Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Ezequiel 40-44

Ezequiel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Un nou temple, una nova ciutat, un nou país (40-48)
Visió del futur temple de Jerusalem
40
L'any vint-i-cinc de la nostra deportació, el dia deu del mes en què començava l'any, catorze anys després de la destrucció de la ciutat, aquell mateix dia la mà del Senyor es va apoderar de mi per dur-me al lloc on hi ha la ciutat. En visions divines em va transportar a la terra d'Israel. Em deixà dalt d'una muntanya molt alta, a la part sud de la qual hi havia com les edificacions d'una ciutat. Quan m'hi hagué conduït, vaig veure-hi un home que tenia un aspecte com de bronze. Estava dret a la porta i duia a la mà una corda de lli i una vara d'amidar. Aquell home em digué:
--Fill d'home, obre bé els ulls i para l'orella, estigues atent a tot el que jo et mostraré, ja que has estat portat aquí perquè t'ho facin veure. Després explica al poble d'Israel tot el que hauràs vist.
El mur exterior
Vaig veure un mur que encerclava tot el temple, a l'exterior del santuari. L'home portava a la mà una vara d'amidar de sis colzades antigues. Amidà el mur, i feia una vara d'amplada i una d'alçada.
Porta exterior oriental
Després l'home vingué a la porta oriental, pujà els esglaons i amidà el llindar de l'entrada de la porta, que feia una vara d'amplada; el primer llindar feia, doncs, una vara d'amplada. Les cambres de guàrdia que hi havia a cada costat de l'entrada feien cadascuna una vara de llargada per una d'amplada, i entre cambra i cambra hi havia un espai de cinc colzades. Seguia la sortida que donava al vestíbul, el qual estava orientat vers el santuari. El llindar d'aquesta sortida tenia l'amplada d'una vara.
8-9 L'home amidà el vestíbul, i feia vuit colzades. Les seves pilastres eren de dues colzades. El vestíbul estava orientat vers el santuari. 10 A cada costat de la porta oriental hi havia tres cambres de guàrdia, que feien totes les mateixes mides, i les pilastres que hi havia a cada costat tenien també les mateixes dimensions. 11 Acabat va amidar l'obertura de la porta, i feia deu colzades d'amplada i tretze de llargada. 12 A banda i banda del passadís i davant les cambres, que tenien una estructura quadrada de sis colzades per cada costat, hi havia una vorera que feia una colzada. 13 Seguidament va amidar des de l'extrem del terrat d'una cambra fins al de l'altra que tenia enfront: l'amplada era de vint-i-cinc colzades. Les entrades de les cambres eren una davant de l'altra. 14 I va comptar seixanta colzades per a les pilastres. L'atri arribava fins a tocar les pilastres del vestíbul. El vestíbul era envoltat per l'atri. 15 Des de la façana de la porta fins a l'altra façana, la del costat del vestíbul, al fons de la porta, hi havia cinquanta colzades. 16 A les cambres de guàrdia i a les seves pilastres hi havia finestres amb gelosies tot a l'entorn de l'interior de la porta; també n'hi havia a l'interior del vestíbul, tot al voltant. A cada pilastra hi havia palmeres esculpides.
L'atri exterior
17 Després em va fer entrar a l'atri exterior, i vaig veure que hi havia estances i, a més, un empedrat tot al voltant de l'atri. Hi havia trenta estances al llarg d'aquell empedrat. 18 L'empedrat, que arribava als costats de les portes, en tota la seva extensió, era a peu pla. 19 Llavors va amidar la distància, des de la façana de la porta oriental que donava a l'atri exterior fins a la façana exterior de la porta de l'atri interior, i era de cent colzades. La distància era la mateixa tant pel costat oriental com pel costat nord.
Porta exterior nord
20 L'home va amidar la llargada i l'amplada de la porta nord que dóna a l'atri exterior. 21 Les cambres de guàrdia, tres a una banda del passadís i tres a l'altra, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes dimensions que les de la primera porta, és a dir, cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d'amplada. 22 Les seves finestres amb gelosies, el vestíbul i els relleus de palmeres tenien les mateixes dimensions que els de la porta oriental. S'hi pujava per set esglaons, i a l'altre costat de la porta hi havia el vestíbul. 23 Enfront de la porta nord que dóna a l'atri exterior hi havia, igual com a la porta oriental, una altra porta que donava a l'atri interior. L'home va amidar la distància d'una porta a l'altra, i era de cent colzades.
Porta exterior sud
24 L'home em va conduir cap al sud, i vaig veure que també hi havia una porta orientada en aquesta direcció. Va amidar les pilastres i el vestíbul, i tenien les mateixes dimensions que els de les altres portes. 25 Tot a l'entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres iguals que les de les altres portes. Les dimensions de la porta eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d'amplada. 26 S'hi pujava per set esglaons, i a l'altre costat de la porta hi havia el vestíbul. A les pilastres d'una banda i de l'altra hi havia relleus de palmeres. 27 L'atri interior també tenia una porta orientada cap al sud. Va amidar la distància entre aquesta porta i la porta sud que donava a l'atri exterior, i era de cent colzades.
Porta sud de l'atri interior
28 Després em va fer entrar a l'atri interior per la porta sud. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 29 Les cambres de guàrdia, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes mides que les altres. Tot a l'entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d'amplada. 30 L'envoltaven vestíbuls que feien vint-i-cinc colzades de llargada per cinc d'amplada. 31 El vestíbul donava a l'atri exterior. A les seves pilastres hi havia relleus de palmeres, i l'escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.
Porta oriental de l'atri interior
32 Després em va conduir a la porta oriental de l'atri interior. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 33 Les cambres de guàrdia, les pilastres i el vestíbul tenien les mateixes dimensions que els altres. A l'entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d'amplada. 34 El vestíbul donava a l'atri exterior. A les pilastres d'una banda i de l'altra hi havia relleus de palmeres, i l'escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.
Porta nord de l'atri interior
35 Acabat em va dur a la porta nord de l'atri interior. Va amidar la porta, i tenia les mateixes dimensions que les altres. 36 També tenia cambres de guàrdia, pilastres i vestíbul. A l'entorn de la porta i del vestíbul hi havia finestres amb gelosies. Les dimensions totals eren de cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d'amplada. 37 Les pilastres del vestíbul donaven a l'atri exterior. A les pilastres d'una banda i de l'altra hi havia relleus de palmeres, i l'escalinata que hi portava tenia vuit esglaons.
Instal·lacions per als sacrificis
38 Hi havia una estança, que tenia l'entrada vora les pilastres de les portes. Allí rentaven els animals abans d'oferir-los en holocaust. 39 A una banda i altra del vestíbul de la porta hi havia dues taules per a degollar-hi els animals que havien de ser oferts en holocaust, en sacrifici pel pecat o en sacrifici de reparació. 40 D'altra banda, al costat exterior, pujant a l'entrada de la porta nord, hi havia també dues taules, i a l'altre costat del vestíbul n'hi havia dues més. 41 Així hi havia quatre taules a un costat de la porta i quatre a l'altre. Eren vuit taules, doncs, les que servien per a degollar-hi els animals. 42 Les quatre taules reservades per als holocaustos eren de pedra tallada, d'una colzada i mitja de llargada per una i mitja d'amplada i una d'alçada. Allà deixaven els instruments amb què degollaven els animals destinats als holocaustos i als altres sacrificis. 43 A banda i banda, les taules tenien quatre dits de vora inclinada cap a l'interior. Sobre aquestes taules posaven la carn per a les ofrenes.
Estances per als cantors i els sacerdots
44 Fora de la porta nord que dóna a l'atri interior, tocant a aquest atri, hi havia les estances dels cantors; eren al costat de la porta nord, amb les façanes orientades cap al sud. Al costat de la porta oriental hi havia una altra estança amb la façana orientada cap al nord. 45 Llavors l'home em digué:
--L'estança que té la façana orientada cap al sud és per als sacerdots que oficien en el santuari, 46 i l'estança que la té orientada cap al nord és per als sacerdots que oficien a l'altar. Aquests sacerdots són descendents de Sadoc, i són els únics entre els descendents de Leví que poden acostar-se al Senyor per donar-li culte.
L'atri interior i el vestíbul del santuari
47 Després va prendre les mides de l'atri interior: era un quadrat que feia cent colzades per costat. Davant el santuari hi havia l'altar. 48 Després em va dur al vestíbul del santuari i amidà les pilastres del vestíbul: feien cinc colzades les d'un costat i cinc les de l'altre, i l'amplada a banda i banda de la porta era de tres colzades. 49 La llargada del vestíbul era de vint colzades, i l'amplada, d'onze. S'hi pujava per una escalinata de deu esglaons. Vora cada una de les dues pilastres que emmarcaven l'entrada hi havia una columna.
La nau del santuari i el lloc santíssim
41
L'home em va fer entrar a la nau del santuari i amidà les pilastres a banda i banda: totes dues feien sis colzades d'amplada. Aquesta és l'amplada del tabernacle. L'entrada feia deu colzades d'amplada i els muntants tenien un gruix de cinc colzades. Després va amidar la nau del santuari: feia quaranta colzades de llargada per vint d'amplada. Tot seguit va entrar a la cambra situada al fons del santuari i amidà les pilastres de l'entrada: cada una feia dues colzades; l'entrada tenia sis colzades i l'amplada a banda i banda de la porta era de set colzades. Acabat va amidar la cambra interior: tenia vint colzades de llargada per vint d'amplada a continuació de la nau del santuari. Llavors l'home em digué:
--Aquest és el lloc santíssim.
Les cambres laterals del santuari
Després l'home va prendre les mides del mur del santuari: feia sis colzades de gruix. Les cambres que hi havia tot al seu voltant feien quatre colzades d'amplada. Aquesta construcció tenia una estructura de tres pisos, i en cada pis hi havia trenta cambres. Les cambres descansaven sobre els reclaus que la paret del santuari tenia tot al voltant; així no s'encastaven a dins de la paret. A cada pis, les cambres eren més grans, ja que, per tot el voltant, els reclaus carregaven cada cop més sobre la paret del santuari. Per això l'interior dels pisos més alts guanyava espai. Des del pis inferior es pujava a l'intermedi i després al de dalt. Vaig veure que tot al volt del santuari hi havia una base de sis colzades, que fan una vara sencera; sobre aquesta base estaven assentades les cambres. El gruix de la paret exterior de les cambres laterals era de cinc colzades. Hi havia també un espai lliure entre les cambres que tocaven al santuari 10 i les altres estances. Aquest espai que envoltava el santuari feia vint colzades. 11 Les cambres laterals comunicaven amb aquest espai lliure per una entrada al nord i una altra al sud. Tot al voltant d'aquest pati hi havia una vora de cinc colzades d'amplada.
L'edifici occidental
12 A occident, i davant l'espai lliure, hi havia un edifici que feia setanta colzades d'amplada. La paret d'aquest edifici tenia un gruix de cinc colzades tot al voltant i feia noranta colzades de llargada. 13 L'home va amidar el santuari i va trobar que feia cent colzades de llargada. La llargada de l'espai lliure, incloent-hi l'edifici amb els seus murs, també era de cent colzades. 14 L'amplada de la façana del santuari que donava a l'est, incloent-hi l'espai lliure, era també de cent colzades. 15 Després va amidar la llargada de l'edifici occidental, situat darrere el santuari i davant l'espai lliure: tenia galeries a cada costat i feia cent colzades.
Interior del santuari
Els sostres de la nau del santuari, de la cambra interior i del vestíbul que dóna a l'atri 16 eren de teginat. Les finestres i les galeries d'aquestes tres parts del santuari, passat el llindar, estaven recobertes de fusta per tot el voltant, des del paviment fins a les finestres, que eren tancades amb gelosies. 17 Des de la paret de damunt l'entrada fins a la cambra interior del santuari i tot al volt per les bandes interior i exterior dels murs, 18 la fusta era decorada amb relleus de querubins i palmeres. Entre palmera i palmera hi havia un querubí. Cada querubí tenia dues cares: 19 una d'home que mirava cap a la palmera d'un costat, i l'altra de lleó que mirava cap a la palmera de l'altre costat. Aquesta ornamentació es repetia per totes les parets del santuari. 20 En el mur de la nau del santuari, des del paviment fins a la paret de damunt l'entrada, hi havia representats els querubins i les palmeres. 21 La porta de la nau tenia els muntants quadrats. La façana de la nau, és a dir, del lloc sant, tenia el mateix aspecte.
L'altar-taula de fusta
22 L'altar de fusta feia tres colzades d'alçada, per dues de llargada i dues d'amplada. Els seus angles sortien enfora. El sòcol i les parets de l'altar-taula eren de fusta. Llavors l'home em digué:
--Aquesta és la taula que hi ha davant el Senyor.
Les portes
23 Tant la nau com el lloc santíssim tenien portes dobles. 24 Cada porta tenia dos batents que giraven. 25 Sobre cada batent de la porta de la nau hi havia representats querubins i palmeres, com els que hi havia a les parets. A la façana del vestíbul, per la part de fora, hi havia un baldaquí de fusta. 26 A banda i banda de les parets del vestíbul hi havia espitlleres i representacions de palmeres; n'hi havia també a les cambres laterals del santuari i en els baldaquins.
Les estances sagrades del nord i del sud
42
L'home em va fer sortir després a l'atri exterior i em conduí a les estances situades al nord, enfront de l'espai lliure i davant l'edifici. La façana d'aquesta construcció feia cent colzades de llargada, amb l'entrada al nord, i en tenia cinquanta d'amplada. Per un costat donava a l'espai lliure de vint colzades, situat a l'atri interior, i per l'altre costat donava a l'empedrat de l'atri exterior. Tenia tres plantes i en cada una hi havia una galeria. Davant les estances hi havia un passadís de deu colzades d'amplada i un pas d'una colzada cap a l'atri interior. Les estances tenien les entrades per la part del nord. Les estances superiors eren més estretes, ja que les galeries els prenien més espai que a les estances de la planta baixa i a les intermèdies. La construcció, doncs, constava de tres plantes i no tenia columnes com els atris. Per això les estances superiors eren més estretes que les intermèdies i les de la planta baixa. El clos que separava les estances que donaven al costat de l'atri exterior feia cinquanta colzades de llargada. La llargada, doncs, de les estances que donaven a l'atri exterior era de cinquanta colzades, mentre que les que donaven enfront del santuari en feien cent.
Hi havia encara altres estances com aquestes. M'hi va fer arribar passant per l'est, per a entrar-hi des de l'atri exterior. 10 Vora el clos de l'atri, venint de l'est, hi havia estances enfront de l'espai lliure i davant l'edifici. 11 Tenien al davant un passadís. Les seves dimensions, accessos i estructura eren iguals que els de les estances situades al nord. 12 Al capdavall d'aquestes estances situades al sud hi havia una entrada que es trobava a l'extrem del passadís, paral·lela al clos. Aquesta entrada era a la part de l'est.
13 L'home em digué:
--Les estances del nord i les del sud, situades enfront de l'espai lliure, són les estances sagrades. En aquestes estances, els sacerdots que s'acosten al Senyor menjaran les coses santíssimes. Allà guardaran la part de les coses santíssimes que els pertoca de l'ofrena, del sacrifici pel pecat i del sacrifici de reparació. Aquest és un lloc sagrat. 14 Una vegada els sacerdots hagin entrat al santuari, no podran sortir a l'atri exterior sense treure's les vestidures amb les quals han oficiat, perquè són sagrades. Per a acostar-se als espais destinats al poble es posaran unes altres vestidures.
Perímetre del mur exterior
15 Quan l'home hagué acabat d'amidar el temple per dintre, em va fer sortir per la porta oriental i n'amidà el perímetre. 16 Amb la vara va prendre les mides del costat oriental: feia cinc-centes vares.
17-19 Després va passar als costats nord, sud i oest, i amb la vara d'amidar va fer el mateix; cada costat tenia les mateixes mides: cinc-centes vares. Amidà, doncs, els quatre costats. 20 El mur que tancava el temple feia cinc-centes vares de llargada per cinc-centes d'amplada. Aquest mur separava el lloc sagrat del profà.
Retorn de la presència gloriosa del Senyor
43
L'home em va conduir aleshores a la porta que dóna a l'orient. Allà vaig veure que la presència gloriosa del Déu d'Israel venia des de llevant. La remor que l'acompanyava era com el bramul de grans onades, i la seva presència gloriosa il·luminava la terra. Aquesta visió era semblant a la que havia tingut quan vaig anar a la ciutat, abans que fos destruïda, i a la que vaig tenir a la riba del riu Quebar. Aleshores em vaig prosternar amb el front a terra.
La presència gloriosa del Senyor va entrar al santuari passant per la porta que dóna a l'orient. Llavors l'Esperit em va aixecar i em conduí a l'atri interior. La presència gloriosa del Senyor omplia el santuari. Mentre l'home estava dret al meu costat vaig sentir que algú em parlava des del santuari i em deia:
--Fill d'home, escolta. Aquest és el lloc on tinc el tron, l'escambell on poso els peus. Aquí habitaré per sempre enmig d'Israel. Mai més ni ells ni els seus reis no profanaran el meu sant nom, ni amb les seves disbauxes ni amb les despulles i els sepulcres dels seus reis. Els reis havien construït el llindar de casa seva i els muntants de les seves portes al costat del meu llindar i dels meus muntants: entre jo i ells hi havia tan sols una paret mitgera. Profanaven el meu sant nom amb unes accions tan abominables que, indignat, els vaig consumir. Però des d'ara apartaran de mi les seves disbauxes i les despulles dels seus reis, i jo habitaré enmig d'ells per sempre.
10 »I tu, fill d'home, descriu aquest temple al poble d'Israel perquè s'avergonyeixin de les seves culpes. Que prenguin les mides del plànol, 11 i si estan realment avergonyits de tot el que han fet, explica'ls la forma del temple i la seva estructura, les entrades i les sortides i tota la seva disposició. Fes-los conèixer totes les seves ordinacions, el ritual i les lleis. Posa-ho per escrit sota els seus ulls perquè tinguin present com l'han de disposar, observin les ordinacions i ho posin tot en pràctica. 12 La llei del temple és aquesta: el territori que envolta el cim de la muntanya serà tot ell santíssim. Aquesta és, doncs, la llei del temple.
L'altar dels holocaustos
13 Les dimensions de l'altar, preses amb la unitat de mida d'una colzada i quatre dits, són les següents: la cavitat per al foc ha de fer una colzada de fondària per una d'amplada, amb un vorell tot al voltant que faci un pam d'alçada. L'alçada de l'altar és aquesta: 14 dues colzades des de la base fins al sòcol inferior, amb un ampit d'una colzada d'amplada. Des d'aquest primer sòcol fins al segon, l'alçada ha de ser de quatre colzades. El segon sòcol també tindrà un ampit d'una colzada d'amplada. 15 A la part superior hi haurà el fogar, que ha de fer quatre colzades d'alçada. De cada un dels seus quatre cantons n'ha de sobresortir un angle. 16 El fogar serà un quadrat de dotze colzades per costat. 17 El segon sòcol ha de ser un quadrat de catorze colzades per costat. La cavitat per al foc tindrà una colzada de fondària, i el vorell tot al seu voltant, mitja colzada d'alçada. L'escalinata de l'altar donarà a l'orient.
18 L'home em va adreçar novament la paraula i em digué:
--Fill d'home, escolta. Això t'ordena el Senyor, Déu sobirà: Quan l'altar estigui construït, s'hi puguin oferir holocaustos i s'hi aspergeixi la sang, caldrà complir aquest ritual. 19 Als sacerdots levites descendents de Sadoc, que són els qui han d'acostar-se a mi per oficiar, dóna'ls un vedell, que immolaran en sacrifici pel pecat. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 20 Després pren sang d'aquell vedell i unta amb la sang els quatre angles de l'altar, els quatre angles del segon sòcol i el vorell que envolta la cavitat per al foc. Així faràs la purificació i l'expiació de l'altar. 21 Pren després el vedell ofert en sacrifici pel pecat i crema'l al lloc designat dintre el recinte del temple, fora del santuari. 22 El segon dia, tal com es va fer amb el vedell, presenta un boc que no tingui cap defecte, en sacrifici pel pecat, i que es faci l'expiació de l'altar. 23 Quan acabis l'expiació, presenta un vedell i un moltó, tots dos sense cap defecte, 24 i ofereix-los al Senyor. Els sacerdots els tiraran sal al damunt i els oferiran en holocaust al Senyor. 25 Cada dia, durant una setmana, ofereix un boc en sacrifici pel pecat i també un vedell i un moltó que no tinguin cap defecte. 26 Durant set dies es farà l'expiació de l'altar: el purificaran i quedarà consagrat. 27 Passats els set dies, des del dia vuitè en endavant, els sacerdots oferiran en aquell altar els holocaustos i els sacrificis de comunió. Llavors jo em complauré en vosaltres. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.
Normes d'admissió al temple
44
L'home em va fer tornar a la porta exterior del santuari, que dóna a l'orient. Era tancada. Llavors el Senyor em digué:
--Aquesta porta romandrà tancada. No l'obriran, no hi passarà ningú, perquè hi ha passat el Senyor, Déu d'Israel. Restarà, doncs, tancada. Tan sols el sobirà, per la seva condició de sobirà, s'hi podrà asseure a dintre per consumir l'àpat sagrat a la presència del Senyor. Entrarà pel vestíbul de la porta i sortirà pel mateix indret.
Després em dugué, per la porta que dóna al nord, cap a la façana del santuari. Vaig veure que l'omplia la presència gloriosa del Senyor i em vaig prosternar amb el front a terra. El Senyor em digué:
--Fill d'home, estigues atent, obre bé els ulls i para l'orella al que et diré referent a totes les ordinacions i lleis del temple. Fixa't atentament qui pot entrar-hi i qui n'ha de ser exclòs. Digues a aquests rebels, al poble d'Israel: «Això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Ja n'hi ha prou de totes les vostres abominacions, poble d'Israel! Introduíeu al meu temple estrangers, incircumcisos de cor i de cos, que el profanaven, mentre vosaltres m'oferíeu aliments, el greix i la sang. Amb les vostres abominacions heu trencat la meva aliança. No heu tingut cap respecte per les meves coses santes; fins i tot heu posat estrangers en lloc vostre perquè prestin servei al meu temple. Doncs això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Cap estranger, incircumcís de cor i de cos, no entrarà al meu temple, ni que visqui amb els israelites.
Ordinacions per als levites
10 »Els levites que em van abandonar quan Israel anava esgarriat darrere els seus ídols repugnants, hauran de pagar la seva culpa. 11 S'estaran en el meu temple al servei de vigilància de les portes i s'encarregaran d'altres serveis: degollaran els animals destinats a l'holocaust i al sacrifici pel poble i estaran a la seva disposició per a servir-lo. 12 Ja que el van servir quan Israel donava culte als seus ídols repugnants i van ser per a ell una ocasió de pecat, jo aixecaré la mà contra ells i pagaran la seva culpa. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 13 No podran presentar-se al meu davant per exercir les funcions sacerdotals ni podran tocar les meves coses santes, que són santíssimes. Hauran de suportar la seva deshonra per les accions abominables que van cometre. 14 Els encarregaré la guàrdia del temple i totes les feines que calgui.
Ordinacions per als sacerdots
15 »Els sacerdots levites, descendents de Sadoc, que van mantenir el servei del meu santuari quan els israelites s'esgarriaven lluny de mi, sí que es podran presentar al meu davant per donar-me culte i oferir-me el greix i la sang. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 16 Només ells entraran al meu santuari, s'acostaran a la taula com a servidors meus i s'encarregaran del meu servei. 17 Quan entrin a les portes de l'atri interior es posaran vestits de lli; quan oficiïn dins el recinte de l'atri interior i dins el santuari no portaran res de llana. 18 Se cenyiran el cap amb cintes de lli, i també serà de lli la seva roba interior. No es posaran a la cintura una faixa gaire estreta. 19 Quan hagin de sortir a l'atri exterior, on hi ha el poble, es trauran les vestidures que portaven per a exercir les seves funcions, les dipositaran a les estances del santuari i es posaran altres robes. Així no exposaran el poble al perill de tocar els seus vestits sagrats. 20 No es raparan el cap, però es tallaran els cabells perquè no els creixin massa. 21 Cap sacerdot no beurà vi quan hagi d'entrar a l'atri interior. 22 Els sacerdots no prendran per muller una dona viuda o divorciada, sinó una donzella del poble d'Israel; tan sols podran casar-se amb una viuda si és la viuda d'un sacerdot. 23 Ensenyaran al meu poble a distingir el sagrat del profà i li faran conèixer la diferència entre el que és pur i el que és impur. 24 En els plets, ells seran jutges, i jutjaran atenent-se al meu dret. En totes les meves solemnitats compliran les lleis i les ordinacions que jo he prescrit, i vetllaran perquè em siguin consagrats els dies de repòs. 25 Els sacerdots no s'acostaran a cap cadàver, per no quedar impurs, fora que es tractés del pare, de la mare, d'un fill, d'una filla, d'un germà o d'una germana soltera. 26 En aquests casos, després d'haver observat els ritus de purificació, esperaran set dies. 27 El dia que tornin a entrar a l'atri interior, al santuari, per oficiar, oferiran el seu sacrifici pel pecat. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà. 28 Els sacerdots tindran una heretat, i aquesta heretat seré jo. No rebran cap més possessió a Israel, perquè jo seré la seva possessió. 29 Menjaran de les ofrenes de farina i de les víctimes ofertes en sacrifici pel pecat o en sacrifici de reparació. Tot el que Israel em consagra serà per a ells. 30 Les primícies de tota mena i totes les ofrenes que heu de reservar per a mi, seran per als sacerdots. Doneu-los les primícies de les vostres fornades, perquè la benedicció reposi sobre casa vostra. 31 Els sacerdots no han de menjar cap ocell o animal morts naturalment o destrossats per una bèstia salvatge.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020