Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Cròniques 15

1r Cròniques :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Arribada de l'arca a Jerusalem
(2Sa 6,12-19)
15
David es va construir edificis a la ciutat de David, preparà un lloc per a l'arca de Déu i va fer-li un tabernacle. Després digué:
--Tan sols els levites poden portar l'arca de Déu. El Senyor els va escollir per a portar la seva arca i estar sempre al seu servei.
David va convocar tots els israelites a Jerusalem per traslladar l'arca del Senyor al lloc que li havia preparat. També va reunir els descendents d'Aaron i els levites. Dels descendents de Quehat: Uriel, el cap, amb cent vint parents seus; dels descendents de Merarí: Assaià, el cap, amb dos-cents vint parents seus; dels descendents de Guerxon: Joel, el cap, amb cent trenta parents seus; dels descendents d'Elissafan: Xemaià, el cap, amb dos-cents parents seus; dels descendents d'Hebron: Eliel, el cap, amb vuitanta parents seus; 10 dels descendents d'Uziel: Amminadab, el cap, amb cent dotze parents seus.
11 David va cridar després els sacerdots Sadoc i Abiatar, i els levites Uriel, Assaià, Joel, Xemaià, Eliel i Amminadab, 12 i els va dir:
--Vosaltres sou els caps dels llinatges dels levites; purifiqueu-vos ritualment, amb els vostres parents, i traslladeu l'arca del Senyor, Déu d'Israel, al lloc que li he preparat. 13 La primera vegada vosaltres no hi éreu, i no ens vam ocupar de l'arca tal com mana la Llei; per això el Senyor, el nostre Déu, ens va fulminar.
14 Llavors els sacerdots i els levites es van purificar ritualment per traslladar l'arca del Senyor, Déu d'Israel. 15 Després els levites van carregar-se a l'espatlla l'arca de Déu amb les barres, tal com Moisès havia manat d'acord amb les ordres que havia rebut de Déu.
16 David va ordenar als caps dels levites que disposessin els seus cantors, amb els instruments musicals, arpes, lires i címbals, i que els fessin sonar ben fort en senyal de festa. 17 Els levites van designar Eman, fill de Joel, Assaf, fill de Berequiahu, emparentat amb Joel, i Etan, fill de Cuixaiahu, descendent de Merarí, emparentat també amb els anteriors. 18 Amb ells hi havia, en segon lloc, els levites porters, Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Benaiahu, Maasseiahu, Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom i Jeiel.
19 Els cantors Eman, Assaf i Etan feien sonar els címbals de bronze; 20 Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Maasseiahu i Benaiahu tocaven les arpes a la tonada de «Alamot», 21 i Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom, Jeiel i Azaziahu tocaven les lires a la tonada de «Haixeminit lenasséah». 22 Quenanià, cap dels levites encarregats de portar l'arca, dirigia el trasllat com a persona experta. 23 Berequià i Elcanà eren els porters de l'arca. 24 Els sacerdots Xebaniahu, Joixafat, Netanel, Amassai, Zecariahu, Benaiahu i Elièzer tocaven les trompetes davant l'arca de Déu. Obed-Edom i Jehià també eren porters de l'arca.
25 David, els ancians d'Israel i els caps responsables de mil homes acompanyaven amb alegria el trasllat de l'arca de l'aliança del Senyor des de la casa d'Obed-Edom. 26 I mentre Déu donava el seu ajut als levites que portaven l'arca de l'aliança del Senyor, van sacrificar set toros i set moltons. 27 David anava vestit amb un mantell de lli, igual que tots els levites que portaven l'arca, els cantors i Quenanià, que dirigia el trasllat. David duia a més una túnica de lli. 28 Tot Israel acompanyava l'arca de l'aliança del Senyor enmig d'aclamacions, al so dels corns, de les trompetes, dels címbals i de la música d'arpes i lires.
29 Quan l'arca de l'aliança del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, s'ho mirava des de la finestra i, en veure el rei David saltant i ballant, el menyspreà dins el seu cor.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020