Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Mateo 2,1-2

Mateo :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ekialdeko jakintsu batzuek Jesus gurtu
2
1 Jesus Judeako Belen
2,1 Belen 2,5-6; Lk 2,4.15; Jn 7,42. // Herodes Lk 1,5.
herrian jaio zen, Herodes erregearen garaian. Jesus jaio ondoren, sortaldeko jakintsu
2,1 Belen: Jerusalemdik hegoaldera dagoen herrixka; Daviden sorlekua, 1 Sm 16,1 pasarteak dioenez. // Herodes: Herodes Handia, K.a. 37tik 4ra Jerusalemen errege izana. // sortaldeko jakintsuak: Seguruenik, Babiloniatik etorritako astrologoak.
batzuk azaldu ziren Jerusalemen, 2 galdezka:
ľNon da juduen errege jaioberria? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta gurtzera gatoz.
2,2 juduen errege 21,5; 27,11.29.37; Mk 15,2.9; Lk 23,3.37-38; Jn 18,33.39; 19,3.14. // izarra Zen 24,17.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7