Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v JUB:

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje

Psalmi

Psalmi


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  BCI  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  SSPm  VLC  VUL Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Matej 5,1-48

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Govor na gori
5
1 Ko je zagledal množice, se je povzpel na góro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu.
5 Chapter recording
List of all recordings of KJV
1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
5
1 Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus,
2 Spregovoril je in jih učil: 2 And he opened his mouth, and taught them, saying, 2 et aperiens os suum docebat eos dicens :
Blagri
(Lk 6,20–23)
3 »Blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo.
3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
3 Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum cælorum.
4 Blagor žalostnim, ker bodo potolaženi.
4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. 4 Beati mites : quoniam ipsi possidebunt terram.
5 Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali.
5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. 5 Beati qui lugent : quoniam ipsi consolabuntur.
6 Blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni.
6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. 6 Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam : quoniam ipsi saturabuntur.
7 Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli.
7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. 7 Beati misericordes : quoniam ipsi misericordiam consequentur.
8 Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali.
8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. 8 Beati mundo corde : quoniam ipsi Deum videbunt.
9 Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci.
9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. 9 Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur.
10 Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo.
10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. 10 Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniam ipsorum est regnum cælorum.
11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili.
11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
falsely: Gr. lying
11 Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me :
12 Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« 12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. 12 gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cælis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.
Prispodoba o soli in luči
(Mr 9,50; Lk 14,34–35)
13 »Vi ste sol zemlje. Če se pa sol pokvari, s čim jo bomo osolili? Ni za drugo, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo.
13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
13 Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus.
14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. 14 Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita,
15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, da sveti vsem, ki so v hiši. 15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
a bushel: the word in the original signifieth a measure containing about a pint less than a peck
15 neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.
16 Takó naj sveti vaša luč ljudem, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. 16 Sic luceat lux vestra coram hominibus : ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in cælis est.
O postavi
17 »Ne mislite, da sem prišel odpravit postavo ali preroke; ne odpravit, temveč dopolnit sem jih prišel.
17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
17 Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere.
18 Resnično vam povem: dokler ne premineta nebo in zemlja, ne bo zbrisana niti ena črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodi. 18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. 18 Amen quippe dico vobis, donec transeat cælum et terra, jota unum aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant.
19 Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. 19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. 19 Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno cælorum : qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno cælorum.
20 Zato vam pravim: če vaša pravičnost ne bo večja kakor pismoukov in farizejev, nikoli ne pridete v nebeško kraljestvo.« 20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. 20 Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum.
O jezi
21 »Slišali ste, da je bilo rečeno prednikom: ‘Ne ubijaj!’ Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.
21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
by: or, to
21 Audistis quia dictum est antiquis : Non occides : qui autem occiderit, reus erit judicio.
22 Jaz pa vam pravim: vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče. Kdor pa reče bratu ‘bedak’, zasluži, da pride pred vrhovno sodišče; in kdor mu reče ‘brezverec’, zasluži, da pride v peklenski ogenj! 22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
Raca: that is, Vain fellow
22 Ego autem dico vobis : quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca : reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue : reus erit gehennæ ignis.
23 Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, 23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; 23 Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te :
24 pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se prej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. 24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. 24 relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo : et tunc veniens offeres munus tuum.
25 Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. 25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. 25 Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris.
26 Resnično ti povem: ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega.« 26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. 26 Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem.
O prešuštvu
27 »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‘Ne prešuštvuj!’
27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
27 Audistis quia dictum est antiquis : Non mœchaberis.
28 Jaz pa vam pravim: kdorkoli gleda žensko s poželenjem, je v srcu že prešuštvoval z njo. 28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. 28 Ego autem dico vobis : quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mœchatus est eam in corde suo.
29 Če te desno oko zapeljuje, ga izderi in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da zgubiš en ud, kakor da bi bilo célo tvoje telo vrženo v pekel. 29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
offend...: or, do cause thee to offend
29 Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mittatur in gehennam.
30 In če te desna roka zapeljuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da zgubiš en ud, kakor da bi célo tvoje telo prišlo v pekel.« 30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. 30 Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.
O ločitvi
(Mt 19,9; Mr 10,11–12; Lk 16,18)
31 »Rečeno je bilo: ‘Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list.’
31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: 31 Dictum est autem : Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.
32 Jaz pa vam pravim: kdor se loči od svoje žene, razen če zveza ni bila zakonita, je kriv, da ona prešuštvuje. Kdor pa se z ločeno oženi, prešuštvuje.« 32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. 32 Ego autem dico vobis : quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari : et qui dimissam duxerit, adulterat.
O prisegi
33 »Dalje ste slišali, da je bilo rečeno prednikom: ‘Ne prisegaj po krivem; spolni pa, kar si prisegel Gospodu!’
33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
33 Iterum audistis quia dictum est antiquis : Non perjurabis : reddes autem Domino juramenta tua.
34 Jaz pa vam pravim: sploh ne prisegajte! Ne pri nebu, ker je božji prestol; 34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: 34 Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per cælum, quia thronus Dei est :
35 ne pri zemlji, ker je podnožje božjih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja. 35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. 35 neque per terram, quia scabellum est pedum ejus : neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis :
36 Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker ne moreš niti enega lasu narediti belega ali črnega. 36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. 36 neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum.
37 Vaš ‘dà’ naj bo ‘dà’, vaš ‘ne’ naj bo ‘ne’; kar je več kot to, je od hudega.« 37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. 37 Sit autem sermo vester, est, est : non, non : quod autem his abundantius est, a malo est.
O maščevanju
(Lk 6,29–30)
38 »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‘Oko za oko in zob za zob.’
38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
38 Audistis quia dictum est : Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
39 Jaz pa vam pravim: ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. 39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. 39 Ego autem dico vobis, non resistere malo : sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi et alteram :
40 Če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. 40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also. 40 et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium :
41 Če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. 41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. 41 et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo.
42 Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče od tebe kaj sposoditi, mu ne pokaži hrbta.« 42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. 42 Qui petit a te, da ei : et volenti mutuari a te, ne avertaris.
Ljubezen do sovražnikov
(Lk 6,27–28.32–36)
43 »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‘Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.’
43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
43 Audistis quia dictum est : Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum.
44 Jaz pa vam pravim: ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, 44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; 44 Ego autem dico vobis : diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos :
45 da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. 45 ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos.
46 Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? 46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? 46 Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publicani hoc faciunt ?
47 In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? 47 Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis ? nonne et ethnici hoc faciunt ?
48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. 48 Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester cælestis perfectus est.

Matej 6,1-34

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O miloščini
6
1 »Glejte, da svoje pravičnosti ne boste razkazovali pred ljudmi, sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih.
6 Chapter recording
List of all recordings of KJV
1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
alms: or, righteousness
of your: or, with your
6
1 Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cælis est.
2 Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor počenjajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje videli. Resnično vam povem: dobili so svoje plačilo.
2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
do not...: or, cause not a trumpet to be sounded
2 Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
3 Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne vé tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. 3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: 3 Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua :
4 Tako bo tvoja miloščina skrita, in tvoj Oče, ki vidi, kar je skrito, ti bo povrnil.« 4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. 4 ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
O molitvi
(Lk 11,2–4)
5 »Tudi kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in križiščih, da se kažejo ljudem. Resnično vam povem: dobili so svoje plačilo.
5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
5 Et cum oratis, non eritis sicut hypocritæ qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus : amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
6 Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi, kar je skrito, ti bo povrnil. 6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. 6 Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
7 Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani, ki mislijo, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. 7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. 7 Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.
8 Ne bodite jim podobni, saj vaš Oče vé, česa potrebujete, še preden ga prosite. 8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. 8 Nolite ergo assimilari eis : scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum.
9 Vi torej molíte takóle:
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečuje naj se tvoje ime.
9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
9 Sic ergo vos orabitis :
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
10 Pridi tvoje kraljestvo.
Zgôdi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
10 Adveniat regnum tuum ;
fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.
11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh;
11 Give us this day our daily bread.
11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie,
12 in odpústi nam naše dolge,
kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
12 et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
13 ne daj, da pademo v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Nekateri rkp. dodajajo: kajti tvoje je kraljestvo, oblast in slava vekomaj. Amen.
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
13 Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.
14 Če namreč odpustite ljudem njihove pregreške, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.
14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
14 Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum : dimittet et vobis Pater vester cælestis delicta vestra.
15 Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših pregreškov.« 15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 15 Si autem non dimiseritis hominibus : nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra.
O postu
16 »Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; mažejo si obraze, da ljudem pokažejo, kako se postijo. Resnično vam povem: dobili so svoje plačilo.
16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
16 Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.
17 Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. 17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; 17 Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava,
18 Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi, kar je na skrivnem, ti bo povrnil.« 18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. 18 ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
Zaklad v nebesih
(Lk 12,33–34)
19 »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta molj in rja in kjer tatovi spodkopavajo zidove in kradejo;
19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi ærugo, et tinea demolitur : et ubi fures effodiunt, et furantur.
20 nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne spodkopavajo in ne kradejo. 20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: 20 Thesaurizate autem vobis thesauros in cælo, ubi neque ærugo, neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur.
21 Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« 21 For where your treasure is, there will your heart be also. 21 Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.
Svetilka telesa
(Lk 11,34–36)
22 »Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko zdravo, bo svetlo vse tvoje telo.
22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 22 Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit.
23 Če pa je tvoje oko bolno, bo v temi vse tvoje telo. Kako velika bo tema, če luč, ki je v tebi, postane tema!« 23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! 23 Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt : ipsæ tenebræ quantæ erunt ?
Bog in bogastvo
(Lk 16,13)
24 »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil; ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.«
24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. 24 Nemo potest duobus dominis servire : aut enim unum odio habebit, et alterum diliget : aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.
Zaupanje in zaskrbljenost
(Lk 12,22–34)
25 »Zato vam pravim: ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?
25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
25 Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum ?
26 Poglejte ptice pod nebom! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče živi. Ali niste vi več vredni kot one? 26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? 26 Respicite volatilia cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea : et Pater vester cælestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis ?
27 Kdo izmed vas pa more kljub vsej zaskrbljenosti dodati svoji postavi en komolec? 27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? 27 Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
28 In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, 28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: 28 Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodo crescunt : non laborant, neque nent.
29 toda povem vam: še Sálomon v vsem svojem sijaju ni bil oblečen kakor katera izmed njih. 29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 29 Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.
30 Če pa Bog tako oblači travo, ki je danes na polju in jo jutri v peč vržejo, mar ne bo veliko bolj vas, maloverni? 30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? 30 Si autem fœnum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicæ fidei ?
31 Ne bodite torej v skrbeh in ne sprašujte: ‘Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?’ 31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? 31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes : Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur ?
32 Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vé vaš nebeški Oče, da vsega tega potrebujete. 32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. 32 hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.
33 Iščite najprej božje kraljestvo in njegovo pravico in vse drugo vam bo navrženo. 33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. 33 Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus : et hæc omnia adjicientur vobis.
34 Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svojo skrb. Zadosti je dnevu njegova lastna teža.« 34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. 34 Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi : sufficit diei malitia sua.

Matej 7,1-29

Matej :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ne sodíte
(Lk 6,37–38.41–42)
7
1 »Ne sodíte, da ne boste sojeni!
7 Chapter recording
List of all recordings of KJV
1 Judge not, that ye be not judged.
7
1 Nolite judicare, ut non judicemini.
2 Kakor namreč sodite, tako boste sojeni, in kakor merite, tako vam bo odmerjeno. 2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. 2 In quo enim judicio judicaveritis, judicabimini : et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.
3 Kaj gledaš ivér v očesu svojega brata, bruna v svojem pa ne opaziš? 3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? 3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides ?
4 Kako moreš reči svojemu bratu: ‘Pústi, da vzamem ivér iz tvojega očesa,’ če imaš pa sam bruno v očesu? 4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? 4 aut quomodo dicis fratri tuo : Sine ejiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo ?
5 Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa; šele potem boš razločno videl odstraniti ivér iz očesa svojega brata.« 5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. 5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui.
Varujte, kar je sveto
6 »Ne dajajte psom tega, kar je sveto, in svojih biserov ne mečite pred svinje, da jih ne pomendrajo in se nato ne obrnejo ter vas ne raztrgajo.«
6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. 6 Nolite dare sanctum canibus : neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.
Prosíte, iščite, trkajte
(Lk 11,9–13)
7 »Prosíte in boste dobili! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!
7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
7 Petite, et dabitur vobis : quærite, et invenietis : pulsate, et aperietur vobis.
8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu odpre. 8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. 8 Omnis enim qui petit, accipit : et qui quærit, invenit : et pulsanti aperietur.
9 Ali pa: kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga prosi kruha? 9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? 9 Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei ?
10 Ali mu bo dal kačo, če ga prosi za ribo? 10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? 10 aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei ?
11 Če torej vi, čeprav ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.« 11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? 11 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris : quanto magis Pater vester, qui in cælis est, dabit bona petentibus se ?
Zlato pravilo
12 »Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim! To je namreč postava in preroki.«
12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
12 Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex, et prophetæ.
Dve poti
(Lk 13,24)
13 »Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih hodi po njej.
13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
strait: or, narrow
13 Intrate per angustam portam : quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam.
14 Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
Because: or, How
14 Quam angusta porta, et arcta via est, quæ ducit ad vitam : et pauci sunt qui inveniunt eam !
Drevo spoznamo po sadu
(Lk 6,43–44)
15 »Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčji obleki, znotraj pa so grabežljivi volkovi.
15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
15 Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces :
16 Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? 16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? 16 a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus ?
17 Takó vsako dobro drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe. 17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. 17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit : mala autem arbor malos fructus facit.
18 Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in slabo ne dobrih. 18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. 18 Non potest arbor bona malos fructus facere : neque arbor mala bonos fructus facere.
19 Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. 19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. 19 Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.
20 Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali.« 20 Wherefore by their fruits ye shall know them. 20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.
Lažni preroki
(Lk 13,25–27)
21 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki mi pravi: ‘Gospod, Gospod,’ ampak kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.
21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
21 Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum : sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum.
22 Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ‘Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudih duhov in v tvojem imenu storili veliko čudežev?’ 22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? 22 Multi dicent mihi in illa die : Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus ?
23 Vendar jim takrat porečem: ‘Nikoli vas nisem poznal. Proč izpred mene, kateri delate krivico!’« 23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. 23 Et tunc confitebor illis : Quia numquam novi vos : discedite a me, qui operamini iniquitatem.
Dva temelja
(Lk 6,47–49)
24 »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih spolnjuje, podoben pametnemu človeku, ki pozida svojo hišo na skalo.
24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: 24 Omnis ergo qui audit verba mea hæc, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit domum suam supra petram,
25 Ulije se ploha, priderejo nalivi in privršijo vetrovi ter butnejo v to hišo, vendar se ne zruši, ker ima temelje na skali. 25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. 25 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit : fundata enim erat super petram.
26 Kdor pa moje besede posluša in jih ne spolnjuje, je podoben nespametnemu človeku, ki pozida hišo na pesku. 26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: 26 Et omnis qui audit verba mea hæc, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui ædificavit domum suam super arenam :
27 Ulije se ploha, priderejo nalivi in privršijo vetrovi ter butnejo v to hišo in hiša se zruši v veliko podrtijo.« 27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. 27 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna.
28 Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom.
28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: 28 Et factum est : cum consummasset Jesus verba hæc, admirabantur turbæ super doctrina ejus.
29 Učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor njihovi pismouki. 29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes. 29 Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribæ eorum, et pharisæi.

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem
 
Vulgata Clementina (1592)
Vir: http://vulsearch.sourceforge.net/html

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 64.304.603, danes: 42.487
Čas izvajanja programa: 0.09s