Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Hasiera 43

Hasiera :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jakobek joaten utzi Benjamini
43
1 Gosetea latza zen Kanaan lurraldean.
43,1 Gosetea latza 41,54+.
2 Egiptotik ekarritako garia ahitu zenean, Jakobek bere semeei esan zien:
–Zoazte berriro garia erostera.
3 Judak erantzun zion:
–Gizon hark argi eta garbi esan zigun bere aurrera ez agertzeko, anaia gurekin eraman gabe.
43,3 bere aurrera ez agertzeko 42,15-20; 44,23.
4 Beraz, anaia bidali nahi baduzu, jaitsiko gara garia erostera. 5 Baina nahi ez baduzu, ez gara jaitsiko, gizon hark bere aurrera ez agertzeko esan baitzigun, anaia gurekin eraman ezean.
6 Israelek esan zuen:
–Eta zergatik esan behar zenioten gizon hari beste anaia bat zenutela? Jota utzi nauzue.
7 Haiek erantzun:
–Gizon hura galde eta galde ari izan zitzaigun gutaz eta gure etxekoez: «Bizi al duzue oraindik aita? Beste anaiarik ba al duzue?» Eta galderei erantzun besterik ez genuen egin. Burutik pasako al zitzaigun, bada, anaia eramateko esango zigunik?
8 Judak bere aita Israeli esan zion:
–Bidali mutikoa nirekin. Abia gaitezen. Bestela denok hilko gara: zu, gu eta gure umeak. 9 Neure gain hartzen dut zure semearen erantzukizuna; neuri eskatu kontuak. Itzultzen ez badizut eta aurrera ekartzen ez, errudun izango nauzu betiko!
43,9 Itzultzen ez badizut 42,37+.
10 Hainbeste luzatu ez bagina, honezkero egina genukeen birritan ere joan-etorria.
11 Aita Israelek esan zien:
–Beharrezkoa baldin bada, joan, hartu zorroetan lurreko fruiturik hoberenak eta eskaini oparia gizon hari: ukendu, ezti, usaingarri, mirra, intxaur eta almendrak, denetik pixka bat.
43,11 eskaini oparia 43,25; Es 18,16.
12 Hartu dirua ere eta itzuli zeuen zaku-muturrean ekarritakoa, okerren bat izan da eta. 13 Eraman zeuen anaia eta itzuli gizon harengana. 14 Jainko ahaltsua lagun, aurki dezazuela gupida gizon haren aurrean, eta Benjaminekin eta beste anaiarekin, Simeonekin, itzuli etxera. Niri dagokidanez, semerik gabe gelditu behar badut, geldi nadila.
Josek bere senideak onartu
15 Oparia, dirua eta Benjamin berekin harturik, Egiptora jaitsi ziren Jakoben semeak eta Joseren aurrera aurkeztu.
16 Ikusi zuen Josek Benjamin ere haiekin zela, eta jauregiko arduradunari esan zion: «Eramatzazu gizon hauek etxera; hil abere bat eta atondu, nirekin bazkalduko baitute gaur».
17 Bete zuen etxeko arduradunak Josek agindua, eta etxera eraman zituen. 18 Beldurtu ziren Joseren senideak haren etxera eraman zituztenean. Pentsatu zuten: «Gari-zakuetan aurreko txandan itzulitako diruarengatik eramaten gaituzte. Orain, gainera oldartuko zaizkigu, esklabotzat hartzeko, geure asto eta guzti».
19 Beraz, etxean sartzean, Joseren etxeko arduradunari hurbildu eta esan zioten: 20 «Entzun, jauna. Aurreko txandan jaitsi ginen hona garia erostera. 21 Gaua igarotzeko geldialdia egitean, gari-zakuak ireki genituen eta nork bere dirua aurkitu zuen zaku-muturrean. Hemen itzultzen dizugu orain,
43,21 dirua zaku-muturrean 42,27-28.35.
22 eta beste horrenbeste dakargu janaria erosteko. Ez dakigu nork ezarri zuen dirua gari-zakuetan».
23 Etxeko arduradunak honela esan zien: «Zaudete lasai! Ez kezkatu! Zeuen Jainkoak, zeuen aitaren Jainkoak, ezarriko zizuen altxor hori gari-zakuetan, nik jasoa baitut zuen dirua».
Simeon aske utzi eta 24 denak Joseren etxean sarrarazi zituen. Gero, ura ekarri zien oinak garbitzeko eta belarra astoei jaten emateko.
Jose bere senideekin bazkaltzen
25 Otordua han egingo zutela jakitean, senideek opariak prestatu zituzten, Jose eguerdirako etorri zain zeuden bitartean.
43,25 opariak prestatu 43,11.
26 Jose etxera iristean, opariak eskaini zizkioten eta lurreraino ahuspeztu zitzaizkion. 27 Agurtu ondoren, Josek galdetu zien:
–Eta ongi al da aipatu zenidaten aita zaharra? Bizi al da oraindik?
28 –Zure zerbitzari den gure aita bizi da, bai, oraindik, eta ongi dago –erantzun zioten, berriro makurtuz eta ahuspeztuz.
29 Gero, Josek, ama berarengandiko senide zuen Benjaminengan begiak jarririk, esan zuen:
–Hori al da zuek aipatu zenidaten anaia gazteena? Bejondaiala
43,29 Bejondaiala: H.h., Jainkoak mesede egin diezaiala.
, seme!
43,29 ama berarengandiko senide 30,22-24; 35,16-18.24; 42,38; 44,27-28.
30 Anaiaz bihotz-hunkiturik, negargurak eman zion eta, presaka bere gelara joanez, negar egin zuen.
43,30 negar egin zuen 42,24+.
31 Gero, aurpegia garbituz, gelatik atera eta, adore harturik, bazkaria zerbitzatzeko agindu zuen.
32 Aparte eman zioten jaten Joseri, aparte bere anaiei eta aparte Joseren gonbidatu egiptoarrei. Izan ere, egiptoarrei ez zaie zilegi hebrearrekin batera jatea; beren erlijio-ohiturek
43,32 erlijio-ohiturek: Ik. 39,6 oh.
galarazten diete. 33 Anaiak Joseren aurrez aurre zeuden eseriak, zaharrenetik gazteenera, eta harriturik elkarri begira. 34 Bere aurrean zituen janarietatik zerbitzarazi zien Josek; Benjamini eman zion zatia besteena baino bost aldiz handiagoa zen. Alai-alai jartzeraino edan zuten elkarrekin.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7