Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 8

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Véliki duhovnik nove in popolne zaveze
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poglavitno pri tem, o čemer govorimo, pa je tole: takšnega vélikega duhovnika imamo, ki je sédel na desno prestola veličastja v nebesih in je služabnik svetišča in resničnega šotora, katerega je postavil Gospod in ne človek. Vsak véliki duhovnik je namreč postavljen zato, da daruje daritve in žrtve. Zato mora tudi naš imeti kaj, kar bo daroval. Ko bi bil torej na zemlji, niti ne bi bil duhovnik, ker so tu že taki, ki darujejo darove v skladu s postavo. Toda ti služijo le prispodobi in senci tega, kar je v nebesih, kakor je bilo pač rečeno Mojzesu, ko je nameraval postaviti šotor: Glej, pravi, da boš naredil vse po podobi, ki ti je bila pokazana na gori! Dobil je torej toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, take, ki je vzpostavljena na boljših obljubah.
Ko bi bila namreč tista prva brez graje, ne bi iskali prostora za drugo. Tako pa jih graja in pravi:
Glej, pridejo dnevi, govori Gospod,
ko bom z Izraelovo hišo in z Judovo hišo
sklenil novo zavezo;
ne take, kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil z njihovimi očeti
tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele.
Ker sami niso ostali v moji zavezi,
tudi jaz nisem skrbel zanje, govori Gospod.
10 To je namreč zaveza,
ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod:
Svoje postave bom dal v njihov razum,
v njihova srca jih bom zapisal.
Jaz bom njihov Bog
in oni bodo moje ljudstvo.
11 Ne bodo učili vsak svojega rojaka,
vsak svojega brata in rekli: »Spoznaj Gospoda!«
ker me bodo poznali vsi,
od najmlajšega do najstarejšega med njimi.
12 Zakaj milosten bom do njihovih krivic
in njihovih grehov se ne bom več spominjal.
13 S tem da govori o novi zavezi, je prejšnjo razglasil za staro. Kar pa zastari in se postara, se bliža izginotju.

2. Mojzesova knjiga 5,1-6,27

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Neuspešno prvo srečanje s faraonom
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatem sta šla Mojzes in Aron in rekla faraonu: »Tako pravi GOSPOD, Izraelov Bog: ›Odpústi moje ljudstvo, da mi bo obhajalo praznik v puščavi!‹« Faraon je rekel: »Kdo je GOSPOD, da bi moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela? Ne poznam GOSPODA in tudi ne odpustim Izraela.« Tedaj sta rekla: »Bog Hebrejcev nam je prišel naproti. Naj vendar gremo tri dni hoda v puščavo, da opravimo daritve GOSPODU, svojemu Bogu, sicer nas udari s kugo ali z mečem!« Egiptovski kralj pa jima je rekel: »Mojzes in Aron, zakaj odvračata ljudstvo od dela? Pojdita na tlako!« In še je faraon rekel: »Glejta, več jih je že kakor prebivalstva dežele, vidva pa hočeta, da prenehajo s tlako!«
In faraon je tisti dan zapovedal priganjačem ljudstva in njegovim nadzornikom in rekel: »Ne dajajte več ljudstvu slame za izdelovanje opeke kakor doslej; sami naj gredo in si nabirajo slamo! Toda naložite jim prav toliko opek, kolikor so jih delali doslej; tega nič ne zmanjšujte! Kajti leni so, zato vpijejo in pravijo: ›Naj gremo, da opravimo daritve svojemu Bogu!‹ Delo naj ljudi teži, da bodo zaposleni z njim in ne bodo poslušali lažnivih besed.«
10 Priganjači ljudstva in njegovi nadzorniki so šli in rekli ljudstvu: »Tako pravi faraon: ›Slame vam ne bom dajal. 11 Pojdite sami, priskrbite si slame, kjer jo kaj najdete! Toda vašega dela ne bomo nič zmanjšali.‹« 12 Tedaj se je ljudstvo razkropilo po vsej egiptovski deželi, da bi zbiralo slamo s strnišč. 13 Priganjači pa so jih silili in rekli: »Vsak dan opravite toliko svojega dnevnega dela kakor takrat, ko ste imeli slamo!« 14 In tepli so nadzornike Izraelovih sinov, ki so jih postavili nadnje faraonovi priganjači. Rekli so: »Zakaj niste ne včeraj ne danes naredili določenega števila opek kakor prej?«
15 Tedaj so šli nadzorniki Izraelovih sinov in vpili k faraonu ter rekli: »Zakaj delaš tako s svojimi služabniki? 16 Svojim služabnikom ne daješ slame, govorijo pa nam: ›Delajte opeko!‹ Glej, tvoje služabnike pretepajo; tvoji ljudje delajo krivico.« 17 Rekel je: »Leni ste, leni; zato pravite: ›Naj gremo darovat GOSPODU!‹ 18 Zdaj pa pojdite na delo; slame ne boste dobivali, a določeno število opek morate oddajati.« 19 Nadzorniki Izraelovih sinov so videli, da so v stiski, ko morajo reči: »Nikakor ne smete zmanjšati svoje dnevne količine opeke!« 20 Ko so odhajali od faraona, so se sešli z Mojzesom in Aronom, ki sta jih pričakovala. 21 Rekli so jima: »GOSPOD naj vaju pogleda in naj sodi, ker sta nas spravila na slab glas pred faraonom in pred njegovimi služabniki. Tako sta jim dala v roke meč, da nas pomorijo!«
22 Mojzes se je obrnil h GOSPODU in rekel: »Gospod, zakaj si storil temu ljudstvu toliko hudega? Zakaj si me vendar poslal? 23 Odkar sem prišel k faraonu, da bi govoril v tvojem imenu, ravna s tem ljudstvom še huje, ti pa nikakor nisi rešil svojega ljudstva.«
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD pa je rekel Mojzesu: »Zdaj boš videl, kaj bom storil faraonu: z močno roko ga prisilim, da jih bo odpustil, in z močno roko prisiljen jih bo izgnal iz svoje dežele.«
Bog potrdi Mojzesovo poslanstvo
Bog je govoril Mojzesu in mu rekel: »Jaz sem GOSPOD. Prikazal sem se Abrahamu, Izaku in Jakobu kot ›Bog Mogočni‹; a z imenom GOSPOD se jim nisem razodel. Sklenil sem tudi zavezo z njimi, da jim bom dal kánaansko deželo, deželo tujčevanja, v kateri so živeli kot tujci. Slišal sem tudi, kako so vzdihovali Izraelovi sinovi, ki jih zasužnjujejo Egipčani, in sem se spomnil svoje zaveze. Zato reci Izraelovim sinovom: ›Jaz sem GOSPOD; izpeljem vas izpod tlake Egipčanov, rešim vas iz njihove sužnosti in vas osvobodim z iztegnjeno roko in z velikimi sodbami. Vzamem vas za svoje ljudstvo in bom vaš Bog in spoznali boste, da sem jaz, GOSPOD, vaš Bog; izpeljem vas izpod tlake Egipčanov. Potem vas pripeljem v deželo, za katero sem vzdignil roko, da jo dam Abrahamu, Izaku in Jakobu; in dal vam jo bom v posest, jaz sem GOSPOD.‹«
Tako je Mojzes povedal Izraelovim sinovom, toda zaradi malodušnosti in zaradi trdega dela ga niso poslušali.
10 Tedaj je GOSPOD govoril Mojzesu in rekel: 11 »Pojdi, govôri egiptovskemu kralju faraonu, da odpusti Izraelove sinove iz svoje dežele!« 12 Mojzes pa je govoril pred GOSPODOM in rekel: »Glej, Izraelovi sinovi me niso poslušali; kako me bo poslušal faraon, ko imam neobrezane ustnice?«
13 In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu ter jima dal ukaze glede Izraelovih sinov in glede egiptovskega kralja faraona, da bi izpeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele.
Mojzesov in Aronov rodovnik
14 To so poglavarji hiš svojih očetov. Sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena: Henoh, Palú, Hecrón in Karmí; to so Rubenove rodbine. 15 Simeonovi sinovi: Jemuél, Jamín, Ohad, Jahín, Cohar in Šaúl, sin Kánaanke; to so Simeonove rodbine. 16 To so imena Levijevih sinov po njihovih potomcih: Geršón, Kehát in Merarí. Let Levijevega življenja je bilo sto sedemintrideset let. 17 Geršónova sinova: Libní in Šimí po svojih rodbinah. 18 Kehátovi sinovi: Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. Let Kehátovega življenja je bilo sto triintrideset let. 19 Meraríjeva sinova: Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih potomcih. 20 Amrám je vzel za ženo Johébedo, sestro svojega očeta; rodila mu je Arona in Mojzesa. Let Amrámovega življenja je bilo sto sedemintrideset let. 21 Jichárjevi sinovi: Korah, Nefeg in Zihrí. 22 Uziélovi sinovi: Mišaél, Elicafán in Sitrí. 23 Aron je vzel za ženo Elišébo, Aminadábovo hčer, Nahšónovo sestro; rodila mu je Nadába, Abihúja, Eleazarja in Itamárja. 24 Korahovi sinovi: Asír, Elkaná in Abiasáf. To so rodbine Kórahovcev. 25 Aronov sin Eleazar je vzel za ženo eno izmed Putiélovih hčera; rodila mu je Pinhása. To so poglavarji očetov rodu levitov po svojih rodbinah.
26 To sta Aron in Mojzes, ki jima je GOSPOD rekel: »Izpeljita Izraelove sinove iz egiptovske dežele, razvrščene po četah!« 27 Ta dva sta, ki sta govorila egiptovskemu kralju faraonu, da bi izpeljala Izraelove sinove iz Egipta; to sta Mojzes in Aron.

Pregovori 1

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PREGOVORI
I. RAZPRAVA O MODROSTI
Uvod
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja Izraelovega:

Za spoznavanje modrosti in vzgoje,
za razumevanje razumnih izrekov,
za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti,
pravičnosti, razsodnosti in poštenosti,
da bi dajali preprostim previdnost,
mladeniču znanje in preudarnost.
Poslušal jih bo modri in povečal izobrazbo,
razumni bo pridobil izvedenost,
da bo razumel pregovor in rek,
besede modrih in njihova dognanja.

Strah GOSPODOV je začetek znanja,
modrost in vzgojo zaničujejo bedaki.
Grešniki vabijo mlade
Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta,
ne zametuj nauka svoje matere.
Kajti ljubek venec bosta tvoji glavi,
ogrlici tvojemu vratu.
10 Sin moj, če te grešniki zavajajo,
se jim ne vdaj.
11 Če pravijo: »Pojdi z nami, prežímo na kri!
Postavimo poštenemu zasedo brez razloga!
12 Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje,
cele, kakor se pogrezajo v jamo!
13 Našli bomo vsakršno dragoceno imetje,
napolnili svoje hiše s plenom.
14 Vrzi svoj žreb v naši sredi,
naj bo ena mošnja nam vsem!«
15 Sin moj, ne hodi z njimi na pot,
zadrži svojo nogo pred njihovo stezo.
16 Kajti njihove noge drve v hudobijo,
hite prelivat kri.
17 Vsakemu ptiču se zdi,
da je mreža razpeta zaman:
18 tako oni prežijo na lastno kri,
postavljajo zasedo lastnemu življenju.
19 Takšne so poti vsakogar, ki utrgava,
utržek jemlje življenje svojemu lastniku.
Modrost vabi mlade
20 Modrost se oglaša zunaj,
na trgih povzdiguje svoj glas,
21 na stekališču ulic kliče,
na vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje izreke:
22 »Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo?
Posmehljivci ljubijo posmeh,
norci sovražijo spoznanje!
23 Obrnite se k mojemu opominu,
glejte, točila vam bom svojega duha,
razodevala vam bom svoje besede.
24 Ker sem klicala, pa ste se branili,
iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil,
25 in ste zavrgli vse moje nasvete
in niste sprejeli mojega opomina,
26 se bom tudi jaz smejala vaši pogubi,
se posmehovala, ko pride vaš strah,
27 ko pride vaš strah kakor ujma,
in pridrvi vaša poguba kakor vihar,
ko prideta nad vas stiska in nadloga.
28 Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila,
koprneli bodo po meni, pa me ne bodo našli.
29 Zato, ker so sovražili spoznanje
in niso marali strahu GOSPODOVEGA,
30 se ne menili za moje nasvete,
odklonili vsak moj opomin,
31 zato bodo uživali sadove svojega ravnanja,
se sitili po svojih načrtih.
32 Kajti upornost bo ugonobila prostake,
lahkomiselnost bo pokončala norce.
33 Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem,
miren bo in se ne bo bal hudega.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.127, danes: 8.362
Čas izvajanja programa: 0.06s