Societat Bíblica de Catalunya

Llibres BCI:

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
Versions:  BCI  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  SEG  L45  RUS  VLC  VUL  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  SSP3  JUB  EKU  CHR  DAL Escollir entre el grup standard de versions per aquest idioma   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Joan 2

Joan :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Les noces de Canà
2
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús.
2
1 Et die tertia nuptiæ factæ sunt in Cana Galilææ, et erat mater Jesu ibi.
També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. 2 Vocatus est autem et Jesus, et discipuli ejus, ad nuptias.
Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu:
--No tenen vi.
3 Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum : Vinum non habent.
Jesús li respon:
--Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.
4 Et dicit ei Jesus : Quid mihi et tibi est, mulier ? nondum venit hora mea.
La seva mare diu als servidors:
--Feu tot el que ell us digui.
5 Dicit mater ejus ministris : Quodcumque dixerit vobis, facite.
Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns cent litres cada una.
6 Erant autem ibi lapideæ hydriæ sex positæ secundum purificationem Judæorum, capientes singulæ metretas binas vel ternas.
Els diu Jesús:
--Ompliu d'aigua aquestes piques.
Ells les ompliren fins dalt.
7 Dicit eis Jesus : Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas usque ad summum.
Llavors els digué:
--Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.
Ells li'n portaren.
8 Et dicit eis Jesus : Haurite nunc, et ferte architriclino. Et tulerunt.
El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi 9 Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam : vocat sponsum architriclinus,
10 i li diu:
--Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.
10 et dicit ei : Omnis homo primum bonum vinum ponit et cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc.
11 Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell.
11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilææ ; et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.
12 Després d'això va baixar a Cafarnaüm amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles, però tan sols s'hi quedaren uns quants dies.
12 Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli ejus : et ibi manserunt non multis diebus.
Purificació del temple
(Mt 21,12-17; Mc 11,15-19; Lc 19,45-48)
13 Era a prop la Pasqua dels jueus, i Jesús va pujar a Jerusalem.
13 Et prope erat Pascha Judæorum, et ascendit Jesus Jerosolymam :
14 En el recinte del temple va trobar els venedors de vedells, de moltons i de coloms, i els canvistes asseguts als seus llocs. 14 et invenit in templo vendentes boves, et oves, et columbas, et numularios sedentes.
15 Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots fora del temple, tant els moltons com els vedells. Va tirar per terra les monedes dels canvistes i els va abocar les taules; 15 Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque, et boves, et numulariorum effudit æs, et mensas subvertit.
16 i digué als venedors de coloms:
--Traieu això d'aquí! No convertiu en mercat la casa del meu Pare!
16 Et his qui columbas vendebant, dixit : Auferte ista hinc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.
17 Els seus deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: El zel del teu temple em consumeix.
17 Recordati sunt vero discipuli ejus quia scriptum est : Zelus domus tuæ comedit me.
18 Llavors els jueus el van interrogar:
--Amb quin senyal ens demostres que pots obrar així?
18 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei : Quod signum ostendis nobis, quia hæc facis ?
19 Jesús els contestà:
--Destruïu aquest santuari, i en tres dies l'aixecaré.
19 Respondit Jesus, et dixit eis : Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud.
20 Els jueus replicaren:
--Aquest santuari ha estat construït en quaranta-sis anys, i tu el vols aixecar en tres dies?
20 Dixerunt ergo Judæi : Quadraginta et sex annis ædificatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud ?
21 Però ell es referia al santuari del seu cos.
21 Ille autem dicebat de templo corporis sui.
22 Per això, quan va ressuscitar d'entre els morts, els seus deixebles recordaren que havia dit això, i van creure en l'Escriptura i en la paraula de Jesús. 22 Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli ejus, quia hoc dicebat, et crediderunt scripturæ et sermoni quem dixit Jesus.
Jesús i Nicodem
23 Mentre era a Jerusalem durant els dies de la festa de Pasqua, molts, veient els senyals prodigiosos que feia, van creure en el seu nom.
23 Cum autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo, multi crediderunt in nomine ejus, videntes signa ejus, quæ faciebat.
24 Però Jesús no es fiava d'ells, perquè els coneixia tots 24 Ipse autem Jesus non credebat semetipsum eis, eo quod ipse nosset omnes,
25 i no necessitava que ningú li digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha en el cor de cadascú. 25 et quia opus ei non erat ut quis testimonium perhiberet de homine : ipse enim sciebat quid esset in homine.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Source: http://vulsearch.sf.net/html

Darrera actualització del programa: 7/4/2020