Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Matevž 12

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12
1
12,1–8: Mr 2,23–28; Lk 6,1–5
12,1: 5 Mz 23,26
V tem času je šel Jezus v soboto skozi setve, učenci njegovi pa postanejo lačni in začno klasje trgati in jesti.
Učenci v soboto smukajo klasje
(Mr 2,23–28; Lk 6,1–5)
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni. Začeli so smukati klasje in jesti.
2 Ko pa farizeji to vidijo, mu reko: Glej, učenci tvoji delajo, kar se v soboto ne sme delati. Ko so farizeji to videli, so mu rekli: »Poglej, tvoji učenci delajo, kar v soboto ni dovoljeno delati.«
3
12,3.4: 1 Sam 21,2–7
On jim pa reče: Niste li brali, kaj je storil David, ko je bil lačen on in kateri so bili z njim:
On pa jim je rekel: »Ali niste brali, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim,
4
12,4: 3 Mz 24,9
kako je šel v hišo Božjo in so jedli predložene kruhe, katerih ni smel jesti ne on, ne tisti, ki so bili z njim, razen samo duhovniki?
kako je stopil v Božjo hišo in so jedli položene hlebe, ki jih ni bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim spremljevalcem, ampak samo duhovnikom.
5
12,5: 4 Mz 28,9.10
Ali niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto, in so brez greha?
Mar niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto in so brez krivde?
6 Pravim vam pa, da je tu večji nego tempelj. Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj.
7
12,7: a Mt 9,13; b Oz 6,6
Ko bi pa vedeli, kaj se pravi: »Usmiljenja hočem in ne daritve,« ne bi obsojali nedolžnih.
Če bi vedeli, kaj pomeni: Usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih.
8 Kajti Sin človekov je sobote gospodar. Sin človekov je namreč gospodar sobote.«
9
12,9–14: Mr 3,1–6; Lk 6,6–11
In odide odondod, in pride v njih shodnico.
Mož s suho roko
(Mr 3,1–6; Lk 6,6–11)
Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico.
10 In glej, bil je tu človek, ki je imel suho roko. In vprašajo ga, govoreč: Ali se sme v soboto zdraviti? da bi ga zatožili. 10 Tu je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu: »Ali se sme v soboto zdraviti?«, da bi ga lahko obtožili.
11
12,11: Lk 14,5
On jim pa reče: Kateri človek je med vami, ki ima eno ovco, in če mu ta pade v soboto v jamo, da je ne zgrabi in ne izvleče?
11 On pa jim je dejal: »Kdo izmed vas, ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel?
12 In koliko boljši je človek od ovce! Zatorej se sme v soboto dobro delati. 12 Koliko več je vendar vreden človek kakor ovca! Torej se v soboto sme delati dobro.«
13 Tedaj veli človeku: Iztegni roko svojo! Pa jo iztegne, in bila je izlečena in zdrava kakor druga. 13 Tedaj je rekel možu: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in postala je spet zdrava kakor druga.
14 Farizeji pa izidejo in se posvetujejo zoper njega, kako bi ga pogubili. 14 Farizeji pa so šli ven in se posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili.
15 Ko pa Jezus to zazna, se umakne odtod; in mnogo jih gre za njim, in ozdravi jih vse
Izvoljeni služabnik
15 Ko je Jezus to izvedel, se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za njim in vse je ozdravil.
16 in jim zapreti, naj ga ne razglašajo; 16 Zapovedal pa jim je, naj ga ne razglašajo,
17 da se izpolni, kar je rečeno po preroku Izaiju, ki pravi: 17 da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
18
12,18–21: Iz 42,1–4
»Glej, hlapec moj, ki sem ga izvolil,
ljubljenec moj, ki je duši moji po volji:
Duha svojega položim nanj,
in oznanjeval bo sodbo poganskim narodom.
18 Glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil,
moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša.
Svojega duha bom položil nanj
in narodom bo oznanil sodbo.
19 Ne bo se prepiral, ne vpil,
in nihče ne bo slišal glasu njegovega po ulicah.
19 Ne bo se prepiral in ne vpil,
nihče ne bo na ulicah slišal njegovega glasu.
20 Nalomljenega trsta ne prelomi
in tlečega stenja ne ugasi,
dokler ne privede sodbe
Ali: pravice. Glej Iz 42,1–4.
do zmage.
20 Nalomljenega trsta ne bo zlomil
in tlečega stenja ne ugasil,
dokler ne privede sodbe do zmage.
21 In v ime njegovo bodo upali pogani.«
21 In v njegovo ime bodo upali narodi.
22
12,22–24: Lk 11,14.15
Tedaj mu pripeljejo obsedenca, ki je bil slep in mutast. In ozdravi ga, da je slepec in mutec videl in govoril.
Jezus in Bélcebub
(Mr 3,20–30; Lk 11,14–23; 12,10)
22 Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Ozdravil ga je, tako da je nemi govoril in videl.
23 In vse množice so se zavzemale, govoreč: Ali ni ta sin Davidov? 23 Vse množice so bile iz sebe in govorile: »Ali ni morda ta Davidov sin?«
24
12,24: Mt 9,34; 10,25; Mr 3,22
Ko pa to slišijo farizeji, reko: Ta ne izganja zlih duhov, razen z Belzebulom, poglavarjem hudičev.
24 Farizeji pa so to slišali in dejali: »Ta izganja demone zgolj z Bélcebubom, poglavarjem demonov.«
25
12,25–30: Mr 3,23–27; Lk 11,17–23
On je pa vedel njih misli in jim reče: Vsako kraljestvo, ki se samo zoper sebe razdvoji, propade, in vsako mesto ali dom, ki se sam zoper sebe razdvoji, ne obstane.
25 Ker je poznal njihove misli, jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala.
26 In če satan izganja satana, se je razdvojil sam zoper sebe: kako bo torej obstalo kraljestvo njegovo? 26 Če torej satan izganja satana, je proti sebi razdeljen – kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo?
27 In če jaz z Belzebulom izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? zato vam bodo oni sodniki. 27 In če jaz z Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki.
28 Če pa jaz v moči Duha Božjega izganjam zle duhove, torej je že prišlo k vam kraljestvo Božje. 28 Če pa jaz z Božjim Duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.
29 Ali kako more kdo močnemu priti v hišo in mu pohištvo pobrati, če močnega poprej ne zveže? In potem šele oropa hišo njegovo. 29 Ali: kako more kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo.
30
12,30: Mr 9,40
Kdor ni z menoj, je proti meni, in kdor ne zbira z menoj, razsiplje.
30 Kdor ni z menoj, je proti meni; in kdor z menoj ne zbira, raztresa.
31
12,31.32: Mr 3,28–30; Lk 12,10
Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletvina se odpusti ljudem, kletvina zoper Duha pa ne bo odpuščena.
31 Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena, kletev zoper Duha pa ne bo odpuščena.
32 In če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, kdor pa reče zoper svetega Duha, ne bo mu odpuščeno ne v tem veku, ne v prihodnjem. 32 Tudi če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, če pa kdo reče kaj zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku ne v prihodnjem.«
33
12,33–35: Lk 6,43–45
12,33: Mt 7,20
Ali vsadite dobro drevo, in njegov sad bo dober, ali vsadite slabo drevo, in sad njegov bo slab: zakaj drevo se spozna po sadu.
Drevo spoznamo po sadu
(Lk 6,43–45)
33 »Vzemimo, da je drevo dobro – potem je tudi njegov sad dober. Če pa je drevo slabo – potem je tudi njegov sad slab. Drevo namreč spoznamo po sadu.
34
12,34: a Mt 3,7; 23,33; Lk 3,7; b Mt 15,18
Gadja zalega, kako morete govoriti dobro, ko ste hudobni? kajti usta govore, česar je srce prepolno.
34 Gadja zalega! Kako morete govoriti dobro, če ste hudobni? Iz preobilja srca namreč govorijo usta.
35 Dobri človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, in hudobni človek prinaša iz hudega zaklada hudobno. 35 Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada húdo.
36 Pravim vam pa, da bodo ljudje za vsako prazno besedo, katerokoli reko, dajali odgovor v dan sodbe. 36 Povem pa vam: Za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan.
37 Kajti po svojih besedah boš opravičen in po svojih besedah boš obsojen. 37 Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen.«
38
12,38: Mt 16,1; Mr 8,11; Lk 11,16
Tedaj mu odgovore nekateri pismarjev in farizejev in reko: Učenik, znamenje hočemo od tebe videti.
Zahteva po znamenju
(Mr 8,11–12; Lk 11,29–32)
38 Tedaj so se nekateri izmed pismoukov in farizejev začeli pogovarjati z njim in so rekli: »Učitelj, od tebe bi radi videli znamenje.«
39
12,39–42: Lk 11,29–32
12,39: Mt 16,4; Mr 8,12
On pa odgovori in jim reče: Hudobni in prešuštni rod išče znamenja, a ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka Jona.
39 On pa je odgovoril in jim rekel: »Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka Jona.
40
12,40: Jon 2,1
Kakor je bil namreč Jona v trebuhu morskega velikana tri dni in tri noči, tako bode Sin človekov v krilu zemlje tri dni in tri noči.
40 Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe tri dni in tri noči, tako bo tudi Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči.
41
12,41: Jon 3,5
Možje Ninivljani bodo vstali ob sodbi s tem rodom in ga obsodijo, kajti oni so se izpokorili po propovedi Jonovi, in glej, tu je večji od Jona.
41 Ninivljani bodo na sodni dan vstali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se na Jonovo oznanilo; in glejte: več kakor Jona je tukaj.
42
12,42: 1 Kr 10,1–10; 2 Let 9,1–12
Južna kraljica bo vstala ob sodbi s tem rodom in ga obsodi, kajti prišla je od kraja sveta, da sliši modrost Salomonovo, in glej, tu je večji od Salomona.
42 Kraljica Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte: več kakor Salomon je tukaj.«
43
12,43–45: Lk 11,24–26
Kadar pa zapusti nečisti duh človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde.
Nečisti duh se vrne
(Lk 11,24–26)
43 »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja, in ga ne najde.
44 Tedaj reče: Pojdem nazaj v dom svoj, odkoder sem izšel. In ko pride tja, ga najde praznega, očejenega in olepšanega. 44 Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹ Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno.
45 Tedaj odide in vzame s seboj sedem drugih duhov, hujših od sebe, ter vnidejo in tu prebivajo: in poslednje tega človeka postane hujše od prvega. Tako bode tudi temu hudobnemu rodu. 45 Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem hudobnim rodom.«
46
12,46–50: Mr 3,31–35; Lk 8,19–21
Ko je pa še govoril množici, glej, mati njegova in bratje njegovi so stali zunaj in radi bi bili z njim govorili.
Jezusova mati in bratje
(Mr 3,31–35; Lk 8,19–21)
46 Medtem ko je še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje; želeli so govoriti z njim.
47 In nekdo mu reče: Glej, mati tvoja in bratje tvoji stojé zunaj in radi bi s teboj govorili. 47 In nekdo mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.«
48 On pa odgovori in reče tistemu, ki mu je povedal: Kdo je mati moja? in kdo so bratje moji? 48 On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«
49 In iztegnivši roko svojo na učence svoje, reče: Glej, mati moja in bratje moji! 49 In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje.
50 Kajti kdorkoli izpolni voljo Očeta mojega, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati. 50 Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.537.961, danes: 27.500
Čas izvajanja programa: 0.08s