Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netSeznam kratic

Spodnja tabela vsebuje skrajšana imena in najpomembnejše kratice, ki jih pri iskanju mesta lahko uporabite za posamezno knjigo Svetega pisma.
Kratice lahko vpisujete tudi brez presledkov ali samo z malimi črkami.
Imen knjig, ki so izpisana ležeče, pri iskanju ne morete uporabiti; namesto njih uporabljajte kratice, ki so navedene poleg njih.

Spodnji seznam kratic je samo izbor, prilagojen potrebam slovenskih uporabnikov. Če želite seznam vseh kratic, ki jih program prepoznava, kliknite tukaj (stran je v angleškem jeziku).

STARA ZAVEZA
Postava
1 Mojzes 1 Mz 1 Mojz Geneza Gen
2 Mojzes 2 Mz 2 Mojz Eksodus Ex
3 Mojzes 3 Mz 3 Mojz Levitik Lev
4 Mojzes 4 Mz 4 Mojz Numeri Num
5 Mojzes 5 Mz 5 Mojz Devteronomij Deut
Preroki
   Zgodnji preroki 
Jozue Joz      
Sodniki Sod Sodn    
1 Samuel 1 Sam 1 Sa 1 Sm 1 S
2 Samuel 2 Sam 2 Sa 2 Sm 2 S
1 kralji 1 Kr 1 Kra 1 Kralj  
2 kralji 2 Kr 2 Kra 2 Kralj  
   Poznejši preroki
Izaija Iz Izai    
Jeremija Jer Jr    
Ezekiel Ezk Ez Ezekijel Ezek
Ozej Oz Ozea    
Joel Jl Jol    
Amos Am Amo    
Abdija Abd Ab Obadija Obad
Jona Jon      
Mihej Mih Mi Miha  
Nahum Nah Nam Na  
Habakuk Hab Ha    
Sofonija Sof So Zefanija Zef
Agej Ag Hag Hagaj  
Zaharija Zah Za    
Malahija Mal Ml    
Spisi 
Psalmi Ps Psa Psalm  
Job Jb Jb    
Pregovori Prg Preg Pr  
Ruta Rut Ru Rt  
Visoka pesem Vp VisokaP VisokaPesem  
Pridigar Prd Prid Kohelet Prop
Žalostinke Žal      
Estera Est Ester    
Daniel Dan Da Danijel Dn
Ezra Ezr Ezdr Ezdra  
Nehemija Neh Ne    
1 kroniška 1 Krn 1 Kron 1 Letopisi 1 Let
2 kroniška 2 Krn 2 Kron 2 Letopisi 2 Let
Devterokanonične knjige
Estera (grška) EstG EsG Estera(grška) Estera(gr)
Judita Jdt Judit    
Tobit Tob Tb Tobija  
1 Makabejci 1 Mkb 1 Mak 1 Ma 1 M
2 Makabejci 2 Mkb 2 Mak 2 Ma 2 M
Knjiga modrosti Mdr Modr    
Sirah Sir Si    
Baruh Bar Ba    
Jeremijevo pismo JerP LJe JeremijevoP  
Dodatki (grški)
k Danielu
DanD Az Daniel(dodatki)  
NOVA ZAVEZA
Matej Mt Mat Matevž  
Marko Mr Mar Mrk Mk
Luka Lk Luk Lukež L
Janez Jn Jan J  
Apostolska dela Apd Dela Dejanja Dej
Rimljanom Rim Rimlj Rm R
1 Korinčanom 1 Kor 1 Ko 1 K  
2 Korinčanom 2 Kor 2 Ko 2 K  
Galačanom Gal Ga G  
Efežanom Ef Efež E  
Filipljanom Flp Filip Fil  
Kološanom Kol      
1 Tesaloničanom 1 Tes 1 Sol    
2 Tesaloničanom 2 Tes 2 Sol    
1 Timoteju 1 Tim 1 Ti 1 Tm 1 T 
2 Timoteju 2 Tim 2 Ti 2 Tm 2 T 
Titu Tit Tt    
Filemonu Flm Filem Filemon  Film
Hebrejcem Heb Hebr He H
Jakob Jak Ja    
1 Peter 1 Pt 1 Pet 1 Petr 1 P
2 Peter 2 Pt 2 Pet 2 Petr 2 P
1 Janez 1 Jn 1 Jan 1 J  
2 Janez 2 Jn 2 Jan 2 J  
3 Janez 3 Jn 3 Jan 3 J  
Juda Jud Jd    
Razodetje Raz Ap Apokalipsa Apok
Dodatne knjige (iz drugih prevodov SP)
Dodatki k 
Esterini knjigi
EstD EstG EstGr AddEsth
Azarjájeva molitev /
Hvalnica treh 
mladeničev
Az DanD Daniel(dodatki) AddDan
Suzana Suz Sus Suzana  
Bel in zmaj Bel Zmaj BelDr  
Manasejeva molitev Man PrMan Manase OrMan
1. Ezdrova knjiga 1 Esd 3 Esr 3 Ezra 1 Ezdra
2. Ezdrova knjiga 2 Esd 4 Esr 4 Ezra 2 Ezdra
Psalm 151 Ps151      
Pismo Laodikejcem Lao Laod Laodikejcem  
Psalterium
iuxta Hebraeos
PsH PsHeb PsalmiH PsalmH

 


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije