Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nehemies 3

Nehemies :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Llista dels reconstructors de les muralles
3
»El gran sacerdot Eliaixib i els altres sacerdots es van posar a reconstruir la porta de les Ovelles, la van consagrar i van col·locar-hi els batents. Després reconstruïren i consagraren la muralla fins a la torre del Centenar i fins a la torre d'Hananel. Al costat d'ells reconstruïen la muralla els homes de Jericó i, més enllà, Zacur, fill d'Imrí.
»La porta dels Peixos, la van reconstruir els habitants de Senaà; la van embigar i van col·locar-hi els batents, els forrellats i les barres. Al costat d'ells treballava en la reparació de la muralla Meremot, fill d'Urià i nét de Cos; més enllà, Meixul·lam, fill de Berequià i nét de Meixezabel, i després Sadoc, fill de Baanà. Al costat d'ells treballaven els de Tecoa; però els prohoms de Tecoa no es volgueren rebaixar a treballar sota les meves ordres.
»La porta de la Jeixanà, la van refer Joiadà, fill de Passéah, i Meixul·lam, fill de Bessodià; la van embigar i van col·locar-hi els batents, els forrellats i les barres. Al costat d'ells treballaven en la reparació de la muralla Melatià, de Gabaon, i Jadon, de Meronot, juntament amb altres homes de Gabaon i de Mispà, lloc de residència del governador de la Transeufratina. Al costat seu treballava Uziel, fill d'Harhaià, tots dos orfebres, i més enllà, Hananià, perfumer. Una part de l'antiga Jerusalem va quedar fora de la muralla; la muralla refeta anava a entroncar amb la muralla Ampla. Al costat d'ells treballava Refaià, fill d'Hur, cap de la meitat del districte de Jerusalem. 10 Al costat seu ho feia Jedaià, fill d'Harumaf, enfront de casa seva, i més enllà, Hatuix, fill d'Haixabneià. 11 Malquià, fill d'Harim, i Haixub, fill de Pahat-Moab, van reparar el segon tram de muralla que tenien assignat, incloent-hi la torre dels Forns. 12 Al costat d'ells treballava Xal·lum, fill de Loheix, cap de l'altra meitat del districte de Jerusalem, juntament amb les seves filles.
13 »La porta de la Vall, la van refer Hanun i els habitants de Zanóah: la van reconstruir i van col·locar-hi els batents, els forrellats i les barres. A més, van reparar uns cinc-cents metres de muralla, fins a la porta de les Escombraries.
14 »La porta de les Escombraries, la va refer Malquià, fill de Recab, cap del districte de Betaquèrem: la va reconstruir i va col·locar-hi els batents, els forrellats i les barres.
15 »La porta de la Font, la va refer Xal·lun, fill de Colhozè, cap del districte de Mispà: la va reconstruir, la va cobrir i va col·locar-hi els batents, els forrellats i les barres. També va reparar la muralla del costat de la bassa del canal, tocant al jardí del Rei, fins a les escales que baixen de la ciutat de David.
16 »A continuació, Nehemià, fill d'Azbuc, cap de la meitat del districte de Betsur, va reparar la muralla fins al davant dels sepulcres de David, fins a la bassa edificada en altre temps i fins a la caserna dels herois.
17 »A continuació treballaven els levites: Rehum, fill de Baní, i, al costat seu, Haixabià, cap de la meitat del districte de Queilà, en representació d'aquest districte. 18 Més endavant, Binnui, fill d'Henadad, cap de l'altra meitat del districte de Queilà. 19 I, al costat seu, Ézer, fill de Jeixua i cap de Mispà, el qual treballava aquí en el segon tram que tenia assignat, enfront de la pujada de l'Arsenal, allí on hi ha la Raconada de la muralla. 20 Més endavant, Baruc, fill de Zabai, treballava en el segon tram que tenia assignat, que anava des de la Raconada fins al llindar de la casa d'Eliaixib, el gran sacerdot. 21 A continuació, Meremot, fill d'Urià i nét de Cos, treballava en el segon tram que tenia assignat: des del llindar de la casa d'Eliaixib fins on s'acabava la casa.
22 »A continuació treballaven els sacerdots de la rodalia de Jerusalem. 23 Després treballaven Biniamín i Haixub enfront de casa seva. Més endavant ho feia Azarià, fill de Maasseià i nét d'Ananià, al costat de casa seva. 24 A continuació, Binnui, fill d'Henadad, treballava en el segon tram que tenia assignat: des de la casa d'Azarià fins a la Raconada i fins a l'Angle. 25 Palal, fill d'Uzai, treballava des de davant la Raconada i la torre superior que sobresurt del palau reial; és la torre que dóna al pati de la presó. A continuació, Pedaià, fill de Paroix, 26 i els servents del temple, que vivien a l'Ófel, treballaven fins al davant de la porta de les Aigües, cap a llevant, i fins a la torre que sobresurt. 27 Després, els de Tecoa treballaven en el segon tram que tenien assignat: des del davant de la gran torre que sobresurt fins al mur de l'Ófel.
28 »El tram de sobre la porta dels Cavalls, el van reparar els sacerdots: cada un treballava enfront de casa seva. 29 A continuació treballava, davant de casa seva, Sadoc, fill d'Immer. Després treballava Xemaià, fill de Xecanià, guardià de la porta de Llevant. 30 Després, en el segon tram que tenien assignat, treballaven Hananià, fill de Xelemià, i Hanun, sisè fill de Salaf. A continuació, Meixul·lam, fill de Berequià, treballava enfront del seu magatzem. 31 Més endavant, Malquià, orfebre, treballava fins a la casa reservada als servents del temple i als mercaders, davant la porta de la Inspecció, i fins a la cambra alta de l'Angle. 32 I des de la cambra alta de l'Angle fins a la porta de les Ovelles treballaven els orfebres i els mercaders.
Oposició dels adversaris
33 »Quan Sanbal·lat va saber que reconstruíem la muralla, s'enrabià moltíssim. I començà a burlar-se de nosaltres, 34 dient als seus compatriotes i als soldats de la guarnició de Samaria:
»--Què volen fer, aquests miserables jueus? ¿Es pensen que se'n sortiran i que podran oferir sacrificis? ¿És que volen tenir-ho tot llest avui mateix? Per ventura podran fer reviure les pedres d'aquests munts d'enderroc? Però si són pedres calcinades!
35 »Tobià, l'ammonita, que era al seu costat, va afegir:
»--Ja poden anar construint! Només que una guineu s'hi enfili, aquesta muralla de pedres s'enfonsarà.
36 »Jo vaig pregar: "Escolta, Déu nostre, de quina manera ens menyspreen! Fes que els seus escarnis es girin contra ells mateixos. Lliura'ls al pillatge i a la deportació en un país estranger. 37 T'han ofès ofenent els constructors de la muralla: no perdonis la seva falta, no esborris el seu pecat!"
38 »Amb tot, vam continuar treballant en la reconstrucció. I la muralla, en tota la seva longitud, ja arribava fins a mitja alçada. El cor del poble vibrava per l'obra.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020