Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nombres 1

Nombres :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nombres
Disposicions abans de la partença del Sinaí (1,1-10,10)
Primer cens del poble d'Israel
1
El dia primer del mes segon, el segon any després d'haver sortit els israelites del país d'Egipte, el Senyor va parlar a Moisès en el desert del Sinaí, a la tenda del trobament. Li digué:
--Tu i Aaron feu el cens de tota la comunitat d'Israel per clans i llinatges, registrant un per un el nom de tots els homes. Compteu, distribuïts en batallons, tots els homes de vint anys en amunt aptes per a l'exèrcit. Us assistirà un cap de llinatge de cada tribu. Aquests són els noms dels qui us ajudaran:
»Per la tribu de Rubèn, Elissur, fill de Xedeür. Per la de Simeó, Xelumiel, fill de Surixadai. Per la de Judà, Nahxon, fill d'Amminadab. Per la d'Issacar, Netanel, fill de Suar. Per la de Zabuló, Eliab, fill d'Helon. 10 Per les dues tribus descendents de Josep, Elixamà, fill d'Ammihud, per la d'Efraïm, i Gamliel, fill de Pedahsur, per la de Manassès. 11 Per la de Benjamí, Abidan, fill de Guidoní. 12 Per la de Dan, Ahièzer, fill d'Ammixadai. 13 Per la d'Aser, Paguiel, fill d'Ocran. 14 Per la de Gad, Eliassaf, fill de Deuel. 15 Per la de Neftalí, Ahirà, fill d'Enan.
16 Aquests van ser els delegats de la comunitat com a principals de les seves tribus i caps de les unitats d'Israel. 17 Moisès i Aaron van fer venir aquests homes, designats nominalment, 18 i el dia primer del mes segon convocaren tota la comunitat. Tots els israelites de vint anys en amunt, distribuïts per clans i llinatges, foren censats nominalment, 19 tal com el Senyor havia manat a Moisès. Moisès els va censar en el desert del Sinaí.
20-21 El cens per clans i llinatges de tots i cada un dels homes de vint anys en amunt aptes per a l'exèrcit, va donar els efectius següents:
De la tribu de Rubèn, primogènit d'Israel, 46500.
22-23 De la tribu de Simeó, 59300.
24-25 De la tribu de Gad, 45650.
26-27 De la tribu de Judà, 74600.
28-29 De la tribu d'Issacar, 54400.
30-31 De la tribu de Zabuló, 57400.
32-33 De la tribu d'Efraïm, fill de Josep, 45500.
34-35 De la tribu de Manassès, fill de Josep, 32200.
36-37 De la tribu de Benjamí, 35400.
38-39 De la tribu de Dan, 62600.
40-41 De la tribu d'Aser, 41500.
42-43 De la tribu de Neftalí, 53400.
44 Aquest és el resultat del cens que van fer Moisès i Aaron, assistits pels dotze principals d'Israel, un per cada tribu, tots ells caps de llinatge. 45 El total dels israelites censats per llinatges, de vint anys en amunt, aptes per a l'exèrcit, 46 era de 603550.
Missió dels levites
47 Els de la tribu de Leví no van ser censats per llinatges al costat de les altres tribus, 48 perquè el Senyor havia dit a Moisès:
49 --Quan facis el cens dels israelites, no registris els membres de la tribu de Leví. 50 Encomana'ls, en canvi, el servei del tabernacle de l'aliança i la cura de tots els seus accessoris i objectes sagrats. Ells transportaran el tabernacle amb tots els seus accessoris; estaran al seu servei i acamparan al seu voltant. 51 Quan s'hagi d'emprendre una marxa, els levites desmuntaran el tabernacle i, quan s'hagi d'acampar, el tornaran a muntar. Si algú altre s'hi acosta, morirà.
52 »Els altres israelites acamparan distribuïts per batallons, cada un en el seu campament, al voltant del seu estendard, 53 però els levites acamparan entorn del tabernacle de l'aliança i en seran els servidors, perquè la meva indignació no esclati contra la comunitat d'Israel.
54 Els israelites van complir exactament tot el que el Senyor havia manat a Moisès.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019