Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Joan 11,1-44

Joan :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lazaroren heriotza
11
1 Gizon bat, Lazaro zeritzana, gaixo zegoen. Betaniakoa
11,1 Betania: Jerusalemdik hurbil, Oliamendiren ekialdera zegoen herrixka.
zen, Maria eta honen ahizpa Martaren herrixkakoa.
11,1 Maria eta Marta Lk 10,38-39.
2 (Maria hau –gaixo zegoen Lazaroren arreba– Jauna ukenduz igurtzi eta oinak bere ile-adatsez xukatu zizkiona zen).
11,2 ukenduz igurtzi 12,3.
3 Bi ahizpek Jesusi albistea bidali zioten: «Jauna! Zure adiskidea gaixo dago».
11,3 Zure adiskidea 11,36.
4 Jesusek, hori jakitean, esan zuen: «Eritasun hau ez da heriotzara eramateko, Jainkoaren aintza azaltzeko baizik, beraren bidez Jainkoaren Semearen aintza azal dadin».
11,4 Jainkoaren aintza azaltzeko 9,3.
5 Marta, honen ahizpa eta Lazaro oso adiskide zituen arren, 6 hau gaixo zegoela jakinda ere, Jesus beste bi egunez gelditu zen zegoen lekuan. 7 Ondoren, esan zien ikasleei:
–Goazen berriro Judeara.
8 Ikasleek esan zioten:
–Maisu, oraintsu juduek harrika egin nahi zizuten, eta hara zoaz berriro?
11,8 Jesusi harrika egin nahi 8,59+.
9 Jesusek erantzun zien:
–Ez al ditu hamabi ordu egunak? Egunez dabilenak ez du estropezu egiten, eguzkiak argitzen baitio bidea;
11,9-10 eguna eta gaua 8,12+.
10 baina gauez dabilenak estropezu egiten du, ez baitu argirik.
11 Eta erantsi zuen:
–Lazaro gure adiskidea loak hartu du
11,11 loak hartu du: Loa heriotzaren irudi zen.
; baina banoa iratzartzera.
11,11 heriotza eta loa Mt 9,24; 1 Ko 11,30.
12 Esan zioten, orduan, ikasleek:
–Jauna, loak hartu badu, sendatuko da.
13 Jesusek Lazaroren heriotzaz esan zuen hori, baina ikasleek ohiko loaz ari zela uste zuten.
14 Azkenik, argi eta garbi esan zien Jesusek:
–Lazaro hil egin da, 15 eta pozten naiz han ez izanaz, zeuen onerako izango baita, horrela sinets dezazuen. Goazen, bada, haren etxera.
16 Orduan, Tomasek, Bikia zeritzanak, bere ikaskideei esan zien: «Goazen gu ere, berarekin hiltzera».
11,16 Jesusekin hiltzera Mk 14,31; Erm 6,8.
Jesus, piztuera eta bizia
17 Jesus iritsi zenean, jadanik lau egun zeramatzan Lazarok hilobian. 18 Betania Jerusalemdik hurbil dago, hiru kilometrora edo;
11,18 Betania Mt 21,17.
19 eta judu asko etorri zen Maria eta Martarengana, nebarengatik doluminak ematera. 20 Marta, Jesus zetorrela entzun orduko, bidera irten zitzaion; Maria, berriz, etxean gelditu zen. 21 Martak esan zion Jesusi:
–Jauna, hemen izan bazina, gure neba ez zen hilko. 22 Baina, halere, badakit eska diezaiozun guztia emango dizula Jainkoak.
23 Jesusek erantzun zion:
–Piztuko da zure neba.
24 Eta Martak:
–Badakit, bai, piztuko dela azken egunean, hildakoen piztuerakoan.
11,24 hildakoen piztuerakoan 5,28; 6,39; Dn 12,2; 2 M 12,44; Eg 24,15.
25 Jesusek esan zion, orduan:
–Neu naiz piztuera eta bizia
11,25 Neu naiz piztuera eta bizia: Zenbait eskuizkribuk ez dakarte eta bizia; ik. 6,35 oh.
; niregan sinesten duena, hilda ere, biziko da.
11,25 Jesus da piztuera 6,39+.
26 Eta bizi dena, niregan sinesten badu, ez da betiko hilko. Sinesten al duzu hau?
11,26 sinesmena eta betiko bizia 3,15+.
27 Martak erantzun zion:
–Bai, Jauna, sinesten dut zeu zarela Mesias, Jainkoaren Semea, mundura etortzekoa zena.
11,27 Jesus Mesias 1,41; 4,26. // Jainkoaren Semea 1,34+. // mundura etortzekoa 1,9; 6,14.
Jesusek hilobi ondoan negar
28 Ondoren, Marta bere ahizpa Mariari dei egitera joan zen, eta esan zion isilka: «Maisua hemen dun eta hots egiten din».
29 Berehala jaiki eta Jesusengana joan zen. 30 Jesus artean herrixkan sartu gabe zegoen, Martak topatu zuen lekuan bertan. 31 Orduan, hari doluminak ematen etxean zeuden juduek, Maria arin jaiki eta irten egin zela ikusirik, jarraitu egin zioten, hilobian negar egitera zihoalakoan. 32 Mariak, Jesusengana iritsi eta ikustean, oinetara ahuspeztu eta esan zion: «Jauna, hemen izan bazina, gure neba ez zen hilko».
33 Jesusi, orduan, Maria eta beronekin zetozen juduak negarrez ikusirik, barruak zirrara egin zion eta, zeharo hunkiturik, 34 esan zuen:
–Non ipini duzue?
Erantzun zioten:
–Jauna, zatoz eta ikusi.
35 Jesusek negarrari eman zion.
11,35 Jesusek negarrari eman Lk 19,41.
36 Han zeuden juduek esan zuten:
–Bai maite zuela!
11,36 Jesusek Lazaro maite 11,3.
37 Baina batzuek esan zuten:
–Itsuaren begiak ireki zituen honek, ezin ote zuen hau hiltzea galarazi?
11,37 Itsuaren begiak ireki 9,6.
Lazaroren piztuera
38 Jesus, ostera ere hunkiturik, hilobira hurbildu zen. Hartzulo bat zen, harri batez estalia.
11,38 hilobia 20,1; Mt 27,60; Mk 15,46; Lk 23,53; 24,2.
39 Jesusek esan zuen:
–Kendu harria.
Martak, Lazaro zenaren arrebak, erantzun zion:
–Jauna, kiratsa botako du, lau egun daramatza eta.
40 Jesusek erantzun zion:
–Ez dizut, bada, esan, sinesten baduzu Jainkoaren aintza ikusiko duzula?
41 Kendu zuten, bada, harria. Jesusek, begiak zerurantz jasorik, esan zuen: «Eskerrak zuri, Aita, entzun didazulako.
11,41 begiak jasorik 17,1.
42 Nik badakit beti entzuten didazuna; baina inguruan den jendearengatik diot, zuk bidali nauzula sinets dezaten».
11,42 jendearengatik 12,30. // sinets dezaten 6,29; 17,8.21.
43 Ondoren, ozenki egin zuen deiadar: «Lazaro, zatoz kanpora!»
11,43 ozenki deiadar egin 5,25+.
44 Eta hildakoa hartzulotik irten zen. Esku-oinak oihal-zerrendaz loturik eta aurpegia zapi batez estalirik zituen. Jesusek esan zien: «Aska ezazue eta utzi joaten».
11,44 oihal-zerrendak eta aurpegiko zapia 20,6-7.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2019-1-11