Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jozue 21

Jozue :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Levitska mesta
(1 Krn 6,39–66)
21
Družinski poglavarji levitov so pristopili k duhovniku Eleazarju, Nunovemu sinu Józuetu in družinskim poglavarjem rodov Izraelovih sinov. V Šilu v kánaanski deželi so jim govorili in rekli: »GOSPOD je po Mojzesu naročil, naj se nam dajo mesta za prebivanje in njihovi pašniki za našo živino.« Tedaj so Izraelovi sinovi po GOSPODOVEM naročilu dali levitom od svoje dediščine ta mesta in njihove pašnike:
Žreb se je izšel za Kehátovo rodbino; med leviti je sinovom duhovnika Arona po žrebu pripadlo trinajst mest od Judovega, Simeonovega in Benjaminovega rodu.
Preostalim Kehátovim sinovom pa so po žrebu dodelili deset mest od rodbin Efrájimovega, Danovega in polovice Manásejevega rodu.
Geršónovim sinovom so po žrebu dodelili trinajst mest od rodbin Isahárjevega, Aserjevega, Neftálijevega in polovice Manásejevega rodu v Bašánu.
Meraríjevi sinovi po njihovih rodbinah so dobili dvanajst mest od Rubenovega, Gadovega in Zábulonovega rodu.
Tako so Izraelovi sinovi po žrebu dodelili levitom ta mesta in njihove pašnike, kakor je naročil GOSPOD po Mojzesu.
Od rodu Judovih sinov in od rodu Simeonovih sinov so dali ta mesta, ki so navedena po imenih. 10 To je bil delež za Aronove sinove iz rodbin Kehátovcev od Levijevih sinov, kajti zanje je bil prvi žreb. 11 In dali so jim Kirját Arbo – Arbá je bil Anákov oče – to je Hebrón na Judovem pogorju z njegovimi pašniki okoli njega. 12 Polje tega mesta in njegove vasi pa so dali v posest Jefunéjevemu sinu Kalébu.
13 Sinovom duhovnika Arona so dali Hebrón, zavetno mesto za ubijalce in njegove pašnike, dalje Libno in njene pašnike, 14 Jatír in njegove pašnike, Eštemóo in njene pašnike, 15 Holón in njegove pašnike, Debír in njegove pašnike, 16 En
Gr. Asa.
Rimón
Dodano.
in njegove pašnike, Juto in njene pašnike ter Bet Šemeš in njegove pašnike – devet mest od teh dveh rodov. 17 Od Benjaminovega rodu pa Gibeón in njegove pašnike, Gebo in njene pašnike, 18 Anatót in njegove pašnike ter Alémet in njegove pašnike – štiri mesta. 19 Vseh mest za duhovnike, Aronove sinove, je bilo trinajst mest z njihovimi pašniki.
20 Rodbini levitov Kehátovih sinov, to je tem, ki so še preostali od Kehátovih sinov, je žreb določil mesta od Efrájimovega rodu. 21 Dali so jim zavetno mesto za ubijalca Sihem in njegove pašnike na Efrájimovem pogorju, Gezer in njegove pašnike, 22 Kibcájim in njegove pašnike ter Bet Horón in njegove pašnike – štiri mesta. 23 Od Danovega rodu Elteké in njegove pašnike, Gibetón in njegove pašnike 24 Ajalón in njegove pašnike ter Gat Rimón in njegove pašnike – štiri mesta. 25 Od polovice Manásejevega rodu pa Taanáh in njegove pašnike, Gat Rimón in njegove pašnike – dve mesti. 26 Vseh mest za rodbino Kehátovih sinov, ki so še preostali, je bilo deset z njihovimi pašniki.
27 Geršónovi sinovi izmed rodbine levitov so dobili od polovice Manásejevega rodu zavetno mesto za ubijalca Golán v Bašánu in njegove pašnike ter Aštarót in njegove pašnike – dve mesti. 28 Od Isahárjevega rodu Kišjón in njegove pašnike, Daberát in njegove pašnike, 29 Jarmút in njegove pašnike ter En Ganím in njegove pašnike – štiri mesta. 30 Od Aserjevega rodu Mišál in njegove pašnike, Abdón in njegove pašnike, 31 Helkát in njegove pašnike ter Rehób in njegove pašnike – štiri mesta. 32 Od Neftálijevega rodu pa zavetno mesto za ubijalce Kedeš v Galileji in njegove pašnike, Hamót Dor in njegove pašnike ter Kartán in njegove pašnike – tri mesta. 33 Vseh mest Geršónovcev po njihovih rodbinah je bilo trinajst z njihovimi pašniki.
34 Rodbini Meraríjevih sinov, levitom, ki so še preostali, pa so dodelili od Zábulonovega rodu Jokneám in njegove pašnike, Karto in njene pašnike, 35 Dimno in njene pašnike ter Nahalál in njegove pašnike – štiri mesta. 36 Od Rubenovega rodu Becer in njegove pašnike, Jahac in njegove pašnike, 37 Kedemót in njegove pašnike ter Mefáat in njegove pašnike – štiri mesta.
Vrstici 21,36–37 manjkata v nekaterih rkp.
38 Od Gadovega rodu zavetno mesto za ubijalce Ramót v Gileádu in njegove pašnike, Mahanájim in njegove pašnike, 39 Hešbón in njegove pašnike, Jazêr in njegove pašnike – skupaj štiri mesta. 40 Vseh mest, ki jih je žreb določil Meraríjevim sinovom po njihovih rodbinah od rodbin levitov, ki so še preostali, je bilo dvanajst.
41 Vseh levitskih mest sredi posesti Izraelovih sinov je bilo oseminštirideset in njihovi pašniki. 42 Vsako od teh mest je imelo okoli sebe svoje pašnike; tako je bilo pri vsakem od teh mest.
43 Tako je GOSPOD dal vso deželo Izraelcem, kakor jo je bil prisegel dati njihovim očetom. Prejeli so jo v last in v njej prebivali. 44 GOSPOD jim je tudi naklonil počitek krog in krog, povsem kakor je bil prisegel njihovim očetom. Pred njimi ni obstal nobeden izmed vseh njihovih sovražnikov, vse njihove sovražnike je GOSPOD dal v njihove roke. 45 Tudi nobena beseda od vsega dobrega, kar je GOSPOD govoril v prid Izraelovi hiši, ni ostala neizpolnjena; vse so se izpolnile.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 7.384.882, danes: 96.490
Čas izvajanja programa: 0.04s