Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. Janezovo pismo 4

1. Janezovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Božji duh in antikristov duh
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo v svet. Božjega duha spoznavate po tem: vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga; noben duh, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga. To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride, zdaj pa že je v svetu. Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu. Oni so od sveta. Zato govorijo iz sveta in svet jih posluša. Mi pa smo od Boga in vsak, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša. Po tem spoznavamo duha resnice in duha blodnje.
Bog je ljubezen
Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. 10 Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. 11 Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. 12 Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna.
13 Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: dal nam je od svojega Duha. 14 In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. 15 Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. 16 Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo.
Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. 17 Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe, kajti kakor biva On, tako bivamo tudi mi na tem svetu. 18 V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. 19 Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. 20 Če kdo pravi: »Ljubim Boga,« pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. 21 In od njega imamo to zapoved: Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata.

Ezra 1-2

Ezra :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EZRA
I. VZPOSTAVITEV BOGOSLUŽJA V JERUZALEMU
Kirov odlok in obnova templja
(2 Krn 36,22–23)
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V prvem letu perzijskega kralja Kira je GOSPOD – da se je izpolnila GOSPODOVA beseda iz Jeremijevih ust – obudil duha perzijskega kralja Kira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil:
»Tako govori perzijski kralj Kir: Vsa kraljestva na zemlji mi je dal GOSPOD, Bog nebes, in mi naročil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji. Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva, naj bo z njim njegov Bog. Naj gre v Jeruzalem, ki je v Judeji, in naj zida hišo GOSPODA, Izraelovega Boga. On je Bog, ki biva v Jeruzalemu. Ves ostanek na katerem koli kraju, kjer so ti ljudje prebivali kot tujci, naj možje tistega kraja podprejo s srebrom, z zlatom, dobrinami in živino kakor tudi s prostovoljnimi darovi za hišo Boga, ki biva v Jeruzalemu.«
Tedaj so vstali družinski poglavarji iz Juda in Benjamina, duhovniki in leviti: vsi, v katerih je Bog obudil njih duha, da pojdejo in pozidajo GOSPODOVO hišo, ki je v Jeruzalemu. Vsi njihovi sosedje so jim okrepili roke s srebrnimi predmeti, z zlatom, dobrinami, živino in dragocenostmi. Poleg tega pa je vsak tudi daroval še kaj zraven. Kralj Kir je dal prinesti tudi predmete GOSPODOVE hiše, ki jih je bil iz Jeruzalema prinesel Nebukadnezar in jih položil v hišo svojih bogov. Perzijski kralj Kir jih je dal prinesti po zakladničarju Mitridátu ter jih izročil Šešbacárju, Judovemu knezu. To je njihovo število: trideset zlatih čaš, tisoč srebrnih čaš, devetindvajset nožev, 10 trideset zlatih posod, štiristo deset srebrnih posod druge vrste in tisoč drugih predmetov. 11 Vseh zlatih in srebrnih predmetov je bilo pet tisoč štiristo. Vse te je Šešbacár vzel s seboj, ko so se izgnanci vračali iz Babilona v Jeruzalem.
Popis tistih, ki so se vrnili v Jeruzalem
(Neh 7,6–72)
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To pa so sinovi pokrajine, ki so se vrnili iz ujetništva in jih je v izgnanstvo v Babilon odpeljal babilonski kralj Nebukadnezar. Vrnili so se v Jeruzalem in v Judejo, vsak v svoje mesto. Prišli so z Zerubabélom, Ješúom, Nehemijem, Serajájem, Reelajájem, Mordohajem, Bilšánom, Mispéretom, Bigvájem, Rehúmom in Baanájem.
Število mož Izraelovega ljudstva je tole: Paróševih sinov dva tisoč sto dvainsedemdeset; Šefatjájevih sinov tristo dvainsedemdeset; Aráhovih sinov sedemsto petinsedemdeset; Pahat Moábovih sinov, to je Ješúovih in Joábovih sinov, dva tisoč osemsto dvanajst; Elámovih sinov tisoč dvesto štiriinpetdeset; Zatújevih sinov devetsto petinštirideset; Zakájevih sinov sedemsto šestdeset; 10 Baníjevih sinov šeststo dvainštirideset; 11 Bebájevih sinov šeststo triindvajset; 12 Azgádovih sinov tisoč dvesto dvaindvajset; 13 Adonikámovih sinov šeststo šestinšestdeset; 14 Bigvájevih sinov dva tisoč šestinpetdeset; 15 Adínovih sinov štiristo štiriinpetdeset; 16 Atêrjevih, to je Ezekíjevih sinov, osemindevetdeset; 17 Becájevih sinov tristo triindvajset; 18 Jorájevih sinov sto dvanajst; 19 Hašúmovih sinov dvesto triindvajset; 20 Gibárjevih sinov petindevetdeset. 21 Sinov iz Betlehema je bilo sto triindvajset; 22 mož iz Netófe šestinpetdeset; 23 mož iz Anatóta sto osemindvajset; 24 sinov iz Azmáveta dvainštirideset; 25 sinov iz Kirját Jearíma, Kefíre in Beeróta sedemsto triinštirideset; 26 sinov iz Rame in Gebe šeststo enaindvajset; 27 mož iz Mihmása sto dvaindvajset; 28 mož iz Betela in Aja dvesto triindvajset. 29 Sinov iz Nebója dvainpetdeset; 30 sinov iz Magbíša sto šestinpetdeset; 31 sinov iz drugega Eláma tisoč dvesto štiriinpetdeset; 32 sinov iz Haríma tristo dvajset; 33 sinov iz Loda, Hadída in Onója sedemsto petindvajset; 34 sinov iz Jerihe tristo petinštirideset; 35 sinov iz Senaája pa je bilo tri tisoč šeststo trideset.
36 Duhovniki: Jedajájevih sinov iz Ješúove hiše devetsto triinsedemdeset; 37 Imêrjevih sinov tisoč dvainpetdeset; 38 Pašhúrjevih sinov tisoč dvesto sedeminštirideset; 39 Harímovih sinov tisoč sedemnajst.
40 Leviti: Ješúovih in Kadmiélovih, to je Hodavjájevih sinov štiriinsedemdeset. 41 Pevci: Asáfovih sinov sto osemindvajset. 42 Sinovi vratarjev: Šalúmovih, Atêrjevih, Talmónovih, Akúbovih, Hatitájevih in Šobájevih sinov, vseh skupaj sto devetintrideset.
43 Služitelji: Cihájevi sinovi, Hasufájevi sinovi, Tabaótovi sinovi, 44 Kerósovi sinovi, Siájevi sinovi, Padónovi sinovi, 45 Lebanájevi sinovi, Hagabájevi sinovi, Akúbovi sinovi, 46 Hagábovi sinovi, Salmájevi sinovi, Hanánovi sinovi, 47 Gidélovi sinovi, Gaharjevi sinovi, Reajájevi sinovi, 48 Recínovi sinovi, Nekodájevi sinovi, Gazámovi sinovi, 49 Uzájevi sinovi, Paséahovi sinovi, Besájevi sinovi, 50 Asnájevi sinovi, sinovi Meunéjcev, sinovi Nefuséjcev, 51 Bakbúkovi sinovi, Hakufájevi sinovi, Harhúrjevi sinovi, 52 Baclútovi sinovi, Mehidájevi sinovi, Haršájevi sinovi, 53 Barkósovi sinovi, Siserájevi sinovi, Temahovi sinovi, 54 Necíahovi sinovi in Hatifájevi sinovi.
55 Sinovi Salomonovih služabnikov: Sotájevi sinovi, Soféretovi sinovi, Perudájevi sinovi, 56 Jaalájevi sinovi, Darkónovi sinovi, Gidélovi sinovi, 57 Šefatjájevi sinovi, Hatílovi sinovi, Pohêret Cebájimovi sinovi in Amíjevi sinovi.
58 Vseh služiteljev in sinov Salomonovih služabnikov je bilo tristo dvaindevetdeset.
59 Ti, ki so prišli iz Tel Melaha, Tel Harše, Kerúb Adóna in Imêrja ter niso mogli dokazati izvora hiše svojega očeta in da je njihova rodbina izraelska, pa so bili: 60 Delajájevi sinovi, Tobijevi sinovi in Nekodájevi sinovi, šeststo dvainpetdeset oseb. 61 Med sinovi duhovnikov: Habajájevi sinovi, Kocovi sinovi in Barzilájevi sinovi; Barziláj si je vzel ženo izmed hčera Gileádca Barzilája in bil poimenovan z njihovim imenom. 62 Ti so iskali svoj rodovniški seznam, in ker ga niso našli, so jih izločili iz duhovništva. 63 Upravnik jim je rekel, naj ne jedo od presvetega, dokler ne vstane duhovnik z urímom in tumímom.
64 Vsega zbora je bilo dvainštirideset tisoč tristo šestdeset oseb, 65 poleg njihovih hlapcev in dekel, ki jih je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset. Poleg njih je bilo še dvesto pevcev in pevk. 66 Njihovih konj je bilo sedemsto šestintrideset, njihovih mezgov dvesto petinštirideset, 67 njihovih kamel štiristo petintrideset in njihovih oslov šest tisoč sedemsto dvajset.
68 Nekateri od družinskih poglavarjev so ob prihodu v GOSPODOVO hišo v Jeruzalemu velikodušno prispevali za Božjo hišo, da bi jo postavili na njenem mestu. 69 Po svojih možnostih so darovali v stavbni sklad enainšestdeset tisoč drahem zlata, pet tisoč min srebra ter sto duhovniških oblačil.
70 Nato so se duhovniki, leviti, del ljudstva, pevci, vratarji in služitelji naselili po svojih mestih in ves Izrael je bil v svojih mestih.

Psalmi 91

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 91 (90)
Zatočišče pod Božjimi perutmi
91 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti, ki stanuje v skrivališču Najvišjega,
ki prenočuje v senci Mogočnega,
pravi GOSPODU: »Moje zatočišče in moja trdnjava,
moj Bog, ki vanj zaupam.«

Zares, on te bo rešil iz ptičarjeve zanke,
pred pogubno kugo.
S svojimi krili te pokrije,
pod njegove peruti se zatečeš;
ščit in oklep sta njegova zvestoba.
Ne boš se bal nočne strahote,
ne puščice, ki leti podnevi,
tudi ne kuge, ki hodi v temi,
ne žela, ki pustoši opoldne.

Naj jih pade tisoč na tvoji strani,
deset tisoč na tvoji desnici,
tebi se to ne bo približalo.
Samo s svojimi očmi boš gledal,
pa boš videl plačilo krivičnikov.
Zares, ti, GOSPOD, si moje zatočišče,
Najvišjega si postavil za svoje prebivališče;
10 ne bo te zadela nesreča,
udarec se ne bo približal tvojemu šotoru.

11 Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
12 Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
13 Čez leva in gada boš stopal,
poteptal boš mladega leva in morsko pošast.

14 Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi,
branil ga bom, ker spoznava moje ime.
15 Kliče me, pa ga uslišim,
z njim sem, ko je v stiski,
rešim ga in mu izkažem čast.
16 Z dolgostjo dni ga nasitim,
pokazal mu bom svoje rešenje.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.351, danes: 7.586
Čas izvajanja programa: 0.06s