Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Ezekiel 45-46

Ezekiel :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

45 Razdelitev zemlje: Gospodov delež
Ko si boste z žrebom razdelili deželo v last, določite Gospodu delež, sveti del dežele: petindvajset tisoč komolcev naj bo dolg in dvajset
Tako gr.; hebr. deset.
tisoč širok. Ta bo svet v vsem svojem obsegu. Od tega naj bo za svetišče namenjena kvadratna površina petsto krat petsto komolcev. Okoli tega kvadrata naj bo še petdeset komolcev praznega prostora. Na tem prostoru odmeri petindvajset tisoč komolcev dolžine in deset tisoč komolcev širine; na njem naj bo svetišče, presveto. To naj bo sveti del dežele za duhovnike, ki opravljajo službo v svetišču in pristopajo, da služijo Gospodu. Naj bo to prostor za njihove hiše in svet prostor za svetišče. Ozemlje,
Dodano.
dolgo petindvajset tisoč komolcev in deset tisoč široko, naj bo za levite, ki opravljajo službo pri templju. V lasti naj imajo mesta, v katerih naj prebivajo.
Tako gr.; hebr. V lasti naj imajo dvajset sob.
Kot mestno lastnino določite ozemlje,
Dodano.
široko pet tisoč komolcev in petindvajset tisoč komolcev dolgo, vzporedno z deležem svetega ozemlja.
Dodano.
To naj velja za vso Izraelovo hišo.
Knezov delež
Knezu naj pripade zemlja na obeh straneh svetega ozemlja in mestne lastnine, ob svetem ozemlju in ob mestni lastnini, od zahodne strani proti zahodu in od vzhodne strani proti vzhodu. Po dolžini naj se sklada z enim izmed rodovnih
Dodano.
deležev, od zahodne do vzhodne meje dežele. To naj bo njegova lastnina v Izraelu. Tako moji knezi ne bodo več zatirali mojega ljudstva, temveč bodo prepustili deželo Izraelovi hiši po njenih rodovih.
Tako govori Gospod Bog: Dovolj, Izraelovi knezi! Opustite nasilje in zatiranje, ravnajte po pravu in pravičnosti! Nehajte izsiljevati moje ljudstvo, govori Gospod Bog.
10 Imejte pravične tehtnice, pravičen škaf in pravičen čeber. 11 Škaf in čeber naj bosta iste mere: čeber naj drži desetinko tovora in škaf desetinko tovora; po tovoru naj se ravna mera. 12 Šekel naj bo dvajset ger; dvajset šeklov, petindvajset šeklov, petnajst šeklov naj vam bo mina.
Prispevki
13 Tole je prispevek, ki ga oddajajte: šestinko škafa od vsakega tovora pšenice in šestinko škafa od vsakega tovora ječmena. 14 Predpis za olje: čeber velja za olje – desetinko čebra od vsake kadi; deset čebrov pa je tovor. Da, deset čebrov je tovor. 15 Dalje eno ovco od dvestoglave črede z Izraelovih pašnikov za jedilne, žgalne in mirovne daritve v spravo zanje, govori Gospod Bog. 16 Za vse ljudstvo v deželi velja ta prispevek knezu v Izraelu. 17 Knez pa je dolžan skrbeti za žgalne, jedilne in pitne daritve ob praznikih, mlajih, sobotah in ob vseh slovesnostih Izraelove hiše. On naj skrbi za daritev za greh, za jedilno, žgalno in mirovno daritev, za spravo Izraelove hiše.
Obhajanje praznikov
18 Tako govori Gospod Bog: Prvi dan prvega meseca vzemi neoporečnega junca in z njim očisti svetišče. 19 Duhovnik naj vzame nekaj krvi daritve za greh in naj jo izlije na tempeljski podboj, na štiri vogale oltarnega roba in na podboje vrat na notranji dvor. 20 Tako stôri tudi sedmega v mesecu za tistega, ki je grešil iz zmote ali iz nevednosti; tako opravite spravo za tempelj.
21 Štirinajsti dan prvega meseca obhajajte praznik pashe; sedem dni jejte nekvašeni kruh. 22 Ta dan naj daruje knez zase in za vse ljudstvo v deželi junca v daritev za greh. 23 Sedem prazniških dni naj daruje v žgalno daritev Gospodu sedem juncev in sedem neoporečnih ovnov, vseh sedem dni pa še kozla v daritev za greh. 24 V jedilno daritev naj daruje škaf za vsakega junca in škaf za vsakega ovna ter vrč olja k vsakemu škafu. 25 Petnajsti dan sedmega meseca naj za praznik daruje kakor onih sedem dni: daritev za greh, žgalno in jedilno daritev, pa tudi olje.
Obhajanje sobot in mlajev
46
Tako govori Gospod Bog: Vrata na notranji dvor, ki gledajo proti vzhodu, naj ostanejo zaprta šest delovnih dni. Sobotni dan pa naj se odprejo, tudi na dan ob mlaju naj se odprejo. Knez naj pride od zunaj skozi vežo pri vratih in naj se postavi ob podboju pri vratih. Duhovniki naj darujejo njegovo žgalno in njegove mirovne daritve, sam pa naj pade na kolena na pragu pri vratih in potem odide. Vrata naj se ne zapirajo do večera. Tudi ljudstvo dežele naj ob vhodu teh vrat pada na kolena pred Gospodom ob sobotah in ob mlajih. Žgalna daritev, ki naj jo knez sobotni dan daruje Gospodu, naj bo: šest neoporečnih jagnjet in neoporečen oven. Jedilna daritev naj bo: škaf za ovna, jedilna daritev za jagnjeta pa dar, kakor ga kdo premore; za vsak škaf še vrč olja. Na dan mlaja pa: neoporečen junec, šest jagnjet in oven, ki naj bodo neoporečni. Škaf za junca in škaf za ovna naj daruje kot jedilno daritev, za jagnjeta pa, kolikor zmore; za vsak škaf še vrč olja.
Razni predpisi
Kadar pride knez, naj vstopi skozi vežo pri vratih; po isti poti naj gre tudi ven.
Ko pride ljudstvo dežele ob slovesnostih pred Gospoda, naj tisti, ki je prišel molit skozi severna vrata, gre ven skozi južna vrata. Kdor pa je vstopil skozi južna vrata, naj gre ven skozi severna. Naj se ne vrača skozi vrata, skozi katera je prišel, ampak naj odide skozi nasprotna. 10 Knez naj bo med njimi: kadar oni vstopajo, naj vstopa tudi on, in kadar oni odhajajo, naj gre tudi on.
11 Ob praznikih in slovesnostih naj bo jedilna daritev škaf za junca in škaf za ovna, za jagnjeta pa dar, kakor ga kdo premore; za vsak škaf še vrč olja. 12 Če knez daruje prostovoljni dar, žgalno ali mirovne daritve kot prostovoljni dar Gospodu, naj mu odprejo vrata, ki gledajo proti vzhodu. Naj daruje svojo žgalno in svoje mirovne daritve, kakor jih opravlja na sobotni dan. Potem naj gre ven, in ko odide, naj se vrata spet zapro.
13 Vsak dan daruj
Prevodi naj (knez) daruje.
Gospodu enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev, jutro za jutrom ga daruj. 14 Poleg tega daruj
Prevodi naj (knez) daruje.
vsako jutro kot jedilno daritev šestinko škafa in tretjino vrča olja, da se ovlaži bela moka kot jedilna daritev za Gospoda; to so večni zakoni, za vselej. 15 Tako naj jutro za jutrom darujejo jagnje in jedilno daritev in olje kot žgalno daritev za vselej.
16 Tako govori Gospod Bog: Če knez podeli dar kateremu svojih sinov, je to njegova dediščina.
Gr. iz svoje dediščine
Ta dar pripada njegovim sinovom kot njihova last. 17 Če pa podeli dar od svoje dediščine kateremu svojih služabnikov, bo ta njegov do odpustnega leta, potem naj se vrne knezu; le dediščina njegovih sinov naj ostane njihova. 18 Knez pa naj ne jemlje od dediščine ljudstva in naj ga ne naganja z njegove posesti. Svojim sinovom naj daje dediščino iz svoje lastnine, da ne bo nihče od mojega ljudstva pregnan s svoje posesti.
19 Tedaj me je peljal skozi vhod, ki je bil ob strani vrat, v svete sobe za duhovnike, ki so gledale proti severu. In glej, tam, na skrajnem zahodnem koncu, je bil prostor. 20 Rekel mi je: »To je prostor, kjer naj duhovniki kuhajo spravno daritev in daritev za greh in pečejo jedilno daritev, da jih ne bodo nosili na zunanji dvor in s tem posvetili ljudstvo.«
21 Nato me je peljal na zunanji dvor in me vodil mimo štirih kotov dvora: v kotu dvora je bil še en dvor, v vsakem kotu. 22 V štirih kotih dvora so bili majhni
Tako prevodi; hebr. nejasno.
dvori, po štirideset komolcev dolgi in trideset komolcev široki. Vsi štirje so bili enako veliki. 23 Okoli njih, okoli vseh štirih, je bil nizek zid, spodaj okrog zidov pa so bila narejena ognjišča. 24 Oni mi je rekel: »To so kuhinje, kjer naj tempeljski služabniki kuhajo klavne daritve ljudstva.«

1 Janez 2

1 Janez :1 2 3 4 5

Kristus je naš zagovornik
2
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet. Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih zapovedi. Kdor pravi: »Poznam ga,« pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen
Ali ljubezen do Boga.
resnično postala popolna. Po tem spoznavamo, da smo v njem. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.
Nova zapoved
Ljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved, tisto, ki jo imate že od začetka. In stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali. Pa vendar vam pišem novo zapoved, namreč to, kar je resnično v njem in v vas: tema izginja in resnična luč že sveti. Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraži, je še zdaj v temi. 10 Kdor svojega brata ljubi, ostaja v luči in v njem
Ali v njej.
ni pohujšanja. 11 Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi in hodi v temi in ne ve, kam gre, ker mu je tema zaslepila oči.
12 Pišem vam, otroci,
ker so vam zaradi njegovega imena odpuščeni grehi.
13 Pišem vam, očetje,
ker ste spoznali njega, ki je od začetka.
Pišem vam, mladi,
ker ste premagali hudiča.
14 Vam, otroci, sem pisal,
ker ste spoznali Očeta.
Vam, očetje, sem pisal,
ker ste spoznali tistega, ki je od začetka.
Vam, mladi, sem pisal,
ker ste močni
in je Božja beseda v vas
in ste premagali hudiča.
15 Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni, 16 kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni od Očeta, ampak od sveta. 17 Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj.
Antikrist
18 Otroci, poslednja ura je in kakor ste slišali, da prihaja antikrist, je veliko antikristov že zdaj tu. Iz tega spoznavamo, da je poslednja ura. 19 Odšli so od nas, a niso bili od nas. Ko bi namreč bili od nas, bi ostali z nami, a niso, da bi se razkrilo, da niso vsi od nas. 20 Vi pa imate maziljenje od Svetega in vsi to
Različica in vse.
veste. 21 Ne pišem vam, ker bi ne poznali resnice, ampak prav zato, ker jo poznate in veste, da nobena laž ni iz resnice. 22 Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus Mesija?
Ali Kristus.
Antikrist je tisti, ki zanika Očeta in Sina. 23 Kdor zanika Sina, tudi Očeta nima; kdor pa prizna Sina, ima tudi Očeta. 24 V vas pa naj ostaja to, kar ste slišali od začetka. Če bo v vas ostalo to, kar ste slišali od začetka, boste tudi vi ostali v Sinu in Očetu. 25 In obljuba, ki nam jo je dal sam, je večno življenje.
26 To vam pišem glede tistih, ki vas skušajo zapeljati. 27 Kar pa zadeva vas: maziljenje, ki ste ga dobili od njega, ostaja v vas in zato ni treba, da vas kdo uči. Kakor vas njegovo maziljenje uči o vsem in je resnično in ni laž, tako ostajajte v njem, kakor vas je poučilo.
Božji otroci
28 Zato, otroci, ostajajte v njem, da bomo lahko polni zaupnosti, ko se razodene, in da ne bomo pred njim osramočeni, kadar pride. 29 Če veste, da je pravičen, spoznavate,
Ali spoznajte.
da je tudi vsak, ki ravna pravično, rojen iz njega.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 125.560.843, danes: 25.397
Cas izvajanja programa: 0.03s

Beri Sveto pismo v vecji pisavi za 20% popusta!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.