Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nehemies 12

Nehemies :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sacerdots i levites retornats de l'exili
12
Aquesta és la llista dels sacerdots i levites repatriats amb Zorobabel, fill de Xealtiel, i amb Jeixua.
Sacerdots: Seraià, Irmeià, Ezrà, Amarià, Mal·luc, Hatuix, Xecanià, Rehum, Meremot, Idó, Guinnetoi, Abià, Miamín, Maadià, Bilgà, Xemaià, Joiarib, Jedaià, Sal·lú, Amoc, Hilquià i Jedaià. Aquests eren els caps dels sacerdots i dels seus germans en temps de Jeixua.
Levites: Jeixua, Binnui, Cadmiel, Xerebià, Jehudà, Matanià, que amb els seus germans estava encarregat dels cants de lloança, i Bacbuquià i Unní, parents seus, que estaven a la seva disposició per a les guàrdies.
Descendents del gran sacerdot Jeixua
10 Jeixua va ser el pare de Joiaquim; Joiaquim, d'Eliaixib; Eliaixib, de Joiadà; 11 Joiadà, de Johanan, i Johanan, de Jadua.
Caps de llinatges sacerdotals i levítics
12 A l'època en què Joiaquim era gran sacerdot, els llinatges sacerdotals tenien aquests caps: el llinatge de Seraià, Meraià; el d'Irmeià, Hananià; 13 el d'Ezrà, Meixul·lam; el d'Amarià, Jehohanan; 14 el de Melicú, Jonatan; el de Xebanià, Jossef; 15 el d'Harim, Adnà; el de Meraiot, Helcai; 16 el d'Idó, Zacaries; el de Guinneton, Meixul·lam; 17 el d'Abià, Zicrí; el de Miamín, ...; el de Maadià, Piltai; 18 el de Bilgà, Xammua; el de Xemaià, Jehonatan; 19 el de Joiarib, Matenai; el de Jedaià, Uzí; 20 el de Sal·lú, Cal·lai; el d'Amoc, Éber; 21 el d'Hilquià, Haixabià, i el de Jedaià, Netanel.
22 En temps dels grans sacerdots Eliaixib, Joiadà, Johanan i Jadua, els levites van ser inscrits per llinatges, com s'havia fet també amb els sacerdots durant el regnat de Darius el Persa. 23 Els caps dels llinatges levítics van ser inscrits en el llibre de la Crònica fins a l'època de Johanan, fill d'Eliaixib.
24 Els caps dels levites eren: Haixabià, Xerebià i Jeixua, fill de Cadmiel. Aquests, d'acord amb les disposicions de David, home de Déu, es col·locaven davant el segon cor de levites, per cantar lloances i accions de gràcies. Uns i altres alternaven el cant. 25 El segon cor estava format per Matanià, Bacbuquià i Obadià. Els porters eren Meixul·lam, Talmon i Acub: aquests s'encarregaven de vigilar els magatzems situats al costat de les portes del temple.
26 Tots aquests van viure en temps de Joiaquim, fill de Jeixua i nét de Jossadac, i en temps del governador Nehemies i d'Esdres, sacerdot i mestre de la Llei.
Inauguració de la muralla de Jerusalem
27 «Amb motiu de la dedicació de la muralla de Jerusalem van ser convocats els levites de totes les poblacions perquè vinguessin a Jerusalem. S'hi havia de celebrar una gran festa de dedicació, amb himnes d'acció de gràcies, acompanyats de címbals, arpes i lires.
28-29 S'hi van aplegar, doncs, els cantors, procedents de les poblacions que s'havien construït en les proximitats de Jerusalem: venien tant del districte de la rodalia de Jerusalem com de les poblacions del voltant de Netofà, de Betaguilgal i dels termes de Gueba i Azmàvet. 30 Els sacerdots i els levites es van purificar, i també van purificar el poble, les portes i la muralla.
31 »Llavors vaig fer pujar els caps de Judà dalt de la muralla i vaig formar dos grans cors per a la processó. L'un es va encaminar, seguint el pas de ronda de la muralla, cap al sud, en direcció a la porta de les Escombraries. 32 Darrere els cantors seguien Oixaià i la meitat dels caps de Judà. 33 A continuació, els sacerdots Azarià, Ezrà, Meixul·lam, 34 Jehudà, Biniamín, Xemaià i Irmeià, 35 amb trompetes. Després, Zecarià, fill de Jonatan, descendent d'Assaf a través de Zacur, Micà, Matanià i Xemaià, 36 i els seus companys Xemaià, Azarel, Milalai, Guilalai, Maai, Netanel, Jehudà i Hananí, amb els instruments de música inventats per David, home de Déu. Esdres, el mestre de la Llei, presidia aquest primer cor. 37 Arribats a la porta de la Font, davant les escales que pugen a la ciutat de David, s'encaminaren en aquesta direcció, de dret amunt pel pas de ronda de la muralla, fins passat el palau de David i fins a la porta de les Aigües, a l'est.
38 »El segon cor va sortir cap al nord. Jo el seguia amb l'altra meitat de la gent. Caminant pel pas de ronda de la muralla, va passar més enllà de la torre dels Forns i arribà a la muralla Ampla. 39 Continuà, més enllà de la porta d'Efraïm, la porta de la Jeixanà, la porta dels Peixos, la torre d'Hananel, la torre del Centenar i fins a la porta de les Ovelles, i es va aturar a la porta de la Inspecció. 40 Finalment, els dos cors es van aturar al temple de Déu. Igualment em vaig aturar jo i la segona meitat dels notables, que anava amb mi. 41 Hi havia també els sacerdots Eliaquim, Maasseià, Miniamín, Micaià, Elioenai, Zecarià i Hananià, amb trompetes. 42 I també Maasseià, Xemaià, Elazar, Uzí, Jehohanan, Malquià, Elam i Èzer. Els cantors es posaren a cantar sota la direcció d'Izrahià.
43 »Aquell dia van oferir sacrificis solemnes, i tots, també les dones i els infants, estaven molt contents: Déu els havia donat motiu d'una gran alegria. Els crits de festa de Jerusalem se sentien de molt lluny.»
Una època ideal
44 En aquella mateixa època van ser designats els encarregats dels magatzems on es guardaven les provisions, la part reservada de les ofrenes, les primícies i els delmes. En aquests magatzems havien de recollir, dels camps de cada població, les parts de la collita que la Llei assigna als sacerdots i als levites. Els habitants de Judà estaven molt contents de tenir els sacerdots i els levites exercint el seu ofici, 45 vetllant pel culte del seu Déu i pels ritus de purificació. També els cantors i els porters s'ajustaven a les disposicions de David i del seu fill Salomó. 46 Perquè ja des d'antic, des del temps de David i d'Assaf, hi havia directors dels cantors i aquests entonaven càntics de lloança i d'acció de gràcies a Déu.
47 En temps de Zorobabel i en temps de Nehemies, tots els israelites donaven als cantors i als porters el que els corresponia per al seu sosteniment diari. Igualment, donaven als levites les ofrenes consagrades, i aquests portaven als sacerdots, descendents d'Aaron, la part que els corresponia.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020