Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 7

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7
1
7,1–10: Mt 8,5–13; Jn 4,46–53
Potem pa, ko je končal vse besede svoje pred ljudstvom, ki je poslušalo, pride v Kafarnavm.
Jezus ozdravi stotnikovega služabnika
(Mt 8,5–13; Jn 4,43–54)
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem ko je končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnáum.
2 Nekemu stotniku pa je bil hlapec, katerega je rad imel, bolan in je že umiral.
Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag.
3 Ko pa sliši o Jezusu, pošlje k njemu starešine Judov, proseč ga, naj pride in mu ozdravi hlapca. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika.
4 Ko pa oni pridejo k Jezusu, ga silno prosijo, rekoč: Vreden je, da mu to storiš; Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: »Vreden je, da mu to storiš.
5 ljubi namreč narod naš in shodnico nam je sezidal sam. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam sezidal.«
6 In Jezus gre tja z njimi. In ko že ni daleč od hiše, pošlje k njemu stotnik prijatelje in mu sporoči: Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da stopiš pod streho mojo. Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: »Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.
7 Zato se tudi nisem sam vrednega štel, da bi prišel k tebi; temveč reci z besedo, in hlapec moj ozdravi. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.
8 Kajti tudi jaz sem človek, pod oblast postavljen, in imam vojake pod seboj, pa velim temu: Pojdi! in gre, in drugemu: Pridi! in pride, in hlapcu svojemu: Stori to! in stori. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.«
9 Ko pa Jezus to sliši, se mu začudi in, obrnivši se, reče množici, ki je šla za njim: Pravim vam, tudi v Izraelu še nisem našel tolike vere. Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: »Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.«
10 In ko se vrnejo domov, ki so bili poslani, najdejo hlapca zdravega. 10 In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega.
11 In zgodi se potem, da gre v mesto, ki se imenuje Nain, in z njim gredo učenci njegovi in velika množica.
Jezus obudi mladeniča v Nainu
11 Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica.
12 Ko se pa približa mestnim vratom, glej, neso ven mrliča, edinega sina matere njegove, in ona je bila vdova; in mnogo ljudstva iz mesta gre z njo. 12 Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta.
13 In ko jo Gospod ugleda, se mu zasmili in ji reče: Ne jokaj! 13 Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!«
14 In pristopivši se dotakne odra, nosilci pa se ustavijo, in veli: Mladenič, pravim ti, vstani! 14 Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!«
15 In mrlič sede in začne govoriti. In dá ga materi njegovi. 15 Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi.
16 Obide pa jih groza vse, in hvalijo Boga, rekoč: Velik prerok je vstal med nami, in Bog je obiskal ljudstvo svoje. 16 Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.«
17 In razglasi se ta beseda o njem po vsej Judeji in po vseh sosednjih krajih. 17 Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici.
18
7,18–35: Mt 11,2–19
In o vsem tem so sporočili Janezu učenci njegovi. In pokliče dva izmed učencev svojih
Poslanci Janeza Krstnika
(Mt 11,2–19)
18 Janezu so njegovi učenci pripovedovali o vsem tem; Janez pa je poklical k sebi dva izmed njih
19 ter ju pošlje h Gospodu vprašat: Si li ti tisti, ki ima priti, ali naj čakamo druzega? 19 ter ju poslal h Gospodu z vprašanjem: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?«
20 Ko torej moža prideta k Jezusu, rečeta: Janez Krstnik naju je poslal k tebi vprašat: Si li ti tisti, ki ima priti, ali naj čakamo druzega? 20 Ko sta moža prišla k Jezusu, sta rekla: »Janez Krstnik naju je poslal k tebi z vprašanjem: ›Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?‹«
21 Ravno tisto uro pa jih je mnogo ozdravil bolezni in muk in hudobnih duhov in mnogim slepcem je dal vid. 21 Prav tisti čas je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni, nadlog in zlih duhov ter milostno naklonil mnogim slepim, da so videli.
22
7,22: a Iz 35,5.6; b Iz 61,1
In Jezus odgovori in jima reče: Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepci izpregledujejo, hromci hodijo, gobavci se očiščajo, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij.
22 Odgovoril jima je: »Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij;
23 In blagor mu, kdor se ne pohujša nad menoj. 23 in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«
24 In ko sta poslanca Janezova odšla, začne govoriti množici o Janezu: Kaj ste šli v puščavo gledat? Trst, ki ga veter maje?
24 Ko sta Janezova poslanca odšla, je začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje?
25 Ali kaj ste šli, da vidite? Človeka, ki se oblači v mehka oblačila? Glej, kateri se oblačijo v gosposko obleko in živé v slasteh, bivajo v kraljevih dvorih. 25 Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo in razkošno živijo, bivajo v kraljevskih palačah.
26 Ali koga ste šli gledat? Preroka? Da, pravim vam, in še več nego preroka. 26 Kaj ste torej šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka.
27
7,27: Mal 3,1
Ta je, o katerem je pisano:
»Glej, jaz pošiljam angela svojega pred obličjem tvojim,
ki pripravi tvojo pot pred teboj.«
27 Ta je, o katerem je pisano:
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
28 Pravim vam: Nobeden izmed rojenih od žen ni večji od Janeza; a kdor je najmanjši v kraljestvu Božjem, je večji od njega.
28 Povem vam: Med rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.«
29
7,29.30: Mt 21,32; Lk 3,12
In vsi ljudje, ki so ga slišali, in cestninarji so priznali pravičnost Bogu, krstivši se s krstom Janezovim.
29 Vse ljudstvo, ki ga je slišalo, in tudi cestninarji so priznali Božjo pravičnost, kajti dali so se krstiti z Janezovim krstom.
30 A farizeji in učeniki postave so zavrgli sklep Božji sami zoper sebe, ko se mu niso dali krstiti. 30 Farizeji in učitelji postave pa so se uprli namenu, ki ga je imel Bog z njimi, kajti niso se mu dali krstiti.
31 Komu torej naj primerjam ljudi tega rodu? in komu so podobni?
Jezus o ljudeh tega rodu
31 »S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni?
32 Podobni so otrokom, ki posedajo po ulicah in si med seboj kličejo in pravijo: Piskali smo vam, in niste plesali; žalostinke smo vam peli, in niste jokali. 32 Podobni so otrokom, ki posedajo na trgu in kličejo drug drugemu:
›Piskali smo vam, pa niste plesali;
peli smo žalostinko, pa niste jokali.‹
33 Janez Krstnik je namreč prišel in ne jé kruha in ne pije vina, pa pravite: Hudiča ima!
33 Prišel je namreč Janez Krstnik, ki ne jé kruha in ne pije vina, pa pravite: ›Demona ima.‹
34 Prišel je Sin človekov in jé in pije, pa pravite: Glejte ga človeka požeruha in pijanca, mitarjev in grešnikov prijatelja! 34 Prišel je Sin človekov, ki jé in pije, pa pravite: ›Glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov.‹
35 A modrost Božjo so opravičili vsi njeni otroci. 35 In modrost je bila opravičena po vseh svojih otrocih.«
36 Prosil ga pa je eden izmed farizejev, naj bi jedel z njim; in gre v hišo farizejevo ter sede za mizo.
Grešnici je odpuščeno
36 Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj jé z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo.
37
7,37.38: Mt 26,7; Mr 14,3; Jn 12,3
In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, prinese, ko zve, da sedi za mizo v hiši farizejevi, alabastrovo steklenico mazila,
37 In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja
38 in se ustopi jokaje od zadaj k nogam njegovim ter začne močiti noge njegove s solzami in jih otirati z lasmi svoje glave, in mu poljublja noge in jih mazili z mazilom. 38 in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem.
39 Ko pa to vidi farizej, ki ga je bil povabil, pravi sam pri sebi takole: Ako bi bil ta prerok, bi pač vedel, kdo in kakšna žena je, ki se ga dotika, kajti grešnica je. 39 Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.«
40 In odgovori Jezus in mu reče: Simon, imam ti nekaj povedati. On pa reče: Učenik, povej. 40 In Jezus mu je odgovoril: »Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je rekel: »Učitelj, povej.«
41 Neki upnik ima dva dolžnika; eden mu je dolžen petsto denarjev, a drugi petdeset. 41 »Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset.
42 Ker pa nimata s čim plačati, odpusti obema. Povej torej, kateri od njiju ga bo bolj ljubil? 42 Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?«
43 Odgovori Simon in reče: Menim, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu reče: Prav si razsodil. 43 Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.«
44 In obrnivši se k ženi, pravi Simonu: Vidiš to ženo? Prišel sem v hišo tvojo, vode mi nisi podal za noge; a ta mi je s solzami močila noge in jih otirala s svojimi lasmi. 44 In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi.
45 Nisi me poljubil; ta pa ni nehala, odkar sem prišel noter, poljubovati noge moje. 45 Poljubil me nisi; ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel.
46 Z oljem nisi mazilil glave moje, a ta mi je z mazilom pomazilila noge. 46 Glave mi nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.
47 Zato ti pravim: Odpuščeni so ji mnogi grehi njeni, kajti imela je veliko ljubezen; a komur se malo odpušča, malo ljubi. 47 Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
48 Njej pa reče: Odpuščeni so ti grehi tvoji. 48 Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!«
49 In začno, ki so z njim sedeli pri mizi, govoriti v sebi: Kdo je ta, ki celó grehe odpušča? 49 Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?«
50 On pa reče ženi: Vera tvoja te je rešila, pojdi v miru! 50 On pa je rekel ženi: »Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 69.829.088, danes: 4.069
Čas izvajanja programa: 0.07s