Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 19,1-20

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel v Efezu
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,« so odvrnili učenci. In vprašal jih je: »Kako ste bili tedaj krščeni?« »Z Janezovim krstom,« so odgovorili. Pavel pa je rekel: »Janez je krščeval s krstom spreobrnjenja in ljudstvu govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa.« Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so z darom jezikov in prerokovali. Bilo je vsega skupaj kakih dvanajst mož.
Nato je šel v shodnico, tam je kake tri mesece pogumno govoril, razpravljal in jih prepričeval o Božjem kraljestvu. Toda nekateri so se zakrknili in se niso dali prepričati, temveč so pred množico sramotili Pot. Tedaj jim je Pavel obrnil hrbet in odpeljal učence ter dan za dnem razpravljal v Tiránovi šoli. 10 To je trajalo dve leti, tako da so vsi, ki so prebivali v Aziji, Judje in Grki, lahko slišali Gospodovo besedo.
Skevájevi sinovi
11 Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, 12 tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali. 13 Tudi nekateri Judje, ki so hodili naokrog in izganjali hudobne duhove, so poskušali pri zarotitvah klicati ime Gospoda Jezusa. Govorili so: »Zaklinjam vas pri Jezusu, ki ga oznanja Pavel.« 14 Neki Skevá, ki je bil judovski véliki duhovnik, je imel sedem sinov; tudi ti so to delali. 15 Toda hudobni duh jim je odgovoril: »Jezusa poznam in tudi za Pavla vem. Kdo pa ste vi?« 16 In človek, v katerem je bil hudobni duh, je planil nanje, jih vse obvladal in potolkel, tako da so goli in ranjeni zbežali iz njegove hiše. 17 To se je razvedelo med vsemi Judi in Grki, ki so prebivali v Efezu; vse je obšla velika groza in poveličevali so ime Gospoda Jezusa. 18 Prihajalo je veliko verujočih, ki so javno priznavali svoja dejanja. 19 Številni med temi, ki so se pečali z vražarstvom, so znesli knjige na kup in jih javno sežgali. Preračunali so njihovo ceno in ugotovili, da so bile vredne petdeset tisoč srebrnikov. 20 Tako je Gospodova beseda v môči rastla in se krepila.

Sodniki 10,1-11,28

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sodnik Tolá
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Za Abimélehom je vstal Tolá, sin Puvája, sinú Dodája, mož iz Isahárja, da bi rešil Izraela. Prebival je v Šamíru na Efrájimskem pogorju. Sodil je Izraelu triindvajset let; potem je umrl in je bil pokopan v Šamíru.
Sodnik Jaír
Za njim je vstal Gileádec Jaír in sodil Izraelu dvaindvajset let. Imel je trideset sinov, ki so jezdili na tridesetih osličkih in imeli trideset mest. Do tega dne se mesta imenujejo Jaírove vasi, ki so v gileádski deželi. Potem je Jaír umrl in je bil pokopan v Kamónu.
Amónci stiskajo Izraelce
Izraelovi sinovi so spet delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Služili so Báalom in Astartam, bogovom Aráma, bogovom Sidóna, bogovom Moába, bogovom Amónovih sinov in bogovom Filistejcev. GOSPODA pa so zapustili in mu niso služili. Tedaj se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in izročil jih je v roke Filistejcev in v roke Amónovih sinov. Stiskali in zatirali so Izraelove sinove v tistem letu in tako celih osemnajst let vse Izraelove sinove, ki so bivali onkraj Jordana v deželi Amoréjcev, ki je v Gileádu. Amónovi sinovi so šli čez Jordan, da bi se bojevali tudi z Judom, Benjaminom in Efrájimovo hišo. Silno so stiskali Izraela.
10 Tedaj so Izraelovi sinovi klicali h GOSPODU in rekli: »Grešili smo proti tebi. Zapustili smo svojega Boga in služili Báalom.« 11 GOSPOD pa je rekel Izraelovim sinovom: »Mar nisem jaz premagal Egipčanov, Amoréjcev, Amónovih sinov, 12 Filistejcev, Sidóncev, Amalečanov in Maóncev, ko so vas stiskali? Klicali ste k meni in rešil sem vas iz njihovih rok. 13 Ker pa ste me zapustili in služili drugim bogovom, vas odslej ne bom več reševal. 14 Pojdite in kličite k bogovom, ki ste si jih izvolili! Ti naj vas rešujejo v času vaše stiske.« 15 Izraelovi sinovi pa so rekli GOSPODU: »Grešili smo. Stori z nami povsem, kakor je dobro v tvojih očeh! Toda prosimo te, reši nas ta dan!« 16 In odpravili so iz svoje srede tuje bogove in služili GOSPODU. In njegovo srce ni moglo več odlašati zaradi Izraelove bede.
17 Amónovi sinovi so bili vpoklicani in so se utaborili v Gileádu; Izraelovi sinovi so se zbrali in utaborili v Micpi. 18 Ljudstvo in gileádski knezi so rekli drug drugemu: »Kdo je mož, ki bo začel vojno proti Amónovim sinovom? Ta bodi poglavar vsem gileádskim prebivalcem.«
Bog pokliče Jefteja
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gileádec Jefte je bil močan junak. Bil je sin vlačuge. Jeftejev oče pa je bil Gileád. Tudi Gileádova žena je rodila sinove. Ko so ženini sinovi odrasli, so preganjali Jefteja in mu rekli: »Ne moreš imeti deleža v hiši našega očeta, ker si sin druge ženske.« Tedaj je Jefte pobegnil pred svojimi brati in se naselil v deželi Tob. Ob njem pa so se zbirali malopridni možje in hodili z njim.
Čez nekaj dni pa so Amónovi sinovi začeli vojno z Izraelom. Ko so se Amónovi sinovi bojevali proti Izraelu, so gileádski starešine odšli po Jefteja, da bi ga odpeljali iz dežele Tob. Rekli so Jefteju: »Pridi in nam bodi vodja, pa se bomo bojevali zoper Amónove sinove.« Jefte je tedaj rekel gileádskim starešinam: »Ali me niste prav vi zasovražili in me izgnali iz hiše mojega očeta? Zakaj zdaj, ko ste v stiski, hodite k meni?« Gileádski starešine so rekli Jefteju: »Zato se zdaj obračamo nate; če boš šel z nami in se bojeval proti Amónovim sinovom, boš poglavar nam in vsem gileádskim prebivalcem.« Jefte je rekel gileádskim starešinam: »Če me odvedete nazaj, da se bom bojeval proti Amónovim sinovom in mi jih GOSPOD izroči, bom res vaš poglavar?« 10 Gileádski starešine so Jefteju rekli: »GOSPOD bo priča med nami, če ne bomo storili po tvoji besedi.« 11 Tedaj je šel Jefte z gileádskimi starešinami, ljudstvo pa ga je postavilo za poglavarja in vodjo nad seboj. In Jefte je vse svoje zadeve govoril pred GOSPODOM v Micpi.
Jefte se pogaja z Amónci
12 Nato je Jefte poslal h kralju Amónovih sinov glasnike in je rekel: »Kaj je meni in tebi, da si prišel nadme, da se vojskuješ v moji deželi?« 13 Kralj Amónovih sinov je rekel Jeftejevim glasnikom: »Ko je šel Izrael iz Egipta, se je polastil moje dežele od Arnóna do Jabóka in Jordana. Zdaj jo torej vrni v miru!« 14 Jefte je drugič poslal glasnike h kralju Amónovih sinov. 15 Rekel mu je: »Tako govori Jefte: Izrael ni zavzel moábske dežele in dežele Amónovih sinov. 16 Ko so šli iz Egipta, je Izrael šel po puščavi do Trstičnega morja in potem prišel v Kadeš. 17 Tedaj je Izrael poslal k edómskemu kralju glasnike, ki so rekli: ›Naj gremo, prosim, skozi tvojo deželo.‹ Toda edómski kralj ni hotel poslušati. Tudi k moábskemu kralju jih je poslal, pa ta ni dovolil. Tako je Izrael ostal v Kadešu. 18 Hodil je po puščavi, obšel edómsko deželo in moábsko deželo in prišel z vzhodne strani do moábske dežele. Utaborili so se onkraj Arnóna in niso prestopili moábske meje, kajti moábska meja je bil Arnón. 19 Potem je Izrael poslal glasnike k Sihónu, kralju Amoréjcev, kralju v Hešbónu. Izrael mu je rekel: ›Naj grem, prosim, skozi tvojo deželo, do svojega kraja.‹ 20 Sihón pa ni zaupal Izraelu, da bi prestopil njegovo mejo, ampak je Sihón zbral vse svoje ljudstvo in se utaboril v Jahacu in se bojeval z Izraelom. 21 GOSPOD, Izraelov Bog, pa je dal Sihóna in vse njegovo ljudstvo Izraelu v roke. Porazili so jih in Izrael je zasedel vso deželo Amoréjcev in tisto deželo naselil. 22 Zavzeli so vse ozemlje Amoréjcev od Arnóna do Jabóka in od puščave do Jordana. 23 In tako je GOSPOD, Izraelov Bog, izgnal Amoréjce pred svojim ljudstvom Izraelom; ti pa ga hočeš izgnati. 24 Ali ni tvoja last vse, kar ti je izročil tvoj bog Kemoš? Vse pa, kar je dal nam v posest GOSPOD, naš Bog, je naša last. 25 Si mar ti zdaj boljši od Baláka, Cipórjevega sina, moábskega kralja? Se je mar on prepiral z Izraelom ali vojskoval z njim? 26 Odkar Izrael prebiva v Hešbónu in njegovih utrdbah, v Aroêrju in njegovih utrdbah in v vseh mestih ob Arnónu, tristo let, zakaj si jih niste izbojevali v tem času? 27 Jaz se torej nisem pregrešil zoper tebe, ti pa mi delaš húdo, da se vojskuješ proti meni. GOSPOD, ki je sodnik, naj danes razsodi med Izraelovimi sinovi in Amónovimi sinovi.« 28 Kralj Amónovih sinov pa ni poslušal Jeftejevega sporočila, ki mu ga je poslal.

Job 38,39-40,2

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Divje živali
39 Mar ti loviš plen za levinjo
in tešiš lakoto levičem,
40 ko ležijo v brlogih,
čepijo na preži v goščavi?
41 Kdo pripravlja plen za krokarja,
ko njegovi mladiči vpijejo k Bogu
in omahujejo brez hrane?
39 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Veš za čas, ko kotijo divje koze,
nadziraš porodne bolečine košut?
Šteješ mesece njihove brejosti,
veš za čas, kdaj bodo povrgle?
Sključijo se, skotijo svoje mladiče,
rešijo se svojih bolečin.
Njihovi mladiči se krepijo in rastejo na prostem,
odhajajo in se ne vračajo več k njim.

Kdo je dal hitremu oslu prostost,
kdo je razvezal vezi divjemu oslu,
ki sem mu dal puščavo za dom,
solnato pokrajino za bivališče?
Smeje se mestnemu vrvenju,
ne sliši gonjačevega vpitja.
Za svojo pašo raziskuje gore,
stika za vsako zelenjavo.

Ti bo divji vol hotel služiti,
prenočevati pri tvojih jaslih?
10 Boš divjega vola z vrvjo prisilil v razor,
bo vlekel za teboj brazdo po dolini?
11 Mu boš zaupal, ker je silno močan,
in mu prepustil svoj pridelek?
12 Mu boš verjel, da bo šel domov,
pripeljal tvoj posevek na mlatišče?

13 Nojeva perut je vesela,
ker je život usmiljen in bojevit,
14 saj prepušča zemlji svoja jajca
in jih greje na tleh.
15 Pozablja, da jih lahko stre noga,
zdrobi divja žival.
16 Trdo ravna s svojimi mladiči,
kakor da bi ne bili njegovi,
ni ga strah, da bo njegov trud zaman.
17 Kajti Bog mu je odrekel modrost,
razsodnosti mu ni dodelil.
18 V trenutku, ko se požene v višino,
zasmehuje konja in njegovega jezdeca.

19 Si ti podelil konju moč,
odel njegov vrat z grivo?
20 Mu ti daješ, da skače kakor kobilica?
Njegovo silno rezgetanje zbuja grozo.
21 S kopitom koplje in se veseli,
silen gre orožju nasproti.
22 Zaničuje strah in se ne plaši,
meču se ne izmika.
23 Na njem rožlja tulec,
bliskata se sulica in kopje.
24 V drgetu in razburjenju požira tla,
ne stoji pri miru, kadar se oglasi rog.
25 Kolikorkrat se oglasi rog, zahrže: Huj!
Že od daleč voha bitko,
klicanje poveljnikov in bojni krik.

26 Ali sokol po tvoji pameti postane goden,
razpenja svoje peruti proti jugu?

27 Se orel na tvoje povelje vzdiguje visoko,
da si napravi gnezdo v višavi?
28 V skalah prebiva in prenočuje,
na skalnem zobu v zaklonišču.
29 Od tam si išče hrano,
daleč vidijo njegove oči.
30 Njegovi mladiči hlepijo po krvi,
kjer so trupla, tam je on.
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je GOSPOD spregovoril Jobu in rekel:
»Se bo nasprotovalec še prepiral z Mogočnim?
Kdor obtožuje Boga, naj odgovori!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.191, danes: 14.648
Čas izvajanja programa: 0.05s