Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

1 Joan 2:1,7,14,18

1 Joan :Sarrera 1 2 3 4 5

2
1 Seme-alabatxook, bekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Baina, norbaitek bekatu egiten badu, badugu Laguntzailea
2,1 Laguntzailea: Ik. Jn 14,16 oh. Joanen Ebanjelioan Espirituari ematen zaion izena, hemen Kristori ematen zaio, Jainkoaren aurrean gure alde laguntzaile bezala diharduela adieraziz.
2,1 Jesus Laguntzailea Erm 8,34; Heb 7,25; 9,24. Ik. Jn 14,16+.
Aitaren aurrean: zuzena den Jesu Kristo.
7 Ene maiteok, ez dizuet agindu berririk adierazten, antzinakoa baizik, hasieratik izan duzuena. Entzun zenuten mezua da antzinako agindu hau.
2,7-8 agindu berria, antzinakoa Jn 13,34+. // Entzun zenuten mezua 2,24. // iluna eta argia Jn 1,5+, Jn 1,6+.
14 Zuei, seme-alaboi, diotsuet: Ezagutzen duzue Aita.
Zuei, gurasooi, diotsuet: Ezagutzen duzue hasieratik zen hura.
Zuei, gazteoi, diotsuet: Indartsu zarete eta Jainkoaren mezua zuengan tinko dago eta garaitu duzue gaiztoa.
Kontuz Kristoren etsaiekin
18 Seme-alabok, azken ordua da. Entzuna duzue antikristoak etorri behar duela. Hara bada, antikristo asko agertu da dagoeneko, eta hori da azken orduaren seinalea.
2,18 antikristoa 2,22; 4,1-3; Mt 24,5; 2 Ts 2,7-8; 2 J 1,7.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7