Guztiak
IZ
Has
Ir
Lb
Zen
Dt
Jos
Epa
1 Sm
2 Sm
1 Erg
2 Erg
Is
Jr
Ez
Os
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Hab
So
Ag
Za
Ml
Sal
Jb
EsZ
Rt
Kt
Koh
Nk
Est
Dn
Esd
Ne
1 Kro
2 Kro
DtKa
EstGr
Jdt
Tb
1 M
2 M
Jkd
Si
Ba
JrGt
DnGr
IB
Mt
Mk
Lk
Jn
Eg
Erm
1 Ko
2 Ko
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Ts
2 Ts
1 Tm
2 Tm
Tt
Flm
Heb
St
1 P
2 P
1 J
2 J
3 J
Ju
Ap
BIBLIJA.net   - Biblia interneten
BIBLI ELKARTEA
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: - .
60 kointzidentziak 60 txataletan

21.1 Erg 16,34
 
Aldi hartan berean, Betelgo Hielek Jeriko berreraiki zuen; oinarriak bota zituenean bere seme zaharrena, Abiram, galdu zuen, eta ateak ezarri zituenean, bere seme gazteena, Segub. Honela bete zuen Jaunak Nun-en seme Josueren bitartez esana.
22.1 Erg 17,7
 
Aldi baten buruan, ordea, agortu egin zen erreka, lurralde hartan ez baitzuen euririk egin.
23.1 Erg 22,48
 
Aldi hartan ez zen erregerik Edomen; gobernari batek egin ohi zuen errege-ordetza.
24.2 Erg 8,22
 
Honela, edomdarrak Judaren agintepetik libratu egin ziren gaur arte. Libna hiria ere aldi hartan bertan libratu zen.
25.2 Erg 9,14
 
Josafaten seme Nimxiren biloba zen Jehu azpilanean hasi zen Joramen kontra. Aldi hartan Joram, israeldar guztiekin, Galaadeko Ramot Siriako errege Hazaelengandik defendatzen ari zen.
26.2 Erg 10,32
 
Aldi hartan, Jauna lurra murrizten hasi zitzaion Israeli; Hazaelek menderatu egin zituen israeldarrak lurraldeko muga guztietan.
27.2 Erg 12,18
 
Aldi hartan, Siriako errege Hazaelek Gat hiriari eraso eta hartu zuen. Ondoren, Jerusalemen kontra jo zuen.
28.2 Erg 16,5
 
Aldi hartan, Siriako errege Retzin eta Israelgo errege Pekah, Ramaliasen semea, Jerusalemen kontra borrokara igo ziren; Akaz setiatu zuten, baina ezin izan zuten hiria hartu.
29.2 Erg 20,12
 
Aldi hartan, Baladanen seme Merodak-Baladan Babiloniako erregeak, Ezekias gaixorik egona zela jakin zuelarik, gutuna eta erregaluak bidali zizkion.
30.2 Erg 24,10
 
Aldi hartan, Babiloniako errege Nabukodonosorren ofizialek Jerusalemen kontra igo eta setiatu egin zuten.
31.Is 39,1
 
Aldi hartan, Baladanen seme Merodak-Baladan Babiloniako erregeak, Ezekias gaixorik egona zela jakin zuelarik, gutuna eta erregaluak bidali zizkion.
32.Jr 8,1
 
Jaunak dio: «Aldi hartan, beren hilobietatik aterako dituzte Judako erregeen hezurrak, buruzagi, apaiz, profeta eta Jerusalemen bizi diren guztien hezurrak,
33.Jr 45,1
 
Josiasen seme Joiakim Judako erregearen laugarren urtean, Neriasen seme Barukek Jeremiasen mezuak idatzi zituen liburuan, honen agindura. Aldi hartan, hauxe esan zion Jeremiasek:
34.So 3,19
 
Hara, aldi hartan, zapaltzen zaituzten guztiak suntsituko ditut. Zaurituak sendatuko ditut, erbesteratuak etxeratuko. Eta ospez eta aipuz beteko ditut lehen lotsa jasan zuten lurralde guztietan.
35.So 3,20
 
Aldi hartan herriratuko zaituztet eta bilduko. Zeuen begiz ikusiko duzue: zuen zoria aldatuko dut, aipagarri eta ospetsu egingo zaituztet lurreko herri guztien artean. Hala diot nik, Jaunak».
36.Dn 10,2
 
«Aldi hartan, ni, Daniel, atsekabeturik egon nintzen hiru astez.
37.Esd 5,1
 
Aldi hartan, bi profeta, Ageo eta Idoren seme Zakarias, Juda eta Jerusalemgo juduei hitz egiten hasi ziren, beren Jaun Israelgo Jainkoaren izenean.
38.1 Kro 15,13
 
Lehenbiziko aldi hartan zuek han ez zinetenez, Jaunak, gure Jainkoak, zigortu egin gintuen, haren erabakiak bete ez genituelako».
39.1 Kro 21,28
 
Aldi hartan ohartu zen David, Jaunak Ornan jebustarraren larrain hartan erantzun ziola, eta sakrifizioak eskaini zizkion.
40.2 Kro 15,5
 
Aldi hartan ez zen bake segururik batetik bestera ibiltzeko, lurralde haietako jende artean nahasmendu handiak baitziren.
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Has(1) Dt(1) Jos(4) Epa(8) 1 Sm(2) 2 Sm(1) 1 Erg(6) 2 Erg(7) Is(1) Jr(2) So(2) Dn(1) Esd(1) 1 Kro(2) 2 Kro(5) EstGr(1) Jdt(2) 1 M(6) 2 M(5) DnGr(1) Eg(1) [Hurrengoa >>]

Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2019-1-11