Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Nombres 19

Nombres :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

La vedella roja
19
El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron. Els digué:
--Jo, el Senyor, dono aquesta llei ritual: Ordena als israelites que et portin una vedella roja sense cap defecte i que mai no hagi portat el jou. Doneu-la al sacerdot Eleazar; que la condueixin fora del campament i la degollin al seu davant.
»El sacerdot Eleazar untarà el dit en la sang i aspergirà set vegades en direcció a l'entrada de la tenda del trobament. Després cremaran la vedella davant d'ell: en cremaran la pell, la carn i la sang sobre els excrements. Acabat, el sacerdot prendrà un tronc de cedre, hisop i llana tenyida d'escarlata, i ho tirarà al foc on crema la vedella. Després es rentarà els vestits, es rentarà amb aigua ell mateix i tornarà al campament; però quedarà ritualment impur fins al vespre. També el qui cremi la vedella haurà de rentar amb aigua els seus vestits, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. Un altre home, ritualment pur, recollirà les cendres de la vedella i les deixarà en un lloc pur fora del campament. La comunitat dels israelites les conservarà per preparar l'aigua de la purificació. Aquest ritual és com un sacrifici pel pecat. 10 El qui aplegui les cendres de la vedella es rentarà els vestits i quedarà ritualment impur fins al vespre.
Contacte o proximitat d'un cadàver
»Aquesta és una llei perpètua tant per als israelites com per als immigrants que viuen entre vosaltres:
11 »Qui toqui un cadàver humà, quedarà ritualment impur durant set dies. 12 Els dies tercer i setè es purificarà amb aquella aigua, i el setè dia quedarà pur; però si no compleix aquest ritu els dies tercer i setè, restarà en estat d'impuresa ritual. 13 Qui toqui un cadàver humà i no es purifiqui, profana el tabernacle del Senyor; serà exclòs d'Israel, perquè no ha estat aspergit amb l'aigua de la purificació i, per tant, encara és un impur.
14 »Aquesta és la llei per al cas d'una persona que es mori dins una tenda: Tothom qui es trobi dins la tenda o que hi entri quedarà ritualment impur durant set dies. 15 Qualsevol atuell que no estigui tapat quedarà ritualment impur. 16 Tothom qui en ple camp toqui una persona assassinada o morta de mort natural, o algun os humà o una sepultura, serà impur durant set dies.
Ritual de purificació
17 »Per a una persona que es troba en estat d'impuresa ritual, prendran cendra de la vedella cremada, la posaran dins un atuell i hi tiraran aigua corrent. Serà com un sacrifici pel pecat. 18 Després un home en estat de puresa ritual prendrà hisop, el mullarà en aquesta aigua i aspergirà la tenda on hi hagi un mort, amb tots els objectes i persones que s'hi trobin, o aspergirà amb aquella aigua el qui hagi tocat algun os humà o una persona assassinada, o morta de mort natural, o una sepultura. 19 L'home ritualment pur aspergirà la persona impura els dies tercer i setè. Després de l'aspersió del setè dia, el qui era impur quedarà purificat. Es rentarà els vestits, es rentarà amb aigua ell mateix i al vespre serà pur. 20 L'home impur que no s'hagi purificat serà exclòs de la comunitat, perquè ha profanat el santuari del Senyor. No ha estat aspergit amb l'aigua de la purificació i continua impur.
21 »Els israelites observaran perpètuament aquesta llei: El qui haurà fet l'aspersió amb l'aigua de la purificació es rentarà els vestits. I el qui toqui aquesta aigua quedarà impur fins al vespre. 22 Tot allò que toqui la persona que és impura, quedarà impur; i la persona que toqui això que és impur, quedarà impura fins al vespre.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019