Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2n Samuel 20

2n Samuel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Revolta de Xeba
20
Però hi havia un poca-vergonya, un benjaminita que es deia Xeba i era fill de Bicrí, que va tocar el corn i va cridar:
--No tenim cap part amb David. No compartim cap heretat amb el fill de Jessè. Cadascú a casa seva, gent d'Israel!
Tots els homes d'Israel van deixar David i van seguir Xeba, fill de Bicrí. En canvi, els homes de Judà es mantingueren al costat del seu rei, que havia pujat des del Jordà fins a Jerusalem. Així, doncs, David va tornar al seu palau, a Jerusalem. Les deu concubines que havia deixat per a guardar el palau, va instal·lar-les en una casa ben guardada i es va fer càrrec del seu manteniment, però David no va tenir mai més relacions amb elles. Quedaren recloses fins al dia de la seva mort, com viudes d'un marit viu.
El rei va ordenar a Amassà:
--Mobilitza'm en tres dies tots els homes de Judà i després presenta't aquí.
Amassà va anar a fer la mobilització de Judà, però li va passar el termini que David li havia fixat. Llavors David digué a Abisai:
--Ara, per a nosaltres és més perillós Xeba, el fill de Bicrí, que Absalom. Pren, doncs, els meus soldats i persegueix-lo, abans no controli algunes ciutats fortificades i se'ns escapoleixi.
Va sortir, doncs, Abisai portant amb ell Joab i els seus homes, els quereteus, els peleteus i totes les tropes escollides. Sortiren de Jerusalem a perseguir Xeba, fill de Bicrí. Eren tocant a la Roca Gran, prop de Gabaon, quan van trobar al seu davant Amassà. Joab duia el vestit de campanya i anava cenyit amb l'espasa embeinada. En avançar-se, va deixar que l'espasa li rellisqués de la beina i caigués. Llavors va saludar Amassà i, mentre amb la mà dreta li agafava la barba per besar-lo, li va dir:
--¿Estàs bé, germà meu?
10 Amassà no es va adonar que Joab havia recollit l'espasa i l'empunyava amb la mà esquerra. Joab li va clavar l'espasa al ventre, i les seves entranyes s'escamparen per terra. Amassà va morir sense que Joab li hagués de donar cap més cop. Després Joab i el seu germà Abisai continuaren perseguint Xeba, fill de Bicrí. 11 Un dels soldats de Joab s'havia quedat a la vora d'Amassà i anava dient:
--Qui sigui amic de Joab, qui sigui partidari de David, que segueixi Joab!
12 Amassà es rebolcava en la sang, al mig del camí, i aquell soldat s'adonà que tots s'hi aturaven. Aleshores el va enretirar del camí cap al camp i el va cobrir amb un mantell, perquè veia que tothom qui arribava allà s'hi aturava. 13 Així que el va enretirar del camí, tots van continuar darrere de Joab, a perseguir Xeba, fill de Bicrí.
14 Joab va recórrer totes les tribus d'Israel fins que va arribar a Abel-Betmaacà. Tothom se li anava afegint i el seguia. 15 Van assetjar Xeba a Abel-Betmaacà i van aixecar un terraplè fins al nivell de la barbacana de la ciutat. Les tropes de Joab soscavaven la muralla per fer-la caure. 16 Llavors una dona assenyada va cridar des de la ciutat:
--Escolteu, escolteu! Digueu a Joab que s'acosti, que vull parlar amb ell.
17 Joab es va acostar, i la dona li digué:
--Tu ets Joab?
Ell va respondre:
--Sí, sóc jo.
La dona li va dir:
--Escolta les paraules d'aquesta teva serventa.
Joab va respondre:
--T'escolto.
18 Ella va parlar així:
--Antigament se solia dir: "Aneu a Abel-Betmaacà a demanar consell, i l'assumpte es resoldrà." 19 Som una de les ciutats més pacífiques i fidels d'Israel. Tu vols fer desaparèixer una ciutat important d'Israel. Per què vols devastar l'heretat del Senyor?
20 Joab va respondre:
--Déu me'n guard! Déu me'n guard de devastar o de destruir! 21 No es tracta pas d'això, sinó d'un individu de les muntanyes d'Efraïm, que es diu Xeba, fill de Bicrí, que s'ha revoltat contra el rei David. Poseu-lo a les meves mans, a ell sol, i aixecaré el setge de la ciutat.
La dona va dir a Joab:
--Et tirarem el seu cap per la muralla.
22 La dona, amb el seu bon seny, anà a trobar tots els seus conciutadans i van tallar el cap de Xeba, fill de Bicrí, i el llançaren a Joab. Aquest va tocar el corn, van aixecar el setge i cadascú es retirà a casa seva. Joab se'n tornà a Jerusalem, prop del rei.
La cort de David
23 Joab era el general en cap de tot l'exèrcit d'Israel, i Benaiahu, fill de Jehoiadà, comandava els quereteus i els peleteus. 24 Adoram dirigia els treballs públics; Jehoixafat, fill d'Ahilud, era cronista, 25 i Xevà, canceller. Sadoc i Abiatar eren sacerdots. 26 També Irà de Jaïr, era sacerdot de David.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020