Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Levític 11

Levític :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Normes sobre la puresa i impuresa rituals (11-16)
1. Animals purs i impurs
a. Quadrúpedes
11
El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
--Comuniqueu això als israelites:
»D'entre tots els animals terrestres, podreu menjar els que tenen la peülla partida i remuguen. Però, pel que fa als animals remugants i als que tenen la peülla partida, no en menjareu els següents, que heu de considerar impurs:
»El camell, que és remugant però no té la peülla partida.
»El conill, que és remugant però no té la peülla partida.
»La llebre, que és remugant però no té la peülla partida.
»El porc, que té la peülla partida però no és remugant.
»No mengeu la carn d'aquests animals ni toqueu els seus cadàvers. Considereu-los impurs.
b. Animals aquàtics
»Dels animals que viuen a l'aigua, siguin de mar o de riu, podeu menjar els que tenen aletes i escates. 10 Però tota bestiola o animal que viu a l'aigua, sigui de mar o de riu, que no tingui aletes ni escates, els considerareu una cosa detestable. 11 D'aquests animals que tindreu per detestables, no en menjareu la carn, i detestareu els seus cossos morts. 12 Tot animal que viu a l'aigua i no té aletes ni escates, el considerareu una cosa detestable.
c. Ocells
13 »Pel que fa als ocells, considerareu detestables i us abstindreu de menjar els següents: l'àguila, el trencalòs, el voltor, 14 el milà, el falcó i els altres d'espècies semblants; 15 totes les espècies de corbs; 16 l'estruç, el siboc, la gavina, l'esparver i les espècies semblants; 17 la xibeca, el corb marí, el duc; 18 el cigne, el mussol, el voltor blanc; 19 la cigonya, la garsa i les espècies semblants, la puput i el rat-penat.
d. Insectes
20 »Tot insecte alat i que camina de quatre potes, el considerareu una cosa detestable. 21 Però podeu menjar els insectes alats i que caminen de quatre potes i tenen dues potes més al darrere per a poder saltar per terra. 22 Podeu menjar, doncs, les diverses espècies de llagosta, llagost, saltarel·la i saltamartí. 23 Tots els altres insectes alats i amb quatre potes, els considerareu una cosa detestable.
Contacte amb el cos mort d'un animal
24 »Amb aquests animals quedareu ritualment impurs en els casos següents: qui toqui el seu cadàver quedarà impur fins al vespre; 25 qui tragini un d'aquests animals morts es rentarà la roba i quedarà impur fins al vespre.
26 »Pel que fa als quadrúpedes que no tinguin la peülla partida o que no siguin remugants, els considerareu impurs; qui els toqui quedarà impur. 27 També considerareu impur tot animal de quatre potes que camini recolzant-se sobre les seves grapes. Qui toqui el seu cadàver quedarà impur fins al vespre. 28 I qui tragini un d'aquests animals morts es rentarà bé la roba i quedarà impur fins al vespre. Considerareu impurs aquests animals.
29 »De les bestioles que s'arrosseguen per terra, considerareu impures les següents: la mostela, la rata, les diverses varietats de llangardaix; 30 la musaranya, la salamandra, la sargantana, el dragó i el camaleó. 31 Aquestes són, entre les bestioles que s'arrosseguen per terra, les que considerareu impures. Qui toqui un d'aquests animals morts, quedarà impur fins al vespre.
32 »També quedarà impur qualsevol objecte damunt el qual caigui morta alguna d'aquestes bestioles, sigui un objecte de fusta, una roba, una pell, un sac o qualsevol dels estris d'ús corrent. L'objecte serà esbandit amb aigua i quedarà impur fins al vespre; després ja serà pur. 33 Si una d'aquestes bestioles cau morta dins qualsevol atuell de terrissa, tot el que contingui quedarà impur, i haureu de trencar l'atuell. 34 Tota cosa de menjar que hagi estat preparada amb aigua d'aquesta terrissa quedarà impura, i tota beguda quedarà també impura, sigui quin sigui el recipient que la contingui. 35 Tot objecte damunt el qual caigui morta alguna d'aquestes bestioles quedarà impur; si es tracta d'un forn o d'uns fogons, seran destruïts. Són impurs i per impurs els tindreu. 36 Tan sols l'aigua de les fonts, dels pous i de les cisternes continuarà pura; però el qui en tregui la bestiola morta quedarà impur. 37 Si una d'aquestes bestioles cau morta damunt una llavor destinada a la sembra, aquesta quedarà pura. 38 Però si ja han tirat aigua al gra i al damunt hi cau un d'aquests animals morts, considerareu impur el gra.
39 »Si es mor un cap del bestiar que teniu per al vostre consum, qui toqui el cadàver quedarà impur fins al vespre. 40 Qui mengi de la seva carn, es rentarà la roba i quedarà impur fins al vespre, i qui tragini l'animal mort, també s'haurà de rentar la roba i quedarà impur fins al vespre.
Recapitulació
41 »No menjareu cap bestiola que s'arrossegui per terra, perquè és detestable. 42 No es pot menjar cap d'aquestes bestioles, tant si s'arrossega sobre el ventre com si ho fa amb quatre o més potes; són detestables. 43 No us feu també vosaltres detestables amb cap d'aquestes bestioles que s'arrosseguen, ni us hi feu impurs: quedaríeu impurs. 44 Perquè jo, el Senyor, sóc el vostre Déu. Manteniu-vos sants i sereu sants, perquè jo sóc sant. No us feu impurs amb cap d'aquestes bestioles que s'arrosseguen per terra. 45 Jo sóc el Senyor, el qui us va treure del país d'Egipte, per tal de ser el vostre Déu. Sigueu sants, perquè jo sóc sant.
46 »Aquesta és la llei sobre les bèsties, els ocells, tots els animals que viuen i es mouen a l'aigua i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra. 47 Amb aquesta llei podreu distingir entre els animals purs i impurs, entre els animals que es poden menjar i els que no s'han de menjar.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020