Bibli Elkartea

Liburu guztiak
Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: - .
44 kointzidentziak 42 txataletan

1.Zen 14,19
 
Zeure maitasun neurrigabeari dagokionez, barkatu herri honi bere gaiztakeria, Egiptotik honaino halako eroapena agertu diozunez gero.
2.Is 63,7
 
Gogora ditzadan Jaunaren mesedeak, gorets dezadan Jauna, guztiz ona izan baita Israelekin: gupida eta maitasun handiz jokatu du haren alde.
3.Is 63,9
 
larrialdi guztietatik; ez inolako ordezkari edo mandatarik, berak zituen onik atera. Berak zituen askatu maitasun eta gupidaz; ardura handiz gidatu zituen antzinako garaietan.
4.Os 11,4
 
Amodio-lokarriz erakartzen nituen, maitasun-loturaz. Haurtxoa musuraino jasotzen duenaren antzeko nintzen haientzat; makurtu eta jaten ematen nion.
5.Jl 2,18
 
Bere lurrarekiko maitasun-espaz beterik dago Jauna eta barkatu egiten dio bere herriari.
6.Mi 7,20
 
Horrela, zeure maitasun leiala agertuko diezu Jakob eta Abraham gure gurasoei, aspaldiko egunetan hitzeman zenien bezala.
7.Za 1,14
 
Aingeruak Jaun ahalguztidunaren mezu hau aldarrikatzeko agindu zidan: «Maitasun biziz maite dut Jerusalem, espa handiz Sion;
8.Za 8,2
 
«Honela dio Jaun ahalguztidunak: Maitasun biziz maite dut Sion, maitasun garretan nago berarengatik.
9.Sal 5,8
 
Ni, aldiz, zure maitasun handiari esker, zure etxean sartuko naiz, zure tenplu santuan ahuspeztuko begirunez beterik.
10.Sal 17,7
 
Erakuts zeure maitasun harrigarria, erasotzaileengandik salbatzen baitituzu zure esku ahaltsuan babesten direnak.
11.Sal 33,22
 
Betor gurekin, Jauna, zure maitasun leiala, zuregan jarria baitugu esperantza!
12.Sal 40,11
 
Zure salbazioa ez dut kolkorako gorde, zure leialtasun eta salbamenaren berri eman dut, zure maitasun eta fintasuna ez ditut batzar nagusian isildu.
13.Sal 40,12
 
Jauna, ez ukatu niri zeure errukia! Zure maitasun eta leialtasunak gorde nazatela beti!
14.Sal 44,27
 
Jaiki eta zatoz laguntzera! Aska gaitzazu zeure maitasun leialarengatik!
15.Sal 57,4
 
Zerutik bidaliko du norbait, erasotzaileen laidotik ni salbatzera. Jainkoak bere maitasun eta leialtasuna bidaliko dizkit.
16.Sal 61,8
 
Izan bedi beti errege zure begiradapean! Izan bitza zure maitasun eta leialtasuna zaindari!
17.Sal 69,14
 
Jauna, zuri degizut otoitz: Jauna, egidazu orain mesede! Erantzun, ene Jainko, zeure maitasun handiaz, zeure egiazko salbamenaz.
18.Sal 69,17
 
Erantzun, Jauna, zeure maitasun zoragarriaz, bihur niregana begiak zeure erruki handiaz.
19.Sal 79,5
 
Noiz arte, Jauna? Amaigabekoa ote zure haserrea? Noiz arte zure maitasun mindua, sua bezala, gure aurka pizturik?
20.Sal 89,2
 
Jauna, beti kantatuko ditut zure maitasun-egintzak, gizaldiz gizaldi iragarriko leial zarela.
 

Emaitzak: Zen(1) Is(2) Os(1) Jl(1) Mi(1) Za(2) Sal(18) Kt(1) Lk(1) Jn(2) 2 Ko(1) Ga(1) Ef(3) Flp(1) 1 Ts(3) 2 Tm(1) Flm(1) 1 J(1) [Hurrengoa >>]
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7