Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Deuteronomi 27

Deuteronomi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Celebració de l'aliança (27,1-28,68)
Instruccions per a la gran assemblea litúrgica
27
Moisès, acompanyat dels ancians d'Israel, va manar al poble:
--Compliu tots els manaments que avui us dono. El dia que travessareu el Jordà per entrar al país que el Senyor, el teu Déu, et dóna, aixeca unes grans pedres, cobreix-les d'una capa de calç i escriu-hi a sobre tots els manaments d'aquesta Llei. Fes-ho quan hagis passat el Jordà. Així podràs entrar al país que el Senyor, el teu Déu, et dóna: un país que regalima llet i mel, tal com t'ha promès el Senyor, Déu dels teus pares. Quan sereu a l'altra banda del Jordà, aixequeu aquestes pedres a la muntanya d'Ebal, tal com us he manat, i cobriu-les d'una capa de calç. Construeix allà també un altar dedicat al Senyor, el teu Déu, un altar de pedres que no hagin estat treballades amb eines de ferro; per a construir-lo, només podràs utilitzar pedres intactes. Sobre aquest altar, ofereix-hi holocaustos al Senyor, el teu Déu. Ofereix-hi també sacrificis de comunió: menja'n allí la carn, fent festa a la presència del Senyor, el teu Déu. Sobre les pedres que hauràs aixecat, escriu-hi d'una manera ben llegible tots els manaments d'aquesta Llei.
Llavors Moisès, acompanyat dels sacerdots levites, va parlar a tot el poble d'Israel:
--Fes silenci i escolta, Israel! Avui t'has convertit en el poble del Senyor, el teu Déu. 10 Obeeix el Senyor, el teu Déu, i compleix els seus manaments i els seus decrets, que avui et dono.
11 Aquell dia, Moisès també va donar al poble aquesta ordre:
12 --Quan haureu travessat el Jordà, les tribus de Simeó, Leví, Judà, Issacar, Josep i Benjamí es posaran a la muntanya de Garizim per pronunciar les benediccions a favor del poble. 13 Les tribus de Rubèn, Gad, Aser, Zabuló, Dan i Neftalí es posaran a la muntanya d'Ebal per pronunciar les malediccions.
Dotze malediccions
14 »Els levites s'adreçaran a tots els israelites i proclamaran amb veu forta:
15 »"Maleït el qui es fabriqui un ídol de talla o de fosa, obra d'homes, que el Senyor detesta, i l'adori en secret!" I tot el poble respondrà: "Amén."
16 »"Maleït el qui menyspreï el pare o la mare!" I tot el poble respondrà: "Amén."
17 »"Maleït el qui desplaci les fites de la propietat del seu veí!" I tot el poble respondrà: "Amén."
18 »"Maleït el qui desencamini un cec!" I tot el poble respondrà: "Amén."
19 »"Maleït el qui violi els drets de l'immigrant, de l'orfe o de la viuda!" I tot el poble respondrà: "Amén."
20 »"Maleït el qui jegui amb una de les dones del seu pare, perquè pren al seu pare el lloc de marit!" I tot el poble respondrà: "Amén."
21 »"Maleït el qui jegui amb una bèstia!" I tot el poble respondrà: "Amén."
22 »"Maleït el qui jegui amb la seva germanastra de part de pare o de mare!" I tot el poble respondrà: "Amén."
23 »"Maleït el qui jegui amb la seva sogra!" I tot el poble respondrà: "Amén."
24 »"Maleït el qui assassini d'amagat el seu proïsme!" I tot el poble respondrà: "Amén."
25 »"Maleït el qui es deixi subornar i assassini un innocent!" I tot el poble respondrà: "Amén."
26 »"Maleït el qui no observi els manaments d'aquesta llei i no els compleixi!" I tot el poble respondrà: "Amén."

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020