Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

1 Pedro 1:1

1 Pedro :Sarrera 1 2 3 4 5

Agurra
1
1 Nik, Pedrok, Jesu Kristoren apostolu honek, Ponto
1,1 Ponto Eg 2,9; 18,2. // Galazia Eg 16,6+. // Kapadozia Eg 2,9. // Asia Eg 19,10. // Bitinia Eg 16,7.
, Galazia, Kapadozia, Asia eta Bitiniako lurraldeetan atzerritar bezala sakabanaturik bizi zaretenoi
1,1 Asia: Ik. Eg 16,6-7 oh. Tx. honetako beste izen geografikoak ere beste hainbat erromatar probintziari dagozkio. // atzerritar bezala sakabanaturik bizi zaretenoi: Hitz hauek Palestinatik kanpo, beren aberritik kanpo, bizi ziren juduak aipatzeko erabiltzen ziren. Hemen, jentil-herrietan bizi diren kristauei aplikatzen zaizkie (ik. St 1,1 oh.).
idazten dizuet.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7