Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 1

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evangelij po sv. Lukežu
1
1 Ker so že mnogi poskusili spisati poročilo o dogodkih, ki so med nami popolnoma izpričani,
EVANGELIJ PO LUKU
Posvetilo Teófilu
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami,
2 kakor so nam jih izročili tisti, ki so od začetka vse sami videli in so bili služabniki besede, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede,
3 namenil sem se tudi jaz, ko sem vse od začetka skrbno izprašal, po vrsti to pisati tebi, častiti Teofil, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati,
4 da spoznaš resničnost besed, v katerih si bil poučen. da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.
5
1,5: 1 Let 24,10
Bil je v dneh Heroda, kralja judejskega, duhovnik, po imenu Zaharija, iz vrste Abijeve, in ženo je imel iz hčerá Aronovih, in ime ji je bilo Elizabeta.
JEZUSOVA MLADOST
Napoved rojstva Janeza Krstnika
V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abíjeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aronovih hčera; ime ji je bilo Elizabeta.
6 Bila sta pa oba pravična pred Bogom, živeč po vseh zapovedih in postavah Gospodovih brez madeža. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih.
7 In nista imela otrok, ker je bila Elizabeta nerodovitna, in oba sta se že bila postarala. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna, in sta bila že zelo v letih.
8 Zgodi se pa, ko je po redu vrste svoje opravljal duhovsko službo pred Bogom,
Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred Bogom,
9 da ga zadene žreb, naj zažge kadilo, ko vstopi v svetišče Gospodovo. ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v Gospodovo svetišče zažgat kadilo;
10 In vsa množica ljudstva je bila zunaj in je molila ob uri kajenja. 10 vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj.
11 Prikaže pa se mu angel Gospodov, stoječ na desni strani kadilnega oltarja. 11 In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja.
12 In Zaharija se ustraši, ko ga zagleda, in groza ga obide. 12 Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah.
13 Angel mu pa reče: Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je molitev tvoja, in žena tvoja Elizabeta ti porodi sina, in imenuj ime njegovo Janez. 13 Angel pa mu je rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez.
14 In on ti bo v radost in veselje, in veliko se jih bo radovalo rojstva njegovega. 14 V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva,
15
1,15: 4 Mz 6,3
Kajti velik bo pred Gospodom; in vina in močne pijače ne bo pil in s svetim Duhom bo napolnjen že od materinega telesa.
15 ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom.
16 In veliko sinov Izraelovih bo izpreobrnil h Gospodu, njih Bogu. 16 Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu.
17
1,17: Mal 3,23.24
Pojde namreč pred njim v duhu in moči Elijevi, da obrne srca očetov k otrokom in nepokorne k razumnosti pravičnih, da postavi Gospodu ljudstvo pripravljeno.
17 In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo.«
18 Pa reče Zaharija angelu: Po čem naj spoznam to? Jaz sem vendar starec in moja žena je že priletna. 18 Zaharija je nato rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih.«
19
1,19: Dan 8,16; 9,21
In angel odgovori in mu reče: Jaz sem Gabriel, ki stojim pred obličjem Božjim in sem poslan, naj govorim s teboj in ti oznanim to veselo vest.
19 Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico.
20 In glej, molčal boš in ne boš mogel govoriti do dne, ko se to zgodi, ker nisi veroval besedam mojim, ki se izpolnijo v svojem času. 20 Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo.«
21 In ljudstvo je čakalo Zaharija, in čudili so se, da se tako dolgo mudi v svetišču.
21 Ljudje so medtem čakali na Zaharija in se čudili, da se tako dolgo mudi v svetišču.
22 Ko pa pride ven, ne more jim govoriti, in spoznajo, da je videl prikazen v svetišču; a on jim le namigava in ostane nem. 22 Ko pa je prišel ven, jim ni mogel nič povedati. Tedaj so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Dajal jim je sicer znamenja, vendar je ostal nem.
23 In zgodi se, ko se dopolnijo dnevi službe njegove, da odide na dom svoj. 23 In ko so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel domov.
24 A po teh dneh spočne Elizabeta, žena njegova, in se skriva pet mesecev,
24 Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela. Pet mesecev se je prikrivala in govorila:
25 govoreč: Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl name, da me reši sramote moje med ljudmi. 25 »Tako mi je storil Gospod v dneh, v katerih se je ozrl name, da mi odvzame mojo sramoto pri ljudeh.«
26 V šestem mesecu pa pošlje Bog angela Gabriela v mesto galilejsko, ki mu je ime Nazaret,
Napoved Jezusovega rojstva
26 V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret,
27
1,27: Mt 1,18
k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz hiše Davidove, in devici je bilo ime Marija.
27 k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
28
1,28: Lk 1,42
In angel pride k njej in reče: Zdrava, z milostjo obdarovana! Gospod je s teboj, [blagoslovljena si med ženami].
28 Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!«
29 Ona pa se prestraši besede njegove in premišljuje, kakšen bi bil ta pozdrav. 29 Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to.
30 In angel reče: Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 30 Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
31
1,31: Mt 1,21
In glej, spočela boš v telesu in rodila sina, in imenuj ime njegovo Jezus.
31 Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.
32
1,32.33: 2 Sam 7,12.13.16; Iz 9,6
Ta bode velik in Sin Najvišjega se bo imenoval; in Gospod Bog mu bo dal prestol Davida, očeta njegovega,
32 Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida
33 in kraljeval bo v hiši Jakobovi vekomaj in kraljestvu njegovemu ne bo konca. 33 in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
34 Marija pa reče angelu: Kako bo to, ko moža ne poznam? 34 Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?«
35 In angel odgovori in ji reče: Sveti Duh pride nadte in moč Najvišjega te obsenči; zato se bo Sveto, ki se porodi, imenovalo Sin Božji. 35 Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.
36 In glej, Elizabeta, sorodnica tvoja, tudi ona je spočela sina v starosti svoji; in ta mesec je šesti njej, ki jo imenujejo nerodovitno. 36 Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno.
37
1,37: 1 Mz 18,14
Kajti nobene besede ne bo pri Bogu, ki se ne bi mogla izpolniti.
37 Bogu namreč ni nič nemogoče.«
38 Marija pa reče: Glej, dekla sem Gospodova; zgodi se mi po besedi tvoji! In angel odide od nje. 38 Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
39 Odpravi pa se Marija te dni in gre jadrno v gore, v mesto Judovo,
Marija obišče Elizabeto
39 Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem.
40 ter pride v hišo Zaharijevo in pozdravi Elizabeto. 40 Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
41 In zgodi se, ko začuje Elizabeta pozdrav Marijin, da zaigra dete v telesu njenem; in Elizabeta se napolni svetega Duha 41 Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha
42 in zakliče z močnim glasom in reče: Blagoslovljena si ti med ženami, in blagoslovljen je sad telesa tvojega. 42 in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!
43 In odkod meni to, da je prišla Gospoda mojega mati k meni? 43 Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
44 Kajti, glej, ko je prišel glas pozdrava tvojega v ušesa moja, je veselja zaigralo dete v telesu mojem. 44 Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo.
45 In blagor ji, ki je verovala, ker se dopolni, kar ji je rekel Gospod. 45 Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«
46
1,46–55: 1 Sam 2,1–10
In Marija reče:

Duša moja poveličuje Gospoda,
Marijina hvalnica
46 In Marija je rekla:
47 in duh moj se je razveselil v Bogu, Zveličarju mojem,
47 »Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,
48
1,48: 1 Sam 1,11
ker se je ozrl na nizkost dekle svoje.
Kajti glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
48 kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
49 ker mi je storil velike reči on, ki je mogočen,
in sveto je ime njegovo,
49 kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.
50 in usmiljenje njegovo traja od roda do roda
tistim, ki se ga bojé.
50 Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.
51 Pokazal je moč z roko svojo,
razkropil je ošabne v misli njih srca.
51 Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
52
1,52: Job 5,11; 12,19
Pahnil je mogočnike s prestola
in ponižne je povišal.
52 Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.
53 Lačne je nasitil z dobrimi rečmi
in bogate je odpravil prazne.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je Izraela, hlapca svojega,
da se spomni usmiljenja svojega,
54 Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
55
1,55: 1 Mz 17,7
kakor je govoril očetom našim,
Abrahamu in semenu njegovemu na vekomaj.
55 kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«

56 Marija pa ostane pri njej kake tri mesece, in se vrne na svoj dom.
56 Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
57 A Elizabeti se dopolni čas, da porodi, in rodi sina.
Rojstvo Janeza Krstnika
57 Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina.
58 In njeni sosedje in sorodniki zaslišijo, da je poveličal Gospod usmiljenje svoje na njej, in se radujejo z njo. 58 Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili.
59
1,59: 3 Mz 12,3
In zgodi se osmi dan, da pridejo obrezovat dete in ga kličejo po imenu očeta njegovega, Zaharija.
59 Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija,
60 A mati njegova odgovori in reče: Ne, ampak Janez se bo imenoval. 60 toda njegova mati je spregovorila in rekla: »Nikakor, temveč Janez mu bo ime.«
61 In reko ji: Saj ni nikogar v sorodstvu tvojem, ki bi mu bilo tako ime. 61 Oni pa so ji rekli: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.«
62 In pomignejo očetu njegovemu, kako hoče, da bi ga imenovali. 62 Z znamenji so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati.
63 In veli si dati tablico in napiše takole: Janez mu je ime. In vsi se začudijo. 63 Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili.
64 In pri tej priči se odpro usta njegova in jezik se mu razveže, in govori, hvaleč Boga. 64 Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je spet govoril ter slavil Boga.
65 In strah obide vse njih sosede in po vsem Judejskem pogorju se pripoveduje o vseh teh rečeh. 65 Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh.
66 In vsi, ki jih slišijo, si jih vtisnejo v srce, govoreč: Kaj neki bo iz tega deteta? Zakaj roka Gospodova je bila z njim. 66 In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in govorili: »Kaj neki bo ta otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim.«
67 In Zaharija, oče njegov, se napolni svetega Duha in prerokuje, govoreč:
Zaharijeva hvalnica
67 Njegov oče Zaharija je postal poln Svetega Duha in je prerokoval:

68 Hvaljen Gospod, Bog Izraelov,
ki je obiskal ljudstvo svoje in mu pripravil odrešenje,
68 »Slavljen Gospod, Izraelov Bog,
ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje.
69
1,69: Ps 132,17
in nam povzdignil rog zveličanja
v hiši Davida, služabnika svojega,
69 Vzdignil nam je rog rešitve
v hiši svojega služabnika Davida,
70 (kakor je govoril z usti svetih prerokov svojih, ki so bili od nekdaj),
70 kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov,
71 rešitev od sovražnikov naših
in iz rok vseh, ki nas mrze;
71 rešitev pred našimi nasprotniki in iz rok vseh, ki nas sovražijo,
72 da izkaže usmiljenje očetom našim
in se spomni svete zaveze svoje,
72 da izkaže usmiljenje našim očetom
in se spomni svoje svete zaveze,
73 prisege, ki jo je prisegel Abrahamu, očetu našemu,
73 prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu,
74 da nam bo dal, da mu, rešeni iz rok sovražnikov svojih,
služimo brez straha
74 da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal,
da mu bomo brez strahu služili
75 v svetosti in pravičnosti pred njim vse svoje žive dni.
75 v svetosti in pravičnosti
pred njegovim obličjem vse svoje dni.
76
1,76: Mal 3,1
In ti, dete, se boš imenovalo prerok Najvišjega;
kajti pojdeš pred obličjem Gospodovim, da mu pripraviš poti
76 In ti, dete, se boš imenovalo prerok Najvišjega.
Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota
77 in daš ljudstvu njegovemu spoznanje zveličanja,
ki je v odpuščenju njih grehov,
77 in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje
v odpuščanju njihovih grehov
78 po prisrčnem usmiljenju Boga našega,
po katerem nas je obiskal Vzhod z višave,
78 po prisrčnem usmiljenju našega Boga,
zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave,
79
1,79: Iz 9,1
da obsije tiste, ki sedé v temi in v senci smrti,
da vodi noge naše na pot miru.
79 da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci,
in naravna naše noge na pot miru.«

80 Dete pa je raslo in se krepilo v duhu, in v puščavi je bilo do dne, ko se pokaže Izraelu.
80 Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.535.570, danes: 25.109
Čas izvajanja programa: 0.14s