Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 11

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11
1 In zgodi se, ko je na nekem kraju molil, da mu reče, ko je nehal, eden učencev njegovih: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil učence svoje.
O molitvi
(Mt 6,9–15; 7,7–11)
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.«
2
11,2–4: Mt 6,9–13
On pa jim reče: Kadar molite, recite:
Oče [naš, ki si v nebesih],
posvečeno bodi ime tvoje.
Pridi kraljestvo tvoje.
[Zgodi se volja tvoja
kakor v nebesih tudi na zemlji.]
Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
3 Kruh naš vsakdanji daj nam vsak dan.
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
4 In odpusti nam grehe naše,
ker tudi mi odpuščamo vsakemu dolžniku svojemu.
In ne vpelji nas v izkušnjavo,
[temveč reši nas zlega].
in odpústi nam naše grehe,
saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne vpelji nas v skušnjavo!«
5 In reče jim: Kdo izmed vas ima prijatelja, in pojde k njemu opolnoči in mu poreče: Prijatelj, posodi mi tri hlebe,
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha,
6 ker je prijatelj moj prišel s pota k meni, pa mu nimam kaj postaviti. kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹
7 Oni pa bi odznotraj odgovoril in rekel: Ne bodi mi nadležen: duri so že zaprte in otroci moji so z menoj v postelji; ne morem vstati in ti dati. in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹
8 Pravim vam, čeprav ne vstane, da bi mu dal zato, ker mu je prijatelj, vstane vsaj zaradi nadležnega moledovanja njegovega in mu da, kolikor potrebuje. Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje.
9
11,9–13: Mt 7,7–11
In jaz vam pravim: Prosite, in dalo se vam bo; iščite, in našli boste; trkajte, in odprlo se vam bo.
Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!
10 Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu odpre. 10 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.
11 Kdo izmed vas pa je oče, in če ga prosi sin [kruha, pa mu da kamen? ali če prosi] ribe, pa mu da namesto ribe kačo? 11 Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo?
12 ali če prosi jajca, pa mu da škorpijona? 12 Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce?
13 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko bolj bo dal Oče nebeški svetega Duha tem, ki ga prosijo. 13 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
14
11,14.15: Mt 12,22–24
In izganjal je zlega duha, in ta je bil mutast. Zgodi se pa, ko je zli duh izšel, da mutec izpregovori; in množice se začudijo.
Jezus in Bélcebub
(Mt 12,22–30; Mr 3,20–27)
14 Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se začudile,
15
11,15: Mt 9,34; 10,25; Mr 3,22
A nekateri izmed njih reko: Z Belzebulom, poglavarjem hudičev, izganja zle duhove.
15 nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Bélcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.«
16
11,16: Mt 12,38; 16,1; Mr 8,11
Drugi pa, izkušajoč ga, zahtevajo od njega znamenje z neba.
16 Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba.
17
11,17–23: Mt 12,25–30; Mr 3,23–27
On pa, vedoč njih misli, jim reče: Vsako kraljestvo, ki se je samo zoper sebe razdvojilo, propade, in dom, zoper sebe razdvojen, razpade.
17 On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši.
18 Če se je pa tudi satan zoper sebe razdvojil, kako bo obstalo kraljestvo njegovo? ker pravite, da z Belzebulom izganjam zle duhove. 18 Če pa je tudi satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Bélcebubom izganjam demone?
19 A če jaz z Belzebulom izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? Zato vam bodo oni sodniki. 19 Če namreč jaz z Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki.
20 Če pa s prstom Božjim izganjam zle duhove, torej je že prišlo k vam kraljestvo Božje. 20 Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.
21 Kadar se močni dobro oboroži in varuje dvor svoj, je v miru imetje njegovo; 21 Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje.
22 ako pa pride nanj močnejši od njega in ga premaga, mu pobere vse orožje njegovo, v katero je upal, in razdeli njegov plen. 22 Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen.
23
11,23: Mr 9,40
Kdor ni z menoj, je zoper mene, in kdor ne zbira z menoj, razsiplje.
23 Kdor ni z menoj, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, raztresa.«
24
11,24–26: Mt 12,43–45
Kadar nečisti duh izide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja; in ko ga ne najde, pravi: Vrnil se bom na dom svoj, odkoder sem izšel.
Nečisti duh se vrne
(Mt 12,43–45)
24 »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹
25 In ko pride tja, ga najde pometenega in olepšanega. 25 Ko pride, jo najde pometeno in urejeno.
26 Tedaj odide in vzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanj in tu prebivajo: in poslednje tega človeka postane hujše od prvega. 26 Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.«
27 Zgodi se pa, ko je to govoril, da povzdigne neka žena izmed množice glas svoj in mu reče: Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki si jih sesal!
Pravi blagor
27 Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!«
28 On pa veli: Veliko bolj blagor tem, ki besedo Božjo poslušajo in jo hranijo! 28 On pa je rekel: »Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.«
29
11,29–32: Mt 12,39–42
11,29: Mt 16,4; Mr 8,12
Ko so se pa množice zbirale pri njem, jim začne govoriti: Ta rod je hudoben rod: znamenja išče, ali ne bo se mu dalo znamenje, razen znamenja Jona preroka.
Zahteva po znamenju
(Mt 12,38–42; Mr 8,12)
29 Ko so se zbirale množice, je začel govoriti: »Ta rod je pokvarjen rod. Išče znamenje, pa mu ne bo dano znamenje razen Jonovega znamenja.
30
11,30: Jon 3,4
Kakor je bil namreč Jona znamenje Ninivljanom, tako bo tudi Sin človekov znamenje temu rodu.
30 Kakor je bil Jona znamenje Ninivljanom, tako bo tudi Sin človekov temu rodu.
31
11,31: 1 Kr 10,1–10; 2 Let 9,1–12
Kraljica od juga vstane na sodbo z možmi tega rodu in jih obsodi; kajti prišla je od kraja sveta poslušat modrost Salomonovo; in glej, večji je tu od Salomona.
31 Kraljica Juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu in jih obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte, več kakor Salomon je tukaj.
32
11,32: Jon 3,5
Možje Ninivljani vstanejo na sodbo s tem rodom in ga obsodijo; kajti izpokorili so se po propovedi Jonovi; in glej, večji je tu od Jona.
32 Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se ob Jonovem oznanilu; in glejte, več kakor Jona je tukaj.«
33
11,33: Mt 5,15; Mr 4,21; Lk 8,16
Nihče pa ne dene sveče, ko jo prižge, na skrit kraj, tudi ne pod mernik, ampak na svečnik, da vidijo luč, kateri prihajajo.
Luč telesa
(Mt 5,15; 6,22–23)
33 »Nihče ne prižiga svetilke in je ne postavlja na skrit kraj ali pod mernik, ampak na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč.
34
11,34–36: Mt 6,22.23
Svetilo telesu tvojemu je oko: kadar je torej tvoje oko zdravo, je svetlo tudi vse telo tvoje; ko pa je pokvarjeno
Dobesedno: hudobno. Enako Mt 6,23.
, je temno tudi telo tvoje.
34 Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko čisto, je svetlo tudi vse tvoje telo, če pa je pokvarjeno, je tudi tvoje telo temačno.
35 Zato glej, da ne bo luč, ki je v tebi, tema. 35 Glej torej, ali ni morda luč, ki je v tebi, tema!
36 Če je torej vse telo tvoje svetlo in nima nobenega temnega uda, bo vseskozi svetlo, kakor kadar te svetilnica obsije z jasno svetlobo. 36 Če je namreč vse tvoje telo svetlo in ni noben njegov del temačen, bo svetlo vse, kakor tedaj, ko te svetilka osvetljuje z bleskom.«
37 Medtem pa, ko je govoril, ga zaprosi neki farizej, naj bi obedoval pri njem. Prišedši pa tja, sede za mizo.
Jezus obtožuje farizeje in pismouke
(Mt 23,1–36; Mr 12,38–40; Lk 20,45–47)
37 Ko je to povedal, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je in sedel.
38 Ko pa to vidi farizej, se začudi, da se ni prej umil pred obedom. 38 Ko je farizej to videl, se je čudil, da se pred jedjo ni umil.
39
11,39–52: Mt 23,1–36
Gospod mu pa reče: Sedaj vi farizeji čistite kozarec in skledo odzunaj, kar je pa znotraj vas, je polno ropa in hudobije.
39 Gospod pa mu je rekel: »Vi farizeji sicer res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni pohlepa in hudobije.
40 Neumneži, mar ni ta, ki je naredil to, kar je zunaj, naredil tudi tega, kar je znotraj? 40 Kako ste nespametni! Ali ni tisti, ki je naredil zunanjost, naredil tudi notranjosti?
41 Sicer pa dajte v miloščino tega, kar je notri, in glej, vse vam je čisto. 41 Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto.
42
11,42: 3 Mz 27,30
Ali gorje vam farizejem, da dajete desetino od mete in od rute in od vsakega zelišča, izogibljete se pa sodbe in ljubezni Božje: to je bilo treba storiti in onega ne opustiti.
42 Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne zelenjave, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti.
43 Gorje vam farizejem, da ljubite prve stole v shodnicah in pozdrave po ulicah. 43 Gorje vam, farizeji, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih!
44 Gorje vam, da ste kakor skriti grobovi, po katerih ljudje hodijo in ne vedo zanje. 44 Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo po njih, ne da bi vedeli.«
45 Odgovori pa eden izmed učenikov postave in mu reče: Učenik, s takimi besedami sramotiš tudi nas.
45 Nekdo od učiteljev postave mu je odgovoril: »Učitelj, s takim govorjenjem žališ tudi nas.«
46 On pa mu reče: Gorje tudi vam učenikom postave, ker nakladate ljudem neznosne butare, a sami se niti z enim prstom ne dotaknete butar. 46 On pa je rekel: »Gorje tudi vam, učitelji postave, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se bremen niti z enim prstom ne dotaknete!
47 Gorje vam, da zidate grobne spomenike prerokom, očetje vaši pa so jih pobili. 47 Gorje vam, ker zidate grobnice prerokom, ki so jih vaši očetje umorili!
48 S tem torej ste priče delom očetov svojih in jih odobravate: kajti oni so jih pobili, a vi jim zidate nadgrobke. 48 S tem izpričujete in potrjujete dela svojih očetov, kajti oni so jih umorili, vi pa jim zidate.
49 Zato je tudi modrost Božja rekla: Pošljem k njim preroke in apostole, in nekatere njih umore in preženo, 49 Zato je tudi rekla Božja Modrost: ›Poslala bom k njim preroke in apostole. Nekatere izmed njih bodo umorili in preganjali,
50 da se bo zahtevala od tega rodu vseh prerokov kri, ki se je prelila od začetka sveta, 50 da se bo od tega rodu terjala kri vseh prerokov, ki je bila prelita od stvarjenja sveta:
51
11,51: a 1 Mz 4,8; b 2 Let 24,20.21
od krvi Abelove do krvi Zaharijeve, ki je poginil med oltarjem in svetiščem. Da, pravim vam, zahtevala se bo od tega rodu.
51 od Abelove krvi do krvi Zaharija, ki je bil ubit med oltarjem in svetiščem.‹ Da, povem vam, od tega rodu se bo terjala.
52 Gorje vam učenikom postave, ker ste vzeli ključ do spoznanja; sami niste šli do njega, a tem, ki so hoteli vstopiti, ste zabranili. 52 Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ spoznanja. Sami niste vstopili, tistim pa, ki so hoteli vstopiti, ste to preprečili.«
53 Ko je pa odšel odtod, začno pismarji in farizeji zelo pritiskati nanj in ga vpraševati o raznoterih rečeh,
53 Ko je odšel od tam, so pismouki in farizeji začeli močno pritiskati nanj in skušali še marsikaj izvabiti iz njega,
54 prežeč nanj, da bi kaj ujeli iz ust njegovih. 54 zraven pa so prežali, da bi ujeli kaj iz njegovih ust.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.538.024, danes: 27.563
Čas izvajanja programa: 0.08s