Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Cròniques 1

1r Cròniques :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Primer llibre de les
Cròniques
Genealogies (1-9)
D'Adam a Abraham
1
Adam, Set, Enoix, Quenan, Mahalalel, Jèred, Henoc, Matusalem, Lèmec, Noè, Sem, Cam i Jàfet.
Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mèixec i Tiràs. Descendents de Gómer: Aixquenaz, Difat i Togarmà. Descendents de Javan: Elixà, Tarsis, els quitites i els rodanites.
Descendents de Cam: Cuix, Egipte, Put i Canaan. Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan. 10 Cuix va ser el pare de Nimrod, el primer guerrer de la terra. 11 Egipte fou l'avantpassat de la gent de Lud, Anam, Lehab, Naftúah, 12 Patrós, Caslúah i Caftor, d'on van sortir els filisteus. 13 Canaan va ser el pare de Sidó, el seu primogènit, i d'Het; 14 i l'avantpassat també dels jebuseus, amorreus, guirgaixites, 15 hivites, arquites, sinites, 16 arvadites, semarites i hamatites.
17 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud, Aram, Us, Hul, Guèter i Mèixec. 18 Arfaxad va ser el pare de Xèlah, i Xèlah, d'Éber. 19 Éber va tenir dos fills: l'un es deia Pèleg, perquè en el temps que ell vivia es va dividir la població de la terra; el seu germà es deia Joctan. 20 Joctan va ser el pare d'Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 21 Adoram, Uzal, Diclà, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan.
24 Sem va ser el pare d'Arfaxad; Arfaxad, de Xèlah; 25 Xèlah, d'Éber; Éber, de Pèleg; Pèleg, de Reú; 26 Reú, de Serug; Serug, de Nahor; Nahor, de Tèrah, 27 i Tèrah, d'Abram, que després es va dir Abraham.
Descendents d'Abraham
28 Abraham va tenir dos fills: Isaac i Ismael.
29 Aquests són els seus descendents:
A Ismael li van néixer Nebaiot, el primogènit, Quedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mixmà, Dumà, Massà, Hadad, Temà, 31 Jetur, Nafix i Quedma. Aquests són els fills d'Ismael.
32 Queturà, concubina d'Abraham, va donar a llum Zimran, Jocxan, Medan, Madian, Ixbac i Xúah. Fills de Jocxan: Saba i Dedan. 33 Fills de Madian: Efà, Éfer, Hanoc, Abidà i Eldaà. Tots aquests són els descendents de Queturà.
Descendents d'Isaac
34 Abraham va ser el pare d'Isaac. Fills d'Isaac: Esaú i Israel.
35 Fills d'Esaú: Elifaz, Reuel, Jeuix, Jalam i Córah. 36 Fills d'Elifaz: Teman, Omar, Sefí, Gatam, Quenaz, Timnà i Amalec. 37 Fills de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. 38 Fills de Seïr: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan. 39 Fills de Lotan: Horí i Omam. Timnà era germana de Lotan. 40 Fills de Xobal: Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam. Fills de Sibon: Aià i Anà. 41 Fills d'Anà: Dixon. Fills de Dixon: Hamran, Eixban, Itran i Queran. 42 Fills d'Ésser: Bilhan, Zaavan i Jaacan. Fills de Dixan: Us i Aran.
43 Aquests són els reis que van regnar al país d'Edom abans que els israelites tinguessin rei: Bela, fill de Beor; la seva ciutat s'anomenava Dinhaba. 44 Bela va morir, i en lloc seu va regnar Jobab, fill de Zèrah, de Bosrà. 45 Mort Jobab, va regnar en lloc seu Huixam, del país dels temanites. 46 Mort Huixam, va regnar en lloc seu Adad, fill de Bedad, que derrotà els madianites a la plana de Moab; el nom de la seva ciutat era Avit. 47 Mort Adad, va regnar en lloc seu Samlà, de Masrecà. 48 Mort Samlà, va regnar en lloc seu Xaül, de Rehobot-Annahar. 49 Mort Xaül, va regnar en lloc seu Baal-Hanan, fill d'Acbor. 50 Mort Baal-Hanan, va regnar en lloc seu Adad; el nom de la seva ciutat era Paí, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab. 51 Mort Adad, van governar Edom els xeics Timnà, Alvà, Jetet, 52 Oholibamà, Elà, Pinon, 53 Quenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiel i Iram. Aquests van ser els xeics d'Edom.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019