Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Knjige v CHR:

Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon

Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sv. Matevž 26

Sv. Matevž :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

26
1 In zgodi se, ko konča Jezus vse te govore, da reče učencem svojim:
TRPLJENJE, SMRT IN VSTAJENJE
Zarota proti Jezusu
(Mr 14,1–2; Lk 22,1–2; Jn 11,45–53)
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus končal vse te besede, je rekel svojim učencem:
2
26,2–5: Mr 14,1.2; Lk 22,1.2; Jn 11,47–53
26,2: 2 Mz 12,1–27
Veste, da bo čez dva dni Velika noč, in Sin človekov bo izdan, da ga križajo.
»Veste, da bo čez dva dni pasha; in Sin človekov bo izročen, da ga bodo križali.«
3 Tedaj se zbero višji duhovniki in starešine ljudstva na dvoru velikega duhovnika, kateremu je bilo ime Kajfa, Tedaj so se zbrali véliki duhovniki in starešine ljudstva na dvoru vélikega duhovnika, ki mu je bilo ime Kajfa.
4 in se posvetujejo, da bi Jezusa z zvijačo ujeli in umorili. Sklenili so, da bodo Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili,
5 Rekli so pa: Ne na praznik, da se ljudstvo ne upre. vendar so dejali: »Samo na praznik ne, da med ljudstvom ne nastane nemir.«
6
26,6–13: Mr 14,3–9; Jn 12,1–8
Ko pa je bil Jezus v Betaniji v hiši Simona gobavca,
Žena v Betaniji mazili Jezusa
(Mr 14,3–9; Jn 12,1–8)
Ko je bil Jezus v Betaniji v hiši Simona Gobavca,
7
26,7: Lk 7,37.38
pristopi k njemu žena, ki je imela alabastrovo posodo dragocenega mazila, in mu ga izlije na glavo, ko je sedel za mizo.
se mu je približala neka žena. Imela je alabastrno posodico zelo dragocenega dišavnega olja in ga je izlila na njegovo glavo, ko je sedèl pri mizi.
8 Ko pa učenci njegovi to vidijo, se razhudé, govoreč: Čemu ta potrata? Ko so učenci to videli, so postali nejevoljni in so govorili: »Čemú ta potrata?
9 To bi se bilo namreč lahko za mnogo prodalo in izkupilo se dalo ubogim. To bi namreč lahko dobro prodali in dali ubogim.«
10 Ko pa Jezus to opazi, jim reče: Kaj nadlegujete to ženo? saj je dobro delo storila na meni. 10 Jezus je to vedel in jim rekel: »Kaj delate ženi težave? Saj mi je storila dobro delo.
11
26,11: 5 Mz 15,11
Uboge namreč imate vselej pri sebi, mene pa nimate vselej.
11 Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno.
12 Kajti s tem, da je izlila to mazilo na moje telo, me je pripravila za pokop. 12 Ko je izlila to olje na moje telo, me je pripravila za pogreb.
13 Resnično vam pravim: Kjerkoli po vsem svetu se bo oznanjal ta evangelij, se bo povedalo tudi to, kar je ona storila, njej v spomin. 13 Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen ta evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
14
26,14–16: Mr 14,10.11; Lk 22,3–6; Jn 13,2.27.30
Tedaj odide eden od dvanajsterih, ki mu je bilo ime Juda Iškariot, k višjim duhovnikom
Juda se dogovori, da bo Jezusa izdal
(Mr 14,10–11; Lk 22,3–6)
14 Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, po imenu Juda Iškarijot, k vélikim duhovnikom
15
26,15: Zah 11,12
in reče: Kaj mi hočete dati, in jaz vam ga izdam? Oni pa mu določijo trideset srebrnikov.
15 in rekel: »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?« Ti pa so mu plačali trideset srebrnikov.
16 In odslej je iskal priložnosti, da ga izda. 16 Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izročil.
17
26,17–19: Mr 14,12–16; Lk 22,7–13
Prvi dan presnih kruhov pa pristopijo učenci k Jezusu in mu reko: Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje?
Velikonočna večerja z učenci
(Mr 14,12–21; Lk 22,7–14.21–23; Jn 13,21–30)
17 Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?«
18 On pa reče: Pojdite v mesto k temu in k temu in recite mu: Učenik pravi: Čas moj je blizu; pri tebi bom jedel velikonočno jagnje z učenci svojimi. 18 Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci.‹«
19 In učenci store, kakor jim je Jezus ukazal, in pripravijo velikonočno jagnje. 19 In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje.
20
26,20–24: Mr 14,17–21; Lk 22,14.21–23; Jn 13,21–26
Ko se pa zvečeri, sede za mizo z dvanajsterimi.
20 Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi.
21 In ko so jedli, reče: Resnično vam pravim, da me eden izmed vas izda. 21 Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.«
22 In zelo se užaloste, in ga začno vpraševati, drug za drugim: Ali sem jaz, Gospod? 22 Učenci so se silno užalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti: »Saj nisem jaz, Gospod?«
23
26,23: Ps 41,10
On pa odgovori in reče: Tisti, ki pomaka z menoj roko v skledo, ta me bo izdal.
23 On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal.
24 Sin človekov sicer gre, kakor je pisano o njem, ali gorje tistemu človeku, ki izdaja Sina človekovega! Bolje bi bilo tistemu človeku, da ne bi bil rojen. 24 Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je Sin človekov izročen! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.«
25 Juda pa, izdajalec njegov, odgovori in reče: Sem li mar jaz, Rabi? Reče mu: Ti si rekel. 25 Izdajalec Juda je odgovoril: »Učitelj, saj menda nisem jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!«
26
26,26–29: Mr 14,22–25; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25
Ko so pa jedli, vzame Jezus kruh, in blagoslovi in ga prelomi ter da učencem, rekoč: Vzemite, jejte; to je moje telo.
Postavitev Gospodove večerje
(Mr 14,22–26; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25)
26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«
27 In vzame kelih, se zahvali in jim da, rekoč: Pijte iz njega vsi; 27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi.
28
26,28: a 2 Mz 24,8; b Jer 31,31–34
kajti to je moja kri nove zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščenje grehov.
28 To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.
29 Pravim vam pa, da odslej ne bom pil tega trtnega sadu do tistega dne, ko ga bom pil z vami novega v kraljestvu Očeta svojega. 29 A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.«
30
26,30–35: Mr 14,26–31; Lk 22,31–34.39; Jn 13,36–38
In ko so odpeli zahvalnico, odidejo na Oljsko goro.
30 In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
31
26,31: Zah 13,7
Tedaj jim reče Jezus: Vsi vi se boste pohujšali to noč nad menoj. Kajti pisano je: »Pastirja udarim, in razkrope se ovce črede.«
Jezus napove, da ga bo Peter zatajil
(Mr 14,27–31; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
31 Tedaj jim je Jezus rekel: »Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je:
Udaril bom pastirja
in razkropile se bodo ovce črede.
32
26,32: Mt 28,16
Po vstajenju svojem pa pojdem pred vami v Galilejo.
32 Ko pa bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo.«
33 Peter pa odgovori in mu reče: Če se vsi pohujšajo nad teboj, jaz se nikoli ne pohujšam. 33 Peter mu je odgovoril: »Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.«
34 Jezus mu reče: Resnično ti pravim, še to noč, preden zapoje petelin, me zatajiš trikrat. 34 Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.«
35 Peter mu pravi: In ko bi moral s teboj umreti, te gotovo ne zatajim. Tako govoré tudi vsi učenci. 35 Peter mu je dejal: »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci.
36
26,36–46: Mr 14,32–42; Lk 22,40–46
Tedaj pride z njimi Jezus v ograd, ki se imenuje Getsemane, in reče učencem: Sedite tu dotlej, da grem tja in pomolim.
Jezus na vrtu Getsemani
(Mr 14,32–42; Lk 22,39–46)
36 Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.«
37 In vzemši s seboj Petra in Zebedejeva dva sina, se začne žalostiti in trepetati groze. 37 S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati.
38 Tedaj jim reče: Žalostna je duša moja do smrti; ostanite tukaj in čujte z menoj. 38 Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!«
39 In odšedši malo dalje, pade na obraz svoj in moli, govoreč: Oče moj, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene; toda ne kakor hočem jaz, ampak kakor ti. 39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.«
40 In pride k učencem in jih najde speče, ter reče Petru: Torej niste mogli ene ure z menoj prečuti? 40 Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj?
41 Čujte in molite, da ne zajdete v izkušnjavo; duh je sicer voljan, ali meso je slabo. 41 Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
42 Zopet odide drugič in moli, govoreč: Oče moj, ako ne more ta kelih iti mimo mene, nego da ga pijem, zgodi se volja tvoja. 42 Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!«
43 In ko se vrne, zopet jih najde speče, bile so jim namreč oči utrujene. 43 Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke.
44 In pustivši jih, odide zopet in moli v tretje, govoreč zopet iste besede. 44 Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami.
45 Potem pride k učencem svojim in jim reče: Spite dalje in počivajte! Glej, ura se je približala, in Sin človekov se izdaja grešnikom v roke. 45 Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Zdaj spite in počivajte! Glejte, približala se je ura, in Sin človekov je izročen v roke grešnikov.
46 Vstanite, pojdimo! Glejte, izdajalec moj je blizu. 46 Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.«
47
26,47–56: Mr 14,43–50; Lk 22,47–53; Jn 18,3–11
In ko je še govoril, glej, pride Juda, eden dvanajsterih, in z njim velika truma z meči in koli od višjih duhovnikov in starešin ljudstva.
Jezusa primejo
(Mr 14,43–50; Lk 22,47–53; Jn 18,3–12)
47 Medtem ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo véliki duhovniki in starešine ljudstva.
48 Izdajalec njegov pa jim je dal znamenje, rekši: Kogar poljubim, ta je: primite ga. 48 Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Tisti je, ki ga bom poljubil; njega primite!«
49 In precej pristopi k Jezusu in reče: Zdrav bodi, učenik! in ga poljubi. 49 In takoj je stopil k Jezusu in rekel: »Pozdravljen, rabi!« in ga poljubil.
50 Jezus mu pa reče: Prijatelj, čemu si prišel! Tedaj pristopijo in polože roke na Jezusa in ga zgrabijo. 50 Jezus pa mu je rekel: »Prijatelj, čemu si prišel?« Tedaj so pristopili, iztegnili roke po Jezusu in ga prijeli.
51 In glej, eden tistih, ki so bili z Jezusom, iztegne roko in izdere meč svoj ter udari hlapca velikega duhovnika in mu odseka uho. 51 In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal uho.
52 Tedaj mu veli Jezus: Vtakni meč svoj na mesto njegovo; kajti vsi, ki primejo za meč, z mečem poginejo. 52 Tedaj mu je Jezus rekel: »Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani.
53 Ali pa meniš, da ne morem prositi Očeta svojega, in poslal bi mi takoj več nego dvanajst legijonov angelov? 53 Ali misliš, da ne morem prositi svojega Očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot dvanajst legij angelov,
54 Kako bi se pa izpolnila pisma, ki pričajo, da mora tako biti? 54 toda kako naj se potem izpolnijo Pisma, da se mora tako zgoditi?«
55
26,55: Lk 19,47; 21,37
V tej uri reče Jezus ljudstvu: Kakor na razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me ujeli! Vsak dan sem sedel pri vas, učeč v templju, in niste me prijeli.
55 Tisto uro je Jezus rekel množicam: »Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedèl v templju in učil, pa me niste prijeli.«
56 Toda vse to se je zgodilo, da se izpolnijo pisma prerokov. Tedaj ga vsi učenci zapusté in pobegnejo. 56 Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila Pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali.
57
26,57–68: Mr 14,53–65; Lk 22,54.55.63–71; Jn 18,12–15.19–24
Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, ga odpeljejo k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismarji in starešine.
Jezus pred vélikim zborom
(Mr 14,53–65; Lk 22,54–55.63–71; Jn 18,13–14.19–24)
57 Ti, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k vélikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine.
58 A Peter gre od daleč za njim do dvora velikega duhovnika in, stopivši noter, sede k služabnikom, da vidi konec. 58 Peter pa je šel od daleč za njim do palače vélikega duhovnika. Stopil je noter in sédel med služabnike, da bi videl konec.
59 Višji duhovnik in ves veliki zbor so pa iskali krivega pričevanja zoper Jezusa, da bi ga izročili smrti,
59 Véliki duhovniki in ves véliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili,
60 a ne najdejo ga, dasi pristopi mnogo lažnivih prič. Naposled pa pristopita dva 60 vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopili dve
61
26,61: Jn 2,19
in rečeta: Ta je rekel: Jaz morem podreti svetišče Božje in ga v treh dneh sezidati.
61 in rekli: »Ta je dejal: ›Božji tempelj morem podreti in ga v treh dneh postaviti.‹«
62 In veliki duhovnik vstane in mu reče: Ne odgovarjaš li ničesar? Kaj pričajo ti zoper tebe? 62 Tedaj je véliki duhovnik vstal in mu rekel: »Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?«
63 Jezus pa je molčal. In veliki duhovnik mu reče: Zaklinjam te pri živem Bogu, povej nam, ali si ti Kristus, Sin Božji? 63 Jezus pa je molčal. Véliki duhovnik mu je tedaj rekel: »Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.«
64
26,64: Dan 7,13
Jezus mu reče: Ti si rekel. Toda pravim vam: Odslej boste videli Sina človekovega, da sedi na desnici moči Božje in da prihaja na nebeških oblakih.
64 Jezus mu je dejal: »Ti sam si rekel. Toda povem vam:
Poslej boste videli Sina človekovega
sedeti na desnici Moči
in priti na oblakih neba.«
65
26,65.66: 3 Mz 24,16
Tedaj raztrga veliki duhovnik oblačila svoja, rekoč: Boga je preklel; kaj nam je še treba prič? Glejte, ravnokar ste slišali kletvino njegovo.
65 Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: »Bogokletje je izrekel! Kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje.
66 Kaj se vam zdi? Oni pa odgovore in reko: Smrti je vreden. 66 Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: »Smrt zasluži!«
67
26,67: Iz 50,6
Tedaj mu pljujejo v obraz in ga bijejo s pestmi; a drugi ga tolčejo po licu,
67 Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali
68 govoreč: Prerokuj nam, Kristus! Kdo je, ki te je udaril? 68 in govorili: »Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril.«
69
26,69–75: Mr 14,66–72; Lk 22,55–62; Jn 18,16–18.25–27
Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Pa pristopi k njemu neka dekla in reče: Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.
Peter zataji Jezusa
(Mr 14,66–72; Lk 22,56–62; Jn 18,15–18.25–27)
69 Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.«
70 On pa zataji pred vsemi, rekoč: Ne vem, kaj praviš. 70 On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.«
71 Ko pa gre ven v vežo, ga ugleda druga in reče tistim, ki so bili tam: Tudi ta je bil z Jezusom Nazarečanom. 71 Ko je šel v vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazarečanom.«
72 In zopet zataji s prisego: Ne poznam tega človeka. 72 Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!«
73 Malo potem pa pristopijo tisti, ki so tu stali, in reko Petru: Resnično, tudi ti si izmed njih, saj te že govorica tvoja izdaja. 73 Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.«
74 Tedaj se začne rotiti in prisegati: Ne poznam tega človeka. In precej zapoje petelin. 74 Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel.
75 In Peter se spomni besede Jezusove, ki mu je bil rekel: Preden petelin zapoje, me zatajiš trikrat. In gre ven in se bridko razjoka. 75 Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 46.537.690, danes: 27.229
Čas izvajanja programa: 0.07s