Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2n Reis 1

2n Reis :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Segon llibre dels
Reis
Els dos regnes: Israel i Judà (1Re 12-2Re 17)
Elies i Ahazià
1
Després de la mort d'Acab, els moabites es van revoltar contra Israel.
Ahazià havia caigut de la barana de la cambra alta del seu palau, a Samaria, i estava greu. Llavors va enviar uns missatgers a consultar Baal-Zebub, el déu d'Ecron, per preguntar si es restabliria d'aquell mal.
L'àngel del Senyor va dir a Elies, el tixbita:
--Vés a trobar els missatgers del rei de Samaria i digues-los: "¿Que no hi ha Déu a Israel, que hàgiu d'anar a consultar Baal-Zebub, el déu d'Ecron? Per això el Senyor et fa saber que no t'alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement."
I Elies se'n va anar.
Els missatgers se'n tornaren cap a Ahazià, i aquest va preguntar-los:
--Com és que heu tornat?
Ells li van respondre:
--Ens ha sortit al pas un home que ens ha dit: "Torneu al rei que us ha enviat i digueu-li: Això et diu el Senyor: ¿Que no hi ha Déu a Israel, que hagis de fer consultar Baal-Zebub, el déu d'Ecron? Per això no t'alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement."
El rei els va preguntar:
--Com era aquest home que us ha sortit al pas i us ha dit tot això?
Li respongueren:
--Anava vestit amb un mantell teixit de pèl i amb una pell a la cintura.
El rei va exclamar:
--És Elies, el tixbita!
Llavors va enviar-li un oficial amb els seus cinquanta homes. Va pujar on era Elies i el trobà assegut dalt la muntanya. L'oficial li digué:
--Home de Déu, el rei et mana que baixis.
10 Elies li respongué:
--Si sóc home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi amb els teus cinquanta homes.
I va baixar foc del cel, que el va consumir amb aquells cinquanta homes.
11 Ahazià va enviar un altre oficial amb els seus cinquanta homes. De lluny estant li va dir:
--Home de Déu, el rei t'ordena que baixis de pressa.
12 Elies li respongué:
--Si sóc home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi amb els teus cinquanta homes.
I un foc de Déu va baixar del cel i el va consumir amb aquells cinquanta homes.
13 El rei envià un tercer oficial amb els seus cinquanta homes. Aquest tercer va pujar a trobar-lo, però s'agenollà davant d'Elies i li suplicà:
--Home de Déu, et demano que vulguis respectar la meva vida i la d'aquests cinquanta servents teus! 14 Ja ha baixat foc del cel que ha consumit els altres dos oficials amb els seus homes, però ara respecta la meva vida!
15 Llavors l'àngel del Senyor va dir a Elies:
--Baixa amb ell. No li tinguis por.
Es va alçar i va baixar amb ell fins on era el rei. 16 Elies digué al rei:
--Això et fa saber el Senyor: "Ja que has enviat missatgers a consultar Baal-Zebub, déu d'Ecron, com si a Israel no hi hagués Déu, no t'alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement."
17 Ahazià va morir, tal com el Senyor havia dit per boca d'Elies. Com que no tenia fills, el va succeir el seu germà Jehoram, l'any segon de Joram, fill de Josafat, rei de Judà.
18 La resta de la història d'Ahazià consta en la Crònica dels reis d'Israel.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020