Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1 Kroniška 6

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6
Po drugačnem štetju 6,16.
Levijevi sinovi so Geršón, Kehát in Merarí. Tole sta imeni Geršónovih sinov: Libní in Šimí. Kehátovi sinovi so Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. Meraríjeva sinova sta Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih družinah. Geršónovi so njegov sin Libní, njegov sin Jahat, njegov sin Zimá, njegov sin Joáh, njegov sin Idó, njegov sin Zerah in njegov sin Etní. Kehátovi sinovi so njegov sin Aminadáb, njegov sin Korah, njegov sin Asír, njegov sin Elkaná, njegov sin Abiasáf, njegov sin Asír, njegov sin Tahat, njegov sin Uriél, njegov sin Uzíja in njegov sin Šaúl. 10 Elkanájeva sinova sta Amasáj in Ahimót; 11 njegov sin Elkaná, njegov sin Cuf, njegov sin Nahat, 12 njegov sin Eliáb, njegov sin Jerohám, njegov sin Elkaná. 13 Samuelova sinova sta prvorojenec Joél
Dodano po 1 Sam 8,2.
in drugi Abíja. 14 Meraríjevi sinovi so Mahlí, njegov sin Libní, njegov sin Šimí, njegov sin Uzá, 15 njegov sin Šimá, njegov sin Hagijá in njegov sin Asajá.
Glasbeniki, ki jih je postavil David
16 Tile so, ki jih je David postavil za petje v GOSPODOVI hiši, odkar je skrinja tam našla počivališče. 17 Opravljali so službo kot pevci pred prebivališčem shodnega šotora, dokler ni Salomon sezidal GOSPODOVE hiše v Jeruzalemu; po svojem pravu so opravljali svojo službo. 18 Tile so, ki so stregli s svojimi sinovi: izmed Kehátovih sinov pevec Hemán, sin Joéla, sinú Samuela, 19 sinú Elkanája, sinú Jeroháma, sinú Eliéla, sinú Tohuja, 20 sinú Cufa, sinú Elkanája, sinú Mahata, sinú Amasája, 21 sinú Elkanája, sinú Joéla, sinú Azarjája, sinú Cefanjája, 22 sinú Tahata, sinú Asírja, sinú Abiasáfa, sinú Koraha, 23 sinú Jichárja, sinú Keháta, sinú Levija, Izraelovega sina.
24 Njegov brat je bil Asáf, ki je služboval na njegovi desnici, Asáf, sin Berehjája, sinú Šimája, 25 sinú Mihaela, sinú Baasejája, sinú Malkijája, 26 sinú Etníja, sinú Zeraha, sinú Adajája, 27 sinú Etána, sinú Zimája, sinú Šimíja, 28 sinú Jahata, sinú Geršóma, Levijevega sina.
29 Meraríjevi sinovi, njihovi bratje, so službovali na levici: Etán, sin Kušajája, sinú Abdíja, sinú Malúha, 30 sinú Hašabjája, sinú Amacjája, sinú Hilkijája, 31 sinú Amcíja, sinú Baníja, sinú Šemerja, 32 sinú Mahlíja, sinú Mušíja, sinú Meraríja, Levijevega sina. 33 Njihovi bratje, leviti, so bili postavljeni za vso službo pri prebivališču Božje hiše.
34 Aron in njegovi sinovi so darovali na žgalnem in kadilnem oltarju ter izvrševali vsakršno opravilo v presvetem in spravo za Izraela, po vsem, kar je zapovedal Božji služabnik Mojzes. 35 Tile pa so Aronovi sinovi: njegov sin Eleazar, njegov sin Pinhás, njegov sin Abišúa, 36 njegov sin Bukí, njegov sin Uzí, njegov sin Zerahjá, 37 njegov sin Merajót, njegov sin Amarjá, njegov sin Ahitúb, 38 njegov sin Cadók in njegov sin Ahimáac.
Levitska mesta
(Joz 21,1–42)
39 Tole so njihova prebivališča po njihovih šotoriščih na njihovem ozemlju: Aronovim sinovom, rodbini Kehátovcev – žreb je namreč odločil zanje – 40 so dali Hebrón v Judovi deželi s pašniki okoli njega. 41 Polje tega mesta in njegove vasi pa so dali Jefunéjevemu sinu Kalébu. 42 Dalje so dali Aronovim sinovom zavetno mesto Hebrón in Libno z njunimi pašniki, Jatír in Eštemóo z njunimi pašniki, 43 Holón z njegovimi pašniki, Debír z njegovimi pašniki, 44 Ašán z njegovimi pašniki in Bet Šemeš z njegovimi pašniki. 45 Od Benjaminovega rodu pa Gíbeo z njenimi pašniki, Alémet z njegovimi pašniki in Anatót z njegovimi pašniki. Vseh mest je bilo trinajst po njihovih rodbinah.
46 Drugi Kehátovi sinovi so od rodbin rodu, od polovice rodu – Manásejeve polovice – dobili po žrebu deset mest. 47 Geršónovi sinovi so dobili po svojih rodbinah od Isahárjevega rodu, od Aserjevega rodu, od Neftálijevega rodu in od Manásejevega rodu v Bašánu trinajst mest. 48 Meraríjevi sinovi so dobili po svojih rodbinah od Rubenovega, od Gadovega in od Zábulonovega rodu po žrebu dvanajst mest. 49 Tako so dali Izraelovi sinovi levitom mesta z njihovimi pašniki vred. 50 Dali so po žrebu od rodu Judovih sinov, od rodu Simeonovih sinov in od rodu Benjaminovih sinov ta poimensko navedena mesta.
51 Nekatere rodbine Kehátovih sinov so dobile mesta svojega ozemlja od Efrájimovega rodu. 52 Dali so jim zavetno mesto Sihem z njegovimi pašniki na Efrájimovem pogorju, Gezer z njegovimi pašniki, 53 Jokmeám z njegovimi pašniki, Bet Horón z njegovimi pašniki, 54 Ajalón z njegovimi pašniki in Gat Rimón z njegovimi pašniki. 55 Od polovice Manásejevega rodu Taanáh z njegovimi pašniki in Jibleám z njegovimi pašniki: za rodbine drugih Kehátovih sinov.
56 Geršónovi sinovi so dobili od rodbin polovice Manásejevega rodu Golán v Bašánu z njegovimi pašniki in Aštarót z njegovimi pašniki. 57 Od Isahárjevega rodu Kedeš z njegovimi pašniki, Daberát z njegovimi pašniki, 58 Ramót z njegovimi pašniki in En Ganím z njegovimi pašniki. 59 Od Aserjevega rodu Mišál z njegovimi pašniki, Abdón z njegovimi pašniki, 60 Helkát z njegovimi pašniki in Rehób z njegovimi pašniki. 61 Od Neftálijevega rodu Kedeš v Galileji z njegovimi pašniki, Hamón z njegovimi pašniki in Kirjatájim z njegovimi pašniki.
62 Preostali Meraríjevi sinovi so dobili od Zábulonovega rodu Rimón z njegovimi pašniki in Tabor z njegovimi pašniki. 63 Onkraj Jordana pri Jerihi, na vzhodni strani Jordana, od Rubenovega rodu Becer v puščavi z njegovimi pašniki, Jahac z njegovimi pašniki, 64 Kademót z njegovimi pašniki in Mefáat z njegovimi pašniki. 65 Od Gadovega rodu Ramót v Gileádu z njegovimi pašniki, Mahanájim z njegovimi pašniki, 66 Hešbón z njegovimi pašniki in Jazêr z njegovimi pašniki.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 7.242.028, danes: 117.654
Čas izvajanja programa: 0.04s