Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Mateo 2,1-12

Mateo :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ekialdeko jakintsu batzuek Jesus gurtu
2
1 Jesus Judeako Belen
2,1 Belen 2,5-6; Lk 2,4.15; Jn 7,42. // Herodes Lk 1,5.
herrian jaio zen, Herodes erregearen garaian. Jesus jaio ondoren, sortaldeko jakintsu
2,1 Belen: Jerusalemdik hegoaldera dagoen herrixka; Daviden sorlekua, 1 Sm 16,1 pasarteak dioenez. // Herodes: Herodes Handia, K.a. 37tik 4ra Jerusalemen errege izana. // sortaldeko jakintsuak: Seguruenik, Babiloniatik etorritako astrologoak.
batzuk azaldu ziren Jerusalemen, 2 galdezka:
–Non da juduen errege jaioberria? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta gurtzera gatoz.
2,2 juduen errege 21,5; 27,11.29.37; Mk 15,2.9; Lk 23,3.37-38; Jn 18,33.39; 19,3.14. // izarra Zen 24,17.
3 Berri honekin larritu egin zen Herodes erregea, baita Jerusalem hiri osoa ere. 4 Orduan, herriko apaizburu eta lege-maisu guztiak bildu eta Mesias non jaiotzekoa zen galdetu zien.
2,4 Mesias 1,16.17; 11,2; 16,13-20; 22,44-45; 26,63; 27,17; Mk 1,1+; Lk 2,11+; Jn 1,41; Eg 2,31; Erm 9,5; 1 J 2,22; 5,1.
5 Haiek erantzun zioten:
–Judeako Belenen, honela idatzi baitzuen profetak:

6 Eta zu, Judako Belen, ez zara, ez,
Judako hirietan txikiena;
zuregandik aterako baita buruzagia,
Israel nire herria
gobernatuko duena
2,6 Tx.ak 2 Sm 5,2 eta Mi 5,1 era berezian elkartzen ditu. Mateok Belenen garrantzia azpimarratu nahi du.
.
2,6 Ik. 2 Sm 5,2; Mi 5,1.

7 Orduan, Herodesek, jakintsuak isilean deiturik, izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehatz. 8 Gero, Belenera bidali zituen, esanez: «Zoazte eta jakin xuxen haurraren berri eta, aurkitu ondoren, adierazi niri, neu ere gurtzera joan nadin».
9-10 Erregearen hitz hauek entzunik, abiatu egin ziren. Bidean, sortaldean ikusitako izarra agertu zitzaien eta biziki poztu ziren. Izarra aurretik joan zitzaien, haurra zegoen toki gainean gelditu arte.
11 Etxean sarturik, haurra ikusi zuten Maria bere amarekin eta, ahuspezturik, gurtu; ondoren, beren kutxatilak zabalduz, esku-erakutsiak eskaini zizkioten: urrea, intsentsua eta mirra
2,11 intsentsua eta mirra: Arabiako aspalditiko usainkiak.
.
12 Gero, Herodesengana ez itzultzeko oharra ametsetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren beren herrialdera.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7