Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Marko 3

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3
1
3,1–6: Mt 12,9–14; Lk 6,6–11
In zopet pride v shodnico, in tam je bil človek, ki je imel usehlo roko.
Mož s suho roko
(Mt 12,9–14; Lk 6,6–11)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko.
2 In pazili so nanj, če ga ozdravi v soboto, da bi ga zatožili. Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili.
3 In reče človeku, ki je imel suho roko: Stopi na sredo! Tedaj je rekel možu s suho roko: »Vstani in stopi v sredo!«
4 In jim reče: Ali se sme v soboto storiti dobro ali hudo? življenje oteti ali pogubiti? Oni pa molčijo. Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali.
5 In jih z jezo pogleda naokrog, pomilujoč zakrknjenost njih srca, in veli človeku: Iztegni roko svojo! In iztegne, in roka njegova je bila zdrava. Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena.
6 In farizeji izidejo in se precej s Herodovci posvetujejo zoper njega, kako bi ga pogubili. In farizeji so takoj odšli in se s herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili.
7 A Jezus se umakne z učenci svojimi k morju; in velika množica iz Galileje je šla za njim; tudi iz Judeje
Množica ob jezeru
Jezus se je s svojimi učenci umaknil k jezeru in velika množica iz Galileje je šla za njim. Tudi iz Judeje,
8 in iz Jeruzalema in iz Idumeje in z one strani Jordana in od Tira in Sidona, velika množica, ko so slišali, kakšne reči dela, so prišli k njemu. Jeruzalema, Idumeje, dežele onkraj Jordana ter iz okolice Tira in Sidóna so prišli k njemu, velika množica teh, ki so slišali, kako velike reči je delal.
9
3,9.10: Mr 4,1; Lk 5,1–3
In reče učencem svojim, naj mu bode ladjica pripravljena zavoljo množice, da ga ne bi stiskali.
Tedaj je rekel učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da ne bi pritiskala nanj.
10 Kajti mnogo jih je bil ozdravil, zato so se rinili k njemu, da bi se ga dotaknili, katerikoli so imeli nadloge. 10 Veliko jih je namreč ozdravil, zato so vsi, ki so jih zadele nadloge, silili za njim, da bi se ga dotaknili.
11 In kadar so ga nečisti duhovi videli, so padali pred njim in kričali, govoreč: Ti si Sin Božji. 11 Kadar so ga nečisti duhovi videli, so padali predenj in vpili: »Ti si Božji Sin!«
12 In zelo jim je pretil, naj ga ne razglašajo. 12 Vendar jim je odločno zapovedoval, naj ga ne razglašajo.
13
3,13–19: Mt 10,1–4; Lk 6,12–16; Apd 1,13
In stopi na goro in pokliče k sebi, katere je sam hotel; in pridejo k njemu.
Jezus izbere dvanajstere
(Mt 10,1–4; Lk 6,12–16)
13 Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel. In odšli so k njemu.
14 In postavi jih dvanajst, da bodo z njim in da jih pošlje propovedovat 14 Postavil jih je dvanajst, ki jih je imenoval tudi apostoli, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat
15 ter da imajo oblast izganjati zle duhove: 15 ter bi imeli oblast izganjati demone.
16 Simona, in mu dá ime Peter, 16 Postavil jih je torej dvanajst: Simona, ki mu je dal ime Peter,
17 in Jakoba, sina Zebedejevega, in Janeza, brata Jakobovega, in da jima ime Boanerges, to je: sinova groma, 17 Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanergés, to je Sinova groma,
18 in Andreja in Filipa in Jerneja in Matevža in Tomaža in Jakoba, sina Alfejevega, in Tadeja in Simona Kananejca 18 Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja
19 in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal. 19 in Juda Iškarijota, ki ga je izdal.
20 In pridejo v hišo. In zopet se zbere množica, tako da še kruha niso mogli jesti.
Jezus in Bélcebub
(Mt 12,22–32; Lk 11,14–23; 12,10)
20 Nato je prišel v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili.
21 In ko to slišijo sorodniki njegovi, se napotijo, da bi ga prijeli; pravijo namreč: Ni sam ob sebi. 21 Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben.
22
3,22: Mt 9,34; 10,25; 12,24; Lk 11,15
In pismarji, ki so bili prišli iz Jeruzalema, pravijo: Belzebuba ima, in: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.
22 Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Bélcebub ga je obsedel in s poglavarjem demonov izganja demone.«
23
3,23–27: Mt 12,25–29; Lk 11,17–22
In jih pokliče k sebi in jim govori v prilikah: Kako more satan satana izganjati?
23 Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril: »Kako more satan izganjati satana?
24 In če se kraljestvo razdvoji samo zoper sebe, ne more obstati to kraljestvo. 24 Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati.
25 In če se dom razdvoji sam zoper sebe, ne bo mogel obstati ta dom. 25 Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati.
26 In če je vstal satan sam zoper sebe in se je razdvojil, ne more obstati, temveč konec ga je. 26 Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim.
27 Nasprotno ne more iti nihče v hišo močnemu in mu pobrati pohištva, če poprej ne zveže močnega, in potem šele opleni hišo njegovo. 27 Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo.
28
3,28–30: Mt 12,31.32; Lk 12,10
Resnično vam pravim, da se vsi grehi odpuste sinovom človeškim, tudi kletvine, s katerimikoli bi prekleli Boga;
28 Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
29 kdor pa prekolne svetega Duha, nima odpuščenja na vekomaj, temveč je kriv večnega greha. 29 Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.«
30 Kajti govorili so: Nečistega duha ima. 30 To je povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je obsedel.«
31
3,31–35: Mt 12,46–50; Lk 8,19–21
In pridejo bratje njegovi in mati njegova in stoječ zunaj, pošljejo k njemu, da ga pokličejo.
Jezusova mati in bratje
(Mt 12,46–50; Lk 8,19–21)
31 Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali.
32 In ljudstvo sedi okoli njega, in mu reko: Glej, mati tvoja in bratje tvoji zunaj vprašujejo po tebi. 32 Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.«
33 In odgovori jim, rekoč: Kdo je mati moja ali bratje moji? 33 Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«
34 In ozre se okrog po tistih, ki so sedeli okoli njega, in reče: Glej, mati moja in bratje moji! 34 In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje!
35 Kdorkoli stori voljo Božjo, ta je brat moj in sestra moja in mati. 35 Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.486.535, danes: 25.790
Čas izvajanja programa: 0.05s