Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 3

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3
1 Petnajstega leta vlade cesarja Tiberija pa, ko je bil Poncij Pilat poglavar v Judeji in Herod četrtnik v Galileji, a Filip, njegov brat, četrtnik v Itureji in v Trahoniški pokrajini in Lizanija četrtnik v Abileni,
PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE
Janez Krstnik oznanja
(Mt 3,1–12; Mr 1,1–8; Jn 1,19–28)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonítide ter Lizanija četrtni oblastnik Abilene
2
3,2–17: Mt 3,1–12; Mr 1,2–8; Jn 1,19–28
za velikih duhovnikov Ana in Kajfa, pride beseda Božja k Janezu, Zaharijevemu sinu, v puščavi.
in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu.
3 In on pride v vso okolico Jordansko in propoveduje krst izpokorjenja v odpuščenje grehov, Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov,
4
3,4–6: Iz 40,3–5
kakor je pisano v knjigi govorov Izaija preroka:
»Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite pot Gospodov,
poravnajte steze njegove!
kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija:
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
5 Vsaka dolina naj se izpolni,
in vsaka gora in grič naj se zniža,
in kar je krivega, bodi ravno,
in ostra pota naj bodo gladka;
Vsaka dolina naj se napolni
in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka.
6 in vse človeštvo bo videlo zveličanje Božje.«
In vse meso bo videlo Božje odrešenje.
7
3,7: Mt 12,34; 23,33
Govoril je torej množicam, ki so prihajale, da bi jih krstil: Gadja zalega, kdo vas je poučil, da ubežite prihodnji jezi?
Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi?
8
3,8: Jn 8,33
Rodite torej sadove, vredne izpokorjenja, in ne poskušajte govoriti v sebi: Za očeta imamo Abrahama; kajti pravim vam, da more Bog iz tega kamenja obuditi Abrahamu otroke.
Obrodite vendar sadove, vredne spreobrnjenja! Ne začenjajte sami pri sebi govoriti: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke.
9
3,9: Mt 7,19
Nastavljena pa je že tudi sekira drevju pri korenini: vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se torej poseka in vrže na ogenj.
Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj.«
10 In vprašujejo ga množice, govoreč: Kaj naj torej storimo? 10 Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?«
11 Odgovarjajoč pa jim veli: Kdor ima dve suknji, daj tistemu, ki nima, in kdor ima hrane, stori ravno tako. 11 Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.«
12
3,12: Lk 7,29
Pridejo pa tudi cestninarji, da bi jih krstil, in mu reko: Učenik, kaj naj storimo mi?
12 Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?«
13 On jim pa reče: Ničesar ne terjajte več, nego vam je določeno. 13 Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«
14 Vprašajo ga pa tudi vojaki, rekoč: In mi, kaj naj storimo? In reče jim: Nikomur ne delajte sile in ne ovajajte, ter bodite zadovoljni s plačo svojo. 14 Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
15 Ko pa je ljudstvo čakalo, in so vsi mislili v srcih svojih o Janezu, če ni nemara on Kristus,
15 Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija,
16 odgovori Janez vsem, rekoč: Jaz vas z vodo krščujem, prihaja pa močnejši od mene, ki mu nisem vreden odvezati jermena na obuvalu njegovem: on vas bo krstil s svetim Duhom in ognjem. 16 je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.
17 On ima velnico v roki svoji, in očedi gumno svoje in pospravi pšenico v žitnico svojo, a pleve sežge z neugasljivim ognjem. 17 Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
18 Tudi še z mnogimi drugimi opomini je oznanjeval blagovestje ljudstvu.
18 Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico.
19
3,19.20: Mt 14,3.4; Mr 6,17.18
Herod četrtnik pa, ker ga je svaril zaradi Herodiade, njegovega brata žene, in zaradi vsega, kar je hudega storil Herod,
19 Ko pa je grajal tudi četrtnega oblastnika Heroda zaradi Herodiade, žene njegovega brata, in zaradi vsega hudega, kar je Herod storil,
20 stori vrhu vsega tudi še to, da zapre Janeza v ječo. 20 je on vsemu dodal še to, da je Janeza vrgel v ječo.
21
3,21.22: Mt 3,13–17; Mr 1,9–11; Jn 1,32–34
Zgodi se pa, ko se krščuje vse ljudstvo in se tudi Jezus krsti in moli: da se odpre nebo,
Jezusov krst
(Mt 3,13–17; Mr 1,9–11)
21 Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
22
3,22: 1 Mz 22,2; Ps 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; Mr 1,11; Lk 9,35
in sveti Duh pride nanj v telesni podobi kakor golob, in glas iz nebes se oglasi: Ti si Sin moj ljubljeni, ti si po moji volji.
22 Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
23
3,23–38: Mt 1,1–16
In on, Jezus, je bil, ko je začel učiti, blizu tridesetih let, sin, kakor se je mislilo, Jožefov, Helijev,
Jezusov rodovnik
(Mt 1,1–17)
23 Ko je Jezus začel z delovanjem, je bil star okrog trideset let. Bil je, kakor so mislili, Jožefov sin, Jožef pa Élijev,
24 Matatov, Levijev, Melhijev, Janajev, Jožefov, 24 ta Matátov, ta Levijev, ta Melhíjev, ta Janájev, ta Jožefov,
25 Matatijev, Amosov, Nahumov, Eslijev, Nagajev, 25 ta Matitjájev, ta Amosov, ta Nahumov, ta Heslíjev, ta Nangájev,
26 Maatov, Matatijev, Semejev, Josehov, Jodov, 26 ta Mahatov, ta Matitjájev, ta Šimíjev, ta Jozéhov, ta Jodájev,
27 Joananov, Resov, Zorobabelov, Salatielov, Nerijev, 27 ta Johanánov, ta Rezájev, ta Zerubabélov, ta Šealtiélov, ta Neríjev,
28 Melhijev, Adijev, Kozamov, Elmodamov, Erov, 28 ta Melhíjev, ta Adíjev, ta Kosámov, ta Elmadámov, ta Erov,
29 Jozuetov, Eliezerjev, Jorimov, Matatov, Levijev, 29 ta Jošúov, ta Eliézerjev, ta Jorímov, ta Matátov, ta Levijev,
30 Simeonov, Judov, Jožefov, Jonamov, Eliakimov, 30 ta Simeonov, ta Judov, ta Jožefov, ta Jonámov, ta Eljakímov,
31
3,31–33: 1 Let 2,1–14
Meleov, Menov, Matatajev, Natanov, Davidov,
31 ta Meleájev, ta Menájev, ta Matatájev, ta Natánov, ta Davidov,
32 Jesejev, Obedov, Boazov, Salmonov, Nahsonov, 32 ta Jesejev, ta Obédov, ta Boazov, ta Salmónov, ta Nahšónov, ta Aminadábov,
33 Aminadabov, Aramov, Ezronov, Faresov, Judov, 33 ta Admínov, ta Arníjev, ta Hecrónov, ta Perecov, ta Judov,
34
3,34–38: 1 Mz 5,3–32; 11,10–26; 1 Let 1,1–4.24–27
Jakobov, Izakov, Abrahamov, Tarov, Nahorov,
34 ta Jakobov, ta Izakov, ta Abrahamov, ta Terahov, ta Nahórjev, ta Serúgov,
35 Serugov, Ragavov, Falekov, Eberjev, Salov, 35 ta Regujev, ta Pelegov, ta Eberjev, ta Šelahov,
36 Kajnanov, Arfaksadov, Semov, Noetov, Lamehov, 36 ta Kenánov, ta Arpahšádov, ta Semov, ta Noetov, ta Lamehov,
37 Matuzalemov, Enohov, Jaredov, Maleleelov, Kajnanov, 37 ta Matuzalemov, ta Henohov, ta Jeredov, ta Mahalalélov, ta Kenánov,
38 Enosov, Setov, Adamov, Božji. 38 ta Enóšev, ta Setov, ta Adamov, Adam pa Božji.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.605.022, danes: 26.229
Čas izvajanja programa: 0.07s