Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Lukež 9

Sv. Lukež :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9
1 Skliče pa dvanajstere učence svoje in jim dá moč in oblast nad vsemi zlimi duhovi in da ozdravljajo bolezni.
Jezus razpošlje dvanajstere
(Mt 10,5–15; Mr 6,7–13)
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni.
2 In pošlje jih oznanjevat kraljestvo Božje in ozdravljat bolnike. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike.
3
9,1–6: Mt 10,1.5–14; Mr 6,7–13
9,3–5: Lk 10,4–11
In reče jim: Ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja; tudi po dve suknji ne imejte.
Rekel jim je: »Ničesar ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek.
4 In v katerokoli hišo pridete, tam prebivajte, in odtod pojdite dalje. V katero koli hišo stopite, ostanite tam in od tam pojdite dalje.
5
9,5: Apd 13,51
In katerikoli vas ne sprejmo, odidite iz tistega mesta in otresite prah z nog svojih, v pričevanje zoper nje.
In kjer vas ne sprejmejo, si otresite prah z nog, ko odidete iz tistega kraja, v pričevanje proti njim.«
6 In odidejo in hodijo po vaseh, oznanjujoč evangelij in ozdravljajoč povsod. Razšli so se in hodili od vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in ozdravljali.
7
9,7–9: Mt 14,1–12; Mr 6,14–29
9,7.8: Mt 16,14; Mr 8,28; Lk 9,19
Slišal je pa Herod četrtnik vse, kar on dela, in je bil v zadregi, zato ker so nekateri pravili: Janez je vstal iz mrtvih,
Herodova zbeganost
(Mt 14,1–12; Mr 6,14–29)
Herod, četrtni oblastnik, je slišal, kaj vse se je zgodilo, in je bil zbegan, kajti nekateri so govorili: »Janez je bil obujen od mrtvih;«
8 nekateri pa: Elija se je prikazal, drugi pa: Starih prerokov eden je vstal. drugi: »Elija se je pojavil;« in spet drugi: »Eden od starodavnih prerokov je vstal.«
9 In reče Herod: Janeza sem jaz obglavil; kdo pa je ta, ki slišim o njem take reči? In želel ga je videti. Herod je rekel: »Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?« In prizadeval si je, da bi ga videl.
10
9,10–17: Mt 14,13–21; Mr 6,32–44; Jn 6,1–13
In apostoli se vrnejo in mu pripovedujejo, koliko so storili. In vzame jih s seboj in se umakne v stran k mestu, ki se imenuje Betsaida.
Jezus nasiti pet tisoč mož
(Mt 14,13–21; Mr 6,30–44; Jn 6,1–14)
10 Apostoli so se vrnili in mu pripovedovali o vsem, kar so storili. Vzel jih je s seboj in se umaknil sam zase proti mestu, ki se imenuje Betsajda.
11 Ko pa množice to zvedo, odidejo za njim; in sprejme jih in jim govori o kraljestvu Božjem in ozdravlja tiste, ki so potrebovali zdravja. 11 Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja.
12 A dan se je jel nagibati, in pristopijo dvanajsteri in mu reko: Odpusti ljudstvo, da gredo v sosednje vasi in sela in tam prenočé in dobe živeža; kajti tu smo na samotnem kraju. 12 Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.«
13 On pa jim reče: Dajte jim vi jesti. A oni reko: Nimamo več nego pet hlebov in dve ribi; razen če gremo morda mi, da kupimo jedi za vse to ljudstvo. 13 Dejal jim je: »Dajte jim vi jesti!« Oni pa so rekli: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in kupimo hrano za vse to ljudstvo.«
14 Bilo jih je namreč kakih pet tisoč mož. Reče pa učencem svojim: Posadite jih v druščinah po petdeset. 14 Bilo pa je okoli pet tisoč mož. Dejal je svojim učencem: »Posedite jih v skupinah približno po petdeset.«
15 In storé tako in posade vse. 15 Storili so tako in vse posedli.
16 Vzame pa petere hlebe in tisti dve ribi in pogleda v nebo in jih blagoslovi ter prelomi in podaja učencem svojim, naj polože pred ljudstvo. 16 Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico.
17 In jedli so in se nasitili vsi; in pobrali so, kar jim je ostalo od koscev, dvanajst košev. 17 Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo za dvanajst košar koščkov.
18
9,18–20: Mt 16,13–16; Mr 8,27–29
In zgodi se, ko je na samem molil, da so bili z njim učenci njegovi; in vpraša jih, rekoč: Kdo pravijo ljudje, da sem jaz?
Peter izpove vero
(Mt 16,13–19; Mr 8,27–29)
18 Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj pravijo množice, kdo sem?«
19
9,19: Mt 14,1.2; Mr 6,14.15; Lk 9,7.8
Oni pa odgovore in reko: Da si Janez Krstnik, drugi pa: Elija, a drugi, da je eden starih prerokov vstal.
19 Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.«
20
9,20: Jn 6,68.69
Pa jim reče: Kdo pa pravite vi, da sem jaz? Peter pa odgovori in reče: Kristus Božji.
20 Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.«
21
9,21–27: Mt 16,20–28; Mr 8,30–9,1
A on jim zapreti in naroči, naj nikomur ne povedo tega,
Jezus prvič napove svojo smrt in vstajenje
(Mt 16,20–28; Mr 8,30–9,1)
21 Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali.
22 govoreč: Sin človekov mora veliko pretrpeti in biti zavržen od starešin in višjih duhovnikov in pismarjev in biti umorjen, a tretji dan vstati. 22 Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.«
23
9,23: Mt 10,38; Lk 14,27
Pravi pa vsem: Če kdo hoče za menoj iti, naj zataji samega sebe in vzame nase križ svoj vsak dan in gre za menoj.
23 Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.
24
9,24: Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25
Kajti kdor hoče ohraniti življenje svoje, ga izgubi, kdor pa izgubi življenje svoje zaradi mene, ta ga ohrani.
24 Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.
25 Kaj namreč pomaga človeku, če pridobi ves svet, samega sebe pa pogubi ali se oškoduje? 25 Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi?
26 Zakaj kdorkoli se sramuje mene in mojih besed, tega se bo Sin človekov sramoval, kadar pride v svoji in Očetovi in svetih angelov slavi. 26 Kdor se sramuje mene ali mojih besed, se ga bo sramoval Sin človekov, ko bo prišel v svojem veličastvu in veličastvu Očeta in svetih angelov.
27 Pravim vam pa resnično: So nekateri med tukaj stoječimi, ki ne okusijo smrti, dokler ne vidijo kraljestva Božjega. 27 Resnično, povem vam: Nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva.«
28
9,28–36: Mt 17,1–8; Mr 9,2–8
9,28–35: 2 Pt 1,17.18
Zgodi se pa kakih osem dni po teh besedah, da vzame s seboj Petra in Jakoba in Janeza ter gre na goro molit.
Jezusova spremenitev
(Mt 17,1–8; Mr 9,2–8)
28 Nekako osem dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit.
29 In ko moli, postane podoba obličja njegovega drugačna in oblačilo njegovo belo in svetlo. 29 Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala.
30 In glej, z njim govorita dva moža, ki sta bila Mojzes in Elija. 30 In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija.
31 Ta sta se prikazala v slavi in sta govorila o njegovem odhodu s sveta, ki mu ga je bilo izvršiti v Jeruzalemu. 31 Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu.
32 A Petra in onadva, ki sta bila z njim, prevzame spanec. Ko pa se vzdramijo, vidijo slavo njegovo in oba moža, ki sta z njim stala. 32 Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob njem.
33 In zgodi se, ko onadva odhajata od njega, da reče Peter Jezusu: Učenik, dobro nam je tu biti; naredimo pa tri šotore, tebi enega in Mojzesu enega in Eliju enega – ne vedoč, kaj govori. 33 In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori.
34 Ali ko še govori, nastane oblak in jih obsenči; in zboje se, ko gresta onadva v oblak. 34 Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza.
35
9,35: Iz 42,1; Mt 3,17; 12,18; Mr 1,11; Lk 3,22
In glas pride iz oblaka, ki pravi: Ta je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte!
35 Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!«
36 In ko se je bil glas oglasil, najdejo Jezusa samega. In oni to zamolče, in nikomur niso v tistih dnevih povedali nič tega, kar so bili videli. 36 In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli.
37
9,37–42: Mt 17,14–18; Mr 9,14–27
Zgodi se pa drugi dan, ko pridejo z gore, da ga sreča velika množica.
Jezus ozdravi božjastnega dečka
(Mt 17,14–18; Mr 9,14–27)
37 Ko so šli naslednji dan z gore, mu je prišla naproti velika množica.
38 In glej, mož izmed množice zavpije, rekoč: Učenik, prosim te, ozri se na sina mojega, kajti edinec mi je. 38 Neki mož iz množice je zavpil: »Učitelj, prosim te, ozri se na mojega sina, ker je moj edinec!
39 In glej, duh ga napada, da nenadoma začne kričati, in ga lomi, da se ves peni, in le s težavo ga zapušča, ko ga je hudo zvil. 39 Glej, neki duh ga napada, in nenadoma vpije. Stresa ga, da se peni, in ga le stežka zapusti, tako da ga do kraja stre.
40 In prosil sem učence tvoje, naj bi ga izgnali, a niso mogli. 40 Prosil sem tvoje učence, da bi ga izgnali, pa ga niso mogli.«
41 Odgovori pa Jezus in reče: O rod neverni in popačeni, doklej bom pri vas in vas bom trpel? Pripelji sem sina svojega! 41 Jezus je odgovoril: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj bom pri vas in vas prenašal? Privedi sina sèm!«
42 A še medtem, ko gre k njemu, ga zgrabi zli duh in lomi. Jezus pa zapreti nečistemu duhu, in ozdravi dečka in ga spet da očetu njegovemu. 42 Medtem ko je prihajal, ga je demon vrgel in stresel. Jezus je zapretil nečistemu duhu, dečka ozdravil in ga izročil očetu.
43
9,43–45: Mt 17,22.23; Mr 9,30–32
In vsi so se čudili veličastvu Božjemu.
Ko so se pa vsi čudili vsemu temu, kar je delal Jezus, reče učencem svojim:
43 Vsi so strmeli nad Božjo veličino.
Jezus drugič napove svoje trpljenje
(Mt 17,22–23; Mr 9,30–32)
Ko so se vsi čudili temu, kar je delal, je rekel svojim učencem:
44 Ohranite vi v ušesih svojih te besede; kajti Sin človekov bo izdan v roke človeške. 44 »Dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.«
45 Oni pa niso umeli te besede, in bila jim je prikrita, da ne bi je razumeli, in bali so se ga poprašati o tej besedi. 45 Oni pa niso razumeli te besede; bila jim je prikrita, da je niso zaznali, vendar so se ga o tej besedi bali vprašati.
46
9,46–48: Mt 18,1–5; Mr 9,33–37
9,46: Lk 22,24
Polasti pa se jih razmišljanje, kdo bi bil največji med njimi.
Kdo je največji
(Mt 18,1–5; Mr 9,33–37)
46 Vanje je prišla misel, kateri izmed njih je največji.
47 Jezus pa, vedoč misel njih srca, vzame otroka in ga postavi poleg sebe 47 Jezus pa je poznal misli njihovih src. Vzel je otroka, ga postavil poleg sebe
48
9,48: Mt 10,40; Lk 10,16; Jn 13,20
in jim reče: Kdorkoli sprejme tega otroka v imenu mojem, mene sprejme; a kdorkoli mene sprejme, sprejme tega, ki me je poslal. Kdor je namreč najmanjši med vami vsemi, ta je velik.
48 in jim rekel: »Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme, in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.«
49
9,49.50: Mr 9,38–40
Odgovori pa Janez in reče: Učenik, videli smo nekoga, ki je z imenom tvojim izganjal zle duhove, in smo mu branili, ker ne hodi z nami za teboj.
Kdor ni proti vam, je za vas
(Mr 9,38–40)
49 Janez je odgovoril: »Učenik, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ne hodi z nami.«
50 Jezus mu pa reče: Ne branite! kajti kdor ni zoper vas, je za vas. 50 Jezus pa mu je rekel: »Ne branite! Kdor namreč ni proti vam, je za vas.«
51 Zgodi se pa, ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet gori, da on trdno nameri obličje svoje na pot v Jeruzalem.
JEZUS NA POTI V JERUZALEM
Samarijska vas noče sprejeti Jezusa
51 Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem.
52 In pošlje poslance pred obličjem svojim; in ti gredo in pridejo v vas Samarijanov, da mu pripravijo prenočišče. 52 Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj;
53 Ali niso ga sprejeli, ker je bilo obličje njegovo namerjeno na pot v Jeruzalem. 53 vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem.
54
9,54: 2 Kr 1,9–16
Ko pa to vidita učenca njegova Jakob in Janez, rečeta: Gospod, hočeš li, da rečeva, da ogenj pade z neba in jih pokonča, kakor je tudi Elija storil?
54 Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča
55 On pa se obrne in jim zapreti [in reče: Ne veste, kakšnega duha ste. 55 Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal.
56 Sin človekov namreč ni prišel duš človeških pogubljat, ampak reševat]. In šli so v drugo vas. 56 Nato so odpotovali v drugo vas.
57
9,57–60: Mt 8,19–22
In ko so šli, mu reče nekdo po poti: Za teboj hočem iti, kamorkoli pojdeš.
Rad bi hodil za Jezusom
(Mt 8,19–22)
57 Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.«
58 In reče mu Jezus: Lisice imajo brloge in ptice nebeške gnezda, a Sin človekov nima, kamor bi naslonil glavo svojo. 58 Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.«
59 A drugemu veli: Pojdi za menoj! On pa reče: Gospod, dovoli mi, da grem prej pokopat očeta svojega. 59 Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.«
60 A Jezus mu veli: Pusti, naj mrtvi pokopavajo mrliče svoje; ti pa pojdi in oznanjuj kraljestvo Božje. 60 Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«
61
9,61: 1 Kr 19,20
Reče pa tudi nekdo drugi: Za teboj hočem iti, Gospod, ali prej mi dovoli, da se poslovim od domačinov svojih.
61 Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.«
62 Jezus pa mu reče: Nobeden ni pripraven za kraljestvo Božje, kdor prime z roko za plug, pa se ozira na to, kar je zadaj. 62 Jezus pa mu je dejal: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 64.128.835, danes: 5.577
Čas izvajanja programa: 0.10s