat.
22
Després David digué:
--Aquest lloc és el temple del Senyor-Déu, i aquest és l'altar dels holocaustos d'Israel.
Preparatius per a la construcció del temple
David va ordenar de reunir els estrangers que residien al país d'Israel i va designar picapedrers perquè preparessin carreus per a edificar el temple de Déu. A més va reunir una gran quantitat de ferro per a fer els claus dels batents de les portes i les seves abraçadores, i un munt de bronze impossible de pesar; era també incalculable la quantitat de fusta de cedre amb què els sidonis i els tiris havien proveït abundosament David.
David pensava: «El meu fill Salomó encara és jove i poc madur, i el temple que hem de construir per al Senyor ha de ser famós en tots el països per la seva grandesa i esplendor. Jo li ho deixaré, doncs, tot preparat.» Per això David, abans de morir, va fer grans preparatius. Va cridar el seu fill Salomó i li ordenà que construís un temple per al Senyor, Déu d'Israel.
David digué a Salomó:
--Fill meu, jo havia desitjat construir un temple dedicat al nom del Senyor, el meu Déu. Però el Senyor em va comunicar la seva paraula i em va dir: "Tu has fet moltes guerres i has vessat molta sang. Per tant, no has d'edificar un casal dedicat al meu nom: he vist que és molta la sang que has vessat per terra. Però naixerà de tu un fill que serà un home reposat; jo li concediré el repòs de tots els enemics que l'envolten. Mentre ell visqui faré que Israel estigui en pau i tranquil·litat. Per això es dirà Salomó (que vol dir ‘home de pau’). 10 Serà ell qui construirà un casal dedicat al meu nom; serà per a mi un fill i jo li seré pare, i mantindré per sempre el tron del seu reialme a Israel." 11 I ara, fill meu, que el Senyor sigui amb tu, perquè duguis a bon terme la construcció del casal del Senyor, el teu Déu, tal com ell ha promès. 12 Que ell et doni seny i enteniment quan et confiarà el govern d'Israel, perquè compleixis la Llei del Senyor, el teu Déu. 13 Si compleixes els decrets i les prescripcions que el Senyor va manar a Moisès per al poble d'Israel, tot ho duràs a bon terme. Sigues ferm i decidit. No tinguis por, no t'acovardeixis. 14 Mira, jo, amb molt treball, he preparat per al temple del Senyor tres mil tones d'or, trenta mil tones de plata i una quantitat incalculable de bronze i de ferro, a més de pedra i fusta, i tu n'hi hauràs d'afegir encara més. 15 També disposes de molts obrers: paletes, picapedrers, fusters i tota mena d'artesans experts. 16 Tens de sobres or, plata, bronze i ferro. Vés, posa mans a l'obra i que el Senyor sigui amb tu.
17 David va ordenar a tots els prohoms d'Israel que col·laboressin amb el seu fill Salomó. 18 Els digué:
--El Senyor, el vostre Déu, és amb vosaltres i us ha concedit el repòs per tot el voltant. Ell ha posat a les meves mans els habitants d'aquest país, sotmès ara a ell i al seu poble. 19 Dediqueu-vos, doncs, de cor i d'ànima, a complir la voluntat del Senyor, el vostre Déu. Disposeu-vos a construir el santuari del Senyor-Déu, per tal de poder traslladar l'arca de l'aliança del Senyor i els objectes sagrats de Déu al casal dedicat al seu nom.
Organització dels levites
23
David ja era vell, saciat d'una llarga vida. Per això va nomenar rei d'Israel el seu fill Salomó. Després va convocar tots els prohoms d'Israel, amb els sacerdots i els levites.
Van fer el cens dels levites de trenta anys en amunt, comptats un per un, i donà un nombre de trenta-vuit mil homes. D'aquests, en foren designats vint-i-quatre mil per a dirigir les obres del temple del Senyor, sis mil com a escribes i jutges, quatre mil com a porters i quatre mil per a lloar el Senyor amb els instruments destinats a acompanyar el cant. David els va repartir en grups, corresponents als tres descendents de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
Fills de Guerxon: Ladan i Ximí. Ladan tingué tres fills: Jehiel, el cap, Zetam i Joel. Ximí tingué tres fills: Xelomit, Haziel i Aran. Aquests van ser els caps dels llinatges descendents de Ladan. 10 Ximí tingué quatre fills: Jàhat, Zizà, Jeuix i Berià. 11 Jàhat era el cap; Zizà, el segon; Jeuix i Berià no van tenir gaires fills; per això, en el cens, van ser comptats com un sol llinatge.
12 Quehat tingué quatre fills: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. 13 Fills d'Amram: Aaron i Moisès. Aaron i els seus descendents van ser posats a part, per a consagrar-se al servei de les coses més santes: cremar l'encens, oficiar davant el Senyor i beneir en nom d'ell. 14 Els fills de Moisès, home de Déu, van ser censats amb la tribu de Leví. 15 Fills de Moisès: Guerxom i Elièzer. 16 El fill de Guerxom era Xebuel, el cap; 17 el d'Elièzer era Rehabià. Elièzer no tenia altres fills, però Rehabià va tenir una nombrosa descendència. 18 El fill d'Ishar era Xelomit, el cap. 19 Fills d'Hebron: Jerià, el cap; Amarià, el segon; Jahaziel, el tercer, i Jecamam, el quart. 20 Fills d'Uziel: Micà, el cap, i Ixià, el segon.
21 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Fills de Mahlí: Elazar i Quix. 22 Elazar va morir sense fills; tan sols tenia filles, que es van casar amb els fills de Quix, cosins seus. 23 Muixí tingué tres fills: Mahlí, Éder i Jerimot.
24 Aquests eren els descendents de Leví, repartits en llinatges, inscrits nominalment un per un com a caps de llinatge. De vint anys en amunt, estaven dedicats als serveis del temple del Senyor. 25 David, en efecte, havia dit: «El Senyor, Déu d'Israel, ha concedit el repòs al seu poble i habita a Jerusalem per sempre. 26 Els levites ja no hauran de transportar més el tabernacle ni cap dels objectes necessaris per al culte.» 27 Perquè, segons les últimes disposicions de David, els levites entraven en el cens de vint anys en amunt 28 i estaven a les ordres dels descendents d'Aaron per al servei del temple del Senyor. S'ocupaven de tot el referent als atris, les cambres, el manteniment en estat de puresa ritual de tots els objectes sagrats, i les tasques relacionades amb el culte del temple de Déu: 29 els pans d'ofrena, la flor de farina per a les ofrenes, els tortells sense llevat, cuits a la planxa o barrejats amb oli, els estris de mesurar capacitats i d'amidar. 30 Diàriament havien d'assistir matí i tarda al temple, per donar gràcies al Senyor i lloar-lo, 31 acompanyant els holocaustos oferts al Senyor; havien d'acompanyar les celebracions del dissabte, del primer dia de mes i de les festes solemnes, d'acord amb la llei perpètua que tenien prescrita. 32 També tenien a càrrec seu la custòdia de la tenda del trobament i del santuari, mentre que els descendents d'Aaron, els seus germans levites, s'ocupaven del culte que els era assignat en el temple del Senyor.
Distribució dels sacerdots
24
Grups dels descendents d'Aaron:
Fills d'Aaron: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar. Com que Nadab i Abihú moriren abans que el seu pare i no van tenir fills, les funcions sacerdotals foren confiades a Eleazar i Itamar. David, amb l'ajuda de Sadoc, descendent d'Eleazar, i amb la d'Ahimèlec, descendent d'Itamar, els va distribuir per torns segons el servei que havien de prestar. Entre els descendents d'Eleazar hi havia més homes aptes per a ser caps que entre els d'Itamar. Per això als descendents d'Eleazar els van correspondre setze caps de llinatge, i als d'Itamar només vuit. La distribució dels caps, tant de l'un com de l'altre grup, es va fer per sorteig, ja que tant els descendents d'Eleazar com els d'Itamar tenien caps que servien el santuari i caps que servien Déu. Xemaià, fill de Netanel, un levita que exercia la funció d'escriba, va inscriure els noms en presència del rei, dels prohoms, del sacerdot Sadoc, d'Ahimèlec, fill d'Abiatar, i dels caps de llinatge dels sacerdots i dels levites: per cada llinatge d'Itamar que escollien en sorteig, n'escollien dos d'Eleazar.
En el sorteig van sortir: primer, Joiarib; segon, Jedaià; tercer, Harim; quart, Seorim; cinquè, Malquià; sisè, Miamín; 10 setè, Cos; vuitè, Abià; 11 novè, Jeixua; desè, Xecaniahu; 12 onzè, Eliaixib; dotzè, Jaquim; 13 tretzè, Hupà; catorzè, Jeixebab; 14 quinzè, Bilgà; setzè, Immer; 15 dissetè, Hezir; divuitè, Pissés; 16 dinovè, Petahià; vintè, Jehezquel; 17 vint-i-unè, Jaquín; vint-i-dosè, Gamul; 18 vint-i-tresè, Delaiahu; vint-i-quatrè, Maaziahu.
19 Aquesta va ser la distribució per torns segons el servei que havien de prestar quan acudissin a complir-lo d'acord amb la llei perpètua que tenien prescrita per Aaron, el seu avantpassat, tal com havia ordenat el Senyor, Déu d'Israel.
Complement a l'organització dels levites
20 Llista dels altres levites:
Per als descendents d'Amram, Xebuel; per als de Xebuel, Jehdeiahu; 21 per a Rehabià i els seus descendents, Ixià, el cap; 22 per als d'Ishar, Xelomot; per als de Xelomot, Jàhat; 23 per als d'Hebron, Jerià, el cap, Amarià, el segon, Jahaziel, el tercer, i Jecamam, el quart; 24 per als d'Uziel, Micà; per als de Micà, Xamir; 25 per als d'Ixià, Zecariahu, germà de Micà.
26 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí; també era fill seu Jaaziahu. 27 Descendents de Merarí per part del seu fill Jaaziahu: Xóham, Zacur i Ibrí. 28 Per part de Mahlí: Elazar, que no tingué fills, 29 i Quix. Per part de Quix, el seu fill Jerahmeel. 30 Fills de Muixí: Mahlí, Éder i Jerimot.
Tots aquests eren levites, de diversos llinatges. 31 També ells, amb els seus germans levites descendents d'Aaron, van fer la distribució per sorteig, des dels caps de llinatge fins al més petit dels seus germans, en presència del rei David, de Sadoc, d'Ahimèlec i dels caps dels llinatges sacerdotals i levítics.
Distribució dels cantors
25
David i els caps del servei de culte van seleccionar els fills d'Assaf, d'Eman i de Jedutun, que salmejaven cants profètics tot acompanyant-los amb les cítares, les arpes i els címbals.
Els homes que tenien a càrrec seu aquest servei del culte eren els següents:
De la família d'Assaf: Zacur, Jossef, Netanià i Assarela. Els fills d'Assaf estaven al costat del seu pare, que salmejava cants profètics prop del rei.
De la família de Jedutun: els seus fills Guedaliahu, Serí, Jeixaiahu, Haixabià, Matitiahu i Ximí, sis en total, que estaven al costat del seu pare Jedutun, que salmejava cants profètics al so de les cítares, donant gràcies i lloant el Senyor.
De la família d'Eman: els seus fills Buquiahu, Mataniahu, Uziel, Xubael, Jeremot, Hananià, Hananí, Eliata, Guidalti, Romamti-Èzer, Joixbecaixa, Mal·loti, Otir i Mahaziot. Tots eren fills d'Eman, vident del rei, que li transmetia les paraules de Déu per enaltir el seu poder reial. Déu va concedir a Eman catorze fills i tres filles.
Tots aquests, al costat dels seus pares, cantaven durant el culte del temple del Senyor i acompanyaven el seu cant amb címbals, arpes i cítares. Assaf, Jedutun i Eman estaven prop del rei. Comptant els seus germans levites que sabien el repertori de cants del Senyor, incloent-hi tots els mestres, eren dos-cents vuitanta-vuit. L'ordre dels torns de servei va ser establert per sorteig, incloent-hi joves i grans, mestres i deixebles.
En el sorteig van sortir: primer, Jossef, que era d'Assaf; segon, Guedaliahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 10 tercer, Zacur, amb els seus fills i germans, dotze en total; 11 quart, Serí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 12 cinquè, Netanià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 13 sisè, Buquiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 14 setè, Jessarela, amb els seus fills i germans, dotze en total; 15 vuitè, Jeixaiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 16 novè, Mataniahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 17 desè, Ximí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 18 onzè, Azarel, amb els seus fills i germans, dotze en total; 19 dotzè, Haixabià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 20 tretzè, Xubael, amb els seus fills i germans, dotze en total; 21 catorzè, Matitiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 22 quinzè, Jeremot, amb els seus fills i germans, dotze en total; 23 setzè, Hananià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 24 dissetè, Joixbecaixa, amb els seus fills i germans, dotze en total; 25 divuitè, Hananí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 26 dinovè, Mal·loti, amb els seus fills i germans, dotze en total; 27 vintè, Eliata, amb els seus fills i germans, dotze en total; 28 vint-i-unè, Otir, amb els seus fills i germans, dotze en total; 29 vint-i-dosè, Guidalti, amb els seus fills i germans, dotze en total; 30 vint-i-tresè, Mahaziot, amb els seus fills i germans, dotze en total; 31 vint-i-quatrè, Romamti-Èzer, amb els seus fills i germans, dotze en total.
Distribució dels porters
26
Pel que fa als grups dels porters, els descendents de Corè eren representats per Meixelemià, fill de Coré, descendent d'Ebiassaf. Fills de Meixelemià: Zecarià, el primogènit; Jediael, el segon; Zebadiahu, el tercer; Jatniel, el quart; Elam, el cinquè; Jehohanan, el sisè; Eliehoenai, el setè.
Fills d'Obed-Edom: Xemaià, el primogènit; Jehozabad, el segon; Joah, el tercer; Sacar, el quart; Netanel, el cinquè; Ammiel, el sisè; Issacar, el setè; Peül·letai, el vuitè: Déu, en efecte, havia beneït Obed-Edom. El seu fill Xemaià va tenir per fills uns homes valerosos que governaven el seu llinatge. Fills de Xemaià: Otní, Refael, Obed, Elzabad, i els seus germans, Elihú i Semaquiahu; eren homes de vàlua. Tots aquests descendien d'Obed-Edom. Amb els seus fills i els seus germans eren seixanta-dos en total, dotats de valor i de força per al servei que havien de prestar. Els fills i germans de Meixelemià, tots homes de vàlua, eren divuit.
10 Fills d'Hossà, descendent de Merarí: Ximrí, el cap; encara que no fos el primogènit, el seu pare li havia atribuït el primer lloc; 11 Hilquiahu, el segon; Tebaliahu, el tercer; Zecariahu, el quart. Els fills i germans d'Hossà eren tretze en total. 12 A aquests grups de porters, tant als caps com als altres membres, els van encarregar el servei de guàrdia del temple del Senyor. 13 El servei de cada porta va ser assignat a cada llinatge per sorteig; hi foren inclosos tant els joves com els grans. 14 A Xelemiahu li va tocar la porta oriental. La del nord, després de tirar les sorts, va tocar al seu fill Zecarià, que era un conseller assenyat. 15 La del sud, a Obed-Edom, i els magatzems, als seus fills. 16 A Xupim i a Hossà els va tocar la part occidental, on hi ha la porta de Xal·lèquet, que dóna al camí de la pujada.
Els serveis de guàrdia es distribuïen així: 17 a la porta oriental hi havia sis levites; a la del nord, quatre per dia; a la del sud, quatre per dia, i dos en cada un dels magatzems. 18 A les dependències de la part occidental n'hi havia quatre per a vigilar el camí de la pujada i dos per a vigilar les dependències. 19 Aquests eren els grups de porters, descendents de Corè i de Merarí.
Altres funcions dels levites
20 Altres levites tenien a càrrec seu la custòdia dels tresors del temple de Déu i dels objectes sagrats més preciosos. Aquests levites eren Ahià 21 i uns descendents de Ladan, del clan de Guerxon, caps de llinatge de Ladan: Jehiel 22 i els fills de Jehiel, Zetam amb el seu germà Joel. Aquests eren custodis dels tresors del temple del Senyor.
23 Pel que fa als descendents d'Amram, d'Ishar, d'Hebron i d'Uziel, 24 el tresorer major era Xebuel, descendent de Guerxom, fill de Moisès. 25 Els seus parents, descendents d'Elièzer, eren: Rehabià, Jeixaiahu, Joram, Zicrí i Xelomot. 26 Aquest Xelomot, amb els seus germans, custodiava els tresors que el rei David, els caps de llinatge i els caps responsables de mil i de cent homes i els generals de l'exèrcit, 27 havien consagrat a Déu del botí de les guerres, per al manteniment del temple del Senyor. 28 Tot el que Samuel, el vident, Saül, fill de Quix, Abner, fill de Ner, i Joab, fill de Seruià, havien consagrat a Déu, també estava sota la custòdia de Xelomot i dels seus germans.
29 Quenaniahu i els seus fills, del llinatge d'Ishar, s'ocupaven dels afers civils d'Israel, com a escribes i jutges.
30 Haixabiahu i mil set-cents parents seus, homes de vàlua, descendents del llinatge d'Hebron, administraven els afers religiosos i reials a la part del territori d'Israel de l'oest del Jordà. 31 El cap dels descendents d'Hebron era Jerià. L'any quaranta del regnat de David van fer recerques en els arbres genealògics del llinatge d'Hebron i es van trobar també homes valerosos d'aquest llinatge a Jazer de Galaad. 32 Hi havia, entre els seus parents, dos mil set-cents homes de vàlua, caps de llinatge. El rei David els va posar al davant dels descendents de les tribus de Rubèn, de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès per a tots els afers religiosos i reials.
Organització de l'exèrcit
27
Llista dels israelites, caps de llinatge, caps responsables de mil i de cent homes, amb els altres capdavanters, que estaven al servei del rei en l'organització dels cossos de l'exèrcit, que durant tot l'any entraven i sortien per servir durant un mes. Un cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
Al davant del primer cos, que entrava de servei el mes primer, hi havia Jaixobam, fill de Zabdiel. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes. Jaixobam era descendent de Peres. Era el cap de la plana major durant el primer mes.
Al davant del segon cos, que entrava de servei el mes segon, hi havia Dodai, del clan d'Ahóah. Miclot el comandava. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
El cap del tercer cos, que entrava de servei el mes tercer, era Benaiahu, fill del gran sacerdot Jehoiadà. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes. Aquest Benaiahu era un heroi dels trenta, i cap de tots ells. El seu fill Ammizabad també comandava aquest cos.
En el quart cos, que entrava de servei el mes quart, hi havia Assahel, germà de Joab; el va succeir el seu fill Zebadià. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
El cinquè cos, que entrava de servei el mes cinquè, el comandava Xamhut, del clan de Zèrah. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
El sisè cos, que entrava de servei el mes sisè, el comandava Irà, fill d'Iqueix, de Tecoa. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
10 El setè cos, que entrava de servei el mes setè, el comandava Heles, el pelonita, d'Efraïm. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
11 El vuitè cos, que entrava de servei el mes vuitè, el comandava Sibecai, d'Huixà, del clan de Zèrah. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
12 El novè cos, que entrava de servei el mes novè, el comandava Abièzer, d'Anatot, de Benjamí. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
13 El desè cos, que entrava de servei el mes desè, el comandava Mahrai, de Netofà, del clan de Zèrah. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
14 L'onzè cos, que entrava de servei el mes onzè, el comandava Benaià, de Piraton, del clan d'Efraïm. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
15 El dotzè cos, que entrava de servei el mes dotzè, el comandava Heldai, de Netofà, del clan d'Otniel. El seu cos d'exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
Organització civil
16 Caps de les tribus d'Israel:
Tribu de Rubèn: Elièzer, fill de Zicrí. Tribu de Simeó: Xefatiahu, fill de Maacà. 17 Tribu de Leví: Haixabià, fill de Quemuel. Descendents d'Aaron: Sadoc. 18 Tribu de Judà: Elihú, parent de David. Tribu d'Issacar: Omrí, fill de Micael. 19 Tribu de Zabuló: Ixmaiahu, fill d'Obadiahu. Tribu de Neftalí: Jerimot, fill d'Azriel. 20 Tribu d'Efraïm: Oixea, fill d'Azaziahu. De la meitat de la tribu de Manassès: Joel, fill de Pedaiahu. 21 De l'altra meitat de la tribu de Manassès, a Galaad: Idó, fill de Zecariahu. Tribu de Benjamí: Jaassiel, fill d'Abner. 22 Tribu de Dan: Azarel, fill de Jeroham.
Aquests eren els caps de les tribus d'Israel.
23 David no va incloure en el cens els qui encara no havien complert vint anys, perquè el Senyor havia promès que multiplicaria Israel fins a fer-lo tan nombrós com les estrelles del cel. 24 Joab, fill de Seruià, començà a fer el cens, però no el va acabar, perquè això provocà la indignació del Senyor contra Israel. Així, doncs, el resultat del cens no va quedar consignat en la Crònica del rei David.
Administradors i consellers
25 Azmàvet, fill d'Adiel, era el tresorer reial. Jehonatan, fill d'Uziahu, administrava els dipòsits de reserves, situats al camp, a les ciutats, als pobles i a les torres fortificades. 26 Ezrí, fill de Quelub, dirigia els treballs del camp i el conreu de les terres. 27 Ximí, de Ramà, s'ocupava de les vinyes; Zabdí, de Xefam, dels cellers per a guardar el vi que les vinyes produïen. 28 Baal-Hanan, de Guèder, s'ocupava dels oliverars i sicòmors de la Xefelà. Joaix tenia cura dels dipòsits d'oli. 29 Xirtai, de Saron, s'ocupava dels ramats de vaques que pasturaven a la plana de Saron. 30 Obil, l'ismaelita, tenia cura dels camells; Jehdeiahu, el meronotita, de les someres. 31 Jaziz, l'agarita, dels ramats d'ovelles i cabres. Tots aquests eren administradors del patrimoni del rei David.
32 Jehonatan, oncle de David, home intel·ligent i lletrat, era conseller del rei. Jehiel, fill d'Hacmoní, era el preceptor dels fills del rei; 33 Ahitófel també era conseller del rei. Huixai, l'arquita, era el confident del rei. 34 A Ahitófel el van succeir en el càrrec Jehoiadà, fill de Benaiahu, i Abiatar. El general en cap de l'exèrcit del rei era Joab.
Disposicions sobre la construcció del temple
28
David va convocar a Jerusalem tots els prohoms d'Israel: els caps de les tribus, els caps dels cossos d'exèrcit que estaven al servei del rei, els caps responsables de mil i de cent homes, i els administradors de tots els béns i ramats del rei i dels seus fills; també l'alt servei de la cort, els herois i tots els homes valerosos. El rei David es va posar dret i els digué:
--Germans meus, poble meu, escolteu-me! Jo m'havia proposat d'edificar un casal on reposés l'arca de l'aliança del Senyor, l'escambell dels peus del nostre Déu. Jo feia els preparatius per a edificar-lo. Però Déu em digué: "Tu no has d'edificar cap casal dedicat al meu nom, perquè has estat un guerrer i has vessat molta sang."
»Però el Senyor, Déu d'Israel, m'havia escollit d'entre tota la meva família perquè fos rei d'Israel per sempre. Ell va escollir Judà com a tribu capdavantera, i de les famílies de Judà va escollir la meva, i d'entre els meus germans es va complaure en mi per a fer-me regnar sobre tot Israel. I d'entre els molts fills que el Senyor m'ha donat, ell ha escollit el meu fill Salomó perquè ocupi el tron reial del Senyor sobre Israel. El Senyor em digué: "Serà el teu fill Salomó qui construirà el meu casal, amb els meus atris, perquè l'he escollit com a fill, i jo li seré pare. Mantindré per sempre el seu regnat si continua complint els meus manaments i els meus preceptes, com ha fet fins ara."
»Així, doncs, davant de tot Israel, que és la comunitat del Senyor, i a la presència del nostre Déu, jo us dic: Observeu i cerqueu de complir tots els manaments del Senyor, el vostre Déu, perquè pugueu posseir aquest bon país i transmetre'l després en herència als vostres descendents per sempre. I tu, Salomó, fill meu, reconeix el Déu del teu pare i serveix-lo de tot cor i amb promptitud d'esperit, perquè el Senyor examina els cors i penetra totes les intencions. Si el cerques, ell es deixarà trobar; però si l'abandones, et rebutjarà per sempre. 10 Pensa ara que el Senyor t'ha escollit a tu perquè construeixis un casal que serà el seu santuari. Sigues ferm i comença!
11 Llavors David va donar al seu fill Salomó l'esbós del vestíbul i dels seus annexos, dels seus magatzems, de les seves cambres altes, dels compartiments interiors i de la cambra per a l'arca amb la seva coberta. 12 Li va donar també l'esbós de tot el que tenia pensat sobre els atris del temple del Senyor, amb les dependències del voltant, destinades als tresors del temple de Déu i als objectes sagrats. 13 També li va donar l'ordenació dels torns dels sacerdots i dels levites, i dels diversos serveis del temple del Senyor, i l'esbós dels utensilis destinats al seu culte. 14 Li va indicar el pes de cada utensili d'or o de plata, segons la seva funció en el culte; 15 el pes dels lampadaris d'or o de plata amb els seus gresols, segons la funció de cada lampadari en el culte; 16 la quantitat d'or de cada taula per als pans d'ofrena i la quantitat de plata per a les taules de plata; 17 la quantitat d'or pur per a les forquetes, les calderetes d'aspersió i els gerrets; i, respecte a les copes d'or i de plata, el pes d'or i de plata corresponent a cada copa; 18 la quantitat d'or fi per a l'altar de l'encens, i l'esbós de la carrossa dels querubins d'or que amb les seves ales esteses havien de cobrir l'arca de l'aliança del Senyor. 19 «Tot això», deia David, «figura en un escrit que he rebut de mans del Senyor per a fer-me conèixer tots els detalls de l'obra representada en l'esbós.»
20 Llavors David va dir al seu fill Salomó:
--Sigues ferm i decidit, i comença! No tinguis por, no t'acovardeixis, que el Senyor-Déu, el meu Déu, és amb tu. Ell no et deixarà ni t'abandonarà fins que hauràs enllestit tota l'obra destinada al culte en el seu temple. 21 Aquí tens els grups dels sacerdots i dels levites que estan al servei de tot el que pertoca al culte en el temple de Déu; també comptes amb experts en tota mena d'oficis que et prestaran voluntàriament la seva ajuda, i, a més, comptes amb els prohoms i tot el poble, que estaran a les teves ordres.
Donatius per a la construcció del temple
29
Després el rei David va dir a tota l'assemblea:
--El meu fill Salomó, l'únic que Déu ha escollit, encara és jove i poc madur, i l'empresa és grandiosa, perquè aquest edifici reial no és per a un home, sinó per al Senyor-Déu. Per això he posat el meu esforç a preparar per al casal del meu Déu la quantitat necessària d'or, de plata, de bronze, de ferro i de fusta per a tot el que s'ha de fer d'or, de plata, de bronze, de ferro o de fusta. He preparat també pedres d'ònix i altres per a encastar, pedra negra o vinçada, tota mena de pedres precioses i grans blocs d'alabastre. Encara, portat per l'amor al temple del meu Déu, a més de tot el que ja he preparat per a aquest sant casal, tinc un tresor d'or i de plata que destino a aquest temple. Faig donació de cent tones d'or d'Ofir i de dues-centes quaranta de plata fina, per a revestir les parets interiors dels edificis, per als diversos objectes d'or o de plata i per a tota mena de treballs d'orfebreria. ¿Qui de vosaltres està també disposat a fer generosament un donatiu per al Senyor?
Llavors els caps de llinatge, els caps de les tribus d'Israel, els responsables de mil i de cent homes, i els caps de l'administració reial, van fer ofrenes voluntàries: per a l'obra del temple de Déu van donar cent cinquanta tones i deu mil monedes d'or, tres-centes cinquanta tones de plata, sis-centes tones de bronze i tres mil quatre-centes tones de ferro. Els qui tenien pedres precioses, les feien a mans de Jehiel, descendent de Guerxon, per al tresor del temple del Senyor. El poble es va alegrar de les ofrenes voluntàries, perquè les havien fetes de tot cor al Senyor. També el rei David en va tenir una gran alegria.
Oració de David
10 Llavors David va beneir el Senyor en presència de tota l'assemblea. Digué:
--Sigues beneït, Senyor, Déu del nostre pare Israel, des de sempre i per sempre. 11 Són teus, Senyor, la grandesa i el poder, la glòria, l'esplendor i la majestat, perquè també és teu tot el que hi ha al cel i a la terra. És teva, Senyor, la reialesa, per damunt de tots els sobirans. 12 Tu dónes la riquesa i la glòria, tu domines sobre tot el món; està a les teves mans de donar força i valentia, fer créixer tota cosa i refermar-la. 13 Per això, Déu nostre, t'enaltim i lloem el teu nom gloriós. 14 Qui sóc jo i qui és el meu poble per a tenir la gosadia de fer-te ofrenes generoses com aquestes? És ben cert que tot ve de tu: i això que t'oferim, tu ens ho has donat. 15 Perquè davant teu som immigrants i forasters, igual que els nostres pares; la nostra vida a la terra és com una ombra, sense esperança. 16 Senyor, Déu nostre, aquesta multitud de coses que hem preparat per a edificar un temple en honor del teu nom, ha vingut de tu i tot és teu. 17 Jo sé, Déu meu, que tu examines els cors i estimes la rectitud. Jo, amb sinceritat de cor, he ofert generosament tot això, i ara veig amb goig la generositat amb què el teu poble reunit aquí t'ofereix voluntàriament els seus dons. 18 Senyor, Déu dels nostres pares Abraham, Isaac i Israel, conserva sempre en el teu poble aquests mateixos sentiments i decanta els seus cors cap a tu. 19 Concedeix al meu fill Salomó un cor sincerament disposat a observar els teus manaments, les teves prescripcions, els teus decrets, prompte per a complir-ho tot i per a construir aquest edifici reial que he preparat.
20 Acabat, David va dir a tota l'assemblea:
--Beneïu el Senyor, el vostre Déu!
Tota l'assemblea va beneir el Senyor, el Déu dels seus pares, i es van agenollar i es prosternaren davant el Senyor i davant el rei.
Entronització de Salomó
21 L'endemà al matí van oferir sacrificis i holocaustos al Senyor: mil vedells, mil moltons, mil anyells, amb les corresponents libacions de vi, i molts més sacrificis per a tot Israel. 22 Aquell dia van menjar i beure a la presència del Senyor, i van celebrar així una gran festa. Salomó, fill de David, va ser proclamat rei per segona vegada, i el van consagrar al Senyor ungint-lo com a sobirà. També van ungir Sadoc com a sacerdot.
23 Salomó va ocupar el tron del Senyor, com a rei successor del seu pare David, i va prosperar. Tot Israel li prestà obediència. 24 Tots els prohoms, tots els herois, i també tots els fills del rei David, es van sotmetre al rei Salomó. 25 El Senyor va enaltir el rei Salomó fins al capdamunt davant tot Israel i li concedí un reialme gloriós com no havia tingut mai cap dels anteriors reis d'Israel.
Mort de David
26 David, fill de Jessè, havia estat rei de tot Israel. 27 Havia regnat quaranta anys sobre Israel: set a Hebron i trenta-tres a Jerusalem. 28 Va morir, després d'una vellesa feliç, carregat d'anys, de riquesa i de glòria. El va succeir en el regne el seu fill Salomó.
29 La història del rei David, des del principi a la fi, consta en les Cròniques del vident Samuel, en les del profeta Natan i en les de Gad, el vident. 30 Allà es parla també del seu regnat, del seu poder i de tot el que van passar ell, el poble d'Israel i tots els reialmes dels altres països.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020