Svetopisemska družba Slovenije
SVETO PISMO (SSP)
za mobilne naprave

Iskano mesto:
ali  Beseda:

Jozue 15

Judov delež
15
Rodu Judovih sinov po njihovih rodbinah je žreb določil ozemlje proti edómski meji in puščavo Cin proti skrajnemu jugu. Njihova južna meja je potekala od kraja Slanega morja, od rtiča, ki gleda proti Negebu, potem je šla ven južno od vzpona pri Akrabímu, se nadaljevala proti Cinu, se nato vzdignila od Negeba proti Kadeš Barnéi, šla čez Hecrón, se spet vzdignila proti Adárju in se zaobrnila v Karko. Nato je prešla Acmón in prišla ven pri egiptovskem potoku ter se končala pri morju. To je bila zanje južna meja. Meja na vzhodu je bilo Slano morje do ustja Jordana. Meja proti severu pa je šla od morskega jezika pri ustju Jordana. Potem se je meja vzpenjala proti Bet Hogli in šla severno od Bet Arábe. Nato se je meja dvignila do kamna Rubenovega sina Bohana. Od tu se je meja vzpenjala proti Debírju iz ahórske doline in se proti severu obrnila h Gilgálu, nasproti vzpona Adumím, južno od reke. Dalje je šla meja proti vodam En Šemeša in se končala pri En Rogelu. Nato se je vzpenjala po Ge Ben Hinómu na pobočje Jebúsejcev z južne strani, to je Jeruzalema. Dalje se je meja vzdignila do vrha gore, ki je pred Ge Hinómom na zahodu, na koncu doline Rafájevcev proti severu. Z vrha gore je meja zavila k studencu voda Neftóaha in šla pri mestih gore Efróna. Nato je meja zavila v Baálo, to je Kirját Jearím. 10 Od Baále se je meja obrnila proti zahodu h gori Seír, prišla na pobočje gore Jearím proti severu, to je Kesalóna, se spustila v Bet Šemeš in prišla v Timno. 11 Potem je šla meja na pobočje Ekróna proti severu, nato pa je meja zavila proti Šikarónu, in od tam čez goro Baálo ter prišla v Jabneél in se končala pri morju. 12 Zahodna meja je bila Véliko morje. To je bila meja, meja Judovih sinov naokrog, po njihovih rodbinah.
Kaléb zasede svoj delež
13 Na Gospodovo povelje Józuetu je dal Kalébu, Jefunéjevemu sinu, v delež med Judovimi sinovi mesto Anákovega očeta Arbája, to je Hebrón. 14 Kaléb je od tam pregnal tri Anákove sinove: Šešája, Ahimána in Talmája, Anákove potomce. 15 Od ondod je šel nad prebivalce Debírja; Debír pa se je prej imenoval Kirját Sefer. 16 Kaléb je rekel: »Kdor napade Kirját Sefer in ga zavzame, mu bom dal svojo hčer Ahso za ženo.« 17 Zavzel ga je Otniél, Kenázov sin, Kalébov brat. In dal mu je svojo hčer Ahso za ženo. 18 Ko so jo privedli k njemu, ga je vzpodbujala, naj zahteva od njenega očeta polje. Spustila se je z osla in Kaléb ji je rekel: »Kaj ti je?« 19 Rekla je: »Daj mi blagoslov, kajti v južno deželo si me oddal. Daj mi tudi studence vodá!« Dal ji je tedaj studence na višinah in studence v nižinah.
Judova mesta
20 To je dediščina rodu Judovih sinov po njihovih rodbinah. 21 Mesta na koncu ozemlja Judovih sinov proti edómski meji v Negebu pa so bila: Kabceél, Eder, Jagúr, 22 Kina, Dimna, Adáda, 23 Kedeš, Hacór, Jitnán, 24 Zif, Telem, Bealót, 25 Hacór Hadáta, Kerijót Hecrón, to je Hacór; 26 Amám, Šema, Moláda, 27 Hacár Gada, Hešmón, Bet Pelet, 28 Hacár Šuál, Beeršéba, Bizjótja, 29 Baála, Ijím, Ecem, 30 Eltolád, Kesíl, Horma, 31 Ciklág, Madmána, Sansána, 32 Lebaót, Šilhím in En Rimón – skupaj devetindvajset mest z njihovimi vasmi.
33 V Šéfeli: Eštaól, Cora, Ašna, 34 Zanóah, En Ganím, Tapúah, Enájim, 35 Jarmút, Adulám, Sohó, Azéka, 36 Šaarájim, Aditájim, Gedêra in dve ovčji staji – štirinajst mest z njihovimi vasmi;
37 Cenán, Hadáša, Migdál Gad, 38 Dilán, Micpé, Jokteél, 39 Lahíš, Bockát, Eglón, 40 Kabón, Lahmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bet Dagón, Naáma in Makéda – šestnajst mest z njihovimi vasmi;
42 Libna, Eter, Ašán, 43 Jiftáh, Ašna, Necíb, 44 Keíla, Ahzíb in Maréša – devet mest z njihovimi vasmi;
45 Ekrón, z njegovimi naselji in vasmi. 46 Od Ekróna proti morju vsa mesta ob Ašdódu z njihovimi vasmi;
47 Ašdód, njegova naselja in njegove vasi; Gaza, njena naselja in njene vasi tja do egiptovske reke in Vélikega morja, ki je bilo meja.
48 Na pogorju: Šamír, Jatír, Sohó, 49 Dana, Kirját Sana, to je Debír, 50 Anáb, Eštemóa, Aním, 51 Gošen, Holón in Gilo – enajst mest z njihovimi vasmi;
52 Aráb, Duma, Ešán, 53 Janúm, Bet Tapúah, Aféka, 54 Humta, Kirját Arba, to je Hebrón in Ciór – devet mest z njihovimi vasmi;
55 Maón, Karmel, Zif, Juta, 56 Jezreél, Jokdeám, Zanóah, 57 Kajin, Gíbea, Timna – deset mest z njihovimi vasmi;
58 Halhúl, Bet Cur, Gedór, 59 Maarát, Bet Anót, Eltekón – šest mest z njihovimi vasmi;
60 Kirját Báal, to je Kirját Jearím in Raba – dve mesti z njunimi vasmi.
61 V puščavi: Bet Arába, Midín, Seháha, 62 Nibšán, Ir Melah in En Gedi – šest mest z njihovimi vasmi.
63 Jebúsejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu, pa Judovi sinovi niso mogli pregnati; zato Jebusejci prebivajo z Judovimi sinovi v Jeruzalemu do tega dne.
 

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije
Za branje z mobilnika uporabite brezplačno aplikacijo Sveto pismo YouVersion!
 
Stran poganja BIBLIJA.net