Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Seznam kratic

Spodnja tabela vsebuje različne kratice, bolj na desno pa tudi skrajšana imena, ki jih lahko uporabite za posamezno knjigo Svetega pisma.
Kratice lahko vpisujete tudi brez presledkov ali samo z malimi črkami.

Stara zaveza                  
Postava                  
1. Mojzesova knjiga 1 Mz 1 Mojz Gen Gn Ge   Geneza 1 Mojzes Genesis 
2. Mojzesova knjiga 2 Mz 2 Mojz Exo Ex Exod   Eksodus 2 Mojzes Exodus
3. Mojzesova knjiga 3 Mz 3 Mojz Lev Lv Leu   Levitik 3 Mojzes Leviticus
4. Mojzesova knjiga 4 Mz 4 Mojz Num Nm Nu   Numeri 4 Mojzes Numbers
5. Mojzesova knjiga 5 Mz 5 Mojz Deu Dt Deut Deuteronomium Devteronomij 5 Mojzes Deuteronomy
Preroki                  
Zgodnji preroki                  
Jozue Joz Jos Josh Ios     Jozue Joshua  
Sodniki Sod Sodn Jdg Judg Jdc Idc Sodniki Judges  
1. Samuelova knjiga 1 Sam 1 Sa 1 S 1 Sm 1 Rg 1 Regn 1 Samuel    
2. Samuelova knjiga 2 Sam 2 Sa 2 S 2 Sm 2 Rg 2 Regn 2 Samuel    
1. knjiga kraljev 1 Kr 1 Kra 1 Ki   3 Rg 3 Regn 1 Kralj 1 kralji 1 Kings
2. knjiga kraljev 2 Kr 2 Kra 2 Ki   4 Rg 4 Regn 2 Kralj 2 kralji 2 Kings
Poznejši preroki                  
Izaija Iz Izai Is Isa Jes   Izaija Isaiah  
Jeremija Jer Jr Ier       Jeremija Jeremiah  
Ezekiel Ezk Ez Eze Ezek     Ezekiel Ezekijel  
Ozej Oz Ozea Hos Os     Ozej Hosea  
Joel Jl Jol Joel Ioel          
Amos Am Amo Amos            
Abdija Abd Oba Obd Obad Ob   Abdija Obadija Obadiah
Jona Jon Jnh Ion       Jona Jonah  
Mihej Mih Mic Mi Mch Mich   Mihej Miha Micah
Nahum Nah Nam Na       Nahum    
Habakuk Hab           Habakuk Habakkuk  
Sofonija Sof Zep Zeph Zef So Soph Sofonija Zefanija Zephaniah
Agej Ag Hag Hagg Hgg Agg   Agej Hagaj Haggai
Zaharija Zah Zec Zech Zch Za Zach Sach Zaharija Zechariah
Malahija Mal Ml         Malahija Malachi  
Spisi                  
Psalmi Ps Psa PsG       Psalm Psalmi Psalms
Job Job Hi Iob            
Pregovori Prg Preg Pro Prov Pr Prv Prou Pregovori Proverbs
Ruta Rut Ru Rth Rt Ruth   Ruta     
Visoka pesem Vp Sng Song SS Cant Ct VisokaPesem VisokaP Canticles
Pridigar (Kohelet) Prd Prid Prop Ecc Eccl Qoh Ecl Pridigar Ecclesiastes
Žalostinke Žal Lam La Thr     Žalostinke Lamentations  
Estera Est Ester Esth       Estera Esther  
Daniel Dan Da Dn       Daniel Danijel  
Ezra Ezr Ezdr Esr 1 Ezr 1 Esr   Ezra Ezdra  
Nehemija Neh Ne 2 Ezr 2 Esr     Nehemija Nehemiah  
1. kroniška knjiga 1 Krn 1 Kron 1 Let 1 Ch 1 Chron 1 Chr 1 kroniška 1 Letopisi 1 Chronicles
2. kroniška knjiga 2 Krn 2 Kron 2 Let 2 Ch 2 Chron 2 Chr 2 kroniška 2 Letopisi 2 Chronicles
Devterokanonične knjige                  
Estera (grška) EstG EstD EsthGr EsG AddEsth Estera(gr) Estera(grška) Esther(gr) Esther(Greek)
Judita Jdt Jdth Idt       Judita Judith  
Tobit Tob Tb         Tobit Tobija  
1. knjiga Makabejcev 1 Mkb 1 Mak 1 Mc 1 Mac 1 Macc 1 Mcc 1 Ma 1 Makabejci 1 Maccabees
2. knjiga Makabejcev 2 Mkb 2 Mak 2 Mc 2 Mac 2 Macc 2 Mcc 2 Ma 2 Makabejci 2 Maccabees
Knjiga modrosti Mdr Modr Wis Wisd Sap   Modrost Wisdom  
Sirah Sir           Sirah Sirach Ecclesiasticus
Baruh Bar           Baruh Baruch  
Jeremijevo pismo JerP LJe LJer LetJer EpJer EpistJer JeremijevoP JeremijevoPismo  
Dodatki (grški) k Danielu DanD PrAzar SongTh S3Y SongThr AddDan DanAdd Daniel(dodatki) Daniel(Additions)
Nova zaveza                  
Evangelij po Mateju Mt Mat Matt       Matej Matevž Matthew
Evangelij po Marku Mr Mar Mrk Mk Mc   Marko   Mark
Evangelij po Luku Lk Luk Lc L     Luka Lukež Luke
Evangelij po Janezu Jn Jan Jhn J Io   Janez   John
Apostolska dela Apd Dej DejAp Act Ac   Dela Dejanja Acts
Pismo Rimljanom Rim Rimlj Rom Ro Rm R Rimljanom Romans  
1. pismo Korinčanom 1 Kor 1 Cor 1 Co 1 Ko 1 K   1 Korinčanom 1 Corinthians  
2. pismo Korinčanom 2 Kor 2 Cor 2 Co 2 Ko 2 K   2 Korinčanom 2 Corinthians  
Pismo Galačanom Gal G         Galačanom Galatians  
Pismo Efežanom Ef Efež Eph E     Efežanom Ephesians  
Pismo Filipljanom Flp Filip Php Ph Phil   Filipljanom Philippians  
Pismo Kološanom Kol Col         Kološanom Colossians  
1. pismo Tesaloničanom 1 Tes 1 Sol 1 Th 1 Thess     1 Tesaloničanom 1 Thessalonians  
2. pismo Tesaloničanom 2 Tes 2 Sol 2 Th 2 Thess     2 Tesaloničanom 2 Thessalonians  
1. pismo Timoteju 1 Tim 1 Ti 1 T       1 Timoteju 1 Timothy  
2. pismo Timoteju 2 Tim 2 Ti 2 T       2 Timoteju 2 Timothy  
Pismo Titu Tit Tt         Titu Titus  
Pismo Filemonu Flm Filem Phm Phlm Philem   Filemonu Philemon  
Pismo Hebrejcem Heb Hebr Hbr H     Hebrejcem Hebrews  
Jakobovo pismo Jak Jas Jam Jc Iac   Jakob James  
1. Petrovo pismo 1 Pt 1 Pet 1 Pe 1 P     1 Peter    
2. Petrovo pismo 2 Pt 2 Pet 2 Pe 2 P     2 Peter    
1. Janezovo pismo 1 Jn 1 Jan 1 J 1 Io     1 Janez 1 John  
2. Janezovo pismo 2 Jn 2 Jan 2 J 2 Io     2 Janez 2 John  
3. Janezovo pismo 3 Jn 3 Jan 3 J 3 Io     3 Janez 3 John  
Judovo pismo Jud Juda Jude Jd Iud        
Razodetje (Apokalipsa) Raz Rev Ap Apc Apoc   Razodetje Apokalipsa Revelation
Dodatne knjige (iz drugih prevodov SP)                  
Dodatki k Esterini knjigi EstG EstD EsthGr EsG AddEsth Estera(gr) Estera(grška) Esther(gr) Esther(Greek)
Azarjájeva molitev / Hvalnica treh mladeničev DanD PrAzar S3Y SongTh SongThr AddDan DanAdd Daniel(dodatki) Daniel(Additions)
Suzana Suz Sus         Suzana Susanna  
Bel in zmaj Bel BelDr         Zmaj Dragon  
Manasejeva molitev Man PrMan OrMan     Manase Manasse Manasses PrManasses
1. Ezdrova knjiga 1 Esd 3 Esr 3 Ezr       3 Ezra 1 Esdras 1 Ezdra
2. Ezdrova knjiga 2 Esd 4 Esr 4 Ezr       4 Ezra 2 Esdras 2 Ezdra
Psalm 151 Ps151           Psalm151    
Pismo Laodikejcem Lao Laod         Laodikejcem Laodiceans  

 


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats