Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Kroniška 1

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Prva kroniška knjiga
Rodovniki
Od Adama do Abrahama
(1 Mz 5,1–32; 10,1–29; 11,10–26; Lk 3,34–38)
1
Adam, Set, Enóš, Kenán, Mahalalél, Jered, Henoh, Matuzalem, Lameh, Noe, Sem, Ham in Jafet.
Jafetovi sinovi: Gomer, Magóg, Madáj, Javán, Tubál, Mešeh in Tirás. Gomerjevi sinovi: Aškenáz, Rifát
Tako nekateri rkp., gr., lat. in 1 Mz 10,3; MT Difát.
in Togarmá. Javánovi sinovi: Elišá, Taršíš, Kitéjci in Rodošáni.
Nekateri rkp., sir. in 1 Mz 10,4 Dodaními.
Hamovi sinovi: Kuš, Micrájim,
Ali Egipt.
Put in Kánaan. Kuševi sinovi: Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá in Sabtehá. Ramájeva sinova: Šebá in Dedán.
10 Kušu se je rodil Nimród,
Db. Kuš je spočel/rodil Nimróda; podobno v nadaljevanju.
ta je prvi postal junak
Ali veljak, mogočnež; gr. mogočen lovec.
na zemlji.
11 Micrájimu
Ali Egiptu.
so se rodili Ludéjci, Anaméjci, Lehabéjci, Naftuhéjci, 12 Patroséjci, Kasluhéjci, od katerih so izšli Filistejci, in Kaftoréjci.
13 Kánaanu so se rodili Sidón, njegov prvorojenec, Het, 14 Jebusejec, Amoréjec, Girgašéjec, 15 Hivéjec, Arkéjec, Sinéjec, 16 Arvadéjec, Cemaréjec in Hamatéjec.
17 Semovi sinovi: Elám, Asúr, Arpahšád, Lud, Arám, Uc, Hul, Geter in Mešeh. 18 Arpahšádu se je rodil Šelah, Šelahu se je rodil Eber. 19 Eberju sta se rodila dva sina; enemu je bilo ime Peleg,
Tj. ‘delitev’.
ker se je v njegovih dneh razdelila zemlja, njegovemu bratu pa je bilo ime Joktán. 20 Joktánu so se rodili Almodád, Šelef, Hacarmávet, Jerah, 21 Hadorám, Uzál, Diklá, 22 Obál,
Tako nekateri hebr. in gr. rkp., sir. ter 1 Mz 10,28; MT Ebál.
Abimaél, Šebá, 23 Ofír, Havilá in Jobáb. Vsi ti so Joktánovi sinovi.
24 Sem: Arpahšád, Šelah, 25 Eber, Peleg, Regu, 26 Serúg, Nahór, Terah, 27 Abram, to je Abraham.
Od Abrahama do Jakoba
(1 Mz 25,1–4.12–16; 36,10–43)
28 Abrahamova sinova: Izak in Izmael. 29 To je njun rodovnik: Izmaelov prvorojenec Nebajót, potem Kedár, Adbeél, Mibsám, 30 Mišmá, Dumá, Masá, Hadád, Temá, 31 Jetúr, Nafíš in Kedma. To so Izmaelovi sinovi. 32 Sinovi Abrahamove stranske žene Ketúre: rodila je Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka in Šuaha. Jokšánova sinova sta Šebá in Dedán. 33 Midjánovi sinovi so Efá, Efer, Henoh, Abidá in Eldaá. Vsi ti so Ketúrini sinovi.
34 Abrahamu se je rodil Izak. Izakova sinova sta Ezav in Izrael. 35 Ezavovi sinovi so Elifáz, Reguél, Jeúš, Jalám in Korah. 36 Elifázovi sinovi so Temán, Omár, Cefó, Gatám, Kenáz, Timná in Amálek. 37 Reguélovi sinovi so Nahat, Zerah, Šamá in Mizá.
38 Seírjevi sinovi so Lotán, Šobál, Cibón, Aná, Dišón, Ecer in Dišán. 39 Lotánova sinova sta Horí in Hemám; Lotánova sestra je bila Timna. 40 Šobálovi sinovi so Alván, Manáhat, Ebál, Šefí in Onám. Cibónova sinova sta Ajá in Aná. 41 Anájev sin je Dišón. Dišónovi sinovi so Hemdán, Ešbán, Jitrán in Kerán. 42 Ecerjevi sinovi so Bilhán, Zaaván in Akán. Dišánova sinova sta Uc in Arán.
43 Tile so kralji, ki so kraljevali v edómski deželi, preden je zavladal kralj Izraelovim sinovom: Beórjev sin Bela; njegovo mesto se je imenovalo Dinhába. 44 Ko je Bela umrl, je namesto njega je postal kralj Jobáb, Zerahov sin iz Bocre. 45 Ko je Jobáb umrl, je namesto njega je postal kralj Hušám iz dežele Temáncev. 46 Ko je Hušám umrl, je namesto njega postal kralj Bedádov sin Hadád, ki je pobil Midjánce na moábski planoti; njegovo mesto se je imenovalo Avít. 47 Ko je Hadád umrl, je namesto njega postal kralj Samlá iz Masréke. 48 Ko je Samlá umrl, je namesto njega postal kralj Šaúl iz Rehobót Nahárja. 49 Ko je Šaúl umrl, je namesto njega postal kralj Ahbórjev sin Báal Hanán. 50 Ko je Báal Hanán umrl, je namesto njega postal kralj Hadád; njegovo mesto se je imenovalo Pagú, njegovi ženi pa je bilo ime Mehetabéla, hči Me Zahábove hčere Matréde.
51 Ko je Hadád umrl, so bili poglavarji v Edómu: poglavar Timná, poglavar Alvá, poglavar Jetét, 52 poglavar Oholibáma, poglavar Elá, poglavar Pinón, 53 poglavar Kenáz, poglavar Temán, poglavar Mibcár, 54 poglavar Magdiél, poglavar Irám. To so edómski poglavarji.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 133.427.613, danes: 6.252
Cas izvajanja programa: 0.03s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.