Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1a Pere 2,11-4,11

1a Pere :Introducció 1 2 3 4 5

Viure com a cristians (2,11-4,11)
Servents de Déu enmig dels homes
11 Estimats, us exhorto, com a estrangers i forasters que sou, a apartar-vos dels desigs terrenals que combaten contra vosaltres. 12 Que la vostra manera de viure enmig dels pagans sigui del tot correcta. Així, els qui ara us calumnien acusant-vos de malfactors es fixaran en les vostres bones obres i glorificaran Déu el dia de la seva vinguda.
13 Sotmeteu-vos, per amor del Senyor, a tota institució humana: a l'emperador com a sobirà, 14 i als governadors com a enviats d'ell per a castigar els malfactors i fer l'elogi dels qui es porten bé. 15 Perquè és voler de Déu que, obrant el bé, feu callar la gent insensata i la seva ignorància; 16 sou lliures, però no utilitzeu la llibertat com un vel per a encobrir la dolenteria: comporteu-vos com a servents de Déu. 17 Respecteu tothom, estimeu la comunitat, reverencieu Déu, respecteu l'emperador.
Els esclaus i l'exemple de Crist
18 Esclaus, estigueu sotmesos als amos amb tot el respecte, no solament als bons i afables, sinó també als qui són durs. 19 Perquè és bo d'aguantar un tracte injust quan es fa per amor a Déu. 20 En efecte, què té de gloriós suportar un càstig corporal si heu comès una falta? En canvi, si després d'obrar bé heu de sofrir i ho suporteu amb paciència, això és agradable als ulls de Déu.
21 Aquesta és la vocació que heu rebut,
ja que també Crist
va patir per vosaltres:
així us deixava un exemple
perquè seguiu les seves petjades.
22 Ell no va cometre pecat
ni va tenir mai als llavis la perfídia.
23 Quan l'insultaven,
no tornava l'insult;
quan el turmentaven,
no responia amb amenaces,
sinó que confiava la seva causa
al qui judica amb justícia.
24 Ell mateix va portar
els nostres pecats
en el seu cos sobre el patíbul,
perquè, morts als pecats,
visquéssim com a justos.
Ell, amb les seves ferides, us curava.
25 Tots anàveu esgarriats
com ovelles disperses,
però ara heu tornat
al vostre pastor i guardià.
Les mullers i els seus marits
3
Vosaltres, mullers, estigueu sotmeses als vostres marits. Així, fins i tot si alguns refusen de creure en la Paraula, seran guanyats, sense paraules, per la vostra manera de viure, quan es fixin en el vostre comportament respectuós i cast. No busqueu d'adornar-vos per fora amb pentinats complicats, joies d'or i vestits elegants; cerqueu més aviat aquella disposició amagada en el cor que és l'ornament incorruptible d'un esperit dolç i serè. Això sí que té valor als ulls de Déu. Així s'adornaven en altre temps les dones santes, que confiaven en Déu i vivien sotmeses als seus marits, com Sara, que obeïa Abraham i l'anomenava senyor. Vosaltres sou ara filles seves, en la mesura que obreu el bé i no teniu por de res.
També vosaltres, marits, sapigueu conviure amb les vostres mullers tenint en compte que la seva naturalesa és més delicada; tracteu-les amb respecte, perquè són hereves amb vosaltres de la gràcia de la vida. Així res no destorbarà les vostres pregàries.
Amor als germans i a tothom
Finalment, viviu tots units, tingueu els mateixos sentiments, estimeu els germans, sigueu afectuosos i humils; no torneu mal per mal, ni injúria per injúria; ben al contrari, beneïu, ja que Déu us ha cridat a rebre en herència una benedicció. 10 Diu l'Escriptura:
El qui vol estimar la vida
i veure dies feliços,
que guardi la llengua del mal,
que no diguin res de fals
els seus llavis.
11 Que es decanti del mal i faci el bé,
que busqui la pau
i procuri aconseguir-la.
12 Perquè els ulls del Senyor
vetllen pels justos,
està atent a la seva pregària,
però es gira contra els malfactors.
Sofrir com a cristians
13 Si us preocupeu de fer el bé, qui us podrà fer cap mal? 14 Més encara, si heu de sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres! No heu de témer l'altra gent ni heu de tremolar davant d'ells. 15 Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. 16 Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència. Així quedaran confosos els qui ara us calumnien, els qui us difamen per la vostra recta manera de viure com a cristians. 17 Perquè val més sofrir, si aquest és el voler de Déu, per haver fet el bé que no pas per haver fet el mal.
Jesucrist, salvador i triomfant
18 També Crist patí per raó dels pecats una vegada per sempre. Ell, el just, va patir pels injustos, per conduir-vos a Déu. El seu cos va ser mort, però l'Esperit el féu viure. 19 Llavors anà a dur la seva proclama als esperits empresonats, 20 aquells que havien refusat de creure en altre temps, quan s'allargava la paciència de Déu, en els dies que Noè construïa l'arca. En aquella arca, uns pocs, és a dir, vuit persones, se salvaren gràcies a l'aigua. 21 I l'aigua prefigurava el baptisme que ara us salva i que no és una neteja de la brutícia del cos, sinó un compromís amb Déu de viure amb rectitud de consciència, gràcies a la resurrecció de Jesucrist. 22 Ell se'n va anar al cel i està a la dreta de Déu. A ell estan sotmesos àngels, autoritats i poders.
El trencament amb el pecat
4
Així, doncs, ja que Crist ha sofert en el seu cos, armeu-vos també vosaltres d'aquest convenciment: el qui ha sofert en el seu cos ha trencat amb el pecat i vol viure el temps que encara ha de passar en el cos, no d'acord amb els desigs terrenals, sinó fent la voluntat de Déu. Ja heu passat prou temps complint la voluntat dels pagans i vivint enmig de llibertinatges, passions, embriagueses, orgies, borratxeres i idolatries abominables. Ara ells troben estrany que no correu al seu costat cap a disbauxes sense fre, i no paren d'injuriar-vos. Però ja donaran comptes al qui està a punt de venir per a judicar els vius i els morts. Perquè també als morts ha estat anunciat l'evangeli, a fi que, condemnats com a homes a la mort corporal, puguin viure en Déu gràcies a l'Esperit.
La vida comunitària
S'acosta la fi de totes les coses. Sigueu, doncs, assenyats i sobris, i així podreu pregar. Per damunt de tot, tingueu un amor intens entre vosaltres, perquè l'amor cobreix una multitud de pecats. Practiqueu mútuament l'hospitalitat sense queixar-vos. 10 Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut, com a bons administradors de la múltiple i variada gràcia de Déu. 11 Si algú parla, que sigui per transmetre paraules de Déu; si algú presta un servei, que sigui amb les forces que Déu concedeix. Així Déu serà glorificat en tot per Jesucrist. D'ell són la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020